Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak optimalizovat kovové konstrukční prvky

Pondělí, 03 Říjen 2022 23:58

Tags: 3D Systems | Aditivní výroba | Konstrukce | Kovy | Motosport | Technologie

3d systems metal structural components-1-2240Kon­strukč­ní sou­čás­ti zá­vod­ní­ho vozu musí být schop­ny pra­co­vat v ex­trém­ních pod­mín­kách a při ex­trém­ním na­má­há­ní. Kromě spl­ně­ní po­ža­dav­ků na pev­nost a tu­host by tyto díly měly být co nej­leh­čí, aby se mi­ni­ma­li­zo­val je­jich vliv na zrych­le­ní a tě­žiš­tě. Kom­po­nen­ty s tě­mi­to cíli se často vy­rá­bě­jí po­mo­cí soft­wa­ru pro op­ti­ma­li­za­ci to­po­lo­gie, který ge­ne­ru­je ná­vrhy s prvky, je­jichž vý­ro­ba běž­ný­mi me­to­da­mi je ná­roč­ná.

Ko­vo­vá adi­tiv­ní vý­ro­ba (AM) na­pro­ti tomu vy­ni­ká při vý­ro­bě slo­ži­tých kon­struk­cí za­mě­ře­ných na výkon.

Ať už se jedná o dr­žá­ky, va­hadla nebo skří­ně, při­ná­ší ko­vo­vá AM pod­stat­né vý­ho­dy pro mnoho apli­ka­cí kon­strukč­ních sou­čás­tí. Vzhle­dem k tomu, že AM vy­u­ží­vá di­gi­tál­ní pří­stup, ne­e­xis­tu­jí žádné po­ža­dav­ky na za­káz­ko­vé ná­stro­je a zrych­le­ní doby vý­ro­by je běž­nou vý­ho­dou po­u­ži­tí této tech­no­lo­gie.

Stáh­ně­te si struč­ný popis a zís­kej­te in­for­ma­ce o:

  • Vý­ho­dách po­u­ži­tí adi­tiv­ní vý­ro­by pro kon­strukč­ní prvky
  • Ti­pech ná­vrhů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu
  • Kri­tic­kých fak­to­rech úspě­chu při za­vá­dě­ní adi­tiv­ní vý­ro­by pro kon­strukč­ní sou­čás­ti

Download-stahnout

Jste při­pra­ve­ni do­zvě­dět se, jak mů­že­te zís­kat kon­ku­renč­ní vý­ho­du a vy­tvá­řet rych­lej­ší ino­va­ce v mo­to­ris­tic­kém spor­tu? Klik­ně­te zde.

 


Mohlo by vás zajímat: