Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový software na mračna bodů pro macOS

Úterý, 27 Červenec 2021 00:55

Tags: CAD | LiDAR | MacOS | Mračna bodů | Origins | PointCab

Origins PointCab-2131Point­Cab vy­dá­vá svůj soft­ware Ori­gins pro vy­hod­no­ce­ní mra­čen bodů LiDAR v sys­té­mu macOS. Apple se stal sy­no­ny­mem pro dobrý de­sign. Není tedy divu, že Apple za­ří­ze­ní jsou mezi de­sig­né­ry a ar­chi­tek­ty velmi žá­da­ná. Avšak zejmé­na v LiDAR sek­to­ru, kde do oboru vstu­pu­je více kon­struk­té­rů, ar­chi­tek­tů a re­a­lit­ních spo­leč­nos­tí, je stále hlav­ním ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows.

Je­li­kož Apple do svého nej­no­věj­ší­ho za­ří­ze­ní in­te­gro­val li­da­ro­vý sen­zor, lze oče­ká­vat, že Apple bude v příš­tích le­tech účast­ní­kem za­chy­co­vá­ní světa ve 3D. Aby udr­žel krok s oče­ká­va­nou po­ptáv­kou, roz­ho­dl se vý­rob­ce soft­wa­ru Point­Cab pře­vzít ve­de­ní a vydat první ko­merč­ní soft­ware pro kom­plex­ní zpra­co­vá­ní mra­čen bodů LiDAR v sys­té­mu macOS. Za­tím­co soft­ware jako Arena 4D Stu­dio Pro­fes­si­o­nal již na­bí­zí vi­zu­a­li­za­ci mrač­na bodů, ne­po­sky­tu­je mož­nos­ti ma­ni­pu­la­ce, které na­bí­zí soft­ware Ori­gins.
Soft­ware Ori­gins pro macOS fun­gu­je téměř stej­ně jako jeho pro­těj­šek pro Win­dows. Může číst všech­ny ote­vře­né for­má­ty la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní a vý­sled­ky jsou kom­pa­ti­bil­ní se všemi pře­vlá­da­jí­cí­mi CAD pro­gra­my. Je­li­kož však ně­kte­ří po­sky­to­va­te­lé hard­wa­ru a soft­wa­ru dosud ne­do­dá­va­jí svá vlast­ní ře­še­ní pro macOS, ne­ma­jí také snad­no do­stup­nou SDK sadu, která by Point­Cab soft­wa­ru umožňovala číst je­jich na­tiv­ní for­má­ty.
Soft­ware Ori­gins od Point­Ca­bu byl zatím úspěš­ně tes­to­ván na sys­té­mech MacOS Big Sur 11, Ca­ta­li­na 10.15 a Mo­ja­ve 10.14. Pokud jde o hard­ware, fun­gu­je na ja­kém­ko­li po­čí­ta­či Apple s pro­ce­so­rem Intel (x64). Point­Cab také ozná­mil, že s dal­ší­mi ak­tu­a­li­za­ce­mi bude ná­sle­do­vat kom­pa­ti­bi­li­ta nej­no­věj­ší­ho čipu za­lo­že­né­ho na ARM Apple M1.
Stej­ně jako u verze pro Win­dows ne­vy­ža­du­je soft­ware Ori­gins pro bez­pro­blé­mo­vý chod vy­so­ce vý­kon­né hard­wa­ro­vé kom­po­nen­ty.
Více in­for­ma­cí o soft­wa­ru a bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi na­jde­te na webo­vých strán­kách Point­Ca­bu.


Mohlo by vás zajímat: