Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hyper Speed od Raise3D významně zkracuje dobu tisku

Středa, 17 Květen 2023 10:37

Tags: 3D tisk | Abc3D | Elvira | Hyper Speed | Pro3 | Pro3 Plus | Raise3D

Raise3D Best New Partner 2022-2320Vý­sled­ky prak­tic­kých testů nové tech­no­lo­gie Hyper Speed od spo­leč­nos­ti Rai­se3D, která umožňuje vý­znam­né zvý­še­ní rych­los­ti běž­né­ho 3D tisku, před­sta­vi­la El­vi­ra, do­da­va­tel­ka 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel­ka por­tá­lu Abc3D. Úlohy re­a­li­zo­va­né v showro­o­mu El­vi­ry uká­za­ly, že Hyper Speed do­ká­že opro­ti stan­dard­ní tech­no­lo­gii vy­tisk­nout stej­né díly se stej­ně vy­so­kou kva­li­tou dvoj­ná­sob­nou (u men­ších dílů) až troj­ná­sob­nou rych­los­tí (u ob­jem­něj­ších dílů).

Příklady 4 testovacích výtisků

 

Výška výtisku

Standardní tisk

Hyper speed

Urychlení tisku

Úspora času (v %)

Materiál

Díl 1

4 cm

5 h 5 min 33 sec

2 h 27 min 29 sec

2,07 ×

51,7 %

ABS

Díl 2

15 cm

23 h 45 min 18 sec

10 h 9 min 43 sec

2,33 ×

57,2 %

ABS

Díl 3

8 cm

3 h 32 min 21 sec

1 h 49 min 53 sec

1,93 ×

48,3 %

PLA

Díl 4

50 cm

116 h 54 min 56 sec

43 h 1 min 11 sec

2,72 ×

63,2 %

PLA

Srov­ná­va­cí tisky pro­běh­ly na tis­kár­nách Rai­se3D Pro3Raise 3D Pro3 Plus s tech­no­lo­gií HUK3 (Hyper Speed Up­gra­de Kit). Prin­cip nad­stav­by HUK3 spo­čí­vá v jed­no­du­ché a rych­lé vý­mě­ně tis­ko­vých hlav, které ob­sa­hu­jí spe­ci­ál­ní trys­ky upra­ve­né k op­ti­mál­ní ex­tru­zi při vyš­ších rych­los­tech. Up­gra­de kit navíc s po­mo­cí ka­lib­rač­ní sondy se změří frek­ven­ce vib­ra­cí a vzdá­le­nos­ti, které si uloží a ná­sled­ně změ­ře­né od­chyl­ky v prů­bě­hu vlast­ní­ho tisku kom­pen­zu­je.

Elvira Dil 1-2320

Za­tím­co stan­dard­ní rych­lost tis­ko­vé hlavy při tisku zá­klad­ních ma­te­ri­á­lu při kla­sic­ké tech­no­lo­gii je 40–60 mm/s, Hyper Speed umožňuje při tisku PLA a ABS (ofi­ci­ál­ně pod­po­ro­va­né ma­te­ri­á­ly) tisk­nout rych­los­tí až 300 mm/s, aniž by do­chá­ze­lo ke ztrá­tě kva­li­ty na po­vrchu. Spe­ci­ál­ní ma­te­ri­á­ly Hyper Speed PLA a Hyper Speed ABS umožňují rych­lej­ší chlad­nu­tí tak, aby ne­do­chá­ze­lo k ne­žá­dou­cím jevům, což se po­zi­tiv­ně pro­je­vu­je zejmé­na při slo­ži­těj­ších ge­o­me­t­ri­ích.

Elvira Dil 2-2320

Prak­tic­ké testy s tech­no­lo­gií Hyper Speed uká­za­ly, že čím ob­jem­něj­ší díl, tím je i vyšší úspo­ra času. Při tisku men­ších dílů a slo­ži­těj­ších ge­o­me­t­rií jsou ča­so­vé úspo­ry nižší z dů­vo­du čas­těj­ší­ho zpo­ma­lo­vá­ní tis­ko­vé hlavy, kdy je úspo­ra cca jen dvoj­ná­sob­ná. Avšak s ros­tou­cí ve­li­kos­tí dílů roste re­la­tiv­ní rych­lost tisku, která může být v praxi i více než troj­ná­sob­ná. Pro cca 90 % tiš­tě­ných dílů (v zá­vis­los­ti na ge­o­me­t­rii a ten­kých stě­nách) tech­no­lo­gií Hyper Speed lze navíc po­u­žít i běžné fi­la­men­ty, kdy bylo tes­to­vá­no PLA a ABS od spo­leč­nos­ti Filla­men­tum. K tisku pro­ble­ma­tič­těj­ších dílců se pak spíše hodí spe­ci­ál­ní hyper speed ma­te­ri­á­ly.

El­vi­ra je dis­tri­bu­to­rem pro­duk­tů Rai­se3D od 4. čtvrt­le­tí 2022, tech­no­lo­gii Hyper Speed uved­la na český a slo­ven­ský trh v lis­to­pa­du loňského roku. Díky vy­so­ké po­ptáv­ce zá­kaz­ní­ků po tech­no­lo­gi­ích Rai­se3D zís­ka­la El­vi­ra za­čát­kem květ­na oce­ně­ní Nej­lep­ší nový part­ner za rok 2022 v re­gi­o­nu Ev­ro­py.

Více na www.abc3d.cz.Mohlo by vás zajímat: