Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ptc

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. SyBridge Studio v PTC Onshape App Store
(Matching tags: PTC,App Store,Výroba,Konstrukce,Onshape,SyBridge Technologies,SyBridge Studio)
... je nyní k dis­po­zi­ci v PTC On­sha­pe App Store. Nový ná­stroj in­te­gru­je kom­plex­ní sadu funk­cí pro návrh pro vy­ro­bi­tel­nost (DFM), při­čemž vy­u­ží­vá roz­sáh­lých zku­še­nos­tí Sy­Brid­ge ...
Čtvrtek, 13 Červen 2024
2. PTC uvádí na trh Onshape Vision pro Apple Vision Pro
(Matching tags: Apple Vi­si­on Pro,On­sha­pe Vi­si­on,PDM,PTC,CAM,CAD)
Za­čát­kem února byla ozná­me­na do­stup­nost On­sha­pe Vi­si­on pro Apple Vi­si­on Pro. On­sha­pe Vi­si­on mění způ­sob, jakým ná­vr­há­ři pro­duk­tů pro­hlí­že­jí 3D mo­de­ly po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né­ho ...
Čtvrtek, 15 Únor 2024
3. Siemens, PTC, Autodesk a Dassault v žebříčku ABI Research
(Matching tags: ABI Research,Žebříček,Siemens,MCAD,Software,Dassault,Autodesk,PTC)
Nové hod­no­ce­ní kon­ku­ren­ce od glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti ABI Re­search po­sky­tu­je hloub­ko­vý a ob­jek­tiv­ní prů­zkum ře­še­ní na­bí­ze­ných osmi MCAD do­da­va­te­li. Ana­lý­za ...
Pondělí, 11 Prosinec 2023
4. Webinář: Jak vyvíjet hardware jako software
(Matching tags: ABI Re­search,SaaS,Agile,Vývoj,Software,Hardware,PTC)
Steve Der­ti­en, EVP a tech­nic­ký ře­di­tel PTC, a Ryan Mar­tin, se­ni­or ře­di­tel vý­zku­mu v ABI Re­search, budou ve středu 6. září v 16:00 prů­vod­ci webi­ná­ře, ve kte­rém se do­zví­te ...
Úterý, 29 Srpen 2023
5. PTC kupuje ServiceMax
(Matching tags: FSM,Silver Lake,ServiceMax,Servis,Akvizice,PTC,PLM)
PTC ozná­mi­lo, že do­kon­či­lo akvi­zi­ci firmy Ser­vi­ce­Max od sub­jek­tu, jehož vět­ši­no­vým vlast­ní­kem je spo­leč­nost Sil­ver Lake. Tato akvi­zi­ce doplňuje na­bíd­ku PTC v ob­las­ti ří­ze­ní ...
Pátek, 06 Leden 2023
6. Krásné vánoce a úspěšný nový rok
(Matching tags: PF 2023,Redakce,Vánoce,Creo,PTC)
Re­dak­ce webu CAD.​cz přeje svým pra­vi­del­ným čte­ná­řům, ob­chod­ním part­ne­rům a všem, kteří ná­hod­ně za­ví­ta­jí na náš web, krás­né a po­koj­né vá­noč­ní svát­ky, stej­ně jako všech­no nej­lep­ší, ...
Úterý, 20 Prosinec 2022
7. Automatizované generování izometrických plánů potrubí
(Matching tags: Creo Piping,M4 Plant,M4 ISO,Potrubí,Izometrie,CAD Schröer,PTC,CAD)
Chce­te-li rych­le a snad­no vy­rá­bět po­tru­bí, po­u­žij­te izo­me­t­rii po­tru­bí. Tyto spe­ci­a­li­zo­va­né prů­mys­lo­vé vý­kre­sy ob­sa­hu­jí všech­ny in­for­ma­ce po­třeb­né k do­ku­men­ta­ci ...
Úterý, 08 Listopad 2022
8. Digitalizace pracovních postupů rozšířenou realitou
(Matching tags: Vu­fo­ria Ex­pert Cap­tu­re,Fac­to­ry­Talk,Edison,Rockwell Automation,Rozšířená realita,PTC)
... vy­u­ží­va­jí­cí ře­še­ní PTC.  ...
Pondělí, 25 Červenec 2022
9. Ohlédnutí za 31. vzdělávací konferencí SUPro 2022
(Matching tags: Wind­chill,AV Engineering,SUPro,Creo,Konference,PTC)
... soft­wa­rů od spo­leč­nos­ti PTC.  ...
Úterý, 31 Květen 2022
10. 31. vzdělávací konference SUPro 2022
(Matching tags: Je­zer­ka,SUPro 2022,Kon­fe­ren­ce,AV En­gi­nee­ring,PTC)
Spo­leč­nost AV En­gi­nee­ring zve uži­va­te­le k účas­ti na 31. vzdě­lá­va­cí kon­fe­ren­ci SUPro 2022, která se koná ve dnech 05. – 06. květ­na 2022 v ho­te­lu Je­zer­ka u seč­ské pře­hra­dy. ...
Středa, 06 Duben 2022
11. PTC představuje Digital Performance Management
(Matching tags: Thin­gWorx,DPM,PTC)
Na konci října ozná­mi­la PTC oka­mži­tou do­stup­nost no­vé­ho ře­še­ní Thin­gWorx Di­gi­tal Per­for­man­ce Ma­nage­ment (DPM), první na­bíd­ky svého druhu, která před­sta­vu­je vý­znam­ný po­krok ve ...
Středa, 03 Listopad 2021
12. Jak ověřit efektivitu svého CAD konstrukčního prostředí
(Matching tags: Unite Technology,AV Engineering,Creo,PTC,CAD)
Stu­die z po­sled­ní­ho ob­do­bí pro­ká­za­ly, že vý­rob­ní spo­leč­nos­ti stále ne­vy­tvá­ře­jí do­sta­teč­ný di­gi­tál­ní popis vý­rob­ku. To zvy­šu­je po­ža­dav­ky na změny a úpra­vy vý­rob­ku ...
Úterý, 16 Březen 2021
13. PTC dokončilo akvizici Arena Solutions
(Matching tags: PTC,Akvizice,Arena Solutions,SaaS,Onshape,CAD,PLM)
Spo­leč­nost PTC do­kon­či­la akvi­zi­ci firmy Arena So­lu­ti­ons, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM) jako služ­by (SaaS). Kom­bi­na­ce ...
Pátek, 29 Leden 2021
14. PTC vydává FlexPLM V12
(Matching tags: Spotřební průmysl,Oděvy,Obuv,FlexPLM,V12,PTC)
... umě­lou in­te­li­gen­ci. Ve svém pro­hlá­še­ní PTC také uved­lo, že středo­bo­dem vy­dá­ní V12 je zcela nový uži­va­tel­ský zá­ži­tek s vy­so­ce mo­der­ni­zo­va­ným de­sig­nem, díky kte­ré­mu je bez­kon­ku­renč­ní ...
Pondělí, 25 Leden 2021
15. Nejnovější inovací na CAD trhu je Creo Ansys Simulation
(Matching tags: Creo Ansys Simulation,Inovace,ANSYS,Simulace,PTC,CAD)
Nej­no­věj­ší vy­lep­še­ní soft­wa­ru Creo pro po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­né na­vr­ho­vá­ní (CAD) od PTC za­hr­nu­je první CAD na­bíd­ku s velmi přes­ný­mi ře­ši­či firmy Ansys, což umož­ňu­je uži­va­te­lům ...
Pondělí, 07 Prosinec 2020
16. US Navy si vybrala Windchill PLM SaaS od PTC
(Matching tags: US Navy,SaaS,Windchill,PTC,PLM)
Spo­leč­nost PTC ozná­mi­la, že ame­ric­ké ná­moř­nic­tvo vy­bra­lo její soft­ware Wind­chill pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM) jako služ­bu (SaaS) na­bí­ze­jí­cí pod­po­ru ini­ci­a­tiv v ob­las­ti ...
Pondělí, 10 Srpen 2020
17. PTC rozšiřuje alianci s Rockwellem a Microsoftem
(Matching tags: Factory Insights,InnovationSuite,FactoryTalk,LiveWorx,Azure,IoT,Rockwell,Microsoft,PTC)
PTC a Roc­kwell Au­to­mati­on před­sta­vi­ly Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­bu, clou­do­vé ře­še­ní na klíč, díky kte­ré­mu mohou vý­rob­ci do­sáh­nout se svými ini­ci­a­ti­va­mi v ob­las­ti ...
Pondělí, 22 Červen 2020
18. Konference LiveWorx 2020
(Matching tags: PLM,CAD,PTC,Konference,Augmented Reality,IIoT,LiveWorx,Virtuální)
... akce se ne­u­sku­teč­ní. Or­ga­ni­zá­to­ři ze spo­leč­nos­ti PTC ji na­hra­di­li bez­plat­nou vir­tu­ál­ní akcí 9. červ­na 2020. Je za­mě­ře­na na vzdě­lá­vá­ní pra­cov­ní­ků z prů­mys­lo­vých pod­ni­ků ...
Úterý, 05 Květen 2020
19. On-line průvodce novými funkcemi Creo 7.0
(Matching tags: Navrhování,Verze 7.0,Creo,CAD,Design,PTC,AV Engineering)
... ob­last­mi a vy­lep­še­ní­mi tak, aby se je­jich práce s Creo stala efek­tiv­něj­ší. Způ­sob na­vr­ho­vá­ní vý­rob­ků se ne­u­stá­le vy­ví­jí a PTC Creo na to sa­mo­zřej­mě re­a­gu­je. Re­vo­luč­ní ...
Pátek, 24 Duben 2020
20. Sigmetrix vydává PTC Creo EZ Tolerance Analysis Extension
(Matching tags: Creo,PTC,Nástavba,Rozměry,Tolerance,Sigmetrix)
... v na­vr­ho­va­ném mo­de­lu PTC Creo, au­to­ma­tic­ky vy­po­čí­tat nej­hor­ší pří­pa­dy, RSS a sta­tis­tic­ké vý­sled­ky ana­lý­zy. Me­t­ri­ky pro sta­tis­tic­ké vý­sled­ky lze uvést jako: Cpk, ...
Pondělí, 27 Leden 2020
21. PTC kupuje Onshape
(Matching tags: Akvizice,CAD,PTC,Onshape,Jon Hirschtick,SaaS,Jim Happelmann)
Tak toto je oprav­do­vá CAD bomba. Spo­leč­nost PTC ozná­mi­la ko­neč­nou do­ho­du o akvi­zi­ci společnosti On­sha­pe, tvůr­ce první vý­vo­jář­ské plat­for­my for­mou Soft­ware as a Ser­vi­ce ...
Pátek, 25 Říjen 2019
22. PTC Wind­chill zís­kal oce­ně­ní Frost & Sul­li­van
(Matching tags: PTC,Wind­chill,Oce­ně­ní,Frost & Sul­li­van,Product Leadership Award 2019)
Frost & Sul­li­van vy­hod­no­til silné a slabé strán­ky do­da­va­te­lů PLM ře­še­ní s cílem po­rov­ná­ní PLM ře­še­ní pro pod­po­ru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce vý­rob­ních spo­leč­nos­tí ...
Pondělí, 19 Srpen 2019
23. PTC nabízí Creo ve verzi 6.0
(Matching tags: Creo 6.0,Simulation Live,AR Design Share,Aditivní výroba,3MF,3D CAD,PTC)
Nová verze 3D CAD platformy Creo 6.0, která v sobě slučuje možnosti návrhu a výroby, nabízí například díky nástroji Creo Simulation Live, jenž je plně integrován v modelovacím prostředí, ...
Čtvrtek, 21 Březen 2019
24. PTC vydává ThingWorx 8.4 pro IIoT
(Matching tags: IIoT,Mashup Builder,8.4,ThingWorx,Flow,Vuforia,FactoryTalk,PTC)
Pro průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) je určena nová verze platformy ThingWorx. Verze 8.4 nabízí např. řešení Operator Advisor, které zjednodušuje způsob, jakým jsou shro­ma­ž­ďo­vá­na, ...
Čtvrtek, 07 Březen 2019
25. ModelCenter MBSE pro PTC Integrity Modeler
(Matching tags: ModelCenter,MBSE,Integrity Modeler,Phoenix Integration,COTS,PTC,Simulace)
Společnosti Phoenix Integration a PTC představily ModelCenter MBSE od Phoenix Integration pro PTC Integrity Modeler (verzi 9.0). Ten dovoluje konstruktérům a inženýrům ověřit chování a výkon ...
Pátek, 18 Leden 2019
26. Nový software FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC
(Matching tags: MOM,FactoryTalk,Rockwell Automation,InnovationSuite,Průmysl,IoT,Podpora,PTC)
Společnosti Rockwell Automation a PTC oznámily spuštění nové soft­wa­ro­vé sestavy FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC, která umožňuje výrobním podnikům optimalizovat jejich průmyslový provoz ...
Pondělí, 26 Listopad 2018
27. Další strategická partnerství PTC pro akceleraci rozvoje
(Matching tags: Microsoft,Společnost,PTC,Akcelerace,Strategická partnerství,Rockwell,Rozvoj,ANSYS)
Rok 2018 je pro technologickou společnost PTC velmi významný, neboť PTC uzavírá strategická partnerství s dalšími klíčovými představiteli IIoT, což umožní akcelerovat další rozvoj softwarových platforem ...
Úterý, 17 Červenec 2018
28. Elysium Drawing Validator pro ThingWorx Navigate
(Matching tags: PTC,ThingWorx,Výkresy,Porovnání,Drawing Validator,Navigate,Creo Parametric,Elysium)
Aplikace Drawing Validator pro platformu ThingWorx Navigate od PTC, jejíž dostupnost byla oznámena na bostonské konferenci LiveWorx 18, umožňuje porovnat 2D výkresy a najít tak významné rozdíly ...
Úterý, 26 Červen 2018
29. PTC ohlašuje Creo verze 5.0
(Matching tags: 5.0,Výroba,Koncept,Creo,3D CAD,Software,PTC)
Creo 5.0 je nejnovější verzí 3D CAD softwaru, jenž umožňuje v jednom prostředí navrhovat od konceptu po výrobu. Nabízí pět nových funkcí pro optimalizaci topologie, aditivní a subtraktivní výrobu, ...
Středa, 21 Březen 2018
30. Drawing Validator pro Creo Parametric
(Matching tags: PTC,Creo,API,Elysium,Parametric,Validator,Drawing,ThingWorx)
Společnost Elysium nabídne koncem prosince validátor výkresů Drawing Validator pro software Creo Parametric od PTC. Validátor byl vyvinut ve spolupráci právě s PTC. Využívá sémantické informace získané ...
Čtvrtek, 14 Prosinec 2017
31. Kepware představil software KEPServerEX verze 6.3
(Matching tags: PTC,ThingWorx,IoT,Kepware,KEPServerEX,Verze 6.3,Keyence)
Kepware, patřící do skupiny PTC vyvíjející software se zaměřením na průmyslovou konektivitu, oznámil 28. září 2017 spuštění nové platformy pro průmyslovou konektivitu KEPServerEX verze 6.3. Klíčová ...
Čtvrtek, 28 Září 2017
32. Sasken partnerem PTC kvůli internetu věcí
(Matching tags: Sasken,Kepware,ThingWorx,Internet věcí,IoT,Partnerství,PTC)
Firmy Sasken Technologies (dříve Sasken Communication Technologies) a PTC budou úzce spolupracovat na obchodních řešeních v oblasti internetu věcí. Sasken pracuje na vývoji průmyslových ...
Pondělí, 21 Srpen 2017
33. PTC a Ansys představují řešení pro průmyslový IoT
(Matching tags: ThingWorx,Internet věcí,IoT,Simulace,PTC,Analýza,ANSYS)
Společnosti PTC a Ansys oznámily řešení, jež umožní přidat simulační technologii Ansys do aplikací postavených na PTC platformě ThingWorx, určené pro průmyslový internet věcí. Propojení ...
Pátek, 19 Květen 2017
34. Sigmetrix vydává CETOL 6σ ve verzi 9.1
(Matching tags: CETOL 6σ,Verze 9.1,Sigmetrix,Kontrola,GD&T,PTC,Creo)
Proanalýzu dovolených odchylek vydává firma Sigmetrix nejnovější verzi svého softwaru CETOL 6σ, a to ve verzi 9.1. Novinkou je podpora softwaru PTC Creo, včetně obousměrného propojení s GD&T anotacemi, ...
Čtvrtek, 16 Březen 2017
35. M4 ISO Isometrics pro PTC Creo Piping v2.2
(Matching tags: Sítě,PTC,CAD,Creo,Potrubí,v2.2,Isometrics,Piping,Schroer,M4 ISO)
Software M4 ISO Isometrics pro PTC Creo firmy CAD Schroer je určen pro konstrukci potrubních sítí a automatickou tvorbu neškálovaných výkresů Piping Isometrics ze 3D dat modelu v Creo, a to ...
Pondělí, 16 Leden 2017
36. PTC vydává FlexPLM pro Adobe Illustrator
(Matching tags: PTC,Adobe,Design,Illustrator,Obuvnictví,Spotřební zboží,Móda,Oděvy,Maloobchod,FlexPLM)
Návrhový modul z integrovaného FlexPLM v Adobe Illustratoru nabízí řadu aplikací ve FlexPLM Digital Design Suite. Tato designová řada vylepšuje pracovní postupy a přístupy k informacím ...
Pondělí, 09 Leden 2017
37. PTC oznamuje Creo 4.0
(Matching tags: Aditivní výroba,ThingWorx,CAD,Creo,PTC,MBD,4.0,Rozšířená realita)
Creo ve verzi 4.0 nabízí nové možnosti internetu věcí, aditivní výroby, rozšířené reality a MBD (Model Based Definition). Creo 4.0 umožňuje inteligentnější navrhování a vyšší produktivitu ...
Pondělí, 21 Listopad 2016
38. PTC vydává velkou aktualizaci platformy Vuforia
(Matching tags: PTC,Augmented,Reality,HoloLens,Vuforia,UWP)
Platforma Vuforia pro vývoj rozšířené (AR) reality vychází v nejnovější verzi 6. Nově nabízí VuMark, výrobcem upravitelný vizuální kód, jenž je možný přidat do jakéhokoliv připojeného zařízení ...
Úterý, 16 Srpen 2016
39. Poslední výzva do soutěže Product Design Contest!
(Matching tags: Product,PTC,Soutěž,Creo,Design,Konference,LiveWorx,Boston,Contest)
Jak známo, inspirace se často dostavuje na poslední chvíli. Ale stále je ještě čas, abyste předvedli svou velikost. Zašlete své nejlepší návrhy vytvořené v PTC Creo do 29. dubna 2016 ...
Úterý, 26 Duben 2016
40. SUPro a AV Engineering Awards 2016
(Matching tags: Awards,SUPro,AV Engineering,PTC,Windchill,Konference,creoMAN,Galant,Mikulov)
... Na účastníky čekají novinky v PTC technologiích a seznámení s Windchillem 11.0. V programu samozřejmě nemohou chybět tipy a triky, stejně jako školení a konzultace nebo ...
Středa, 20 Duben 2016
41. CAD Schroer s novinkou pro tvorbu výkresů potrubí
(Matching tags: CAD,PTC,Creo,Potrubí,Isometrics,Piping,Schroer,M4 ISO)
Řešení M4 ISO Isometrics pro PTC Creo Piping je plně integrované v softwaru PTC Creo a jak název napovídá, je určené speciálně pro tvorbu izometrických výkresů potrubí. Usnadňuje automatickou ...
Pátek, 15 Duben 2016
42. Přispějte k budoucím úspěchům reálného světa IoT
(Matching tags: 2016,Věcí,LiveWorx,Boston,IoT,Konference,PTC,Internet)
... Internet of Things (IoT) v roce 2015 nabízí agenda LiveWorx 2016 autentické příběhy zákazníků, ukázky průlomové technologie a nejnovější informace napříč všemi nabídkami společnosti PTC.  ...
Pondělí, 08 Únor 2016
43. LiveWorx – mosty mezi fyzickým a digitálním světem
(Matching tags: Internet,LiveWorks,Věcí,Wozniak,IoT,StartUp,PTC)
Mottem prestižní akce Live Worx 2015 v Bostonu, zaměřené letos především na internet věcí, byl inteligentnější propojený svět jako lepší místo pro život a byznys. Cílem setkání více než 2000 technologických ...
Úterý, 09 Červen 2015
44. Chytrý design a výroba u Volkswagenu
(Matching tags: Volkswagen,Design,Strojírenství,PTC,Automobily,Creo)
Pod plechovými křivkami ukrývá Volkswagen oceněný v roce 2015 tajemství. Kromě dalších ocenění získala sedmá generace kompaktního sportovního vozu VW také ocenění Motor Trend Car of the Year ...
Čtvrtek, 23 Duben 2015
45. 25. SUPro v Mikulově a AV Engineering Awards zcela nově
(Matching tags: AV Awards,SUPro,AV Engineering,Uživatelé,Konference,PTC,Creo,2015,Mikulov,Gaůant)
AV Engineering letos opět pořádá uživatelskou vzdělávací konferenci SUPro 2015. Pro tuto akci byl vybrán hotel Galant v Mikulově a setkání uživatelů PTC technologií proběhne již 21. – 22. května ...
Středa, 22 Duben 2015
46. Top novinky v PTC Creo Parametric 3.0
(Matching tags: CAD,Creo,PTC,Parametric 3.0)
PTC Creo Parametric je 3D parametrický konstrukční systém společnosti PTC. Poskytuje nejširší škálu výkonných a přitom pružných schopností, které vám pomohou řešit vaše nejnaléhavější konstrukční ...
Neděle, 01 Březen 2015
47. Zátěžový test PTC Creo v3.0 od SPECapc
(Matching tags: Creo,Grafika,Hardware,PTC,CPU,SPECaps,3.0Testy,Výkonnost)
Projektová skupina SPECapc vydává nový zátěžový test pro výkon systémů a pracovních stanic nejnovější generace, na nichž běží software PTC Creo 3.0. Zátěžový test nabízí osm technologických postupů, ...
Pátek, 09 Leden 2015
48. Sigmetrix vydává GD&T Advisor 2.3.0 pro Creo
(Matching tags: Tolerance,Advisor,Kótování,2.3.0,Sigmetrix,Creo,PTC,Software,Analýza,GD&T)
Společnost Sigmetrix je tzv. zlatým partnerem PTC PartnerAdvantage. Nabízí software GD&T Advisor pro analýzu tolerancí a geometrického kótování. Nyní vydává nejnovější verzi GD&T Advisoru ...
Středa, 03 Prosinec 2014
49. ZKL Group zavádí PLM systém Windchill
(Matching tags: PLM,PTC,Windchill,ZKL,Výzkum a vývoj,AV Engineering,Group)
... tuto ne nepodstatnou otázku. ZKL tedy zřejmě zavádí systém Windchill společnosti PTC a implementátorem je podle našeho názoru zmíněná společnost AV Engineering se sídlem ve Zlíně.  ...
Úterý, 04 Listopad 2014
50. PTC dokončilo akvizici společnosti Axeda
(Matching tags: Společnost,Akvizice,PTC,Axeda,ThingWorx,Internet věcí,IoT)
Společnost PTC dokončila 12. srpna 2014 akvizici firmy Axeda Corporation, která se zabývá vývojem řešení bezpečně spojující stroje a čidla do cloudu. Vylepšování technologií, rozsáhlá zákaznická základna ...
Středa, 13 Srpen 2014