Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Valeo s VŠB-TUO vyvíjejí auto s řízením drive-by-wire

Středa, 13 Leden 2021 19:24

Tags: Autonomní řízení | DbW | Drive-by-wire | Valeo | VŠB-TUO | Vývoj

Valeo Drive by Wiresensors-schema-2103Valeo na po­ly­go­nu v Mi­lo­vi­cích tes­tu­je ve spo­lu­prá­ci s VŠB – Tech­nic­kou uni­ver­zi­tou Os­t­ra­va první au­to­mo­bil s tzv. drive-by-wire ří­ze­ním, které je vý­sled­kem je­jich spo­leč­né­ho vý­vo­je. Jedná se o dů­le­ži­tý krok k plně au­to­nomní­mu ří­ze­ní. Za­tím­co u le­ta­del se ří­ze­ní typu fly-by-wire, tedy ovlá­dá­ní bez me­cha­nic­ké vazby přes elek­tro­nic­ký in­ter­fa­ce, ob­je­vi­lo již v še­de­sá­tých le­tech mi­nu­lé­ho sto­le­tí a dnes je na­pros­to běžné i u do­prav­ních le­ta­del, u au­to­mo­bi­lů se stále lpí na me­cha­nic­ké vazbě mezi koly a vo­lan­tem, tak i mezi brz­do­vým pe­dá­lem a brz­da­mi.

Nicmé­ně s blí­ží­cím se ná­stu­pem plně au­to­nomní­ho ří­ze­ní je jasné, že se ta­ko­vá vo­zi­dla ne­o­be­jdou bez ovlá­dá­ní tzv. „po drá­tech“.

Valeo, coby před­ní vý­rob­ce sen­zo­rů pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, už nyní proto usi­lov­ně pra­cu­je na tech­no­lo­gii ří­ze­ní drive-by-wire (DbW) ur­če­né pro au­to­nomní vo­zi­dla. Ve spo­lu­prá­ci s VŠB-TUO vy­vi­nu­lo vlast­ní sys­tém kom­plex­ní­ho ří­ze­ní typu DbW. Pri­már­ně však pro­za­tím není ur­če­no jako nová kom­fort­ní funk­ce, kte­rou by měl do­stat v nej­bliž­ší době sé­ri­o­vě vy­rá­bě­ný osob­ní au­to­mo­bil. Os­t­rav­ská po­ly­tech­ni­ka na zá­kla­dě po­ža­dav­ků a asi­s­ten­ce Valeo vy­vi­nu­la novou hard­wa­ro­vě soft­wa­ro­vou plat­for­mu DbW, ur­če­nou pro va­li­dač­ní testy spe­ci­fic­kých re­ži­mů au­to­nomní­ho ří­ze­ní a také sen­zo­rů ur­če­ných pro asi­s­tenč­ní sys­témy sou­čas­ných vo­zi­del. Plně elek­tro­nic­ké ří­ze­ní typu DbW umožňuje vy­so­kou dy­na­mi­ku ří­ze­ní, a je pre­ciz­něj­ší než se­be­lep­ší „živý“ tes­to­va­cí řidič. Díky in­te­gra­ci sys­té­mu se vo­zi­dlo stává plně ři­di­tel­ným v po­dél­ném i příč­ném směru s mož­nos­tí nou­zo­vé­ho brz­dě­ní a dal­ších spe­ci­fic­kých funk­cí, vhod­ných pro vý­vo­jo­vé účely.

Sou­čás­tí spo­leč­né re­a­li­za­ce byla fi­nál­ní in­te­gra­ce sys­té­mu, kte­rým je vý­kon­ný po­čí­tač s řadou ko­mu­ni­kač­ních roz­hra­ní a mo­du­lů (CAN, I/O a re­lé­o­vých mo­du­lů, vý­vo­jo­vé­ho HMI, ma­nage­men­tu na­pá­je­ní, atp.), do za­va­za­dlo­vé­ho pro­sto­ru tes­to­va­cí­ho vozu a pro­po­je­ní s elek­tro­nic­ký­mi sys­témy auta. Valeo ho v sou­čas­né době po­u­ží­vá na svém po­ly­go­nu v Mi­lo­vi­cích pro již zmiňované tes­to­vá­ní asi­s­tenč­ních a au­to­nomních sys­té­mů na bázi de­tekč­ní ka­me­ry na čel­ním skle. Vo­zi­dla s DbW mohou být vy­ba­ve­na i ji­ný­mi sen­zo­ry Valeo, jako na­pří­klad radar, LiDAR Valeo SCALA nebo ul­tra­zvu­ko­vé sen­zo­ry.

In­ter­fa­ce zpro­střed­ko­vá­vá hlav­ní funk­ce ne­zbyt­né pro ří­ze­ní vo­zi­dla, včet­ně sta­vo­vé vi­zu­a­li­za­ce skrze HMI, u nichž je do­po­sud po­u­ží­vá­na me­cha­nic­ká vazba a umožňuje jak od­dě­le­né sa­mo­stat­né, tak kom­bi­no­va­né sou­čas­né po­dél­né a příč­né ří­ze­ní. Sys­tém např. re­a­li­zu­je:

  • příč­né mo­men­to­vé a úh­lo­vé ří­ze­ní,
  • změnu po­ža­do­va­né­ho zrych­le­ní,
  • brz­dě­ní,
  • před­pl­ně­ní brz­do­vé­ho sys­té­mu, resp. nou­zo­vé brz­dě­ní,
  • sou­čas­ně před­pl­ně­ní brz­do­vé­ho sy­té­mu a ří­ze­ní v příč­ném směru
  • sou­čas­ně příč­né ří­ze­ní a změnu zrych­le­ní
  • sou­čas­né příč­né ří­ze­ní při zrych­lo­vá­ní z nuly do ma­xi­mál­ní rych­los­ti (až 200 km/h), brz­dě­ní opět do úpl­né­ho za­sta­ve­ní a opě­tov­ný roz­jezd.


Vel­kou před­nos­tí sys­té­mu DbW je snad­ná pře­no­si­tel­nost na mo­der­ní au­to­mo­bi­lo­vé plat­for­my po­u­ží­va­né v sou­čas­nos­ti, tedy i plat­for­my elek­tric­kých vo­zi­del.

Tech­no­lo­gie Valea je in­te­gro­vá­na do jed­no­ho ze čtyř ce­lo­svě­to­vě nově vy­ro­be­ných vo­zi­del. Valeo má nej­roz­sáh­lej­ší tech­no­lo­gic­ké port­fo­lio na trhu a na­bí­zí ul­tra­zvu­ko­vé sen­zo­ry, ka­me­ry, ra­da­ry a sé­ri­o­vě vy­rá­bě­ný LiDAR pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, který pod­po­ru­je bez­peč­něj­ší a chytřej­ší mo­bi­li­tu.


Mohlo by vás zajímat: