Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový COMPACT Full Spectrum Simulator od VI-grade

Pondělí, 08 Květen 2023 23:30

Tags: COM­PACT | FSS | Full Spectrum Si­mu­la­to­r | Konstrukce | SAE | Simulátory | Vozidla

VI-grade COMPACT FSS-2319VI-grade, po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro vývoj vo­zi­del za­lo­že­ných na si­mu­la­cích za­mě­ře­ných na člo­vě­ka, ozná­mil uve­de­ní svého no­vé­ho COM­PACT Full Spectrum Si­mu­la­to­ru (FSS), který bude mít pre­mi­é­ru na SAE Noise and Vib­rati­on Con­fe­ren­ce & Exhi­bi­ti­on v Grand Ra­pids ve státě Mi­chi­gan ve dnech 15. až 18. květ­na 2023.

Nový si­mu­lá­tor COM­PACT FSS roz­ši­řu­je pro­duk­to­vou řadu jízd­ních si­mu­lá­to­rů VI-grade tím, že řeší dosud ne­u­spo­ko­je­nou po­ptáv­ku kon­struk­té­rů a vý­vo­já­řů vo­zi­del po vy­zkou­še­ní a vy­hod­no­ce­ní jízd­ních po­hy­bů, vib­ra­cí a zvuku v je­di­ném jízd­ním si­mu­lá­to­ru s ma­lý­mi roz­mě­ry.

Si­mu­lá­to­ry jízdy se ob­vykle za­mě­řu­jí pouze na jednu vlast­nost, což v pro­ce­su hod­no­ce­ní vo­zi­dla za­ne­chá­vá me­ze­ry a ome­ze­ní. Nyní, díky tomu, že po­sky­tu­je si­mu­la­ci ce­lé­ho spek­tra více atri­bu­tů od 0,5 Hz do 20 kHz, umožňuje si­mu­lá­tor COM­PACT FSS hod­no­ti­te­lům vy­zkou­šet pri­már­ní i sekun­dár­ní jízd­ní po­hy­by, vib­ra­ce a zvuk na­jed­nou a kom­bi­nu­je tak dy­na­mi­ku vo­zi­dla a apli­ka­ce NVH (Noise, Vib­rati­on, and Har­sh­ness) v je­di­ném kom­pakt­ním si­mu­lá­to­ru. Si­mu­lá­tor COM­PACT FSS, který je vhod­ný pro hod­no­ce­ní jízd­ní­ho kom­for­tu, apli­ka­ce v mo­tor­spor­tu, hod­no­ce­ní se­da­del a cel­ko­vou cha­rak­te­ri­za­ci zu­šlech­tě­ní vo­zi­dla, před­sta­vu­je ce­no­vě do­stup­něj­ší va­ri­an­tu opro­ti tra­dič­ní­mu si­mu­lá­to­ru s šesti­hran­nou kon­struk­cí. Díky malým roz­mě­rům jej lze snad­no umís­tit do kon­strukč­ní kan­ce­lá­ře. Tento ino­va­tiv­ní a je­di­neč­ný jízd­ní si­mu­lá­tor dále pod­tr­hu­je a de­mon­stru­je zá­va­zek VI-grade po­má­hat au­to­mo­bi­lo­vé­mu prů­mys­lu jak urych­lit pro­ces vý­vo­je vo­zi­del, tak i schop­nost kon­struk­té­rů ino­vo­vat.

COM­PACT FSS si budou moci účast­ní­ci SAE Noise and Vib­rati­on Con­fe­ren­ce & Exhi­bi­ti­on vy­zkou­šet na­ži­vo v akci na stán­ku č. 311. Pro ev­rop­ské zá­kaz­ní­ky z au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu a pro ty, kteří se ne­mo­hou zú­čast­nit kon­fe­ren­ce SAE, před­sta­ví VI-grade nový si­mu­lá­tor COM­PACT FSS na svém sum­mi­tu ZERO PRO­TO­TY­PES, který se usku­teč­ní 24. a 25. květ­na v Sim­Cen­ter Udine. Další in­for­ma­ce a re­gis­tra­ci na akci na­lez­ne­te na tomto od­ka­zu.Mohlo by vás zajímat: