Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technologie s až 4násobnou rychlostí 3D tisku od Raise3D

Pondělí, 14 Listopad 2022 14:12

Tags: 3D tisk | Elvira | FormNext | Pro3 | Raise 3D | Technologie

Hyper Speed Upgrade Kit-2246El­vi­ra před­sta­vi­la tech­no­lo­gii HUK3 uve­de­nou glo­bál­ním vý­rob­cem 3D tis­ká­ren Rai­se­3D. Díky této tech­no­lo­gii budou moci 3D tis­kár­ny Rai­se­3D řady Pro3 se spe­ciál­ní upg­ra­do­va­cí sadou HUK3 tisk­nout téměř čtyřná­sob­nou rych­los­tí. Rai­se­3D se podařilo v ná­vaz­nos­ti na vývoj vy­so­ko­rych­lost­ní­ho mo­de­lu RM­F500 ap­li­ko­vat své po­znat­ky také pro tis­kár­ny řady Pro3, které nyní mohou do­sáh­nout rych­los­ti 3-4krát vyšší, než na­bí­zí sou­čas­ná nej­lep­ší pro­fe­si­onál­ní tis­kár­na do­stup­ná na trhu.

To zna­me­ná, že vý­tisk, jenž dříve vy­ža­do­val 24 hodin tisku, bude hotov za cca 8 hodin. Cílem ale nikdy ne­by­lo dát FFF tis­kárně pouze povel k tisku vyšší rych­los­tí. Tou oprav­do­vou vý­zvou bylo do­sáh­nout vyšší rych­los­ti při sou­čas­ném za­cho­vá­ní stej­né kva­li­ty přil­na­vos­ti vrstvy a po­vr­cho­vé úp­ra­vy, navíc s ohle­dem na za­cho­vá­ní struk­tu­rál­ní sta­bi­li­ty celé tis­kár­ny.

Hyper Speed Hot End 04mm-2246

Zá­kla­dem tech­no­lo­gie je silná a torz­ní kons­truk­ce řady Pro3, která umož­ňu­je za­cho­vat vý­tiskům vy­so­kou rozměrovou přes­nost a vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu po­vr­chu při pro­vo­zu i za ex­trémně vy­so­ké rych­los­ti. Po­kro­či­lé ve­stavěné pro­ce­so­ry tis­kár­ny Pro3 umož­ni­ly vý­vo­jo­vé­mu týmui Rai­se­3D plně vy­užít výkon ino­va­tiv­ních al­go­ritmů a zp­ra­co­vá­ní více než 600 tisí kroků za se­kun­du včetně ak­tiv­ní­ho po­tla­če­ní ne­žá­dou­cích vib­ra­cí. Toto řešení je čás­tečně chráněno stá­va­jí­cí­mi pa­ten­ty spo­leč­nos­ti Rai­se­3D.

Hyper Speed Auto Calibrator and Hyper Speed Hot End 04mm-2246

Pro ty, kteří chtějí novou tech­no­lo­gii vidět a vy­zkou­šet si ji na­ži­vo, je spo­leč­nost Rai­se­3D přip­ra­ve­na přiví­tat je na svém stán­ku (hala 12.1, stá­nek C10) na ve­le­tr­hu Form­next 2022, a to od 15. do 18. lis­to­pa­du. Ve velmi krát­kém ná­sled­ném čase bude tato tech­no­lo­gie ke zh­léd­nu­tí v předváděcím sho­wroomu spo­leč­nos­ti El­vi­ra | Abc3D v Praze v Hlu­bo­če­pích (na strán­kách www.​abc3d.​cz a so­ciál­ních sí­tích Abc3D). HUK3 upg­ra­de pro Pro3 bude k dis­po­zi­ci od 2. po­lo­vi­ny lis­to­pa­du 2022 na e-shopu Abc3D.

Video z ofi­ciál­ní­ho pré­mi­ové­ho před­sta­ve­ní k dis­po­zi­ci zde.

 


Mohlo by vás zajímat: