Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo konstrukce

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. SyBridge Studio v PTC Onshape App Store
(Matching tags: PTC,App Store,Výroba,Konstrukce,Onshape,SyBridge Technologies,SyBridge Studio)
Sy­Brid­ge Tech­no­lo­gies, za­bý­va­jí­cí se kon­strukč­ní­mi a vý­rob­ní­mi ře­še­ní­mi, ozná­mi­la uve­de­ní Sy­Brid­ge Stu­dia, nej­mo­der­něj­ší apli­ka­ce pro na­hlí­že­ní do vý­ro­by, která ...
Čtvrtek, 13 Červen 2024
2. WTWH Media přebírá engineering.com
(Matching tags: WTWH Media,engineering.com,Inženýrství,Konstrukce,Automatizace,Akvizice)
WTWH Media, která se za­mě­řu­je na di­gi­tál­ní B2B média a mar­ke­ting, ozná­mi­la akvi­zi­ci di­gi­tál­ních B2B médií en­gi­nee­ring.com, před­ní di­gi­tál­ní B2B me­di­ál­ní spo­leč­nos­ti za­mě­ře­né ...
Středa, 13 Prosinec 2023
3. Nový COMPACT Full Spectrum Simulator od VI-grade
(Matching tags: Simulátory,FSS,Full Spectrum Si­mu­la­to­r,COM­PACT,Vozidla,Konstrukce,SAE)
VI-grade, po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro vývoj vo­zi­del za­lo­že­ných na si­mu­la­cích za­mě­ře­ných na člo­vě­ka, ozná­mil uve­de­ní svého no­vé­ho COM­PACT Full Spectrum Si­mu­la­to­ru (FSS), který bude ...
Pondělí, 08 Květen 2023
4. Jak optimalizovat kovové konstrukční prvky
(Matching tags: Technologie,3D Systems,Konstrukce,Aditivní výroba,Kovy,Motosport)
Kon­strukč­ní sou­čás­ti zá­vod­ní­ho vozu musí být schop­ny pra­co­vat v ex­trém­ních pod­mín­kách a při ex­trém­ním na­má­há­ní. Kromě spl­ně­ní po­ža­dav­ků na pev­nost a tu­host by tyto ...
Pondělí, 03 Říjen 2022
5. GRAITEC letní akademie
(Matching tags: Letní akademie,Konstrukce,Graitec,Vzdělávání,Autodesk)
Spo­leč­nost Grai­tec v let­ním ob­do­bí ne­za­há­lí a při­pra­vi­la cyk­lus on-line před­ná­šek za­čí­na­jí­cích již v pon­dě­lí 23. srpna, které po­skyt­nou ob­rov­skou dávku prak­tic­kých ...
Neděle, 22 Srpen 2021
6. Altair získává S-FRAME Software
(Matching tags: S-FRAME Software,Konstrukce,Altair,Analýzy,Akvizice,Statika)
Al­tair ozná­mil 10. srpna, že kou­pil S-FRAME Soft­ware, soft­wa­ro­vou plat­for­mu pro struk­tu­rál­ní ana­lý­zu, kte­rou in­že­ný­ři po­u­ží­va­jí k vy­hod­no­ce­ní schop­nos­ti kon­struk­ce odo­lá­vat ...
Úterý, 17 Srpen 2021
7. Revoluční uživatelské prostředí v SCIA Engineer 21
(Matching tags: SCIA En­gi­neer 21,Spotlight,Konstrukce,Vylepšení,Scia,Stavebnictví)
SCIA, vý­rob­ce soft­wa­ru pro vý­po­čty a po­sud­ky sta­veb­ních kon­struk­cí, uvádí na trh SCIA En­gi­neer 21. Nej­no­věj­ší verze in­te­gro­va­né­ho ře­še­ní před­sta­vu­je ob­rov­ský posun vpřed ...
Úterý, 11 Květen 2021
8. Využijte výhody nelineární analýzy v praxi
(Matching tags: Nelineární analýza,Konstrukce,SolidWorks,CAD)
Zjis­tě­te, jak za­vést ne­li­ne­ár­ní ana­lý­zu me­to­dou ko­neč­ných prvků do kaž­do­den­ní tvor­by ná­vrhů. Dříve kon­struk­té­ři po­u­ží­va­li ne­li­ne­ár­ní ana­lý­zu ne­ra­di kvůli slo­ži­té for­mu­la­ci ...
Pátek, 05 Únor 2021
9. Včasná simulace zlepšuje způsobilost konstrukce produktu
(Matching tags: Konstrukce,Dassault Systemès,Produkty,Simulace,SIMULIA)
Kvůli vy­ho­vě­ní po­ža­dav­kům trhu se stává mnoho pro­duk­tů men­ších, leh­čích a slo­ži­těj­ších. Vý­vo­jo­vé týmy jsou pod tla­kem, jsou nu­ce­ny vy­tvá­řet, tes­to­vat, ově­řo­vat a vy­rá­bět ...
Pátek, 15 Leden 2021
10. Roboty mění dřevozpracující průmysl
(Matching tags: Roboty,Konstrukce,KUKA,Strojírenství)
Dny Bun­des­gar­ten­schau (BUGA), kte­ré jsou tra­dič­ním mís­tem pro pre­zen­ta­ci tren­dů a no­vi­nek v ob­las­ti ur­ba­nis­mu a ar­chi­tek­tu­ry, pat­ří mi­nu­los­ti. Kro­mě stro­mů a kvě­tin by­lo ...
Úterý, 22 Září 2020
11. SCIA En­gi­neer 20 uveden na trh
(Matching tags: Verze 20,Ocel,Železobeton,Konstrukce,Engineer,Scia,Software,Stavebnictví)
SCIA ozná­mi­la 9. září 2020 uve­de­ní SCIA En­gi­neer 20 na trh. Firma SCIA prů­běž­ně in­ves­tu­je do vý­vo­je a vý­zku­mu a pra­vi­del­ně roz­ši­řu­je a vy­lep­šu­je mož­nos­ti svého ...
Čtvrtek, 10 Září 2020
12. Odpovědi na nejnaléhavější otázky na téma simulací
(Matching tags: White paper,Konstrukce,Analýzy,Simulace,SolidWorks,Výpočty)
Pře­de­vším pro uži­va­te­le So­li­dworks je určen do­ku­ment o tom, jak je mož­né zvý­šit jis­to­tu a pro­duk­ti­vi­tu po­mo­cí in­te­gro­va­ných ná­stro­jů pro si­mu­la­ce. I když se vy­u­ži­tí ...
Středa, 05 Srpen 2020
13. CogniCAD 2.0 Topology Optimizer na CES 2019
(Matching tags: Konstrukce,CogniCAD 2.0,Topology Optimizer,CES 2019,Navrhování,Design,3D tisk)
Na CES 2019 představuje společnost ParaMatters po roce novou generaci svého cloudového softwaru CogniCAD 2.0 Topology Optimization. Po roce testování a ladění programu s předními firmami ...
Úterý, 08 Leden 2019
14. CATIA V5 Studentská edice zdarma do 31. října 2018
(Matching tags: 3D CAD,Simulace,Design,CATIA,Analýza,Konstrukce,Výroba,Studenti)
Catia je světový inženýrský a přední konstrukční software pro dokonalý 3D CAD návrh produktu. Používá se k návrhu, simulaci, analýze a vý­ro­bě výrobků v různých odvětvích, včetně ...
Pátek, 26 Říjen 2018
15. CADWorx & Analysis Solutions vydávají GT STRUDL 2018 R1
(Matching tags: Analýzy,Hexagon,CADWorx,Konstrukce,Stavebnictví,CAD,MKP,PPM,Analysis Solutions,GT STRUDL 2018 R1)
Software GT STRUDL je určen pro stavební konstrukci a analýzu no­s­ní­ků metodou konečných prvků. GT STRUDL obsahuje všechny ná­s­tro­je potřebné k analýze široké škály problémů se stavebním ...
Středa, 29 Srpen 2018
16. Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
(Matching tags: Tekla Structures,Fotbal,Stadióny,Rusko,BIM,Stavebnictví,Konstrukce,3D BIM)
Nejlepším nástrojem pro 3D BIM modelování staveb různých materiálů je program Tekla Structures. To vědí i v Rusku, kde byl tento nástroj vybrán pro stavbu většiny fotbalových svatostánků. A obstál ...
Pátek, 20 Červenec 2018
17. Onshape nabízí prémiovou edici své 3D CAD platformy
(Matching tags: Enterprise,i.materialise,Konstrukce,SolidWorks,3D CAD,Strojírenství,Onshape)
CAD platforma Onshape, kterou vytvořilo několik bývalých pracovníků ze SolidWorks, je kompletně dostupná v cloudu. Od vydání doplňku i.materialise v roce 2016 je přístupnější většímu ...
Čtvrtek, 24 Květen 2018
18. 22minutový webinář: Od konstrukce po výrobu
(Matching tags: 3DXpert,MIloš Hrazdíra,Inspection,22 minut,Konstrukce,MBD,Výroba,Webinar,CAM,SolidWorks)
Na téma uplatnění Solidworks v konstrukci i v výrobním procesu přednáší Miloš Hrazdíra v pátek 20. dubna 2018 od 10 hodin. Nový výrobek je těsně před dokončením, je čas začít ...
Středa, 11 Duben 2018
19. SCIA Engineer 17.1 s vyšší produktivitou práce
(Matching tags: 17.1,Poduktivitou,BIM,Výpočty,Scia,Engineer,Konstrukce)
SCIA uvedla 12. prosince 2017 na trh SCIA Engineer 17.1. Nová verze programu pro statické výpočty konstrukcí dále rozšiřuje funkce představené ve verzi 17 (uvedené na trh v červnu 2017), jejichž hlavním ...
Pátek, 15 Prosinec 2017
20. Simulace v reálném čase – Revoluce v navrhování nových konstrukcí
(Matching tags: Konstrukce,ANSYS,Simulace,Reálný čas,SVS FEM,Navrhování)
... práce při vývoji nové konstrukce samostatně, s pobaveným úsměvem.  ...
Pátek, 08 Září 2017
21. 3D tisk leteckých dílů od Norsk Titanium s FAA certifikací
(Matching tags: Norsk Titanium,Ti64,Certifikace FAA,Aditivní výroba,Letectví,Komponenty,Konstrukce)
Společnost Norsk Titanium, dodavatel aditivně vyráběných konstrukčních komponentů z titanu standardu Ti64, oznámila první dodávku konstrukčních dílů schválených FAA pro montáž na Boeing 787 Dreamliner. ...
Pondělí, 19 Červen 2017
22. Organický design dobývá automobilový průmysl
(Matching tags: Konstrukce,CAD,Design)
Zeptali jsme se vývojáře a konzultanta v automobilovém průmyslu Ing. Attily Baláže na jeho názor, jakým směrem se bude ubírat vývoj automobilů v příštích letech. Jak se konstruktéři a výrobci vypořádají ...
Úterý, 29 Listopad 2016
23. Nový SCIA Engineer 16.1
(Matching tags: Konstrukce,Open,Scia,Engineer,Stavebnictví,BIM,16.1,Železobeton)
SCIA Engineer 16.1 je nejnovější verzí softwaru pro stavební konstrukce. Jde o již druhé vydání v roce 2016 nabízející řadu vylepšení a funkcí podle přání uživatelů. Kompletní pracovní postup ...
Středa, 30 Listopad 2016
24. Webinář Technodatu: Jak na řízení variant výrobků
(Matching tags: Vzdělávání,Technodat,Webinar,3DEXPERIENCE,Management,Konstrukce)
Až 75% úspěšných průmyslových inovátorů řídí systematicky konfigurace svých výrobků. Cesta k ziskovosti závisí na tom, zda a jak výrobci strojů realizují správné postupy pro efektivní ...
Středa, 23 Listopad 2016
25. Organizační změny ve společnosti AV Engineering
(Matching tags: Konstrukce,AV Engineering,Služby,Vývoj,Společnost,AV R&D,Organizační změny)
Společnost AV Engineering informuje o organizačních změnách, které v ní postupně probíhají s předpokladem završení k 1. lednu 2017. Podstatou těchto změn je převod souboru činností ...
Čtvrtek, 03 Listopad 2016
26. Martin Novák posílil vývojový tým firmy Dlubal Software
(Matching tags: Konstrukce,Dlubal,Software,Statika,Vývoj,Společnost,Výpočty,Martin Novák)
Společnost Dlubal Software, přední dodavatel programů pro statické výpočty a návrh konstrukcí, uzavřela dohodu s Ing. Martinem Novákem, CSc., který nastoupí do pražského vývojového centra ...
Středa, 21 Září 2016
27. Nový CADKON+ 2017
(Matching tags: Stavebnictví,Dokumenty,Správa,Konstrukce,DMS,CADCON+,AB Sutio,2017)
AB Studio Consulting+Engineering oznámilo, že dne 7. 9. 2016 byla uvedena na trh verze 2017 produktové řady CADKON+. Kromě řady nových funkcí a vylepšení existujících nástrojů a grafického jádra přináší ...
Pátek, 16 Září 2016
28. Sipral využil Solidworks pro konstrukci spalovny v Kodani
(Matching tags: Sipral,Spalovna,Fasáda,Amager,Bakke,Kodaň,Plast,Konstrukce,Systèmes,Dassault,SolidWorks)
... konstrukce a modulové fasády spalovny Amager Bakke v Kodani. Jde o jednu z nejvyšších místních budov. Projektanti zde Solidworks využili při technických řešeních a návrhu atypických ...
Pátek, 26 Srpen 2016
29. Společnost Zálesí používá ZW3D CAD/CAM
(Matching tags: ZW3D,MSV,Brno,CADservis,Konstrukce,CAD/CAM,Plasty,Elektrody,Zálesí,2016)
... CAD program funguje v Zálesí nám odpověděl pan Bernátek, vedoucí konstrukce ze společnosti Zálesí, závod Plasty.  ...
Úterý, 23 Srpen 2016
30. Autodesk představuje Industry Collections
(Matching tags: Konstrukce,Revit,Industry,Architektura,Autodesk,BIM,Inventor,AutoCAD,Collections)
Nejzákladnější software a služby od společnosti Autodesk se nyní celosvětově nabízejí v rámci jednoho předplatného balíčku s názvem Industry Collections. V předplatném jsou ...
Středa, 03 Srpen 2016
31. Anaglyph vydává Laminate Tools ve verzi 4.6
(Matching tags: FEA,Konstrukce,Anaglyph,Kompozity,Laminate,Tools,CAD,4.6)
Laminate Tools je samostatná aplikace pro Windows, která řeší komplexní geometrii procesu importu návrhu, analýzy, kontroly a výroby konstrukčních řešení kompozitů. Propojuje více disciplín a sdílí ...
Pondělí, 27 Červen 2016
32. Nová koncepce konference CADfórum 2016
(Matching tags: Studio,Konstrukce,CADfórum,GIS,CAD,BIM,Strojírenství,Konference,Stavebnictví,Projekce)
V pořadí už třináctou konferenci CADfórum připravuje akciová společnost CAD Studio. A vrací ji k formátu akce určené pro profesionály v konstrukční i projekční praxi. Uskuteční ...
Pondělí, 16 Květen 2016
33. GRAITEC rozšiřuje svou řadu nejen BIM produktů
(Matching tags: Orlando,Graitec,Advance,Konstrukce,Design,Konference,Autodesk,Steel,MIS,NASCC)
Platinový partner firmy Autodesk představil na konferenci v americkém Orlandu pět nových nebo vylepšených produktů zaměřených na BIM a výrobu z oceli. Jde o dvě produktivní ...
Středa, 27 Duben 2016
34. Konstrukce a výpočty multirotorových létajících strojů
(Matching tags: Optimalizace,Konstrukce,Výpočty,CAD,FEM)
Dlouhé chvíle především v letních měsících trávíme s leteckými nadšenci a piloty na několika letištích v prostředí Českomoravské vrchoviny. Je jistě příjemné právě v takové komunitě techniků hledat nové ...
Pondělí, 09 Listopad 2015
35. IMSI/Design vydává TurboCAD Pro Platinum 2016
(Matching tags: Software,2016,Pro,TurboCAD,Platinum,IMSI/Design,3D Modelování,Vylepšení,Konstrukce)
Novinkou od společnosti IMSI/Design není jen TurboCAD Pro Platinum 2016, ale také TurboCAD Pro 2016. V tomto nejnovějším vydání najdeme přes 40 nových i vylepšených funkcí se zaměřením ...
Úterý, 01 Březen 2016
36. Jubilující Missler Software vydává TopSolid verze 7.9
(Matching tags: PDM,CAD,CAD/CAM,Missler Software,Konstrukce,TopSolid)
TopSolid verze 7.9 přináší v oblasti obecné konstrukce v návaznosti na technologie další rozšíření možností. Tato verze přichází v době, kdy výrobce softwaru – společnost Missler Software slaví 30. výročí ...
Úterý, 07 Červenec 2015
37. Intergraph PP&M přichází s GT Strudl 2016
(Matching tags: Stavebnictví,AutoCAD,Ocel,GT STRUDL,PP&M,Konstrukce,Hexagon,Intergraph)
Dceřiná společnost Hexagonu, Intergraph Process, Power & Marine (PP&M), vydává GT Strudl 2016, nástroj pro stavební inženýrství a rychlou analýzu návrhů. Mezi mnoha novinkami této verze např. ...
Čtvrtek, 04 Únor 2016
38. Novinky v programu Onshape
(Matching tags: Dimenzování,Tolerance,Onshape,Konstrukce,GD&T)
... nyní podporují geometrické dimenzování a tolerance (GD&T) – zvláště datové symboly a geometrické tolerance (funkce ovládání konstrukce). Pomocné symboly lze přidat k povrchům, kulatým ...
Pondělí, 28 Prosinec 2015
39. Dassault představí nový svět 3DExperience na CES 2016
(Matching tags: Výroba,Systèmes,Konstrukce,Las Vegas,3DEXPERIENCE,CES,Dassault,3D Printing,Navrhování)
Společnost Dassault Systèmes představí na Mezinárodním veletrhu spotřební elektroniky CES nová prostředí platformy 3DExperience. Na prestižní akci, která se koná v Las Vegas od 6. ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2015
40. SkyCiv​​ představuje komplexní on-line Structural 3D
(Matching tags: 3D software,SkyCiv,Struktura,Stavební,on-line,Analýza,Konstrukce)
Australská společnost SkyCiv oznámila vydání svého nového analytického programu Structural 3D, který nabízí inženýrům a studentům nový komplexní 3D software ideální pro modelování, analýzy a řešení ...
Úterý, 01 Prosinec 2015
41. Blohm+Voss si vybrala řešení Siemens PLM softwaru
(Matching tags: PLM,Loďařství,Siemens,Software,Konstrukce,Blohm-Voss,Stavba)
Německá loděnice Blohm+Voss si vybrala integrovanou sadu softwarových řešení pro správu životního cyklu výrobku (PLM) od Siemensu na podporu celého návrhu lodí, stejně jako inženýrských a konstrukčních ...
Pondělí, 30 Listopad 2015
42. Graitec uvádí Steel Structure Designer
(Matching tags: Graitec,Designer,Advance,Konstrukce,Stavebnictví,Ocel,Steel,Structure)
... Steel Structure Designer pro Autodesk Advance Steel uživatelům rychle zadat kompletní ocelové konstrukce různých tvarů a velikostí v jediném prostředí.  ...
Úterý, 24 Listopad 2015
43. Autodesk Advance Steel – CAD pro ocelové konstrukce
(Matching tags: Ocel,A360,Revit,Studio,Robot,Konstrukce,Stavebnictví,CAD,BIM,AutoCAD,Autodesk)
Společnost CAD Studio zve zájemce na seminář zaměřený na využití moderních CAD/BIM nástrojů ve stavebnictví – projektování ocelových konstrukcí. Účast je bezplatná. Seminář „Autodesk Advance ...
Pátek, 06 Listopad 2015
44. Cloudová aplikace BIMobject Mosquito Wall Systems
(Matching tags: Stavebnictví,BIM,Mosquito,Wall,Zdi,Cloud,Automatizace,Konstrukce,BIMobject,Systems)
Nové cloudové řešení dovoluje uživatelům BIMobjectu vytvářet a upravovat konfigurace systémů zdí přímo v prostředí platformy BIMobject Cloud s možností okamžité distribuce všem uživatelům ...
Úterý, 03 Listopad 2015
45. Aveva aktualizuje Bocad pro detaily konstrukcí z oceli
(Matching tags: Strojírenství,CAD,Marine,Ocel,Bocad,AVEVA,Konstrukce)
Nová vylepšení ve svém produktu Bocad oznámila firma Aveva. Bocad je řadou softwarových produktů pro dočišťování a detaily z konstrukční oceli a nabízí zasazování (nesting) plátů a kovových ...
Čtvrtek, 15 Říjen 2015
46. Zajímavá videa: Krásná hudba ve spolupráci Solidworks a PRS
(Matching tags: SolidWorks,PRS,Guitars,Zajímavé,Video,Kytary,Nástroje,Konstrukce,Electrical)
Podívejte se, jak Paul Reed Smith Guitars staví zákazníkům přizpůsobené inovativní kytarové projekty s využitím Solidworks. Kytary jsou starší už víc než 4000 let. Přes jejich bohatou historii, inovátoři, ...
Středa, 26 Srpen 2015
47. V Jablotron Alarms pracují s nejnovější verzí Solidworks
(Matching tags: Plastics,ECAD,Konstrukce,Jablotron,Alarms,Top Tech,2015,SolidWorks,MCAD)
Společnost Jablotron Alarms začala vyvíjet své produkty v nejnovější verzi Solidworks od společnosti Dassault Systèmes a navázala tak na pětiletou úspěšnou spolupráci. Solidworks 2015 v jablonecké ...
Úterý, 25 Srpen 2015
48. Zajímavá videa: Tvorba prvních hrajících 3D tištěných houslí
(Matching tags: 3D tisk,3D Varius,Stradivari,Stereolitografie,Housle,Konstrukce,Video)
... UV laserem, a na základě modelu skutečných houslí Antonia Stradivariho. Konstrukce byla optimalizována pro udržení lehké konstrukce a volného pohybu hudebníka. Dalšími důležitými kroky v procesu ...
Úterý, 18 Srpen 2015
49. Nová verze Cadkon DT+ 2016 a Cadkon Krovy 2016
(Matching tags: Stavebnictví,AutoCAD,Graitec,Konstrukce,Architecture,DT+,Krovy,2016,CADKON)
Byly uvolněny nové verze produktů DT+ 2016 (Rozšíření AutoCADu Architecture zohledňující místní zvyklosti a kreslení) a Cadkon Krovy 2016 (Profesní rozšíření AutoCADu Architecture pro efektivní ...
Pátek, 31 Červenec 2015
50. Axiom Tech pořádá Technickou konferenci 2015
(Matching tags: AXIOM,TECH,TPV,Konstrukce,Konference,Vzdělávání,PLM,Siemens)
... výroby. Konference je určena pro střední a vyšší management v oblasti konstrukce, TPV a výroby, pro technology, konstruktéry a vývojáře. Akce se koná v hotelu Orea Resort Santon, ...
Úterý, 30 Červen 2015