Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ansys uvádí na trh AVxcelerate Autonomy

Úterý, 02 Leden 2024 11:12

Tags: ADAS/AV | Analýzy | ANSYS | Autonomní vozidla | AVx­ce­le­ra­te Au­to­no­my | Simulace

ansys-avxcelerate-2401Ansys při­chá­zí s AVx­ce­le­ra­te Au­to­no­my, prv­ním kom­plex­ním ře­še­ním svého druhu, které do­ká­že 100 000­krát sní­žit ná­kla­dy a dobu po­třeb­nou k do­sa­že­ní shody pro sys­témy ADAS/AV L2+, L3 a vyšší. Ansys AVx­ce­le­ra­te Au­to­no­my, vy­vi­nu­tý spo­leč­ně s BMW Group, umožňuje spo­leč­nos­tem dále roz­ví­jet úsilí o di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci a prak­tic­ky do­sáh­nout vět­ši­ny zku­šeb­ních jízd po­třeb­ných pro za­jiš­tě­ní shody.

Závod o vývoj bez­peč­ných a spo­leh­li­vých au­to­nom­ních vo­zi­del se ode­hrá­vá ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí. Stále vý­kon­něj­ší di­gi­tál­ní in­že­nýr­ské tech­no­lo­gie umo­ž­ňují uži­va­te­lům ově­řo­vat bez­peč­nost vir­tu­ál­ním vy­hod­no­ce­ním mi­li­o­nů zná­mých i ne­zná­mých si­tu­a­cí, které na­po­do­bu­jí re­ál­né scé­ná­ře jízdy.

Ansys AVx­ce­le­ra­te Au­to­no­my, nej­no­věj­ší vývoj v ob­las­ti si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií pro AV, je clou­do­vý, mo­du­lár­ní a na­vr­že­ný na zá­kla­dě rámce MBSE. Jeho fle­xi­bil­ní, ote­vře­ná ar­chi­tek­tu­ra se řídí stan­dar­dy openX Aso­ci­a­ce pro stan­dar­di­za­ci au­to­ma­ti­zač­ních a mě­ři­cích sys­té­mů (ASAM). Tento prů­mys­lo­vý stan­dard usnad­ňuje bez­pro­blé­mo­vý pře­nos dat z ře­těz­ce ná­stro­jů a pod­po­ru­je in­te­gra­ci do ja­ké­ho­ko­li ře­še­ní na pod­ni­ko­vé úrov­ni pro­střed­nic­tvím pev­ných API roz­hra­ní. Ře­še­ní je v pro­ce­su zís­ká­ní cer­ti­fi­ka­ce ISO 26262, což umo­ž­ňuje spo­leč­nos­tem vy­ví­jet své pra­cov­ní po­stu­py pro cer­ti­fi­ka­ci L3 a vyšší.

AVx­ce­le­ra­te Au­to­no­my vy­u­ží­vá roz­sáh­lé mož­nos­ti ří­ze­ní va­ri­ant scé­ná­řů k pro­vá­dě­ní ana­lýz cit­li­vos­ti a spo­leh­li­vos­ti, které uži­va­te­lům po­má­ha­jí určit prav­dě­po­dob­nost se­lhá­ní sys­té­mu ADAS/AV a ově­řit sys­témy v mě­řít­ku, aby bylo možné odů­vod­nit bez­peč­nost. Sys­tém AVx­ce­le­ra­te Au­to­no­my je na­vr­žen pro prů­běž­né ově­řo­vá­ní bez­peč­nos­ti a do­ká­že po­jmout ak­tu­a­li­za­ce over­‑the­‑air (OTA) po celou dobu ži­vot­nos­ti pro­duk­tu.

S vy­u­ži­tím vý­ko­nu ro­bust­ní­ho, adap­tiv­ní­ho al­go­rit­mu prů­zku­mu op­ti­ma­li­zo­va­né­ho v clou­du budou uži­va­te­lé schop­ni 1000­krát zrych­lit ana­lý­zy cit­li­vos­ti ve srov­ná­ní s tra­dič­ní­mi al­go­rit­my. Na­hra­ze­ním vět­ši­ny fy­zic­kých testů vir­tu­ál­ním ří­ze­ním mohou uži­va­te­lé dále 100­krát zrych­lit vývoj a re­a­li­zo­vat tak po­ten­ci­ál­ní 100 000­ná­sob­né sní­že­ní ná­kla­dů a doby do­sa­že­ní shody.

Ansys mů­že­te na­vští­vit na CES v Las Vegas od 9. do 12. ledna 2024 na stán­ku #6500 a do­zvě­dět se více.


Mohlo by vás zajímat: