Google překladač: English Deutsch

Smart Cabinet zvyšuje výkonnost 3D tiskáren BCN3D

Autor článku: Elvira   

Tags: Abc3D | BNC3D | Elvira | Epsilon | Smart Cabinet

BCN3D Epsilon Smart Cabinet W50-2125El­vi­ra, provozovatelka portálu Abc3D, před­sta­vi­la Smart Ca­bi­net (SC), do­pl­něk eko­sys­té­mu 3D tis­ká­ren řady BCN3D Ep­si­lon. Smart Ca­bi­net po­sky­tu­je uži­va­te­lům 3D tis­ká­ren Ep­si­lon W50 a Ep­si­lon W27 spo­leh­li­vé a vlh­kos­ti odol­né úlo­žiš­tě cívek fi­la­men­tů, zá­lož­ní zdroj UPS pro za­jiš­tě­ní pro­vo­zu při vý­pad­ku prou­du a další be­ne­fi­ty pro ope­rá­to­ra 3D pra­co­viš­tě.

Smart Ca­bi­net může být do­dá­ván jako in­te­gro­va­né ře­še­ní spo­leč­ně s tis­kár­na­mi řady Ep­si­lon nebo jako sa­mo­stat­ný do­pl­něk k již po­ří­ze­ným stro­jům. Jeho klí­čo­vou vý­ho­dou je úlo­žiš­tě cívek fi­la­men­tů, které chrá­ní tis­ko­vý ma­te­ri­ál před ne­žá­dou­cí vlh­kos­tí a zá­ro­veň jej vy­sou­ší. Tento pro­ces účin­ně udr­žu­je fi­la­ment suchý a v op­ti­mál­ním kon­di­ci pro tisk.

Nové za­ří­ze­ní před­sta­vu­je další roz­ší­ře­ní mož­nos­tí 3D tis­ká­ren BCN3D Ep­si­lon a zvy­šu­je je­jich vý­kon­nost. Při­ná­ší ře­še­ní častých po­ža­dav­ků na­šich zá­kaz­ní­ků, když udr­žu­je a re­gu­lu­je vlh­kost pro­stře­dí pro fi­la­men­ty v op­ti­mál­ní úrov­ni pro 3D tisk. Ne­pře­ru­ši­tel­ný zdroj na­pá­je­ní (UPS) navíc chrá­ní práci za všech okol­nos­tí a eli­mi­nu­je ri­zi­ka ve­dou­cí ke ztrá­tě tis­ko­vé úlohy v dů­sled­ku vý­pad­ku prou­du nebo ko­lísá­ní na­pě­tí.

Před­sta­ve­ní Smart Ca­bi­ne­tu na­va­zu­je na ozná­me­ní nové řady 3D tis­ká­ren Ep­si­lon W50, W27 a Sigma D25 v říjnu 2020, která ote­vře­la nové pří­le­ži­tos­ti a mož­nos­ti v kon­struk­ci, pro­to­ty­po­vá­ní a vý­ro­bě. Plně uza­vře­né sta­veb­ní ko­mo­ry řady Ep­si­lon před­ur­ču­jí tisk prak­tic­ky celé sou­čas­né na­bíd­ky ma­te­ri­á­lů tis­ko­vých strun (fi­la­men­tů). Lze tisk­nout ze spe­ci­ál­ně tep­lot­ně, che­mic­ky a me­cha­nic­ky odol­ných, ná­roč­ných tech­nic­kých ma­te­ri­á­lů. K dis­po­zi­ci jsou také ma­te­ri­á­ly ur­če­né pro kon­takt s po­tra­vi­na­mi nebo pro me­di­cín­ské apli­ka­ce.

Více informací naleznete na stránce ABC3D – BCN3D SmartCabinet.


Mohlo by vás zajímat: