Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výstava s bezpilotní studentskou formulí z FEL ČVUT

Úterý, 27 Červen 2023 14:19

Tags: ČVUT | DV.01 | eForce | EXPO 2020 | FEL | Formule | LiDAR | MRS | NTM

eForce EXPO 2020-5-2326To nej­lep­ší, s čím se pre­zen­to­va­lo Česko na svě­to­vé vý­sta­vě EXPO 2020 v Du­ba­ji, zpří­stup­ní Ná­rod­ní tech­nic­ké mu­ze­um kon­cem červ­na pro české ná­vštěv­ní­ky. Do už­ší­ho vý­bě­ru ex­po­ná­tů se do­sta­la i uni­kát­ní bez­pi­lot­ní for­mu­le, kte­rou zkon­stru­o­va­li stu­den­ti a stu­dent­ky z týmu eFor­ce na Fa­kul­tě elek­tro­tech­nic­ké ČVUT.

Vý­sta­va s ná­zvem „Dveře bu­douc­nos­ti do­ko­řán“

České ino­va­ce, které za­zá­ři­ly na Svě­to­vé vý­sta­vě EXPO 2020 v Du­ba­ji“ bude k vi­dě­ní od 28. červ­na 2023 do 31. břez­na 2024 v hlav­ní bu­do­vě Ná­rod­ní­ho tech­nic­ké­ho muzea. Ve 20 in­sta­la­cích vý­sta­va před­sta­ví české ino­va­ce, které změní život ve měs­tech bu­douc­nos­ti, a to v pěti ob­las­tech: do­stup­nost po­tra­vin, čistá ener­gie, ži­vot­ní pro­stře­dí, ochra­na pří­ro­dy a vy­u­ži­tí 3D tis­ká­ren.

Uni­kát mezi bez­pi­lot­ní­mi vozy

For­mu­le DV.01 je prv­ním tu­zem­ským vozem s au­to­nomním ří­ze­ním a jed­ním z prv­ních v celé Ev­ro­pě. Kon­cepč­ně po me­cha­nic­ké strán­ce vy­chá­zí ze sedmé ge­ne­ra­ce pi­lo­to­va­né­ho elek­tric­ké­ho mo­de­lu. Schop­nost plně au­to­nomní jízdy za­jiš­ťu­je se­sta­va sen­zo­rů v čele s ka­me­rou a Li­DA­Rem (Light De­tecti­on and Ran­ging; sen­zo­ry ma­pu­jí­cí vzdá­le­nos­ti ob­jek­tů na zá­kla­dě vý­po­čtu doby ší­ře­ní im­pul­su la­se­ro­vé­ho pa­prsku od­ra­že­né­ho od sní­ma­né­ho ob­jek­tu – pozn.). Sig­ná­ly jsou zpra­co­vá­vá­ny neu­ro­no­vou sítí. Ze zpra­co­va­ných dat pak for­mu­le plá­nu­je trasu a rych­lost­ní pro­fil, podle kte­rých se pak sa­mo­stat­ně na­vi­gu­je.

EXPO 2020 tym eForce IMG 2511-2326

Tým eFor­ce vzni­kl v roce 2010 pod zášti­tou FEL ČVUT. Už je to tedy 13 let, co vy­ví­jí a staví elek­tric­ké mo­no­posty. Pro le­toš­ní sezónu tým po­sta­vil 12. ge­ne­ra­ci elek­tric­ké for­mu­le, která bude schop­na pi­lo­to­va­né i čistě au­to­nomní jízdy. Re­a­gu­je tak na změnu pra­vi­del, která po­ža­du­je pro všech­ny vozy účast i v čistě au­to­nomních dis­ci­plí­nách. Tým se sklá­dá ze 45 stu­den­tů a stu­den­tek ba­ka­lář­ské­ho a magis­ter­ské­ho stu­dia zejmé­na z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké a stroj­ní ČVUT. Podle ak­tu­ál­ní­ho svě­to­vé­ho žeb­říč­ku je stu­dent­ská for­mu­le 17. na světě, v ev­rop­ském mě­řít­ku za­u­jí­má 9. místo a v Česku pak nemá kon­ku­ren­ci.

Vzduš­ní ro­bo­ti při­po­mně­li sto let od Čap­ko­vy R.U.R.

Nej­vět­ší svě­to­vé pře­hlíd­ky tech­no­lo­gií bu­douc­nos­ti v Du­ba­ji se před dvěma lety zú­čast­ni­la i sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů (MRS) z ka­ted­ry ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT. Bylo to v rámci ro­tač­ní ex­po­zi­ce Robot´s 100th Birth­day v čes­kém pa­vi­lo­nu, která při­po­mí­na­la sto let od mo­men­tu, kdy v di­va­del­ní hře Karla Čapka po­pr­vé za­zně­lo slovo robot.

Na EXPO 2020 se tak před­sta­vil mimo jiné i spo­leč­ný pi­lot­ní pro­jekt FEL a sku­pi­ny Packe­ta pro au­to­nomní do­ru­čo­vá­ní zá­si­lek po­mo­cí dronů. Vzduš­ní ro­bo­ti sku­pi­ny MRS při­tom ne­by­li ve Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tech po­pr­vé.

Po­pr­vé se zde pro­sa­di­li v me­zi­ná­rod­ním kon­tex­tu, když se v roce 2017 zú­čast­ni­li pres­tiž­ní me­zi­ná­rod­ní sou­tě­že Mo­ha­med Bin Zayed In­ter­nati­o­nal Ro­bo­tics Challen­ge (MBZI­RC) v Abu Zabí a vy­bo­jo­va­li první a druhé místo v jed­not­li­vých dis­ci­plí­nách. Na tento úspěch na­vá­za­li hned při dal­ším roč­ní­ku v roce 2020, kdy byli navíc vy­hlá­še­ni cel­ko­vým ví­tě­zem sou­tě­že.

Více in­for­ma­cí o Fa­kul­tě elek­tro­tech­nic­ké ČVUT na­jde­te na fel.cvut.cz.Mohlo by vás zajímat: