Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo gefos

Celkem nalezeno výsledků : 16.

1. Pozvánka na Uživatelskou konferenci Leica Geosystem
(Matching tags: GIS,Hotel Tři Věžičky,Leica Geosystems,Uživatelská konference,Gefos)
Tým pro­de­je ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů a 3D ske­ne­rů, GEFOS, za­stou­pe­ní Leica Geo­sys­tems pro ČR, zve na Uži­va­tel­skou kon­fe­ren­ci Leica Geo­sys­tems do kon­gre­so­vé­ho ho­te­lu Tři ...
Úterý, 23 Duben 2024
2. Poděkování za účast na Leica Tour
(Matching tags: Gefos,Prezentace,Leica Tour,Leica Ge­o­sys­tems,GNNS)
GEFOS, za­stou­pe­ní Leica Ge­o­sys­tems pro ČR, dě­ku­je za pří­zeň a zájem všem, kteří se zú­čast­ni­li le­toš­ní hojně na­vští­ve­né Leica Tour. Pokud jste se zú­čast­nit ne­stih­li a za­jí­má­te ...
Pátek, 05 Duben 2024
3. Pozvánka na Leica Tour 2024
(Matching tags: GIS,Gefos,GNSS,3D skenery,Leica Tour,GeoCloud,SmartNet)
Gefos zve na le­toš­ní tra­dič­ní Leica Tour, kde se bude ho­vo­řit o dal­ším vý­vo­ji ge­o­de­tic­ké­ho sys­té­mu Leica Cap­ti­va­te, zejmé­na o aspek­tech vy­u­ži­tí iner­ci­ál­ní­ho sklo­no­mě­ru ...
Čtvrtek, 25 Leden 2024
4. Létající laserový skener Leica BLK2FLY
(Matching tags: BLK-Day,BLK,BLK2FLY,3D skenery,Leica,Gefos)
Ak­tu­ál­ní 3. letošní číslo ob­čas­ní­ku Leica e-mail při­ná­ší in­for­ma­ce o lé­ta­jí­cím la­se­ro­vém ske­ne­ru Leica BLK2­FLY, který dopl­ňu­je port­fo­lio BLK ske­ne­rů. Spo­leč­ně se sta­tic­kým ...
Pátek, 12 Květen 2023
5. Seznamte se s novinkami na Leica Tour 2023
(Matching tags: AP20,Leica Tour,Robotické systémy,Senzory,Gefos)
Spo­leč­nost Gefos zve na le­toš­ní tra­dič­ní Leica Tour. Bude se ho­vo­řit o zá­sad­ní ino­va­ci ro­bo­tic­kých sys­té­mů spo­je­né s uve­de­ním sen­zo­ru AP20 kom­pen­zu­jí­cí­ho sklon vý­tyč­ky. ...
Středa, 18 Leden 2023
6. 11. uživatelská konference Leica Geosystems
(Matching tags: Geodetické přístroje,Leica Geosystems,Gefos,Konference,GIS)
Spo­leč­nost Gefos zve na již tra­dič­ní se­tká­ní (nejen) uži­va­te­lů ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů Leica Ge­o­sys­tems. Za delší dobu od ko­ná­ní po­sled­ní­ho uži­va­tel­ské­ho se­tká­ní se opět ob­je­vi­ly ...
Pátek, 06 Květen 2022
7. Leica Tour 2022
(Matching tags: Captivate,Leica Tour,Drony,3D skenery,GNSS,Novinky,Gefos)
Po loňské Leica Tour, která se usku­teč­ni­la pouze on­li­ne, chys­tá spo­leč­nost Gefos na jaro 2022 tra­dič­ní trasu, kde se snad se­t­ka­jí po­řa­da­te­lé s účast­ní­ky osob­ně. Jsou při­pra­ve­ny ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
8. Záznam Leica Tour 2021 online
(Matching tags: Gerodetické přístroje,Leica Tour,3D skenery,GNSS,Gefos)
... po­řá­da­né spo­leč­nos­tí Gefos, ob­chod­ním za­stou­pe­ním Leica Ge­o­sys­tems pro ČR. Proto její re­a­li­zač­ní tým při­pra­vil vy­stou­pe­ní, která ve dvou ter­mí­nech od­vy­sí­lal on-line. Pro ty, ...
Pondělí, 22 Březen 2021
9. Leica Tour jen on-line
(Matching tags: Leica Ge­o­sys­tems,Ge­o­Te­am,Leica Tour,3D skenování,Gefos,GIS)
Po­řa­da­te­lé se sice tě­ši­li na osob­ní se­tká­ní při le­toš­ní Leica Tour, ale vzhle­dem k okol­nos­tem se akce usku­teč­ní pouze on-line. Při­pra­veny jsou pre­zen­ta­ce, ce­no­vé akce i ob­lí­be­ná ...
Čtvrtek, 04 Březen 2021
10. Nový mobilní ruční skener BLK2GO v nabídce Gefosu
(Matching tags: Leica,Gefos,Hardware,3D skenery,BLK2GO)
Spo­leč­nost Gefos na­bí­zí nový mo­bil­ní ruční ske­ner BL­K2­GO, který v sobě spo­ju­je dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti z vý­vo­je nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní ...
Úterý, 05 Květen 2020
11. Leica tour 2020 on-line
(Matching tags: COVID-19,Tour,Geosystémy,BLK2GO,Gefos,Geodézie,Leica,on-line,Novinky,Laserové skenování)
Leica Tour 2020 star­to­va­la 9. břez­na 2020 v Ústí nad Labem a v plánu bylo pro­jet s ní trasu Kar­lo­vy Vary, České Bu­dě­jo­vi­ce, Praha, Par­du­bi­ce, Os­t­ra­va, Olo­mouc a Brno. ...
Pondělí, 06 Duben 2020
12. Workshop Digitální realita přináší skutečnou efektivitu
(Matching tags: Efektivita,Geospatial,Praha,Workshop,Gefos,Hexagon,Digitální realita,Green Point)
He­xa­gon Ge­o­spa­tial ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Gefos po­řá­dá ve čtvr­tek 24. října 2019 v Kon­fe­renč­ním cen­t­ru Green Point, Praha–Straš­ni­ce, od­bor­ný work­shop za­mě­ře­ný na té­ma ...
Pátek, 18 Říjen 2019
13. Workshop série Smart Future s tématem Big Data
(Matching tags: Seminář,Vzdělávání,Big data,Smart Fututre,Workshop,Gefos,Intergraph)
Společnost Intergraph zve na bezplatný odborný workshop série Smart Future, tentokrát na aktuální téma Big Data. Budou představeny možnosti nejmodernějších technologií pro výjimečně efektivní správu geoprostorových ...
Neděle, 01 Březen 2015
14. Odborná rada pro BIM i v říjnu s novými členy
(Matching tags: Gefos,Jan Binter,Jaroslava Urbánková,CzBIM,CAD Studio,BIM)
Také v říjnu přivítala Odborná rada pro BIM nové členy, čímž konkrétně rozšířila svoji členskou základnu o společnosti CAD Studio a Gefos inženýring. Oba noví kolektivní členové svým rozhodnutím ...
Čtvrtek, 13 Listopad 2014
15. Malé ohlédnutí za BIM-Fórem 2014
(Matching tags: BIM-Fórum,CAD,BIM,CAD Studio,Autodesk,Revit,Gefos)
Ve čtvrtek 16. ledna se na půdě Fakulty architektury ČVUT v Praze konala konference BIM-Fórum 2014, za hojné účasti zájemců o tuto problematiku. Již několik dní předem museli pořadatelé ukončit ...
Pátek, 17 Leden 2014
16. Gefos – již 17 let s vámi
(Matching tags: Gefos,3D skenování)
Dnešní dynamický svět klade stále vyšší nároky na rychlost a kvalitu rozhodovacích procesů, a proto stále více a více organizací požaduje okamžitý přístup k aktuálním vizuálním informacím. Naštěstí se ...
Úterý, 24 Květen 2011