Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo optimalizace

Celkem nalezeno výsledků : 45.

1. Datakit oznamuje vydání verze 2024.1
(Matching tags: Verze 2024.1,Konverze dat,Datakit,Vylepšení,Optimalizace)
Spolu s přá­ním všeho nej­lep­ší­ho do no­vé­ho roku ozna­mu­je Da­ta­kit vy­dá­ní verze 2024.1. Od za­lo­že­ní Da­ta­ki­tu vyšlo již téměř 100 verzí jeho ře­še­ní a verze 2024.1 stále zlep­šu­je ...
Středa, 10 Leden 2024
2. Noesis vydává Optimus ve verzi 2023.2
(Matching tags: Automatizace,Optimalizace,Digitální inženýrství,v2023.2,No­esis So­lu­ti­ons,Optimus)
Bel­gic­ká spo­leč­nost No­esis So­lu­ti­ons ozná­mi­la nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce svého ná­stro­je Op­ti­mus pro au­to­ma­ti­za­ci a op­ti­ma­li­za­ci. Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce za­hr­nu­jí ...
Středa, 01 Listopad 2023
3. Novinky a pozvání od Advanced Engineeringu
(Matching tags: Vývoj výrobku,Vyrobitelnost,Advanced Engineering,Altair,Optimalizace,CAE)
Ně­ko­lik se­tká­ní se spo­leč­nost­mi Ad­van­ced En­gi­nee­ring a Al­tair se usku­teč­ní v květ­nu a červ­nu to­ho­to roku. Vě­no­vat se budou zejmé­na uce­le­né­mu pro­ce­su vý­vo­je vý­rob­ku ...
Pondělí, 15 Květen 2023
4. nToplogy představuje nTop 4 pro aditivní výrobu
(Matching tags: nTop 4,nToplogy,Topologie,Aditivní výroba,Optimalizace,Software)
Adi­tiv­ní vý­ro­ba ote­vře­la zcela nový svět svo­bo­dy ná­vr­hu a umož­ni­la vy­rá­bět slo­ži­té díly, které na­bí­ze­jí prů­lo­mo­vé úrov­ně vý­ko­nu. Tato slo­ži­tost však vy­tvá­ří úzká místa ...
Čtvrtek, 11 Květen 2023
5. Siemens vydal Tecnomatix Plant Simulation 2201
(Matching tags: Plant Simulation,Optimalizace,Tecnomatix,Siemens,Simulace)
Si­mu­la­ce to­vár­ny v port­fo­liu di­gi­tál­ní­ho vý­rob­ní­ho soft­wa­ru Tec­no­ma­tix op­ti­ma­li­zu­je vý­ro­bu mo­de­lo­vá­ním a si­mu­la­cí scé­ná­řů vý­rob­ních sys­té­mů a je­jich ...
Čtvrtek, 03 Únor 2022
6. Transformace logistiky v TE Connectivity roboty MiR
(Matching tags: MiR Fleet,MiR200,TE Connectivity,AMR,MiR,Logistika,Optimalizace,Automatizace)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil, že spo­leč­nost TE Con­necti­vi­ty, Tier 2 do­da­va­tel do au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, im­ple­men­to­va­la ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní v ma­ďar­ské ...
Pondělí, 20 Září 2021
7. Simulace návrhů mmWave filtrů pro 5G aplikace s HFWorks
(Matching tags: HFWorks,5G sítě,EMWORKS,Filtry,Optimalizace,ECAD,Simulace)
Ros­tou­cí po­ptáv­ka po apli­ka­cích 5G zvy­šu­je po­tře­bu kom­po­nent rá­di­o­vých frek­ven­cí (RF) a mi­k­ro­vln­ných fil­trů ve frek­venč­ních pás­mech mi­li­me­t­ro­vých vln (mmWa­ve). Sí­ťo­vé ...
Středa, 01 Září 2021
8. Dva nové výkonné autonomní mobilní roboty MiR
(Matching tags: MiR,Autonomní,Logistika,Roboty,Mobilní,Optimalizace)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uved­la na trh své nej­vý­kon­něj­ší ro­bo­ty pro pře­pra­vu palet a těž­kých ná­kla­dů ve vý­rob­ních ha­lách, skla­dech a lo­gis­tic­kých cen­t­rech. ...
Sobota, 14 Srpen 2021
9. Eastman spouští systém Fluid Genius
(Matching tags: Prediktivní analytika,Teplovodivé systémy,Fluid Genius,Výkon,Eastman,Optimalizace)
Glo­bál­ní po­sky­to­va­tel spe­ci­ál­ních ma­te­ri­á­lů Eastman před­sta­vu­je re­vo­luč­ní nový pa­ten­to­va­ný pro­dukt Fluid Ge­nius, který vy­ba­vu­je in­že­ný­ry a pro­voz­ní ma­na­že­ry pre­dik­tiv­ní­mi ...
Úterý, 18 Květen 2021
10. Spolupráce společností Siemens a Google Cloud
(Matching tags: AI/ML,Průmyslová výroba,Google Cloud,Optimalizace,Spolupráce,Automatizace,Siemens)
Spo­leč­nos­ti Go­o­gle Cloud a Si­e­mens ozná­mi­ly 20. dubna 2021 za­čá­tek spo­lu­prá­ce za­mě­ře­né na op­ti­ma­li­za­ci to­vár­ních pro­ce­sů a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty vý­rob­ních ...
Úterý, 20 Duben 2021
11. Optimalizace výrobků pro 3D tisk
(Matching tags: Digitální prototypy,PLA,Optimalizace,Výroba,Studentské projekty,3D tisk,PLM)
Ná­vrh pro­jek­tů zpra­co­vá­va­ných se stu­den­ty lze efek­tiv­ně spo­jit s ná­s­led­nou vý­ro­bou po­mo­cí 3D tis­ku. Po­u­ži­tím di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu a je­ho vý­ro­by pří­mo ze 3D dat zís­ká­vá­me ...
Středa, 25 Listopad 2020
12. Inovativní řešení frézovací hlavy
(Matching tags: Advanced Engineering,Optimalizace,Výzkum,3D tisk,Inovace)
Do­sa­vad­ní kon­struk­ce fré­zo­va­cích hlav vy­chá­ze­ly z jed­no­li­tých pl­ných tva­rů, kte­ré těm­to nás­tro­jům za­ru­čo­va­ly vy­so­kou tu­host, ov­šem na úkor dy­na­mic­kých vlast­nos­tí nás­tro­je. ...
Pátek, 06 Listopad 2020
13. Nepřetržitá podpora automatizované kontroly kvality
(Matching tags: R-Series,Kontrola,Kvalita,Optimalizace,Creaform,Podpora,Automatizace)
Cre­a­form ozná­mil 14. října 2020, že bude nyní na­bí­zet 24/7 pod­po­ru pro všech­na svá ře­še­ní au­to­ma­ti­zo­va­né kon­t­ro­ly kva­li­ty řady R. Tato slu­ž­ba je doplňkem kom­plex­ní pod­po­ry Cre­a­form ...
Čtvrtek, 15 Říjen 2020
14. MCAE zve na Aplikační webinář od společnosti GOM
(Matching tags: Automobilový průmysl,3D metrologie,MCAE Systems,Měření,GOM,Webinar,Optimalizace)
Zís­kej­te pře­hled o mož­nos­tech dneš­ních tech­no­lo­gií a op­ti­ma­li­zuj­te své nu­me­ric­ké si­mu­la­ce. Na webi­ná­ři se do­zví­te, jak se op­tic­ká 3D me­t­ro­lo­gie od spo­leč­nos­ti ...
Čtvrtek, 17 Září 2020
15. Digitální 3D modely v průmyslovém prostředí
(Matching tags: Návrhy,Rockwell Automation,Provoz,Jan Bezdíček,Výroba,3D modely,Digitální,Optimalizace)
Po­mo­cí di­gi­tál­ních 3D mo­de­lů lze pře­dem ově­řit funkč­nost ná­vr­hu i za­ško­lit ob­slu­hu no­vých stro­jů, za­ří­ze­ní či do­kon­ce ce­lých vý­rob­ních kom­plexů. Pokud jsou tyto mo­de­ly ná­sled­ně ...
Čtvrtek, 13 Únor 2020
16. Solidworks 2020 Beta
(Matching tags: Vylepšení,Optimalizace,Solidworks 2020.Beta.Testování)
Ke stažení a testování byla uvolněna beta verze SolidWorks 2020, jež na­bí­zí řadu vylepšení pro optimalizaci vývojového procesu výrobku od kon­ce­p­tu po hotový produkt. Vylepšení výkonu ...
Pátek, 26 Červenec 2019
17. 3D Systems vydává Geomagic a 3DXpert pro Solidworks
(Matching tags: Optimalizace,3D Systems,Geomagic,Skenování,SolidWorks,3DXpert)
Geomagic pro SolidWorks 2019 a 3DXpert pro Solidworks 14 umožňují pracovat s naskenovanými 3D daty a připravit návrhy plastových či kovových částí pro 3D tisk. Geomagic pro Solidworks je ...
Pátek, 08 Únor 2019
18. Abvent Group oznamuje Artlantis 2019
(Matching tags: Artlantis,Abvent Group,Vylepšení,Render,Optimalizace,Studio,2019,Twinmotion)
Renderovací software Artlantis 2019, s vlastním vykreslovacím en­gi­nem, slučuje do jedné aplikace dosavadní Artlantis Render a Artlantis Studio, jež využívá zhruba 100 000 uživatelů ...
Čtvrtek, 29 Listopad 2018
19. Rychlejší řešení problémů v ANSYS 19.2
(Matching tags: Verze 19.2,Aditivní výroba,Optis,Optimalizace,ANSYS,LiDAR,Simulace)
Tato nejnovější verze softwaru firmy ANSYS nabízí vylepšení a ak­tua­li­zo­va­né nástroje pro autonomní automobily, aditivní výrobu, optiku a struktury. A autonomních a elektrických ...
Pátek, 21 Září 2018
20. APWORKS nabízí průmyslový 3D tiskový hub AMXpert
(Matching tags: Optimalizace,on-line,3D tiskový hub,AMXpert,Ověření,Náklady,APWorks)
Společnost Apworks, která poskytuje služby a produkty 3D tisku, spustila novou on-line platformu AMXpert jakožto prodejní portál pro aditivním způsobem vyráběné kovové díly. Platforma nabízí funkce ...
Pondělí, 23 Červenec 2018
21. Volkswagen a ANSYS spolupracují při výrobě elektrického závodního vozu
(Matching tags: Optimalizace,ANSYS,Pohon,Volkswagen,Motorsport,Ektrický závodní vůz,Bateriový systém,Návrh)
Společnost Volkswagen Motorsport nově začala spolupracovat s firmou Ansys na vývoji prvního plně elektrického závodního vozu – Volkswagen I.D. R Pikes Peak. Volkswagen Motorsport využije řešení ...
Čtvrtek, 21 Červen 2018
22. Webinář Optimalizace modelu pro 3D tisk
(Matching tags: 3Dees,HP Jet Fusion,Autodesk,3D tisk,Webinar,Modely,Optimalizace)
Společnosti 3Dees a Autodesk pořádají 11. dubna od 10 hodin we­bo­vý seminář Optimalizace modelu pro sériovou výrobu na 3D tiskárně. Webinář ukáže možnosti úpravy 3D modelu části speciální ...
Čtvrtek, 05 Duben 2018
23. Altair vydává Inspire 2018
(Matching tags: solidThinking,Inspire 2018,Simulace,CAD,HyperWorks,Optimalizace,Altair)
Software Inspire 2018 umožňuje dělat návrh a jeho optimalizaci a simulace, a to už od raných fází projektu. Je dostupný přes partnerskou síť solidThinking přímo pro uživatele HyperWorks. Umí přímý export ...
Pondělí, 05 Únor 2018
24. CGTech nabízí VERICUT ve verzi 8.1.2
(Matching tags: Optimalizace,Verze 8.1.2,Vericut,CGTech,Verifikace,NC programy)
Software Vericut je určen pro simulace CNC nástrojů (DMG MORI, Mazak, Makino, Matsuura, Hermle, DIXI nebo Chiron), verifikace, optimalizace NC programů, analýzy a aditivní výrobu. Software běží samostatně ...
Čtvrtek, 04 Leden 2018
25. Prediktivní optimalizační software pro kovový 3D tisk
(Matching tags: Intech DMLS,AMOptoMet,Kovy,Optimalizace,3D tisk,Software)
Prediktivní software AMOptoMet od firmy Intech DMLS Private Limited umožňuje optimalizaci parametrů tiskového lůžka při selektivním tavení laserem. Software má dát uživatelům plnou kontrolu nad tím, ...
Pátek, 24 Listopad 2017
26. MIT CSAIL představuje doplněk InstantCAD
(Matching tags: Simulace,Optimalizace,Ověření,CSAIL,InstantCAD,Změna parametrů,Doplněk,MIT)
... editace, vylepšení a optimalizace CAD modelů. Vývoj tohoto nástroje byl zdokumentován v pojednání Interactive Design Space Exploration and Optimization for CAD Models. InstantCAD by měl umožnit ...
Středa, 26 Červenec 2017
27. Vychází PZFlex 2017 určený pro simulace a optimalizace
(Matching tags: MEMS,Senzory,2017,PZFlex,FBAR,SAW,RF filtry,Simulace,Optimalizace)
PZFlex vydává PZFlex 2017, sady nástrojů pro simulaci a optimalizaci návrhů zaměřených na piezoelektrická a ultrazvuková zařízení, např. senzory otisků prstů MEMS, FBAR, SAW pro RF filtry, ...
Pátek, 14 Červenec 2017
28. SolidThinking Inspire ve verzi 2017.2
(Matching tags: Zkoumání,Pohyby,Verze 2017.2,solidThinking,Inspire,Optimalizace)
Novinkami v SolidThinking Inspire, jenž je určen pro zkoumání konstrukčně efektivních konceptů, jsou například tyto funkce: nový nástroj Motion pro mechanizaci modelů a zkoumání pohybu systému ...
Čtvrtek, 15 Červen 2017
29. ZW3D ve verzi 2017 SP
(Matching tags: 2017 SP,ZW3D,Vylepšení,Překladač,Optimalizace,CAD/CAM)
CAD/CAM řešení ZW3D pro výrobní průmysl vychází ve verzi ZW3D 2017 SP. Ta nabízí optimalizovanou stabilitu, aktualizovaný překladač a řadu nových funkcí pro fázi vývoje produktu. Aktualizovaný ...
Středa, 17 Květen 2017
30. Spolupráce Stratasysu a Dassaultu na optimalizaci 3D tisku
(Matching tags: Spolupráce,Optimalizace,Stratasys,SIMULIA,Systèmes,3D tisk,Dassault,Simulace)
Jednou z dalších událostí na již ukončené konferenci Solidworks World 2017 bylo ohlášení spolupráce týkající se využití programu Simulia od Dassault Systèmes pro konečnou optimalizaci ...
Pátek, 10 Únor 2017
31. Microsoft kupuje Simplygon
(Matching tags: Akvizice,Microsoft,Optimalizace,3D data,SDK,Simplygon,3D for Everyone,Hry)
V souvislosti se svou strategií rozšířit portfolio 3D produktů, představenou vloni v říjnu v New Yorku v souvislosti s Windows 10 Creators Update, kupuje společnost Microsoft ...
Pátek, 27 Leden 2017
32. 3D Systems vydává 3D Sprint 2.0
(Matching tags: 3D Systems,Správa,Optimalizace,2.0,3D Sprint,3D tisk,Software)
Software pro optimalizaci a správu tisku, 3D Sprint, vychází ve verzi 2.0. Nová verze zjednodušuje pracovní postupy pro 3D tisk například omezením nutnosti rozdělit projekty do více softwarových ...
Čtvrtek, 22 Prosinec 2016
33. Optimalizace designu ventilového bloku pro 3D tisk
(Matching tags: Optimalizace,Altair,OptiStruct,OSSmooth,3-Matic STL,CAE,3D tisk)
„Nástroje Altair byly klíčové pro úspěch tohoto projektu. Program OptiStruct jsme použili pro topologickou optimalizaci s cílem získat ideální rozmístění materiálu v definovaném návrhovém prostoru výrobku. ...
Pondělí, 15 Srpen 2016
34. Konstrukce a výpočty multirotorových létajících strojů
(Matching tags: Optimalizace,Konstrukce,Výpočty,CAD,FEM)
Dlouhé chvíle především v letních měsících trávíme s leteckými nadšenci a piloty na několika letištích v prostředí Českomoravské vrchoviny. Je jistě příjemné právě v takové komunitě techniků hledat nové ...
Pondělí, 09 Listopad 2015
35. Plánování a simulace bezdrátových sítí v iBuildNet 3.0
(Matching tags: Sítě,Simulace,iBuildNet,Ranplan,DAS,Wi-Fi,Plánování,Optimalizace,ECAD)
Řešení iBuildNet vše v jednom společnosti Ranplan je určené pro plánování malých buněk a heterogenních (vnitřních i vnějších) DAS a Wi-Fi sítí a jejich optimalizaci a simulaci. ...
Čtvrtek, 18 Únor 2016
36. Vývoj „High Performance“ ultra lehkých silničních kol
(Matching tags: CAE,Kompozity,Optimalizace,Altair,HyperWorks,Rolo)
,Trh s jízdními koly je velmi konkurenční prostředí a je velmi složité vyniknout v davu. Na nadšení pro cyklistiku, které zažívá růst napříč celou Evropu, reagoval trh nabídkou produktů s různými schopnostmi ...
Středa, 01 Červenec 2015
37. Dassault Systèmes uvedl na trh Solidworks 2016
(Matching tags: Systèmes,Vylepšení,Optimalizace,Funkce,2016,Vizualizace,SolidWorks,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes uvedla v prvním podzimním dnu, 23. září 2015, na trh Solidworks 2016. Jde o nejnovější verzi úspěšného firemního portfolia 3D konstrukčních softwarových aplikací ...
Pondělí, 05 Říjen 2015
38. Netfabb a jeho sadu nástrojů pro 3D tisk zastupuje 3Dwiser
(Matching tags: netfabb,3Dwiser,Opravy,3D tisk,3D modely,Partner,Nástroje,Optimalizace,Zastoupení)
Společnost 3Dwiser je partnerem německé společnosti netfabb pro Českou republiku. Netfabb je světovým leadrem v oblasti vývoje softwarových nástrojů určených pro 3D tisk a aditivní výrobu. Netfabb ...
Pátek, 04 Září 2015
39. Představuje se solidThinking Inspire 2015
(Matching tags: Analýzy,Inspire,Modelování,Optimalizace,2015,solidThinking,Software)
Společnost solidThinking představila nejnovější generaci softwaru solidThinking Inspire 2015, která nabízí rychlejší geometrické funkce (až o 300 % rychlejší než v předchozích verzích), vylepšené ...
Pondělí, 22 Červen 2015
40. SCADAWatch verze 3.0 pro vodní systémy
(Matching tags: SCADAWatch,Správa datFiremní analýzy,3.0,Distribuce,Voda,Optimalizace,Innovyze)
Společnost Innovyze vydává ve verzi 3.0 SCADAWatch pro správu dat, firemní analýzy a optimalizaci týkající se distribučních systémů vody. Tradiční off-line analýzy se nyní odehrávají v reálném ...
Pondělí, 22 Červen 2015
41. Snižování nákladů na vývoj výrobku s využitím MKP softwaru SIMULIA Abaqus
(Matching tags: MKP,Plasty,Simulace,Optimalizace,Abaqus,SIMULIA,fe-safe)
Snižování nákladů bylo vždy aktuální téma. Někdy však vede k určité standardizaci procesů, což má za následek omezení v oblasti inovací. U vývoje výrobku naopak optimalizace přímo inovaci ...
Úterý, 27 Květen 2014
42. Esteco vydává modeFRONTIER 2014
(Matching tags: Design,Optimalizace,Designer,2014,Esteco,modeFRONTIER,pilOPT,DOE,Node)
Firma Esteco, nabízející řešení pro numerickou optimalizaci projektového designu, vydala modeFRONTIER 2014. Jde o víceúčelovou optimalizační a integrační platformu, přičemž nová verze nabízí ...
Středa, 22 Říjen 2014
43. CGTech vydává Vericut v7.3 pro CNC
(Matching tags: Optimalizace,Vericut,7.3,CNC,Simulace,Strojírenství,Obrábění)
Kalifornská společnost CGTech vydává verzi 7.3 svého softwaru Vericut pro strojní CNC simulaci a optimalizaci. Software optimalizuje NC programy a simuluje všechny typy CNC strojů, včetně předních ...
Čtvrtek, 28 Listopad 2013
44. I prostředí velkoformátového tisku lze optimalizovat
(Matching tags: Optimalizace,velkoformátový tisk)
Optimalizace tiskového prostředí je v poslední době hodně diskutovaným tématem. Většina kanceláří má své tiskové prostředí již více či méně optimalizováno, USB zařízení byla nahrazena síťovými a vše ...
Pátek, 13 Září 2013
45. Větší flexibilitu návrhářům dává Autodesk Simulation 360
(Matching tags: Simulace,Autodesk,Cloud,360,Simulation,Optimalizace)
Autodesk ohlásil komplexní sadu nástrojů dodávaných ze zabezpečeného cloudu s platbami za skutečné využívání, nazvanou Autodesk Simulation 360. Tato sada umožňuje jakékoliv společnosti provádět simulace ...
Středa, 12 Září 2012