Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vývoj nové generace elektromotoru bez vzácných kovů

Pátek, 11 Únor 2022 17:21

Tags: Elektromotory | Renault Group | Valeo | Valeo Siemens eAutomotive | Vývoj

Valeo Siemens eAutomotive II Philippe Stroppa-2206Valeo, Valeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­veRe­nault Group ozná­mi­ly, že po­de­psa­ly me­mo­ran­dum o po­ro­zu­mě­ní za úče­lem vy­tvo­ře­ní stra­te­gic­ké­ho part­ner­ství pro návrh, spo­leč­ný vývoj a vý­ro­bu elek­tro­mo­to­ru nové ge­ne­ra­ce, který se obe­jde bez kovů vzác­ných zemin. Tro­ji­ce part­ne­rů spojí své know-how a od­bor­né zna­los­ti a na­vrh­nou svě­to­vě uni­kát­ní elek­tric­ké hnací ústro­jí, který na­bí­zí více vý­ko­nu za méně ener­gie, hlav­ně ale bez po­u­ži­tí vzác­ných kovů.

Každý ze tří part­ne­rů v rámci to­ho­to part­ner­ství bude při­spí­vat k vý­vo­ji a vý­ro­bě dvou klí­čo­vých částí elek­tro­mo­to­ru – ro­to­ru a sta­to­ru.

Valeo Siemens eAutomotiveI Philippe Stroppa-2206

Re­nault vy­vi­ne a vy­ro­bí tech­no­lo­gii ro­to­ru EESM (Elect­ric Ex­ci­ted Syn­chro­nous Motor), který bude na­vr­že­ný tak, že na­bíd­ne da­le­ko větší výkon. Při­tom se jeho kon­struk­ce obe­jde bez vzác­ných zemin. Každá ze spo­leč­nos­tí dodá jed­not­li­vé kom­po­nen­ty, cel­ko­vou ar­chi­tek­tu­ru po­ho­nu však na­vrh­ne Re­nault, a to pro celou sku­pi­nu Re­nault Group.

ValeoValeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­ve vy­vi­nou a vy­ro­bí sta­tor, který je za­lo­žen na tech­no­lo­gic­kých zku­še­nos­tech spo­leč­nos­ti Valeo v ob­las­ti tech­no­lo­gie na­ví­je­ní mě­dě­né­ho drátu. Díky svému know-how v této ob­las­ti, které mu umožňuje vy­u­ží­vat vyšší hus­to­tu mědi ve sta­to­ru, do­ká­že sta­tor od Valea pro­du­ko­vat větší výkon, aniž by mu­se­lo spo­tře­bo­vat více elek­tric­ké ener­gie.

Re­nault Group, Valeo a Valeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­ve budou první, kdo bude sé­ri­o­vě vy­rá­bět 200kW elek­tro­mo­tor bez po­u­ži­tí vzác­ných zemin. Vý­ro­ba mo­to­ru pro vlast­ní po­tře­by au­to­mo­bil­ky bude pro­bí­hat v zá­vo­dě Re­nault Group Cléon ve Fran­cii v Nor­man­dii na za­čát­ku roku 2027.

Coby prů­kop­ní­ci au­to­mo­bi­lo­vé elek­tri­fi­ka­ce ot­ví­ra­jí Re­nault Group, Valeo a Valeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­ve novou ka­pi­to­lu tech­no­lo­gií pro elek­tric­kou mo­bi­li­tu.

 


Mohlo by vás zajímat: