Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Caracol otevírá dvě nová centra v Itálii

Úterý, 13 Únor 2024 15:04

Tags: Aditivní výroba | Caracol | Heron AM | Innovation Hub | Itálie | Nová centra | Vývoj

CARACOL event AssemblyTest Facility BARLASSINA-2407Ca­ra­col, před­ní hráč v ob­las­ti vel­ko­for­má­to­vé­ho 3D tisku (LFAM), za­há­jil le­toš­ní rok ote­vře­ním nové tech­no­lo­gic­ké mon­tov­ny a ino­vač­ní­ho cen­t­ra ne­da­le­ko ital­ské­ho Mi­lá­na a ote­vřel tak dveře své ev­rop­ské cen­t­rá­ly ve­řej­nos­ti – part­ne­ři, zá­kaz­ní­ci a ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé v ob­las­ti prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gií a 3D tisku z ce­lé­ho světa spo­leč­ně osla­vi­li tento mil­ník.

Caracol tak ne­ú­nav­ně sle­du­je svou vizi roz­ši­řo­vat po­u­ží­vá­ní LFAM tech­no­lo­gie, aby po­sky­tl efek­tiv­něj­ší, fle­xi­bil­něj­ší a udr­ži­tel­něj­ší vý­rob­ní pro­střed­ky pro prů­mys­lo­vou vý­ro­bu.

Ca­ra­col se zro­dil v ital­ském Mi­lá­ně a jeho růst byl tr­va­lý, pro­to­že se roz­ší­řil na me­zi­ná­rod­ní úroveň a vy­tvo­řil silný mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní tým po celém světě. Spo­leč­nost in­ves­to­va­la do roz­vo­je tech­no­lo­gií a pří­stu­pu za­mě­ře­né­ho na služ­by – což vedlo k ote­vře­ní nej­no­věj­ších za­ří­ze­ní ne­da­le­ko ital­ské­ho Mi­lá­na spolu s mo­der­ni­za­cí nej­mo­der­něj­ší­ho vý­rob­ní­ho zá­vo­du LFAM s cer­ti­fi­ka­cí ISO 9100 a loňskému ote­vře­ní se­ve­ro­a­me­ric­ké cen­t­rá­ly v Aus­ti­nu (TX, USA). Tím se počet glo­bál­ních za­ří­ze­ní Ca­ra­co­lu zvý­šil na čtyři a při této pří­le­ži­tos­ti ge­ne­rál­ní ře­di­tel ozná­mil, že Ca­ra­col ote­ví­rá novou kan­ce­lář pro ob­last GCC v Du­ba­ji.

Ca­ra­col slav­nost­ně ote­vřel dvě za­ří­ze­ní – prv­ním je nové za­ří­ze­ní pro mon­táž a tes­to­vá­ní tech­no­lo­gií, kde se rodí plat­for­my Heron AM, které jsou při­pra­ve­ny na míru spe­ci­fi­ka­cím a vý­rob­ním po­tře­bám kli­en­tů a poté jsou před do­dá­ním zá­kaz­ní­kům dů­klad­ně tes­to­vá­ny. Zdej­ší tým úzce spo­lu­pra­cu­je s kli­en­ty při na­vr­ho­vá­ní pro­stor v rámci je­jich vý­rob­ních hal a pří­pra­vě pro­stře­dí pro in­sta­la­ci za­ří­ze­ní. Dru­hým ote­vře­ným cen­t­rem je In­no­vati­on Hub uve­de­ný jako za­ří­ze­ní ur­če­né pro vý­zkum­ný a vý­vo­jo­vý tým spo­leč­nos­ti. Zde se různé la­bo­ra­to­ře vě­nu­jí vý­vo­ji in­te­gro­va­ných tech­no­lo­gií a pro­ce­sů, které Ca­ra­col po­sky­tu­je. Od tes­to­vá­ní a kva­li­fi­ka­ce ma­te­ri­á­lů, od soft­wa­ru po hard­ware a au­to­ma­ti­za­ci, od po­ly­me­rů po kovy – spo­leč­nost ne­u­stá­le pra­cu­je na zlep­šo­vá­ní a dal­ším po­sou­vá­ní hra­nic ve světě vel­ko­ploš­né adi­tiv­ní vý­ro­by.

CARACOL Innovation Hub PADERNO 2-2407

Na osla­vu to­ho­to mil­ní­ku uspo­řá­dal Ca­ra­col 1. února 2024 slav­nost­ní ote­vře­ní. Tým Ca­ra­co­lu byl sku­teč­ně ohro­men fan­tas­tic­kou účas­tí, kdy se do pro­stor spo­leč­nos­ti ne­da­le­ko Mi­lá­na sjeli part­ne­ři, zá­kaz­ní­ci, in­sti­tu­ce a před­ní svě­to­ví před­sta­vi­te­lé prů­mys­lo­vé vý­ro­by a 3D tisku z ce­lé­ho světa.


Mohlo by vás zajímat: