Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

WTWH Media přebírá engineering.com

Středa, 13 Prosinec 2023 11:53

Tags: Akvizice | Automatizace | engineering.com | Inženýrství | Konstrukce | WTWH Media

engcom-2350WTWH Media, která se za­mě­řu­je na di­gi­tál­ní B2B média a mar­ke­ting, ozná­mi­la akvi­zi­ci di­gi­tál­ních B2B médií en­gi­nee­ring.com, před­ní di­gi­tál­ní B2B me­di­ál­ní spo­leč­nos­ti za­mě­ře­né na služ­by glo­bál­ní in­že­nýr­ské ko­mu­ni­tě. Tato akvi­zi­ce roz­ši­řu­je pů­sob­nost WTWH Media v ob­las­ti kon­strukč­ní­ho in­že­nýr­ství, au­to­ma­ti­za­ce, di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce a dal­ších ry­ch­le ros­tou­cích sub­sek­to­rů.

En­gi­nee­ring.com si zís­kal po­věst díky svému kom­plex­ní­mu in­že­nýr­ské­mu ob­sa­hu, který za­hr­nu­je po­drob­né tech­nic­ké člán­ky, videa, fóra a vzdě­lá­va­cí zdro­je. Díky zá­vaz­ku po­sky­to­vat prak­tic­ké tech­nic­ké in­for­ma­ce se stal dů­vě­ry­hod­ným zdro­jem zna­los­tí a po­znat­ků pro in­že­ný­ry, kon­struk­té­ry a tech­no­lo­gic­ké nad­šen­ce po celém světě. En­gi­nee­ring.com si udr­žu­je pu­b­li­kum více než dvou mi­li­o­nů ak­tiv­ních re­gis­tro­va­ných uži­va­te­lů v rámci své sítě webo­vých strá­nek, fór a zdro­jů.

WTWH Media spra­vu­je port­fo­lio před­ních di­gi­tál­ních médií za­mě­ře­ných na stro­jí­ren­ství, včet­ně De­sign World, EE World On­li­ne a The Robot Re­port. Při­dá­ním di­gi­tál­ních B2B médií En­gi­nee­ring.com ke své ob­lí­be­né síti zna­ček roz­ši­řu­je WTWH Media svůj dosah a po­si­lu­je svou po­zi­ci před­ní­ho po­sky­to­va­te­le zpráv, in­for­ma­cí a in­for­ma­cí s při­da­nou hod­no­tou pro in­že­nýr­skou ko­mu­ni­tu. Tato stra­te­gic­ká kom­bi­na­ce umo­ž­ní oběma or­ga­ni­za­cím pro­zkou­mat nové pří­le­ži­tos­ti, roz­ší­řit na­bíd­ku ob­sa­hu a po­skyt­nout ještě větší hod­no­tu svému pu­b­li­ku.

Tato trans­ak­ce je čtvr­tou stra­te­gic­kou akvi­zi­cí WTWH Media od doby, kdy na­vá­za­la part­ner­ství s Moun­ta­in­ga­te Ca­pi­tal, fir­mou se síd­lem v Co­lo­ra­du, která se za­mě­řu­je na růst in­ves­tic.


Mohlo by vás zajímat: