Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Robotic Research získává financování 228 mil. dolarů

Středa, 15 Prosinec 2021 01:04

Tags: Autonomní řízení | Financování | LiDAR | Luminar | Robotic Research | RR.AI

RRAI-Group 1-2150Ro­bo­tic Re­search ozná­mi­l 10. pro­sin­ce, že zís­ka­l fi­nan­co­vá­ní ve výši 228 miliónů do­la­rů. Vůbec po­pr­vé tak bude spo­lé­hat na cizí ka­pi­tál. Tyto pro­střed­ky pod­po­ří další ino­va­ce a ex­pan­zi RR.​AI, což je ko­merč­ní di­vi­ze spo­leč­nos­ti Ro­bo­tic Re­search, za­mě­ře­ná na uce­le­ná ře­še­ní au­to­nomní­ho ří­ze­ní pro ná­klad­ní vo­zi­dla, au­to­bu­sy, pře­prav­ní a lo­gis­tic­ká za­ří­ze­ní.

Mezi in­ves­to­ry tzv. kola série A patří Soft­Bank Vi­si­on Fund 2, En­li­gh­te­n­ment Ca­pi­tal, Crescent Cove Advi­sors, Henry Crown and Com­pa­ny a Lu­mi­nar Tech­no­lo­gies, Inc.

Ro­bo­tic Re­search úspěš­ně uved­l au­to­nomní a ro­bo­tic­ká ře­še­ní, která fun­gu­jí na sil­ni­cích po celém světě i v těch nej­ná­roč­něj­ších ne­struk­tu­ro­va­ných pro­stře­dích. Au­to­nomní sada Au­to­Dri­ve, která je kom­pa­ti­bil­ní se ši­ro­kou šká­lou vo­zi­del, již byla in­te­gro­vá­na do řady vo­zi­del včet­ně prv­ní­ho se­ve­ro­a­me­ric­ké­ho au­to­ma­ti­zo­va­né­ho těž­ké­ho tran­zit­ní­ho au­to­bu­su, ná­klad­ních vo­zi­del třídy 8 a ter­mi­ná­lo­vých ta­ha­čů. Sys­tém Au­to­Dri­ve lze po­u­ží­vat na sil­ni­ci, v te­ré­nu i v pří­sta­vech, takže se skvě­le hodí k za­bu­do­vá­ní 360° ře­še­ní au­to­nomní­ho ří­ze­ní, které po­krý­vá vše­mož­né slo­ži­té pro­voz­ní pod­mín­ky.

Jedná se o první stra­te­gic­kou ka­pi­tá­lo­vou in­ves­ti­ci spo­leč­nos­ti Lu­mi­nar, která je svě­to­vým líd­rem v ob­las­ti hard­wa­ru a soft­wa­ru pro tech­no­lo­gii LIDAR v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Ro­bo­tic Re­search spo­lu­pra­cu­je s Lu­mi­narem na stra­te­gic­kých mož­nos­tech roz­vo­je au­to­nomních prvků a zvo­li­l si jej jako po­sky­to­va­te­le LI­DA­Ru s dlou­hým do­sa­hem.

Jako fi­nanč­ní po­rad­ce a zpro­střed­ko­va­tel emise stála spo­leč­nos­ti Ro­bo­tic Re­search po boku UBS In­vest­ment Bank. Spo­leč­nost Cra­vath, Swa­i­ne & Moore LLP za­stá­va­la roli práv­ní­ho po­rad­ce, za­tím­co zvlášt­ním po­rad­cem spo­leč­nos­ti Ro­bo­tic Re­search byla spo­leč­nost Co­ving­ton & Bur­ling LLP.

Další in­for­ma­ce o spo­leč­nos­ti RR.​AI na­jde­te na strán­ce www.rr.ai.

 


Mohlo by vás zajímat: