Google překladač: English Deutsch

Představení 3. generace LiDARu firmy Valeo

Autor článku: Valeo   

Tags: 3. generace | Autonomní mobilita | LiDAR | Valeo | Valeo Wem­ding

VALEO LIDAR 13-2147Sku­pi­na Valeo před­sta­vi­la 23. lis­to­pa­du 2021 svou třetí ge­ne­ra­ci ro­tač­ní­ho Li­DA­Ru, která bude uve­de­na na trh v roce 2024. Tato nová tech­no­lo­gie, která na­bí­zí vý­raz­ně vyšší výkon sen­zo­ru, činí au­to­nomní mo­bi­li­tu re­a­li­tou a za­jis­tí dosud ne­ví­da­nou úroveň bez­peč­nos­ti sil­nič­ní­ho pro­vo­zu. Třetí ge­ne­ra­ce Li­DA­Ru po­sí­lí tech­no­lo­gic­ké a prů­mys­lo­vé ve­dou­cí po­sta­ve­ní sku­pi­ny Valeo – dosud je­di­né­ho do­da­va­te­le na trhu, který v sou­čas­nos­ti sé­ri­o­vě vy­rá­bí LiDAR sen­zo­ry pro au­to­mo­bi­ly.

Cílem číslo jedna s tímto pro­duk­tem zů­stá­vá stej­ný – za­chraňovat ži­vo­ty na sil­ni­cích.

Třetí ge­ne­ra­ce Li­DA­Ru od Valea po­sky­tu­je bez­kon­ku­renč­ní výkon, pokud jde o dosah, roz­li­še­ní a sním­ko­va­cí frek­ven­ci. Vy­tvá­ří 3D obraz okolí vo­zi­dla v re­ál­ném čase rych­los­tí 4,5 mi­li­o­nu pi­xe­lů a 25 sním­ků za sekun­du. Opro­ti před­cho­zí ge­ne­ra­ci se roz­li­še­ní zvý­ši­lo 12­krát, dosah 3krát a po­zo­ro­va­cí úhel 2,5krát.
Díky těmto tech­nic­kým pa­ra­me­t­rům do­ká­že tento nový LiDAR vidět věci, které lidé, ka­me­ry a ra­da­ry vidět ne­mo­hou. To zna­me­ná, že ří­ze­ní může být de­le­go­vá­no na vo­zi­dlo v mnoha si­tu­a­cích (au­to­ma­ti­za­ce úrov­ně 2 a vyšší), včet­ně jízdy na dál­ni­ci při rych­los­tech až 130 km/h. I v ta­ko­vých si­tu­a­cích do­ká­že vo­zi­dlo vy­ba­ve­né třetí ge­ne­ra­cí ro­tač­ní­ho Li­DA­Ru vy­ře­šit nou­zo­vé si­tu­a­ce au­to­nomně.

LiDAR spo­leč­nos­ti Valeo de­te­ku­je, roz­po­zná­vá a kla­si­fi­ku­je všech­ny ob­jek­ty umís­tě­né v okolí vozu. Pokud se ob­jek­ty po­hy­bu­jí, měří je­jich rych­lost a směr. Ro­tač­ní LiDAR se do­ká­že při­způ­so­bit všem svě­tel­ným pod­mín­kám, ať už je osl­ni­vě jasno nebo úplná tma. Do­kon­ce měří hus­to­tu deš­ťo­vých kapek pro vý­po­čet do­sta­teč­né brz­d­né dráhy. Sle­du­je blíz­ká vo­zi­dla, i když již nejsou v zor­ném poli ři­di­če, a vy­u­ží­vá al­go­ritmy k před­ví­dá­ní je­jich tra­jek­to­rie a ke spouš­tě­ní ne­zbyt­ných bez­peč­nost­ních ma­né­vrů.

VALEO LIDAR 10bis-2147

Díky těmto funk­cím ro­tač­ní LiDAR chrá­ní osoby uvnitř vozu i jeho okolí – chod­ce, cyk­lis­ty a další účast­ní­ky sil­nič­ní­ho pro­vo­zu. Kromě vo­zi­del, která vy­ba­vu­je, bude tento LiDAR pro­střed­nic­tvím clou­du upo­zorňovat další vo­zi­dla na ne­bez­pe­čí na sil­ni­ci, takže i ko­mu­ni­ta těží z jeho schop­nos­tí vní­má­ní.

Valeo vy­ví­jí a vy­rá­bí celý sys­tém, včet­ně hard­wa­ru, soft­wa­ru a při­dru­že­né umělé in­te­li­gen­ce – „mozku“, který kom­bi­nu­je na­sbí­ra­ná data a umožňuje vo­zi­dlu oka­mži­tě uči­nit správ­ná roz­hod­nu­tí. Jeho soft­ware se au­to­ma­tic­ky při­způ­so­bu­je pro­stře­dí a v prů­bě­hu času zlep­šu­je jeho výkon pro­střed­nic­tvím pra­vi­del­ných ak­tu­a­li­za­cí.

Valeo Li­DA­Ry se vy­rá­bí v Ně­mec­ku v zá­vo­dě Valeo Wem­ding, kde se kom­po­nen­ty mon­tu­jí s mi­k­ro­no­vou přes­nos­tí. Vý­rob­ní linky zá­vo­du čer­pa­jí z nej­mo­der­něj­ších od­bor­ných zna­los­tí sku­pi­ny Valeo v ob­las­ti op­ti­ky, me­cha­ni­ky a fo­to­ni­ky (obor fy­zi­ky, který se za­mě­řu­je na emisi a de­tek­ci svě­tel­ných čás­tic ne­bo­li fo­to­nů). 300 in­že­ný­rů ze sku­pi­ny Valeo se vě­nu­je vý­hrad­ně této tech­no­lo­gii, na kte­rou již bylo po­dá­no více než 500 pa­ten­tů.

Valeo bylo první a dodnes zů­stá­vá je­di­nou fir­mou v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, která vy­rá­bí ro­tač­ní LiDAR ve vel­kých sé­ri­ích. Vy­ro­bi­lo již přes 150 000 kusů a 99 % vozů osa­ze­ných tímto typem sen­zo­ru na celém světě je vy­ba­ve­no právě Valeo ro­tač­ním Li­DA­Rem.

Až 30 % no­vých pré­mi­o­vých vo­zi­del má do roku 2030 do­sáh­nout úrov­ně 3 au­to­nomní­ho ří­ze­ní a k tomu bude muset být vy­ba­ve­no tech­no­lo­gií LiDAR. Stej­ně jako osob­ní au­to­mo­bi­ly, budou muset být vy­ba­ve­ny jed­ním nebo více Li­DA­Ry i ro­bo­tic­ká taxi, do­ru­čo­va­cí dro­i­di, au­to­nomní ná­klad­ní auta, ze­mě­děl­ské stro­je nebo tě­žeb­ní tech­ni­ka. Oče­ká­vá se, že trh s Li­DA­Ry bude do roku 2030 před­sta­vo­vat více než 50 mi­li­ard do­la­rů.

Nová třetí ge­ne­ra­ce Li­DA­Ru spo­leč­nos­ti Valeo bude klí­čo­vým prv­kem pro tuto zá­sad­ní změnu.


Mohlo by vás zajímat: