Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo pcb

Celkem nalezeno výsledků : 38.

1. Altair vydává HyperWorks 2024
(Matching tags: Hy­per­Works 2024,Al­tair,Si­mu­la­ce,PCB,Návrh,ECAD,CAE)
Al­tair ozná­mil vy­dá­ní Al­tair Hy­per­Works 2024, před­ní plat­for­my pro návrh a si­mu­la­ci na trhu. Nej­no­věj­ší verze při­ná­ší vý­znam­ný po­krok v ob­las­ti in­že­nýr­ství a pod­ni­ká­ní ...
Čtvrtek, 11 Červenec 2024
2. Renesas kupuje Altium
(Matching tags: Renesas,PCB,Elektronika,Navrhování,Altium,Akvizice)
Re­ne­sas Electro­nics Cor­po­rati­on (Re­ne­sas), zabý­va­jící se roz­vi­nu­tými po­lo­vo­di­čo­vými ře­še­ními, ozná­mi­la 15. úno­ra, že uza­vře­la do­ho­du s Al­ti­um Li­mi­ted (Al­ti­um), svě­to­vým ...
Pondělí, 19 Únor 2024
3. Siemens vydává PADS Professional VX.2.14
(Matching tags: VX.2.14,PADS Professional,Desky plošných spojů,PCB,Cloud,Siemens,Software)
PADS Pro­fes­si­o­nal je jed­ním z nej­lep­ších soft­wa­rů pro ná­vrh a ana­lý­zu desek ploš­ných spojů pro jed­not­liv­ce a malé pra­cov­ní sku­pi­ny ve své třídě. Pra­cov­ní plo­cha PADS ...
Pátek, 22 Září 2023
4. Pulsonix v12.5 pro návrhy desek plošných spojů
(Matching tags: ECAD,EDA,PCB,Desky plošných spojů,Pulsonix,v12.5,Flexi desky)
Pul­so­nix, spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­jí­cí tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozna­mu­je vy­dá­ní soft­wa­ru ...
Středa, 12 Červenec 2023
5. Pulsonix získal ocenění Best PC Design Software
(Matching tags: ECAD,Plošné spoje,EDA,Elektronika,PCB,Pulsonix)
Spo­leč­nost Pul­so­nix, která se za­bý­vá au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­je špič­ko­vá tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozná­mi­la, že ...
Pátek, 14 Říjen 2022
6. Pulsonix PCB Design 12.0 přidává 3D detekci kolizí
(Matching tags: Verze 12.0,Pulsonix,PCB,EDA,Plošné spoje,ECAD)
Pul­so­nix, spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­jí­cí tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozná­mi­la 13. dubna vy­dá­ní ...
Čtvrtek, 14 Duben 2022
7. Altium spolupracuje s Chandigarh University
(Matching tags: Učební osnovy,Chandigarh University,Upverter Education,PCB,Indie,Altium)
... ploš­ných spojů (PCB) na ka­tedře elek­tro­ni­ky a ko­mu­ni­ka­cí na uni­ver­zi­tě v Čan­dí­gar­hu v in­dic­kém Mo­ha­li. Kurzy Up­ver­ter Edu­cati­on pro­ve­dou stu­den­ty prvky ná­vr­hu, ...
Středa, 05 Leden 2022
8. Česká lokalizace Fusion 360 nyní s Generative Design
(Matching tags: Au­to­de­sk,Ar­kan­ce Sys­tems,Fusi­on 360,PCB,Lokalizace,CAM,CAD)
Zprá­va z říj­no­vé­ho CAD-NEWS bulle­ti­nu firmy Ar­kan­ce Sys­tems (CAD Stu­dio) uvádí, že po­pu­lár­ní nad­stav­bo­vá česká lo­ka­li­za­ce pro CAD/CAM/PCB apli­ka­ci Au­to­de­sk Fusi­on 360 nyní ...
Úterý, 19 Říjen 2021
9. Altium zdraží trvalé licence programu Altium Designer
(Matching tags: Trvalé licence,Altium Designer,Al­ti­um,PCB,ECAD,MCAD)
Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la úpra­vu svých cen. S plat­nos­tí od 1. čer­ven­ce 2021 se cena tr­va­lé li­cen­ce Al­ti­um De­signe­ra zvýší o 10 %. Tato změna ale ne­o­vliv­ní cenu před­plat­né­ho ...
Středa, 02 Červen 2021
10. Spolupráce ECAD-MCAD pro lepší vývoj produktů
(Matching tags: Altium Designer,Vývoj produktů,Al­ti­um,Webi­náře,PCB,ECAD,MCAD)
Spo­leč­nost Al­ti­um na­bí­zí každý týden bez­plat­ný až 1ho­di­no­vý webi­nář na různá té­ma­ta, se kte­rý­mi se se­tká­va­jí kon­st­ruk­té­ři a ná­vr­há­ři desek ploš­ných spojů (PCB). Práce mezi ...
Pondělí, 26 Duben 2021
11. Altair Simulation 2021
(Matching tags: HyperWorkks,Pollex,2021,FEKO,PCB,SimLab,Advanced Engineering,Altair,Simulation)
... ko­nek­ti­vi­ty k 5G sítím, si­mu­la­ci cho­vá­ní PCB desek a pod­po­ru­je si­mu­la­ci dal­ších vý­rob­ních pro­ce­sů.  ...
Sobota, 20 Únor 2021
12. Pasternack představuje vestavěné antény PCB
(Matching tags: Pasternack,IIoT,Antény,PCB,IoT,Hardware,GPS)
... novou řadu ve­sta­vě­ných PCB antén ur­če­ných pro OEM, ODM, GSM , CDMA, 3G, 4G, LTE, GPS, Wi-Fi, Blu­e­to­o­th, Zi­gBee, ISM a NB-IoT apli­ka­ce. No­vých 23 ve­sta­vě­ných PCB antén Pas­ter­nack ...
Pátek, 04 Září 2020
13. Zuken oznámil vydání produktu eCADSTAR 2020
(Matching tags: eCADSTAR,2020,PCB,Zuken,ECAD,Analýzy,Simulace)
Zuken ozna­mu­je do­stup­nost soft­wa­ru eCAD­STAR 2020. S novou verzí byly do­stup­né kon­fi­gu­ra­ce nové in­ter­ne­to­vé plat­for­my eCAD­STAR pro návrh desek ploš­ných spojů (PCB) s při­po­je­ním ...
Pondělí, 10 Srpen 2020
14. Nano Dimension představuje NaNoS
(Matching tags: NaNoS,Elektronické obvody,Nano Dimension,PCB,ECAD,Služby)
Iz­ra­el­ská firma Nano Di­mensi­on před­sta­vu­je NaNoS – Nano Di­mensi­on Ser­vi­ces. Jde o služ­bu umož­ňu­jí­cí ex­ter­ně za­dá­vat pro­to­ty­py elek­tro­ni­ky. S adi­tiv­ním vý­rob­ním ...
Pondělí, 08 Červen 2020
15. Altium přichází s cloudovým prohlížečem A365
(Matching tags: Altium 365,PCB,Návrhy,A365,Plošné spoje,ECAD,Altium,Prohlížeč)
Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la spuš­tě­ní nové clou­do­vé apli­ka­ce, která ob­no­vu­je způ­sob sdí­le­ní ná­vrhů desek ploš­ných spojů mezi de­sig­né­ry, do­da­va­te­li dílů, a vý­rob­ci. Pro­hlí­žeč ...
Středa, 26 Únor 2020
16. CADSync s nativním konektorem Solidworks
(Matching tags: ECAD,Plošné spoje,EDA,Konektory,CADSync,MCAD,SolidWorks,EMA Design Automation,PCB)
... který po­sky­tu­je efek­tiv­ní způ­sob přes­né­ho pře­dá­vá­ní vy­so­ce věr­ných ná­vr­ho­vých dat a změn mezi Ca­den­ce PCB a So­li­dworks. Sou­čas­ný stav „spo­lu­prá­ce“ ECAD/MCAD ob­vykle ...
Pondělí, 20 Leden 2020
17. Altium Designer 20 pro návrh desek plošných spojů
(Matching tags: Plošné spoje,Altium,Designer,Návrhy,PCB,Verze 20)
Ak­tu­ál­ní verze Al­ti­um De­signer 20 na­bí­zí pře­de­vším novou in­ter­ak­tiv­ní mož­nost pro tvor­bu ve­de­ní spo­jů pro rych­lej­ší návrh de­sek, a to až o 20 %. Lze tak vy­tvá­řet vo­di­če ...
Pátek, 06 Prosinec 2019
18. Dassault Systèmes představuje SOLIDWORKS 2020
(Matching tags: Solidworks 2020,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,Electrical,PDM,PCB)
Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la So­li­dworks 2020. Jde o nej­no­věj­ší verzi port­fo­lia apli­ka­cí pro 3D na­vr­ho­vá­ní a kon­stru­o­vá­ní. So­li­dworks 2020 má řadu vy­lep­še­ní, ...
Pátek, 25 Říjen 2019
19. Zuken ozna­mu­je spuš­tě­ní eCAD­STAR
(Matching tags: Plošné spoje,EDA,Zuken,PCB,Spuštění,eCAD­STAR)
Nová internetová plat­for­ma eCAD­STAR pro ná­vrhy de­sek ploš­ných spo­jů na­bí­zí in­ter­ne­to­vé pro­po­je­ní me­zi trhem elek­tro­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní a soft­wa­rem EDA. Kom­bi­na­ci mo­der­ní ...
Čtvrtek, 22 Srpen 2019
20. LDM systém DragonFly od Nano Dimension
(Matching tags: Plošné spoje,PCB,Nano Dimension,Dragonfly,Tevhnologie,LDM,Hensoldt)
... Pro, jenž přišel na trh v roce 2017 a byl určen k tisku ví­ce­vrst­vých desek plošných spojů (PCB), antén, kondenzátorů a senzorů. LDM tyto možnosti rozšiřuje o nepřetržitou ...
Úterý, 30 Červenec 2019
21. Vychází Altium Designer 19.1
(Matching tags: BOM,Cloud,Plošné spoje,Prohlížeč,Altium,Designer,19.1,365 Viewer,Altium 365,Octopart,PCB)
Poskytovatel systémů pro návrh elektronických plošných desek, společnost Altium, vydává Altium Designer 19.1 a prohlížeč Altium 365 Viewer, on-line nástroj zdarma pro prohlížení projektů a návrhů z Altium ...
Pátek, 14 Červen 2019
22. Altium Designer 19 využívá C3D Toolkit
(Matching tags: MCAD,C3D Toolkit,Designer 19,C3D Labs,PCB,Plošné spoje,Altium)
Společnost Altium nabízí software pro návrhy tištěných desek plo­š­ných spojů (PCB), který nyní vychází ve verzi Altium Designer 19. Nabízí zcela nové funkce pro 3D modelování založené na kom­po­nen­tech ...
Pátek, 08 Únor 2019
23. Eremex Delta Design 2.6 s C3D jádrem
(Matching tags: Eremex,Delta Design 2.6,PCB,ECAD,Plošné spoje)
Eremex rozšiřuje možnosti svého softwaru Delta Design pro návrhy PCB (desek s plošnými spoji). Obsahuje tři nové funkce pro mo­de­lo­vá­ní, vyvinuté díky modulům z balíčku C3D Toolkit od C3D ...
Pondělí, 08 Říjen 2018
24. Stopařův průvodce PCB navrhováním
(Matching tags: Design,Stopařův průvodce,EMA Design Automation,PCB,Navrhování,Plošné spoje,ECAD)
... Guide to PCB Design (česky tedy Stopařův průvodce PCB na­vr­ho­vá­ním), jenž vychází ze slavného románu Douglasu Adamse Stopařův průvodce Galaxií, nebo po Galaxii, chcete-li. Provede čtenáře ...
Středa, 15 Srpen 2018
25. Siemens vydává Solid Edge 2019
(Matching tags: 2019,Wiring Design,PCB,Siemens,Elektro,Solid Edge,P&ID)
... Edge 2019 k tomu přidává technologie pro návrh elektrických obvodů a tištěných desek plošných spojů (PCB), nové možnosti správy, plně integrované simulační analýzy, nejnovější nástroje pro subtraktivní ...
Pátek, 08 Červen 2018
26. Výkon a stabilita 64bitové platformy – Altium Designer 18
(Matching tags: 64bitová,AD 18,PCB,Verze 18,Altium,Designer)
Altium Designer 18 byl poprvé v historii vydán v 64bitové edici. Díky tomu si návrháři mohou užívat jeho vyššího výkonu. Mimo větší RAM dokáže k vybraným operacím použít i všechna jádra ...
Čtvrtek, 15 Únor 2018
27. Končí možnost registrace na EDU konferenci SolidVisionu
(Matching tags: EDU,Eureka,PCB,Registrace,Vzdělávání,SolidCAM,Konference,SolidVision,SolidWorks)
... školní licence, řešení příkladů s obvyklými versus profesionálními postupy. Také se seznámí se Solidworks Apps for Kids nebo návrhem elektroniky humanoidního robota v Solidworks PCB.  ...
Pátek, 27 Říjen 2017
28. Prvním komerčním uživatelem DragonFly 2020 PCB je Jabil
(Matching tags: 3D tiskárna,Nano Dimension,Dragonfly,Komerční,Uživatel,2020,Jabil,PCB,Plošné spoje,ECAD)
Společnost Nano Dimension Technologies při vývoji své 3D tiskárny DragonFly 2020 oslovila v rámci testovacího beta programu od roku 2016 více firem. Tiskárna umožňuje produkci desek plošných ...
Středa, 06 Září 2017
29. Zuken nabídne XJTAG DFT Assistant pro CR-8000
(Matching tags: Zuken,CR-8000,XJTAG,DFT Assistant,Ověření,Návrh,PCB,ECAD)
Společnosti Zuken a XJTAG se spojily při vylepšení produktově orientovaného 3D návrháře plošných spojů CR-8000 od Zukenu o možnost testování návrhu (design for test – DFT), jež je založena ...
Pátek, 21 Červenec 2017
30. SPiiPlusSPC od ACS Motion Control pro ovládání strojů
(Matching tags: Motion,Stroje,SPiiPlusSPC,ACS,Control,PCB,ovládání,CAD)
Software SPiiPlusSPC (smart processing commander) nabízí ovládání strojů, kdy integruje, spravuje a koordinuje systém řízení pohybu laseru a dalších periferií strojů (videokamera, galvanometr ...
Středa, 01 Únor 2017
31. Seica nabízí nástroj Valor Process Preparation
(Matching tags: ECAD,Plošné spoje,Mentor,Graphics,Seica,Preparation,Nástroj,Valor,PCB,Process)
... Pilot Flying Probe Testers (FPT) a umožňuje usměrnit vstup dat návrhu desek plošných spojů (PCB) a spustit testovací programy. Software Valor Process Preparation nabízí komplexní řešení pro elektrické ...
Středa, 16 Listopad 2016
32. PADS Roadshow zavítá i do České a Slovenské republiky
(Matching tags: Roadshow,Mentor,Graphics,ECAD,Semináře,PADS,PCB)
Do redakční pošty nám přistál e-mail, u kterého jsme zpočátku nevěděli, jestli nejde o nějaký hoax. Především proto, že v nadpisu je uvedeno PADS Roadshow Čedca a Skrireaská ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2016
33. Zuken CR-8000 2016 s novými funkcemi
(Matching tags: MCAD,STEP,ECAD,Zuken,PCB,2016,Plošné,Spoje,CR-8000)
CR-8000 nabízí novou víceuživatelskou funkci pro souběžný PCB design, vylepšení správy úloh ECAD/MCAD u nativních 3D návrhů a možnost návrhy znovu použít, nebo také funkci pro dřívější validaci. ...
Čtvrtek, 09 Červen 2016
34. Cadence Design nabízí OrCAD 17.2-2016
(Matching tags: ECAD,Designer,Design,Plošné,Spoje,Cadence,OrCAD,17.2-2016,PSpice,Rigid-Flex,PCB,Capture,Flex)
Nová verze programu OrCAD 17.2-2016 nabízí nové možnosti pro OrCAD Capture, PSpice Designer a PCB Designer, určené pro ohebné flex a rigid-flex plošné spoje, a také pro simulaci smíšeného ...
Úterý, 10 Květen 2016
35. Digital Dimensions vylepšuje integrovaná kritická návrhová data
(Matching tags: Dimensions,PCB,Plošné,Spoje,ECAD,Altium,Digital)
Prodejce produktů Solidworks s přidanou hodnotou, Digital Dimensions, rozšiřuje svou řadu inženýrského a návrhového softwaru o Altium MCAD. Tento doplněk umožňuje návrhářům ECAD a MCAD ...
Pondělí, 18 Leden 2016
36. Altium Designer ve verzi 16
(Matching tags: Průvodce,Altium,Designer,PCB,Off-line)
Společnost Altium vydává novou verzi svého nástroje pro návrh desek plošných spojů (PCB), Altium Designer 16. Aktualizace obsahuje několik vylepšení pro tvorbu návrhu a automatizaci a je zdarma ...
Pondělí, 16 Listopad 2015
37. Cadstar Essential pro PCB design za 999 dolarů
(Matching tags: Schémata,ECAD,Plošné spoje,Zukem,Essential,PCB,CADSTAR)
Společnost Zuken vydává jako součást rodiny produktů Cadstar balíček pro navrhování schémat a plošných spojů pro začátečníky. Cadstar Essential umožňuje stáhnout si software, naučit se základy a začít ...
Úterý, 16 Září 2014
38. Mentor Graphics vydává Valor pro PCB Design
(Matching tags: Návrh,ODB++,Valor,DFM,PCB,Design,Mentor,Graphics,ECAD,Plošné spoje)
Nové řešení od Mentor Graphics Corporation propojuje návrh desek s plošnými spoji a výrobní operace. Projektanti tak mohou připravit a nastavit modely produktu podle přání výrobce. Např. ...
Pátek, 28 Březen 2014