Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Revoluční uživatelské prostředí v SCIA Engineer 21

Autor článku: SCIA   
Úterý, 11 Květen 2021 01:24

Tags: Konstrukce | Scia | SCIA En­gi­neer 21 | Spotlight | Stavebnictví | Vylepšení

SCIA Engineer 21-2120SCIA, vý­rob­ce soft­wa­ru pro vý­po­čty a po­sud­ky sta­veb­ních kon­struk­cí, uvádí na trh SCIA En­gi­neer 21. Nej­no­věj­ší verze in­te­gro­va­né­ho ře­še­ní před­sta­vu­je ob­rov­ský posun vpřed v ob­las­ti uži­va­tel­ské­ho pro­žit­ku (User Ex­pe­ri­en­ce) a funkč­nos­ti sklou­be­ním no­vé­ho, zcela pře­bu­do­va­né­ho uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí s jed­ním z nej­vý­kon­něj­ších pro­gra­mů na vý­po­čty sta­veb­ních kon­struk­cí.

Er­go­no­mic­ky na­vr­že­né a plně při­způ­so­bi­tel­né pro­stře­dí s sebou při­ná­ší bez­kon­ku­renč­ní na­vý­še­ní efek­ti­vi­ty na­příč celým pra­cov­ním po­stu­pem, jež ve vý­sled­ku zna­me­ná ča­so­vou úspo­ru celé jedné ho­di­ny denně. Cel­ko­vá trans­for­ma­ce pra­cov­ní plo­chy nyní do­vo­lu­je kaž­dé­mu uži­va­te­li zvo­lit jím pre­fe­ro­va­ný způ­sob práce.

Nové, pře­pra­co­va­né uži­va­tel­ské pro­stře­dí SCIA En­gi­neer 21 při­ná­ší ná­sle­du­jí­cí vy­lep­še­ní:

Maximalizovaná pracovní plocha (téměř 100 % obrazovky)

Model nyní za­bí­rá téměř 100 % ob­ra­zov­ky. Uži­va­tel tak pře­hled­ně vidí všech­ny klí­čo­vé prvky pro­jek­tu na­jed­nou. V po­rov­ná­ní s před­cho­zí verzí SCIA En­gi­neer i ve srov­ná­ní s kon­ku­ren­cí je model nyní o 50 % větší. Sta­tik se tak může sou­stře­dit více na vlast­ní práci, místo aby ne­u­stá­le měnil pa­ra­me­t­ry a způ­sob zob­ra­ze­ní.

Chytrá pracoviště a ergonomické panely nástrojů

Stop ne­pře­hled­ným na­bíd­kám, které jen za­bí­ra­jí místo. In­te­li­gent­ní a pře­hled­né pa­ne­ly ná­stro­jů se snad­ným pří­stu­pem sdru­žu­jí nej­čas­tě­ji po­u­ží­va­né funk­ce na jed­nom místě. Kromě toho si může každý uži­va­tel vy­tvo­řit vlast­ní panel se svými ob­lí­be­ný­mi funk­ce­mi. Chyt­rý „akční panel ná­stro­jů“ pak do­vo­lu­je přímý a sou­čas­ný pří­stup ke dvěma fázím pra­cov­ní­ho po­stu­pu (např. k vý­sled­kům nu­me­ric­ké ana­lý­zy a po­sud­kům) a tím ze­fek­tivňuje ite­rač­ní způ­sob práce běžný pro vět­ši­nu pro­jek­tů.

SCIA Spotlight

Se SCIA Spot­light se mů­že­te učit po­u­ží­vat soft­ware prů­běž­ně. Tato vý­ji­meč­ná ino­va­ce staví do sa­mé­ho cen­t­ra apli­ka­ce in­te­li­gent­ní vy­hle­dá­va­cí ná­stroj. Jed­no­du­še za­čně­te psát a oka­mži­tě na­jde­te ja­kou­ko­li funk­ci či pří­kaz. SCIA Spot­light je až 10­krát rych­lej­ší ve vy­hle­dá­vá­ní pří­ka­zů než tra­dič­ní způ­sob pro­chá­ze­ní na­bí­dek.

Úplné přizpůsobení v reálném čase

Sta­ti­ci dnes mají mož­nost si vy­tvo­řit své vlast­ní pra­co­viš­tě, upra­vo­vat je volně v prů­bě­hu práce a ob­slu­ho­vat soft­ware způ­so­bem, který jim nej­ví­ce vy­ho­vu­je. Je­di­ným pře­ta­že­ním myší a bez pře­ru­še­ní vlast­ní práce lze pře­sou­vat funk­ce mezi pa­ne­ly ná­stro­jů nebo je při­dá­vat či od­st­raňovat. Na­sta­ve­ní pro­stře­dí lze snad­no sdí­let s ko­le­gy.

Během více než 40 let své exis­ten­ce SCIA po­sbí­ra­la znač­né množ­ství po­stře­hů od svých uži­va­te­lů, které jí po­má­ha­jí ro­zu­mět po­tře­bám sta­ti­ků. S vy­u­ži­tím těch­to zna­los­tí SCIA in­ves­to­va­la do ino­va­cí pro další vývoj SCIA En­gi­neer, který se stal jed­ním z nej­vý­kon­něj­ších pro­gra­mů na vý­po­čty kon­struk­cí. Pro­gram do­ká­že pra­co­vat s pro­jek­ty li­bo­vol­né ve­li­kos­ti a tvaru – od velmi jed­no­du­chých kaž­do­den­ních za­ká­zek až po nej­slo­ži­těj­ší stav­by. V mi­nu­los­ti byl tento bez­kon­ku­renč­ní výkon a záběr do­pro­vá­zen slo­ži­tos­tí, zejmé­na s ohle­dem na ob­jek­to­vě za­lo­že­né pro­stře­dí, které vy­u­ží­vá vět­ši­na sou­čas­ných pro­gra­mů. Během po­sled­ních dvou let strá­vil tým spe­ci­a­lis­tů na uži­va­tel­ské pro­stře­dí a uži­va­tel­ský pro­ži­tek (User Ex­pe­ri­en­ce) ti­sí­ce hodin sle­do­vá­ním sta­ti­ků při práci a roz­ho­vo­ry s nimi, aby mohli vy­tvo­řit uži­va­tel­ské pro­stře­dí, které pra­cu­je v har­mo­nii se sta­ti­kem. Vý­sled­kem je 20% úspo­ra v práci s myší (v pře­su­nech kur­zo­ru a po­u­ží­vá­ní tla­čí­tek). SCIA En­gi­neer 21 před­sta­vu­je bu­douc­nost ná­vr­hu pro­stře­dí a práci s vý­kon­ným soft­ware vý­raz­ně zjed­no­du­šu­je.

Pro další in­for­ma­ce o SCIA En­gi­neer 21 a pro zís­ká­ní zku­šeb­ní verze zdar­ma na­vštiv­te www.​scia.​net nebo www.​21.​scia.​net.


Mohlo by vás zajímat: