Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo inovace

Celkem nalezeno výsledků : 23.

1. Geomagic Wrap
(Matching tags: Geomagic Wrap,Kreativita,Creaform,Inovace,3D skenování,Software)
Ná­sle­du­jí­cí člá­nek se k nám do­stal přes Lin­ke­dIn ze 3D SCAN, což je jedna z ak­ti­vit spo­leč­nos­ti So­li­dVi­si­on. A pro­to­že jde o pro­duk­to­vý člá­nek o soft­wa­ru ...
Středa, 20 Prosinec 2023
2. Inovace v aditivní výrobě z plastů a kovů roku 2022
(Matching tags: Webinar,Plasty,3D Systems,Inovace,Aditivní výroba,Kovy,2022)
Při­poj­te se na živý webi­nář 15. pro­sin­ce v 17:00 k Samu Gre­e­no­vi a Paulu Mille­ro­vi, kteří shr­nou ma­te­ri­á­lo­vé a pro­duk­to­vé ino­va­ce, k nimž došlo v tomto ...
Pondělí, 05 Prosinec 2022
3. Představte své inovace na HANNOVER MESSE 2023
(Matching tags: CzechTrade,Průmyslová transformace,Veletrhy,Inovace,Hannover Messe)
Od 17. do 21. dubna 2023 se usku­teč­ní v Han­no­ve­ru tra­dič­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh Hannover Messe. Jste firma pů­so­bí­cí v ob­las­ti stro­jí­ren­ství, elek­tro­tech­ni­ky, di­gi­tál­ní­ho ...
Sobota, 26 Listopad 2022
4. Dotační programy pro financování 3D technologií
(Matching tags: Financování,Dotace,3Dees,3D skenery,3D tiskárny,Inovace,Výroba)
Z in­for­mač­ní­ho news­let­te­ru 3D di­gi­tál­ní vý­ro­ba v Česku spo­leč­nos­ti 3Dees se do­zví­dá­me, že byly vy­hlá­še­ny do­tač­ní výzvy umožňující fi­nan­co­vat nákup 3D tis­ká­ren a 3D ...
Pondělí, 29 Srpen 2022
5. Podpora inovací v dopravě s aditivní výrobou
(Matching tags: Automobilová výroba,Doprava,Aditivní výroba,Inovace,3D Systems,Webinar,3D tisk)
Spo­leč­nost 3D Sys­tems při­pra­vi­la pro zá­jem­ce zá­znam webi­ná­ře, ve kte­rém ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé au­to­mo­bi­lo­vé adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) dis­ku­tu­jí o ob­las­ti po­u­ži­tí AM ve ...
Středa, 24 Srpen 2022
6. Český 3D tisk v nemocnicích získal evropskou podporu
(Matching tags: 3D tisk,Projekty,Inovace,RIS,EIT Health,Nemocnice)
Re­kord­ních 20 ino­va­cí v ra­ných fá­zích vý­vo­je do­sta­ne pod­po­ru z výzvy EIT He­al­th RIS In­no­vati­on Call 2022, což je je­di­neč­ný pro­gram, který po­má­há pro­jek­tům ve stá­diu ...
Středa, 06 Červenec 2022
7. Získejte konkurenční výhodu s aditivní výrobou
(Matching tags: Zvýšení produktivity,Ebook,Aditivní výroba,Inovace,3D Systems,Automobily)
Úspěch v dneš­ním rych­le se mě­ní­cím au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu vy­ža­du­je ne­u­stá­lé ino­va­ce a vyšší pro­duk­ti­vi­tu. Pro vý­rob­ce může být spo­lé­há­ní se na tra­dič­ní vý­rob­ní ...
Čtvrtek, 10 Březen 2022
8. Začíná 24. ročník Ceny Wernera von Siemense
(Matching tags: Smart Cities,Energetika,Průmysl,Inovace,zdravotnictví,Siemens,Soutěž)
Čty­ři­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se pro stu­den­ty tech­nic­kých, pří­ro­do­vě­dec­kých a me­di­cín­ských oborů a mladé vědce byl vy­hlá­šen. Jak k za­há­je­ní sou­tě­že ...
Sobota, 11 Září 2021
9. Začal veletrh Hannover Messe 21 Digital Edition
(Matching tags: Digital Edition,2021,Veletrhy,Inovace,Hannover Messe,Výstavy)
Roz­bě­hl se také do­pro­vod­ný kon­fe­renč­ní pro­gram. Už v 8:00 se před­sta­vi­la part­ner­ská země ve­letr­hu In­donésie. Za­hří­va­cí kolo před ofi­ci­ál­ním uví­tá­ním zpro­střed­ko­vala mo­de­rá­tor­ka ...
Pondělí, 12 Duben 2021
10. Pozvánka na HANNOVER MESSE 2021 Digital Edition
(Matching tags: Digital Edition,2021,Veletrhy,Inovace,Hannover Messe,Výstavy)
Ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru zne­mož­ni­lo uspo­řá­dat tra­dič­ní ve­letrhy, Han­no­ver Messe ne­vy­jí­ma­je. Na dru­hou stra­nu vý­znam­ně urych­li­lo di­gi­ta­li­za­ci eko­no­mi­ky. Au­to­ma­ti­za­ce, data ...
Středa, 24 Březen 2021
11. Nejnovější inovací na CAD trhu je Creo Ansys Simulation
(Matching tags: Creo Ansys Simulation,Inovace,ANSYS,Simulace,PTC,CAD)
Nej­no­věj­ší vy­lep­še­ní soft­wa­ru Creo pro po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­né na­vr­ho­vá­ní (CAD) od PTC za­hr­nu­je první CAD na­bíd­ku s velmi přes­ný­mi ře­ši­či firmy Ansys, což umož­ňu­je uži­va­te­lům ...
Pondělí, 07 Prosinec 2020
12. Výrobce těžké techniky uplatňuje generativní návrh v praxi
(Matching tags: Claudius Peters,Generativní navrhování,Inovace,Výroba,Strojírenství)
No­vé tech­no­lo­gie pro vý­voj pro­duk­tů při­pra­vu­jí sto­le­tou fir­mu na bu­douc­nost vý­ro­by. Vý­rob­ce stro­jů na zpra­co­vá­vá­ní syp­kých ma­te­ri­á­lů se 113­le­tou his­to­rií, Clau­di­si­us ...
Pondělí, 30 Listopad 2020
13. Inovativní řešení frézovací hlavy
(Matching tags: Advanced Engineering,Optimalizace,Výzkum,3D tisk,Inovace)
Do­sa­vad­ní kon­struk­ce fré­zo­va­cích hlav vy­chá­ze­ly z jed­no­li­tých pl­ných tva­rů, kte­ré těm­to nás­tro­jům za­ru­čo­va­ly vy­so­kou tu­host, ov­šem na úkor dy­na­mic­kých vlast­nos­tí nás­tro­je. ...
Pátek, 06 Listopad 2020
14. Inovované vozíky AnyoneGo pro hendikepované psy
(Matching tags: Ortézy,Hendikepovaní psi,Vozíky,AnyoneGo,Fusion,Inovace,FEA,3D tisk,Autodesk)
Po­sled­ních ně­ko­lik mě­sí­ců bylo v Any­o­ne­Go ve zna­me­ní ino­va­cí a tes­to­vá­ní. V bran­ži sou­stře­dě­né kolem 3D tisku je nutné ne­u­stá­le sle­do­vat nové tren­dy a ty nej­za­jí­ma­věj­ší ...
Úterý, 19 Květen 2020
15. Webinář: 4 způsoby 3D tisku měnící automobilový průmysl
(Matching tags: Automobilový průmysl,Formlabs,3D tisk,Webinar,Inovace)
Už více let je 3D tisk dů­le­ži­tou sou­čás­tí pro­ce­su vý­vo­je au­to­mo­bi­lů. Nové odol­né ma­te­ri­á­ly roz­ší­ři­ly pří­le­ži­tos­ti k další pro­duk­ci vy­so­ce přes­ných a funkč­ních 3D ...
Čtvrtek, 06 Únor 2020
16. Výzkum, inovace a podnikání na Hannover Messe 2020
(Matching tags: Inovace,Hannover Messe,Průmysl,Podnikání,Digitální transformace,2020,Výzkum)
Vý­zkum a vývoj má zá­sad­ní vý­znam pro prů­mys­lo­vou trans­for­ma­ci. Nová vý­stav­ní ob­last Fu­tu­re Hub před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. dubna 2020) jeho roz­ho­du­jí­cí úlohu ...
Pátek, 17 Leden 2020
17. Získá Sygic cenu za nejlepší inovaci ve vývoji?
(Matching tags: Inovace,Sygic,Navigace,Evropská komise,Antarex,Agoritmus,IT4Innovations)
Evropská komise nominovala řešení od Sygicu na cenu za Nejlepší inovaci ve vývoji 2018. Inteligentní algoritmus pro kooperativní navigaci využívá sílu superpočítače ostravského centra ...
Úterý, 06 Listopad 2018
18. Robot Universal Robots inovuje výrobní procesy v NASA
(Matching tags: Inovace,Letecký průmysl,NASA,Robot,Kobot,Výrobní procesy,Universal Robots)
Společnost Universal Robots uvedla, že NASA využívá kolaborativního robota UR10 ke kontrole kvality leteckých trupů s pomocí infračervené ter­mo­gra­fie. Cílem projektu je urychlit ...
Pondělí, 29 Leden 2018
19. Smlouva o partnerství mezi EPAM Systems a ČVUT v Praze
(Matching tags: Praha,Inovace,Systems,ČVUT,Spolupráce,Technologie,Vzdělávání,EPAM)
Zástupci EPAM Systems Czech Republic, globálního poskytovatele IT produktových řešení a řešení SW inženýrství, a Českého vysokého učení technického v Praze podepsali v březnu dohodu ...
Úterý, 18 Duben 2017
20. Orbit virtualizuje 3D CAD v Meoptě
(Matching tags: Meopta,ORBIT,Flexibilita,Efektivita,Inovace,Virtualizace,Optika,3D CAD)
Zvýšení efektivity práce vývojářů minimálně o 15 % přinese virtualizace 3D CAD prostředí, pro které se rozhodl špičkový výrobce optické techniky, společnost Meopta - Optika. Návrh i realizaci ...
Pondělí, 29 Srpen 2016
21. 3D tisk na formu je evolucí, nebo krokem zpátky?
(Matching tags: Inprimat,Tisk na formu,Opensource,Openhardware,Povrch,Inovace,FDM,3D tisk)
Na crowdfundingovém portálu Indiegogo se právě objevila kampaň na vývoj opensource a openhardware projektu technologie 3D tisku na formu. Klasické výrobní technologie jako vstřikování ...
Pondělí, 20 Červen 2016
22. Blíží se 2. ročník konference BIM ve stavebnictví
(Matching tags: CzBIM,Facility,Inovace,Management,Konference,Stavebnictví,BIM)
Již začátkem června se setkají odborníci ve stavebnictví, aby pokračovali v dlouhodobé diskuzi na téma zavádění inovací do českého stavebnictví. Cílem červnové konference BIM ve stavebnictví ...
Pátek, 06 Květen 2016
23. Podpora rozšiřování internetu do automobilů od Intelu
(Matching tags: Inovace,Intel,Automotive)
Společnost Intel oznámila 29. února několik investic a iniciativ v automobilovém průmyslu. Jejich cílem je podpořit inovaci a vývoj nových produktů, které přinesou uživatelům automobilů nový uživatelský ...
Čtvrtek, 01 Březen 2012