Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo statika

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. Pozvánka na SOLIDWORKS STAHLBAUTAG 2024
(Matching tags: So­lid­Ste­el,DSTV NC data,So­lid­Works,Klietsch,Ocelové konstrukce,Statika)
Ně­mec­ká spo­leč­nost Kli­et­sch po­řá­dá So­lid­works Stahl­bau­tag, tedy den oce­lo­vých kon­struk­cí, který se koná 25. červ­na 2024 v Sie­ge­nu. Účast­ní­ci si budou moci na vlast­ní kůži vy­zkou­šet ...
Středa, 22 Květen 2024
2. Vzdělávací BIM semináře
(Matching tags: CzBIM,buildingSMART,BIM,Semináře,Workshopy,BIM a FM,Statika)
Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na při­pra­vo­va­né vzdě­lá­va­cí BIM se­mi­ná­ře. V úterý 17. květ­na 2022 od 10:00 je na­plá­no­ván se­mi­nář BIM a FM: Jak BIM data po­má­ha­jí ...
Úterý, 26 Duben 2022
3. Statické výpočty se SolidSteel parametric a Dlubal RFEM 5
(Matching tags: RFEM 5,Strukturální analýza,SolidSteel,Klietsch,Videa,Dlubal,Statika,SolidWorks)
V sou­čas­nos­ti je k dis­po­zi­ci druhá část série videí in­že­nýr­ské ko­mu­ni­ty Kli­et­sch o struk­tu­rál­ní ana­lý­ze za po­u­ži­tí So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric v kom­bi­na­ci se ...
Pondělí, 30 Srpen 2021
4. RFEM – bezplatné základní školení
(Matching tags: Dlubal Software,RFEM,Školení,Statika)
V úterý 31. srpna od 9:00 do 11:30 po­řá­dá spo­leč­nost Dlu­bal Soft­ware on-line sku­pi­no­vé ško­le­ní, díky kte­ré­mu mů­že­te pro­hlou­bit své od­bor­né zna­los­ti a za­jis­tit, aby se vaše ...
Čtvrtek, 26 Srpen 2021
5. Altair získává S-FRAME Software
(Matching tags: S-FRAME Software,Konstrukce,Altair,Analýzy,Akvizice,Statika)
Al­tair ozná­mil 10. srpna, že kou­pil S-FRAME Soft­ware, soft­wa­ro­vou plat­for­mu pro struk­tu­rál­ní ana­lý­zu, kte­rou in­že­ný­ři po­u­ží­va­jí k vy­hod­no­ce­ní schop­nos­ti kon­struk­ce odo­lá­vat ...
Úterý, 17 Srpen 2021
6. Skutečnou automatizaci přináší SCIA AutoConverter
(Matching tags: AUTOCONVERTER,Projektování,Scia,Statika,Stavebnictví,BIM)
SCIA in­for­mo­va­la o uve­de­ní no­vé­ho pro­duk­tu SCIA Au­to­Con­ver­ter na trh. Jedná se o uni­kát­ní a re­vo­luč­ní apli­ka­ci, které roz­ši­řu­je stá­va­jí­cí port­fo­lio firmy SCIA ...
Středa, 17 Červen 2020
7. Pozvánka na seminář Základy navrhování statických zařízení
(Matching tags: REN Engineering,Aparáty,Zařízení,Seminář,Vzdělávání,Statika)
REN Engineering zve na na odborné školení s názvem Základy navrhování statických zařízení, které se bude konat dne 4. května 2017 v konferenčních prostorách hotelu Sluneční Dvůr ...
Úterý, 25 Duben 2017
8. Martin Novák posílil vývojový tým firmy Dlubal Software
(Matching tags: Konstrukce,Dlubal,Software,Statika,Vývoj,Společnost,Výpočty,Martin Novák)
Společnost Dlubal Software, přední dodavatel programů pro statické výpočty a návrh konstrukcí, uzavřela dohodu s Ing. Martinem Novákem, CSc., který nastoupí do pražského vývojového centra ...
Středa, 21 Září 2016
9. SCIA Engineer verze 16 – novinky v softwaru pro statiku
(Matching tags: Engineer 16,Scia,Stavebnictví,Statika)
Společnost SCIA je výrobce a distributor nejrozšířenějšího softwaru pro výpočty a posudky stavebních konstrukcí v České republice a na Slovensku – SCIA Engineer. Software SCIA Engineer představuje komplexní ...
Středa, 23 Březen 2016
10. Webinář: Statika, únava a životnost strojních součástí
(Matching tags: Statika,Vzdělávání,SolidWorks,Webinar,Seminář,Životnost,22minutový,Únava,Strojní součásti)
Zjišťování pevnosti výrobků a jejich dílů si již našlo cestu do pracovních návyků mnoha konstruktérů. U většiny pohyblivých součástí ale dříve či později vyvstane otázka – jak díl odolá ...
Úterý, 29 Březen 2016
11. Efektivní výměna dat mezi statikem a projektantem
(Matching tags: výměna dat,BIM,Statika)
S rostoucím využíváním počítačů při projektování se stále zvyšují nároky na výměnu informací mezi jednotlivými programy. Přenos dat může probíhat různým způsobem – od předávání jednotlivých výkresů až ...
Pondělí, 08 Duben 2013
12. Scia Engineer, Frilo Statika a Scia Design Forms
(Matching tags: Výpočty,Statika,Scia)
Kompletní portfolio softwaru pro statiku stavebních konstrukcí Společnost Nemetschek Scia je výrobce a distributor nejrozšířenějšího softwaru pro výpočty a posudky stavebních konstrukcí v České republice ...
Čtvrtek, 10 Leden 2013
13. Bentley převzala SACS
(Matching tags: Simulace,Statika,Bentely,SACS)
Společnost Bentley Systems v průběhu své první výroční podnikové telefonické konference oznámila, že od společnosti Engineering Dynamics převzala SACS aktivity. SACS je skupina integrovaných aplikací pro ...
Pátek, 29 Duben 2011
14. CS-STATIK úspěšně v praxi
(Matching tags: Stavebnictví,Software,Statika)
Projekční kancelář NĚMEC POLÁK využila program CS-Statik německé firmy CSI k návrhu a posouzení ocelových konstrukcí v rámci projektu „Modifikation Verpackungsgebaude – PMC Project“ v německém Wormsu. ...
Úterý, 28 Červenec 2009