Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Keysight uvádí na trh Lidar Target Simulator E8717A

Úterý, 06 Červen 2023 17:25

Tags: Autonomní vozidla | E8717A | Key­si­ght Tech­no­lo­gies | LiDAR | LTS | Simulátory

E8717A LIDAR Simulator-2323Key­si­ght Tech­no­lo­gies roz­ši­řu­je své oce­ňo­va­né port­fo­lio tes­to­va­cích ře­še­ní pro va­li­da­ci au­to­nomní­ho ří­ze­ní o E8717A Lidar Tar­get Si­mu­la­tor (LTS), který umožňuje vý­rob­cům au­to­mo­bi­lů a lidar sen­zo­rů tes­to­vat a va­li­do­vat lidar sen­zo­ry pro au­to­nom­ní vo­zi­dla (AV). Lidar, pů­vod­ně vy­vi­nu­tý pro po­u­ži­tí v me­te­o­ro­lo­gii a to­po­gra­fii, se nyní po­u­ží­vá jako tech­no­lo­gie sní­má­ní v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, která umo­ž­ňu­je AV „vidět“ a bez­peč­ně na­vi­go­vat ve slo­ži­tých jízd­ních scé­ná­řích.

Stej­ně jako v pří­pa­dě sys­té­mů za­lo­že­ných na ra­da­ru musí vý­rob­ci li­da­rů za­jis­tit, aby li­da­ry rych­le a spo­leh­li­vě de­te­ko­va­ly ob­jek­ty a umo­ž­ni­ly správ­nou funk­ci pro­gre­siv­ních asi­s­tenč­ních sys­té­mů ři­di­če (ADAS) ještě před je­jich ko­merč­ním na­sa­ze­ním. K řád­né­mu tes­to­vá­ní sen­zo­rů po­tře­bu­jí kon­struk­té­ři v sou­čas­né době velké pod­la­ho­vé plo­chy a po­u­ží­va­jí tra­dič­ní cí­lo­vé desky. Kromě toho se od­vět­ví po­tý­ká také se sni­žo­vá­ním ná­kla­dů na sen­zo­ry a je­jich šká­lo­vá­ním do sé­ri­o­vé vý­ro­by.

Zaříze­ní LTS od Key­si­gh­tu řeší tyto pro­blémy tím, že si­mu­lu­je tes­to­va­cí terče v de­fi­no­va­né vzdá­le­nos­ti a od­ra­zi­vos­ti po­mo­cí kom­pakt­ní a stan­dar­di­zo­va­né se­sta­vy na zku­šeb­ní sto­li­ci. Toto ře­še­ní je na­vr­že­no tak, aby zjed­no­du­ši­lo a urych­li­lo tes­to­vá­ní, va­li­da­ci a vý­ro­bu au­to­mo­bi­lo­vých li­da­rů díky stan­dar­di­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci.

Systém Keysight LTS poskytuje následující výhody:

  • Kom­pakt­ní uspo­řá­dá­ní zku­šeb­ní sto­li­ce šetří místo na pod­la­ze díky si­mu­la­ci cí­lo­vých vzdá­le­nos­tí od 3 metrů do 300 metrů a si­mu­la­ci od­ra­zi­vos­ti po­vrchu od 10 % do 94 %.
  • Pro­ni­ka­vá ana­ly­ti­ka zlep­šu­je návrh a vý­kon­nost sní­ma­če - Vý­kon­ný tes­to­va­cí soft­ware ge­ne­ru­je ana­ly­ti­ku umo­ž­ňu­jí­cí hlu­bo­ký po­hled po­mo­cí mě­ře­ní vzdá­le­nos­ti cíle a od­ra­zi­vos­ti, čímž se zlep­šu­je návrh a vý­kon­nost.
  • Au­to­ma­ti­zo­va­ný soft­ware urych­lu­je tes­to­vá­ní - Tes­to­va­cí se­sta­va LTS je plně au­to­ma­ti­zo­va­ná po­mo­cí ko­bo­ta a pro au­to­ma­ti­za­ci tes­to­vá­ní vy­u­ží­vá soft­ware Key­si­ght PathWa­ve Test Execu­ti­ve for Ma­nu­factu­ring. Za­tím­co kobot za­jiš­ťu­je přes­ný pohyb za­ří­ze­ní pro tes­to­vá­ní zor­né­ho pole, au­to­ma­ti­zač­ní soft­ware urych­lu­je tes­to­vá­ní a pro­pust­nost pro pod­po­ru sé­ri­o­vé vý­ro­by.

Key­si­ght před­ve­de mož­nos­ti si­mu­lá­to­ru E8717A Lidar Tar­get na Au­to­mo­ti­ve Tes­ting Expo Eu­ro­pe 2023 ve Stutt­gar­tu, hale 10, stá­nku č. 1332, 13. – 15. červ­na 2023. Ve stej­ném ter­mí­nu pro­bí­há na stuttgartském výstavišti i Moul­ding Expo 2023.Mohlo by vás zajímat: