Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vector představuje vestavný software

Čtvrtek, 25 Leden 2024 17:51

Tags: Autonomní řízení | Classic | High Availability | MICROSAR | Vector | Vestavný software

Vector MICROSAR High Availability-2404Vec­tor Informatik, vý­rob­ce soft­wa­ro­vých ná­stro­jů a ve­stav­ných kom­po­nent, nyní na­bí­zí ve­stav­ný soft­ware pro ří­di­cí jed­not­ky, který splňuje nej­vyš­ší bez­peč­nost­ní po­ža­dav­ky podle normy ISO 26262. Podle Vec­to­ru je tento soft­ware vy­vi­nu­tý nad rámec běž­ných stan­dar­dů na trhu, aby za­jis­til spo­leh­li­vý pro­voz, a je vhod­ný zejmé­na pro au­to­no­mní ří­ze­ní a sys­témy x­‑by­‑wire. Soft­ware je k dis­po­zi­ci pro ve­stav­ný soft­wa­ro­vý pro­dukt MIC­RO­SAR Clas­sic od Vec­to­ru.

Tento vy­so­ce vy­u­ži­tel­ný ve­stav­ný soft­ware umo­ž­ňuje vývoj sys­té­mů sou­vi­se­jí­cích s bez­peč­nos­tí, které jsou schop­ny nejen de­te­ko­vat po­ru­chy, ale také za­jis­tit spo­leh­li­vé pro­ve­de­ní de­fi­no­va­né služ­by.

Na roz­díl od stá­va­jí­cích ře­še­ní, která do­ká­žou pouze de­te­ko­vat po­ru­chy, je MIC­RO­SAR High Avai­la­bi­li­ty spolu s pro­ce­sy vý­vo­je soft­wa­ru a je­di­neč­nou bez­peč­nost­ní ar­chi­tek­tu­rou zá­kla­dem pro apli­kač­ní soft­ware, který spo­leh­li­vě plní sta­no­ve­né úkoly.

Ve srov­ná­ní s před­cho­zím ře­še­ním za­jiš­ťu­je MIC­RO­SAR High Avai­la­bi­li­ty de­ter­mi­nis­tic­kou dobu pro­ve­de­ní v nej­hor­ším pří­pa­dě (WCET), která je pro ná­roč­né apli­ka­ce au­to­no­m­ní­ho ří­ze­ní ne­zbyt­ná.

MICRO­SAR High Avai­la­bi­li­ty je klí­čo­vou sou­čás­tí kom­plex­ní­ho port­fo­lia SDV od Vec­to­ru. Kromě pro­duk­tů ve­stav­né­ho soft­wa­ru s bez­peč­nost­ní cer­ti­fi­ka­cí mohou ná­vr­há­ři sys­té­mů zís­kat také kou­čink a kon­zul­tač­ní zna­los­ti, které jim po­mo­hou re­a­li­zo­vat je­jich bez­peč­nost­ní ar­chi­tek­tu­ru.

V kom­bi­na­ci se zá­klad­ním soft­wa­ro­vým port­fo­li­em Vec­to­ru má MIC­RO­SAR High Avai­la­bi­li­ty po­skyt­nout kom­plet­ní ře­še­ní pro všech­ny typy po­ža­dav­ků – od ECU sen­zo­rů/ak­to­rů až po run­ti­me soft­ware pro vy­so­ce vý­kon­né po­čí­ta­če (HPC), které tvoří mozek au­to­nomních vo­zi­del.


Mohlo by vás zajímat: