Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo kovy

Celkem nalezeno výsledků : 41.

1. Jak optimalizovat kovové konstrukční prvky
(Matching tags: Technologie,3D Systems,Konstrukce,Aditivní výroba,Kovy,Motosport)
Kon­strukč­ní sou­čás­ti zá­vod­ní­ho vozu musí být schop­ny pra­co­vat v ex­trém­ních pod­mín­kách a při ex­trém­ním na­má­há­ní. Kromě spl­ně­ní po­ža­dav­ků na pev­nost a tu­host by tyto ...
Pondělí, 03 Říjen 2022
2. Kostel v Banské Bystrici má ve 3D tištěný presbytář
(Matching tags: Marián Rudinec,Presbytář,MCAE Sys­tems,XM200C,Xact Metal,Kovy,3D tisk)
Tech­no­lo­gie 3D tisku z kovů se dnes běžně vy­u­ží­vá pro vý­ro­bu nej­růz­něj­ších kon­co­vých dílů či pro­to­ty­pů. Mezi před­nos­ti této tech­no­lo­gie, která umožňuje vy­tisk­nout i vý­rob­ky, ...
Čtvrtek, 10 Březen 2022
3. Vertex a Xerox spolupracují na 3D tisku hliníku
(Matching tags: Hliník,ElemX,Vertex,Kovy,Xerox,3D tisk)
Spo­leč­nos­ti Xerox Elem Ad­di­ti­ve So­lu­ti­ons a Ver­tex Ma­nu­factu­ring – A Prin­ter­Prezz Com­pa­ny ozná­mi­ly do­ho­du o při­dá­ní 3D tis­kár­ny Xerox ElemX do na­bíd­ky Ver­te­xu ...
Pondělí, 28 Únor 2022
4. Flow Science vydala FLOW-3D CAST v5.1
(Matching tags: v5.1,Lití,FLOW-3D Cast,Kovy,Flow Science,CAE,CAM,CAD)
Flow Science ozná­mi­la vý­znam­né vy­dá­ní svého si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru pro lití kovů, FLOW-3D CAST v5.1, mo­de­lo­va­cí plat­for­mu, která kom­bi­nu­je mi­mo­řád­nou přes­nost s uni­ver­zál­nos­tí, ...
Neděle, 21 Červen 2020
5. Partnerství MCAE Systems s Xact Metal
(Matching tags: Kovy,Aditivní výroba,Xact Metal,3D tiskárny,MCAE Systems,Partnerství,Laser)
Vstup do no­vé­ho roku za­há­ji­la ku­řim­ská spo­leč­nost MCAE Sys­tems uza­vře­ním no­vé­ho stra­te­gic­ké­ho part­ner­ství s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Xact Metal. Roz­ší­ři­la tak port­fo­lio ...
Úterý, 04 Únor 2020
6. Turbo Print zvyšuje rychlost 3D tisku u Markforged X7
(Matching tags: 3D tisk,FDM,CFF,Uhlíková vlákna,Kovy,Rychlost,Turbo Print,Markforged X7)
Spo­leč­nost Mark­for­ged se síd­lem v Massa­chusetts, známá svými prů­mys­lo­vý­mi 3D tis­kár­na­mi pro tisk kovu a uh­lí­ko­vý­mi vlák­ny, vy­lep­ši­la jeden ze svých před­ních sys­té­mů a před­ved­la ...
Čtvrtek, 02 Leden 2020
7. Wipro 3D uvádí Addwize pro urychlení přijetí kovového 3D tisku
(Matching tags: Wipro 3D,Addwize,Aditivní výroba,Kovy,Program,3D tisk)
Dce­ři­ná spo­leč­nost pro adi­tiv­ní vý­ro­bu spo­leč­nos­ti Wipro In­frastructu­re En­gi­nee­ring, Wipro 3D, ne­dáv­no spus­ti­la mul­tiplat­form­ní pro­gram Ad­dwi­ze, který má po­moct spo­leč­nos­tem ...
Pondělí, 30 Prosinec 2019
8. Simufact oznamuje simulační řešení pro 3D tisk
(Matching tags: Hexagon,Aditivní výroba,LMD,WAAM,Simufact,Kovy,DED,G-kód,3D tisk,Simulace)
Si­mu­fact, sou­část spo­leč­nos­ti He­xa­gon, nově na­bí­zí si­mu­lač­ní ře­še­ní pro adi­tiv­ní ko­vo­vou vý­ro­bu for­mou Di­rect Ener­gy De­po­si­ti­on (DED, pří­mé ener­ge­tic­ké na­ná­še­ní). Na­jde­me ...
Úterý, 26 Listopad 2019
9. GE Additive představuje nové tiskárny pro 3D tisk kovů
(Matching tags: Analyzátor,Arcam EBM,Spectra Build Performance,GE Additive,Kovy,3D tisk,Materiály,3D tiskárny)
Dvě no­vé tis­kár­ny ma­jí ná­zev Ar­cam EBM Spect­ra L a Con­cept La­ser M2 Se­ries 5. Tis­kár­na Ar­cam EBM Spect­ra L je ur­če­na pro vý­ro­bu vel­kých ti­ta­no­vých sou­čás­tí. Pra­cu­je s práš­ky ...
Pondělí, 25 Listopad 2019
10. Prima Additive představuje dvě novinky pro tisk kovů
(Matching tags: Prima Additive,Print Genius 250,Laserdyne 430 DED,Kovy,3D tisk,Hardware)
Spo­leč­nost Prima Ad­di­ti­ve pře­sta­vi­la plat­for­mu Print Ge­nius 250 pro ta­ve­ní z práš­ko­vé­ho lo­že a Laserdyne 430 DED pro la­se­ro­vé na­va­řo­vá­ní práš­ko­vých ko­vů s no­vou, zdo­ko­na­le­nou ...
Úterý, 05 Listopad 2019
11. Farsoon nabídne 3D tiskový systém FS301M
(Matching tags: FS301M,System,Kovy,Farsoon,Frankfurt,FormNext,3D tisk)
No­vá plat­for­ma fir­my Far­so­on je ur­če­na pro adi­tiv­ní vý­ro­bu po­mo­cí ko­vů. By­la vy­vi­nu­ta ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi part­ne­ry z růz­ných ob­las­tí prů­mys­lu, pře­de­vším ná­stro­jů ...
Úterý, 15 Říjen 2019
12. PWR využije 3D tiskárnu kovů Velo3D Sapphire
(Matching tags: Sapphire,Kovy,Velo3D,3D tiskárny,PWR)
Ve­lo3D, ino­vá­tor v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by po­mo­cí ko­vů, spo­lu­pra­cu­je s fir­mou PWR na vý­vo­ji ma­te­ri­á­lu pro 3D tis­kár­nu ko­vů Sap­phi­re a nej­no­vě­ji i na sé­ri­o­vé ...
Pátek, 04 Říjen 2019
13. BASF nabízí pro 3D tisk kovové vlákno Ultrafuse 316L
(Matching tags: Materiály,3D tisk,Bowden,Kovy,FFF,BASF,Ultrafuse,316L)
Společnost BASF oficiálně uvádí na trh své kovové polymerové vlákno pro 3D tisk, Ultrafuse 316L, které bylo poprvé představeno vloni. Podle firmy by mělo umožnit levnou výrobu plně kovových prototypů, ...
Čtvrtek, 25 Červenec 2019
14. Rapidia nabízí vazný systém pro 3D tisk kovů
(Matching tags: Kovy,Rapidia,Vazný systém,Hardware,3D tisk)
Společnost Rapidia předvede v květnu na veletrhu Rapid+TCT v Detroitu nový vazný systém pro 3D tisk a kovovou aditivní výrobu. Pro ztužení kovového prášku je místo rozpouštědla nebo ...
Čtvrtek, 11 Duben 2019
15. Sharebot připravuje 3D tiskárnu kovů
(Matching tags: Hardware,metalONE,MECSPE,Kovy,Sharebot,3D tiskárny,SLM)
Společnost Sharebot, která má řadu produktů pro 3D tisk pomocí plastů a působí celosvětově, se nyní soustředí také na tisk kovů. Na obchodním veletrhu Mecspe v Parmě představila svou nejnovější 3D tiskárnu ...
Neděle, 31 Březen 2019
16. Gefertec instaloval novou 3D tiskárnu kovů v Polsku
(Matching tags: šD tisk,IMN,Arc403,Aditivní výroba,Kovy,Gefertec,3D tiskárny,Hardware)
První velkoformátová 3D tiskárna kovů společnosti Gefertec s názvem Arc403 byla instalována v Institutu neželezných kovů (Instytut Metali Nieżelaznych/IMN) v polských Gliwicích. Obě instituce ...
Čtvrtek, 14 Březen 2019
17. EMO Hannover 2019 na dobré cestě
(Matching tags: Hannover,EMO,Obrábění,2019,Deutsche Messe,Kovy)
Do 1. prosince 2018 se na nadcházející veletrh EMO Hannover 2019 přihlásilo 1780 vystavovatelů ze 41 zemí. Přihlášení vystavovatelé jsou uvedeni na seznamu vystavovatelů online ...
Pátek, 25 Leden 2019
18. 3D tiskárny kovů DMP Flex 350 a Factory 350 od 3D Systems
(Matching tags: 3D tiskárny,3D Systems,Hardware,DMP Flex 350,Factory 350,FormNext,Kovy)
Na veletrhu Formnext 2018 (13.–16. 11. 2018 ve Frankfurtu nad Mo­ha­nem) představila společnost 3D Systems 3D tiskárny DMP Flex 350 a DMP Factory 350 určené pro tisk kovů, a také nový materiál, ...
Sobota, 17 Listopad 2018
19. Aditivní technologie Dot Forming od Mitsubishi Electric
(Matching tags: Slitiny,Dot Forming,DED,Aditivní,Kovy,Technologie,CNC,3D tisk,CAM,Mitsubishi,Laser,Electric)
Společnost Mitsubishi Electric vyvinula novou technologii pro aditivní tisk, kterou nazývá dot forming (tvarování bodů), díky níž lze využít kom­bi­na­cí laseru, CNC a CAM technologií ve 3D tiskárnách ...
Pátek, 26 Říjen 2018
20. Simulační software pro 3D tisk kovů od Materialise
(Matching tags: 3D tisk,Simulace,Software,Kovy,Materialise)
Na veletrhu TCT Show 2018 představila společnost Materialise nový software pro simulaci 3D tisku kovů v aditivní výrobě. Nejde o první podobný software, například ANSYS koupila 3DSIM, aby ...
Neděle, 30 Září 2018
21. Odemkněte potenciál kovového 3D tisku s multi-laserovou tiskárnou
(Matching tags: Renishaw,Hardware,3D tisk,MSV Brno,RenAM 500Q,Lasery,Kovy)
3D tisk z kovových prášků je jedna z technologií aditivních výrob. Jde o technologie, které při výrobním procesu materiál neodebírají jako například obrábění, ale naopak materiál přidávají. ...
Čtvrtek, 27 Září 2018
22. Vývojářská sada Inspect 2.0 OEM
(Matching tags: Kovy,Sigma Labs,PrintRite3D,INSPECT,Vývojářská sada,OEM,2.0)
Nejnovější aktualizace softwaru od firmy Sigma Labs, jenž funguje jako internetová aplikace, je určen pro snadnou integraci datových analýz Inspect se všemi OEM řešeními pro kov. Kromě již zavedeného ...
Pondělí, 04 Červen 2018
23. 3D-Hybrid nabízí 3D tisk kovů u všech CNC strojů
(Matching tags: 3D tisk,Strojírenství,3D-Hybrid,CNC stroje,Aditivní výroba,Kovy)
Výrobní společnost 3D-Hybrid představila novou sadu nástrojů, jež umožňuje aditivní výrobu s využitím kovů u stávajících CNC strojů. Nabízí tři typy technologií 3D tisku: Wire-Arc Additive Manufacturing ...
Pondělí, 12 Březen 2018
24. Nový software pro 3D tisk: Atlas 3D Sunata
(Matching tags: Kovy,Atlas 3D,Sunata,DMLS.Laser,TCN,ITAMCO,3D tisk,Simulace,Software)
Společnost Atlas 3D, zabývající se 3D tiskem kovů, přichází s novým softwarem Sunata pro DMLS 3D tiskárny pracující metodou přímého laserového slinování kovů. Software eliminuje nutnost zkoušek ...
Čtvrtek, 01 Březen 2018
25. Flow Science vydává FLOW-3D CAST ve verzi 5
(Matching tags: Odlévání,Kovy,FLOW-3D Cast,Lití,Simulace,Flow Science)
Společnost Flow Science vydává svůj simulační software pro kovové odlitky, FLOW-3D CAST, ve verzi 5.0. FLOW-3D CAST nabízí nové ná­s­tro­je pro detailní předpovídání chyb při odlévání defektů, nabízí ...
Úterý, 27 Únor 2018
26. CoLiDo představuje novou technologii kovového 3D tisku
(Matching tags: 3D tiskárny,FDM,3D tisk,Technologie,Delta,Kovy,D1315,AMSS,ColiDo)
Firma CoLiDo je dceřinou společností Print-Rite Holdings a na svém kontě má devět 3D tiskáren v řadě Delta D1315. V nabídce firmy je například i 3D pero. Nedávno pak představila ...
Úterý, 02 Leden 2018
27. Firmy Sojitz a Koiwai založily společnost pro kovový 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,Kovy,Sojitz,Koiwai,JAMPT Corporation,TRAFAM,Akihiko Chiba,Tohoku)
Japonské společnosti Sojitz Corporation a Koiwai založily JAMPT Corporation, novou firmu pro velkovýrobu a prodej 3D tištěných produktů z kovů, i pro komplexní služby s tím spojené. ...
Pátek, 24 Listopad 2017
28. Prediktivní optimalizační software pro kovový 3D tisk
(Matching tags: Intech DMLS,AMOptoMet,Kovy,Optimalizace,3D tisk,Software)
Prediktivní software AMOptoMet od firmy Intech DMLS Private Limited umožňuje optimalizaci parametrů tiskového lůžka při selektivním tavení laserem. Software má dát uživatelům plnou kontrolu nad tím, ...
Pátek, 24 Listopad 2017
29. Tytus3D nabízí 3D tiskárnu kovů pod 300 000 dolarů
(Matching tags: 3D tiskárny,Tytus3D,L-PBF,Kovy,Hardware)
Firma Tytus3D ze Silicon Valley vyvinula 3D tiskárnu kovů za méně než 300 000 amerických dolarů a chce tak konkurovat společnostem jako EOS, TRUMPF či SLM Solutions. 3D tiskárna Tytus 3D dokáže tisknout ...
Středa, 11 Říjen 2017
30. Výzkumné centrum pro 3D tisk kovů na kanadské univerzitě
(Matching tags: Centrum,Univerzita,New Brunswick,Kovy,Výzkum,3D tisk)
Na univerzitě New Brunswick ve Frederictonu vzniklo první kanadské výzkumné centrum pro 3D tisk kovů v hodnotě 5 milionů kanadských dolarů. Centrum bude zaměřeno na námořní a obranný ...
Středa, 31 Květen 2017
31. Simufact Additive přichází ve verzi 2.0
(Matching tags: MSC,Engineering,Simufact,Additive 2.0,Kovy,Pevnost,3D tisk,Simulace)
Pro aditivní výrobu z kovů vydává dceřiná společnost firmy MSC, Simufact Engineering, novou verzi svého simulačního řešení – Simufact Additive 2.0. Software nabízí řadu možností pro procesy tavení ...
Pondělí, 15 Květen 2017
32. Integrované tržiště pro kovovou aditivní výrobu firmy Thrinno
(Matching tags: Aditivní výroba,Kovy,Tržiště,Thrinno,Cenové sazby,Marketplace)
Platforma MarketPlace, česky tedy tržiště, je nabídkou belgické společnosti Thrinno všem firmám, zabývajícím se aditivní výrobou součástek z kovů, aby zde jednak uveřejnily své výrobky a jejich ...
Úterý, 25 Duben 2017
33. 3DSIM oznamuje beta verzi exaSIM
(Matching tags: Kovy,3DSIM,exaSIM,Testování,Beta,3D tisk,Simulace)
Software se simulačním a predikčním nástrojem pro aditivní výrobu nabízí přes cloud firma 3DSIM. Ta se začátkem tohoto roku spojila s vývojářskou společností Sigma Labs při tvorbě řešení ...
Středa, 05 Říjen 2016
34. solidThinking vydává Click2Cast ve verzi 4.0
(Matching tags: Plech,Výroba,Odlévání,Click2Cast,Click2Extrude,Lití,solidThinking,Polymery,Verze 4.0,Kovy)
Společnost solidThinking (jedna z těch, která skutečně svým názvem ignoruje pravidla českého i anglického pravopisu) oznámila nejnovější vydání Click2Cast, technologie pro simulaci odlévání při výrobě. ...
Pátek, 30 Září 2016
35. Granta vydává knihovnu kovů
(Matching tags: Granta MI,CES Selektor,Stahldat,Specifikace,Standardy,Steel,Kovy,Granta,Knihovna,Design)
Pro ekvivalenci, výběr a simulaci vydává Granta Design nejnovější aktualizaci knihovny kovů pro uživatele Granta MI a CES Selector. Knihovna obsahuje tisíce standardů, specifikací a stupňů. ...
Pondělí, 25 Červenec 2016
36. 3D Systems uvádí 3D tiskárnu ProX DMP 320
(Matching tags: ProX,Kovy,DMP,320,Nikl,Titan,Nerezová ocel,3D Systems,3D tiskárna,Hardware)
Společnost 3D Systems uvedla na komerční trh nejnovější 3D tiskárnu ProX DMP 320 pro přímý tisk kovů. Tiskárna je optimalizovaná pro komplexní tisk částí z chemicky čistého titanu, nerezové oceli ...
Pátek, 08 Leden 2016
37. 3D Systems má společnou laboratoř 3D tisku s US Army
(Matching tags: Polymery,Kovy,ARL,Maryland,Aberdeen,MultiJet,3D Systems,Materiály,3D tisk)
Společnost 3D Systems oznámila partnerství s americkou výzkumnou vojenskou laboratoří (ARL) v Marylandu, jedním z předních státních výzkumných center pro pozemní jednotky. Společně budou ...
Úterý, 03 Listopad 2015
38. Additive Industries představí 3D tiskárnu kovů
(Matching tags: Industries,Additive,MetalFAB1,FormNext,Frankfurt,Kovy,Hardware,3D tisk,3D tiskárna)
Na veletrhu FormNext ve Frankfurtu představí 17. listopadu společnost Additive Industries první průmyslový 3D tiskový systém pro kovy, MetalFAB1. Na vývoji a realizaci firma pracuje ...
Pátek, 16 Říjen 2015
39. Nízkoslitinová ocel pro plastické vstřikovací kovů
(Matching tags: CNC,3D tisk,Ocel,Catamold,FN02,FN0205,42CrMo4,Kovy,Materiál,Vstřikování,Proto Labs)
Pro rychlou výrobu prototypů z nízkoslitinové oceli i rychlou výrobu součástek nabízí nově firma Proto Labs dva niklo-ocelové materiály (Catamold FN02 a FN0205) a chrom-molybdenový ...
Čtvrtek, 02 Duben 2015
40. Šest nových tiskových materiálů společnosti ExOne
(Matching tags: Materiály,ExOne,Kovy,3D tisk)
Společnost ExOne Company nově nabízí pro trh s 3D tiskem šest nových materiálů: kobalt-chrom, slitinu IN 718,  železo-chrom-hliník, nerezovou ocel 17-4, nerezovou ocel 316 a karbid wolframu. ...
Pondělí, 23 Únor 2015
41. Trh s materiálem pro 3D tisk vzroste do roku 2018 na 408,5 mil. dolarů
(Matching tags: Keramika,Materiál pro tisk,Kovy,Analýza,MarketsandMarkets,3D tisk,Plasty)
Ve 190stránkové zprávě společnosti MarketsandMarkets, jejíž celý název zní 3D Printing Materials Market by Plastics (ABS, PLA, Nylon & Others), by Metals (Steel, Titanium, Gold & Others), ...
Pátek, 27 Prosinec 2013