Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Partnerství Somnium Space s Vrgineers a Prusa Research

Pondělí, 12 Září 2022 22:28

Tags: Open-source | Partnerství | Prusa Research | Somnium Space | Somnium VR One | VR headset | VRgineers | Vývoj

pr-vrg-som 007-2237Som­ni­um Space, jedno z před­ních imer­ziv­ních me­ta­verz, uza­ví­rá part­ner­ství s líd­rem na poli sys­té­mů pro vý­cvik pi­lo­tů ve vir­tu­ál­ní a smí­še­né re­a­li­tě nové ge­ne­ra­ce, spo­leč­nos­tí Vr­gi­neers, a vý­rob­cem 3D tis­ká­ren Prusa Re­search, aby dále po­sí­li­la vývoj no­vé­ho špič­ko­vé­ho open-sour­ce VR he­ad­se­tu. Ten fun­gu­je jak v re­ži­mu drá­to­vé­ho spo­je­ní s po­čí­ta­čem, tak jako sa­mo­stat­ná jed­not­ka.

Tento nový VR he­ad­set má za cíl změ­nit sou­čas­né re­strik­tiv­ní smě­řo­vá­ní trhu s VR za­ří­ze­ní­mi, které pro­sa­zu­jí velké firmy jako Meta (pů­vod­ně Fa­ce­book). V re­ak­ci na mo­men­tál­ně roz­ší­ře­né re­strik­ce bude Som­ni­um VR One he­ad­set na­o­pak po­sta­ven na co možná nej­o­te­vře­něj­ší plat­for­mě. Som­ni­um VR One má za cíl po­skyt­nout špič­ko­vý imer­ziv­ní zá­ži­tek, a to jak v drá­to­vém, tak bez­drá­to­vém módu. Fi­nál­ní verze bude po­há­ně­ná ope­rač­ním sys­té­mem An­dro­id a he­ad­set bude možné ne­o­me­ze­ně po­u­ží­vat i pro ko­merč­ní účely. Díky tomu, že budou zdro­jo­vé kódy ote­vře­né a do­stup­né, půjde o skvě­lé ře­še­ní i pro ko­merč­ní sféru.
Každý uži­va­tel by měl mít právo na to plně vlast­nit kou­pe­ný hard­ware, a zá­ro­veň i mít mož­nost za­kou­pe­né za­ří­ze­ní upra­vo­vat, vy­lep­šo­vat či opra­vo­vat. 3D mo­de­ly jed­not­li­vých částí he­ad­se­tu bude možné stáh­nout z in­ter­ne­tu, takže si je snad­no vy­ro­bí kdo­ko­liv s pří­stu­pem k 3D tis­kár­ně. Zdro­jo­vé kódy pro ope­rač­ní sys­tém An­dro­id budou k dis­po­zi­ci ve ve­řej­ném úlo­žiš­ti.
Každý si bude moci stáh­nout 3D model he­ad­se­tu Som­ni­um Space z Prin­tables.com a vy­tisk­nout si sou­část­ky doma na své tis­kár­ně.
Pro op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních ná­kla­dů budou elek­tro­nic­ké kom­po­nen­ty a pro­pri­e­tár­ní čočky sé­ri­o­vé vy­rá­bě­ny ve spo­lu­prá­ci s Vr­gi­neers, k pro­de­ji budou na webu Som­ni­um Space. Bude tedy možné si tyto sou­část­ky za­kou­pit, plas­to­vé díly vy­tisk­nout na 3D tis­kár­ně a he­ad­set si po­sta­vit doma. V pro­de­ji ale bude sa­mo­zřej­mě i zcela se­sta­ve­ná verze.
Vý­rob­ní zá­ze­mí ce­lé­ho pro­jek­tu stojí na pev­ných zá­kla­dech firmy Vr­gi­neers, která má hlu­bo­ké tech­nic­ké zna­los­ti spo­je­né s vý­ro­bou pro­fe­si­o­nál­ních he­ad­se­tů pro vir­tu­ál­ní a smí­še­nou re­a­li­tu. Pro­jekt je za­ští­těn přímý­mi in­ves­ti­ce­mi firem Som­ni­um Space a Prusa Re­search do Vr­gi­neers.

 


Mohlo by vás zajímat: