Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo lidar

Celkem nalezeno výsledků : 19.

1. Výstava s bezpilotní studentskou formulí z FEL ČVUT
(Matching tags: eForce,EXPO 2020,DV.01,NTM,MRS,FEL,LiDAR,Formule,ČVUT)
To nej­lep­ší, s čím se pre­zen­to­va­lo Česko na svě­to­vé vý­sta­vě EXPO 2020 v Du­ba­ji, zpří­stup­ní Ná­rod­ní tech­nic­ké mu­ze­um kon­cem červ­na pro české ná­vštěv­ní­ky. Do už­ší­ho vý­bě­ru ...
Úterý, 27 Červen 2023
2. Keysight uvádí na trh Lidar Target Simulator E8717A
(Matching tags: LiDAR,Autonomní vozidla,Simulátory,Key­si­ght Tech­no­lo­gies,LTS,E8717A)
Key­si­ght Tech­no­lo­gies roz­ši­řu­je své oce­ňo­va­né port­fo­lio tes­to­va­cích ře­še­ní pro va­li­da­ci au­to­nomní­ho ří­ze­ní o E8717A Lidar Tar­get Si­mu­la­tor (LTS), který umožňuje vý­rob­cům ...
Úterý, 06 Červen 2023
3. Robotic Research získává financování 228 mil. dolarů
(Matching tags: Luminar,Financování,Robotic Research,RR.AI,Autonomní řízení,LiDAR)
Ro­bo­tic Re­search ozná­mi­l 10. pro­sin­ce, že zís­ka­l fi­nan­co­vá­ní ve výši 228 miliónů do­la­rů. Vůbec po­pr­vé tak bude spo­lé­hat na cizí ka­pi­tál. Tyto pro­střed­ky pod­po­ří další ino­va­ce ...
Středa, 15 Prosinec 2021
4. Představení 3. generace LiDARu firmy Valeo
(Matching tags: Valeo Wem­ding,Autonomní mobilita,3. generace,Valeo,LiDAR)
... ve­dou­cí po­sta­ve­ní sku­pi­ny Valeo – dosud je­di­né­ho do­da­va­te­le na trhu, který v sou­čas­nos­ti sé­ri­o­vě vy­rá­bí LiDAR sen­zo­ry pro au­to­mo­bi­ly.  ...
Středa, 24 Listopad 2021
5. Nový software na mračna bodů pro macOS
(Matching tags: Origins,PointCab,MacOS,LiDAR,CAD,Mračna bodů)
Point­Cab vy­dá­vá svůj soft­ware Ori­gins pro vy­hod­no­ce­ní mra­čen bodů LiDAR v sys­té­mu macOS. Apple se stal sy­no­ny­mem pro dobrý de­sign. Není tedy divu, že Apple za­ří­ze­ní jsou mezi de­sig­né­ry ...
Úterý, 27 Červenec 2021
6. Trimble MX50 rozšiřuje portfolio mobilního mapování
(Matching tags: Applanix,MX50,Silnice,LiDAR,Sběr dat,Trimble,Hardware)
... ma­po­vá­ní. Tento mo­bil­ní LiDAR sys­tém na­mon­to­va­ný na vo­zi­dlo je stře­do-roz­sa­ho­vou vol­bou pro nové uži­va­te­le mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní a zku­še­né po­sky­to­va­te­le, kteří mohou ...
Úterý, 13 Červenec 2021
7. Nejnovější nabídka modulárních snímačů Leica Geosystems
(Matching tags: MFC150,TerrainMapper-2,Modulárních snímače,Leica Geosystems,Mapování,LiDAR,GIS)
Spo­leč­nost Leica Ge­o­sys­tems, sou­část He­xa­go­nu, před­sta­vi­la 13. října Leica Terra­in­Map­per-2, nej­no­věj­ší ře­še­ní in­te­gru­jí­cí tech­no­lo­gii LiDAR a sní­má­ní ob­ra­zu v le­tec­kých ...
Středa, 14 Říjen 2020
8. Budoucnost komerčních dronů na AirWorks 2020 podle DJI
(Matching tags: Drony,Shell,DJI,LiDAR,SDK,GIS)
Spo­leč­nost DJI v úterý 25. srpna 2020 na páté vý­roč­ní kon­fe­ren­ci Air­Works od­ha­li­la nové sen­zo­ro­vé sys­témy a in­te­gra­ci dat pro své pro­fe­si­o­nál­ní plat­for­my dronů, pro­to­že ...
Středa, 26 Srpen 2020
9. Analog Devices spolupracuje s First Sensor
(Matching tags: Analog Devices,ADI,First Sensor,Autonomní snímače,Drive360,LiDAR,Autonomní řízení)
... citlivých detektorů LiDAR APD převádějících světlo na fo­to­ele­k­t­ri­cký proud.  ...
Pátek, 28 Červen 2019
10. Carlson oznamuje nové funkce softwaru Precision 3D
(Matching tags: 2019,Precision 3D,P3D 2019,Zeměměřiči,Carlson,LiDAR)
Carlson Precision 3D 2019 (P3D 2019) je určen pro zeměměřiče, inženýry a projektanty staveb. Při tvorbě povrchů s hladkými tvary pracuje jak s velkými, tak malými mračny bodů metody LiDAR. Umožňuje ...
Čtvrtek, 11 Duben 2019
11. Doplněk Revitu pro MR Studio od Arvizia
(Matching tags: 3D CAD,BIM,Revit,Plugin,LiDAR,Smíšená realita,Arvizio,MR Studio)
... zapojenými skupinami. MR Studio Director dovoluje flexibilní uspořádání 3D CAD/BIM Revit modelů a 3D skenů LiDAR a zkombinované výsledky sdílet pomocí Microsoft HoloLens.  ...
Pátek, 02 Listopad 2018
12. Rychlejší řešení problémů v ANSYS 19.2
(Matching tags: Verze 19.2,Aditivní výroba,Optis,Optimalizace,ANSYS,LiDAR,Simulace)
... aut využívá nová verze výhod nedávné akvizice LiDARu a společnosti pro simulace optických sys­té­mů OPTIS. ANSYS VRXPERIENCE umožňuje uživatelům plnou a rea­li­sti­c­kou simulaci autonomních ...
Pátek, 21 Září 2018
13. Trimble vydává mobilní mapovací systém MX9
(Matching tags: GIS,MX9,INS,GAMS,DMI,Trimble,LiDAR,GNSS)
Trimble MX9 je kombinací na vozidle namontovaném LiDAR systému, zobrazení z více kamer a terénního softwaru pro získání přesných dat velkého objemu z aplikací pro silniční průzkumy, to­po­gra­fi­c­ké ...
Čtvrtek, 08 Únor 2018
14. Teledyne CARIS nabízí Bathy DataBASE ve verzi 4.4
(Matching tags: BDB,Klasifikace,Mračna bodů,Bathy,DataBASE,Editor,LiDAR)
... lidarová měření. V BASE Editoru, jenž je součástí sady BDB, najdeme několik nových technologií pro zobecnění batymetrie v kompilačním žebříčku. Technologie pro odstranění a zarovnání bodů ...
Pátek, 11 Srpen 2017
15. Doplněk 3D Geospatial PDF pro Erdas Imagine
(Matching tags: GIS,ERDAS,Imagine,PDF3D,3D PDF,Hexagon,Modeler,LiDAR,Spatial,UAV)
Uživatelé softwaru Erdas Imagine od Hexagonu mají nyní možnost využít jednoduchý doplněk pro integrovanou tvorbu 3D PDF zpráv. Vývojářem pluginu PDF3D Spatial Modeler je firma Visual Technology Services. ...
Středa, 15 Červen 2016
16. VirtualGrid vydává VRMesh v8.0
(Matching tags: 8.0,Mračna bodů,VirtualGrid,VRMesh,Survey,LiDAR,Reverse)
... stavitelství. V modulu VRMesh Survey jsou přidány nové funkce k automatické detekci tratí a obrubníků v mračnech bodů LiDAR. Povrch terénu ve variantě GRID může být exportován jako ...
Úterý, 04 Únor 2014
17. PDF3D ReportGen v2.9.0 přidává podporu LASzip LiDAR
(Matching tags: LiDAR,GIS,LAS,LASzip,2.9.0,Visual Technology Services,PDF3D,ReportGen)
LASzip získal cenu za inovaci na Geospatial World fóru 2012 pro svou schopnost komprimovat objemná LiDAR data do perfektně chráněných malých souborů a vývojáři ve Visual Technology Services rychle ...
Neděle, 29 Prosinec 2013
18. Hexagon Metrology koupil GTA Geoinformatik
(Matching tags: GTA Geoinformatik,Tridiconsoftware,LiDAR,3D modely,Hexagon,Města)
... (mračen bodů). Společnost se také soustředí na spojení mračen bodů s leteckými snímky včetně kosých a LiDAR snímků, aby vytvořila inteligentní a navigovatelné 3D modely měst.  ...
Pondělí, 10 Prosinec 2012
19. Vydán VRMesh v7.0 pro mračna bodů LiDAR
(Matching tags: GIS,VirtualGrid,VRMesh,Survey,LiDAR)
Společnost VirtualGrid oznámila dostupnost verze 7.0 aplikace VRMesh na akci International LiDAR Mapping Forum (ILMF) v Denveru. Tato nová verze má podstatně rozšířenou a vylepšenou využitelnost VRMesh ...
Úterý, 24 Leden 2012