Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová generace 3D tiskáren BCN3D řady Epsilon

Autor článku: BCN3D   
Pátek, 13 Leden 2023 01:44

Tags: 3D tiskárny | BNC3D Technologies | Epsilon | Nová generace | W27 | W27 SC | W50 | W50 SC

BCN3D Epsilon Series-2302Od svého pří­cho­du na trh v roce 2020 pro­ká­za­la kvin­te­senč­ní řada Ep­si­lon spo­leč­nos­ti BCN3D Tech­no­lo­gies, že patří mezi špič­ku ve světě ře­še­ní 3D tisku. Od té doby mohou ino­vá­to­ři v zá­kou­tích všech prů­mys­lo­vých od­vět­ví zís­kat mi­mo­řád­ně silné funkč­ní díly s kva­li­tou a přes­nos­tí. Nyní na­stal čas před­sta­vit novou ge­ne­ra­ci. Zdo­ko­na­le­ná verze tis­ká­ren řady BCN3D Ep­si­lon do­dá­vá větší výkon díky zcela novým funk­cím.

V nej­no­věj­ších tis­kár­nách při­pra­ve­ných k ex­pe­di­ci na­jde­te novou es­te­ti­ku, vy­lep­še­nou elek­tro­ni­ku, au­to­ka­lib­ra­ci XYZ a pří­stup k míst­ní síti.

BCN3D Epsilon seznamte se-2302

 

BCN3D Epsilon Series New generation professional 3D Printer new features-2302

Modernizovaná elektronika

Efek­tiv­něj­ší tisk díky im­ple­men­ta­ci nové a vy­lep­še­né elek­tro­ni­ky v nové ge­ne­ra­ci řady Ep­si­lon.

Nová estetika

Iko­nic­ký černý rám byl pře­pra­co­ván pro ele­gant­něj­ší vzhled. Šasi je nyní ro­bust­něj­ší a zlep­šu­je tu­host, která za­jiš­ťu­je správ­nou rov­no­běž­nost os.

Autokalibrace XYZ

Tento au­to­ma­tic­ký pro­ces do­ká­že zkrá­tit dobu na­sta­ve­ní tisku ze 40 minut na pou­hých 6, čímž se zmen­ší pro­stor pro chyby a za­ru­čí se po­kaž­dé správ­né přilnu­tí první vrst­vy.

Balíčky materiálů Epsilon

Připojte k tiskárně sadu BCN3D Fiber & Metal Pack a tisk­ně­te ši­ro­kou škálu ma­te­ri­á­lů s elit­ní­mi me­cha­nic­ký­mi vlast­nost­mi, včet­ně ter­mo­plas­tů, vlá­ken pl­ně­ných vlák­ny a kovem pl­ně­ných vlá­ken.

BCN3D Epsilon Series New generation professional 3D Printer packs-2302

Přístup k místní síti

Ode­sí­lej­te sou­bo­ry, sle­duj­te, po­za­sta­vuj­te a rušte tis­ko­vé úlohy na dálku díky in­ter­ní­mu webo­vé­mu ser­ve­ru, který umožňuje pří­stup pro­střed­nic­tvím své míst­ní IP ad­re­sy.

Vy­lep­še­ním řady Ep­si­lon byla zo­hled­ně­na zpět­ná vazba od zá­kaz­ní­ků k za­jiš­tě­ní ma­xi­mál­ní spo­leh­li­vos­ti. Nová vy­lep­še­ní po­su­nu­la ře­še­ní 3D tisku smě­rem k ještě vý­kon­něj­ší­mu tis­ko­vé­mu pro­ce­su.

Všech­ny verze nové ge­ne­ra­ce řady Ep­si­lon (W50, W27, W50 SC a W27 SC) jsou v sou­čas­nos­ti k dis­po­zi­ci k za­kou­pe­ní pro­střed­nic­tvím pro­dej­ní sítě BCN3D.

 

BCN3D Epsilon seznamte se-2302

 


Mohlo by vás zajímat: