Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo studenti

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Jak firmy křísí zájem o technické obory
(Matching tags: SolveFor Tomorrow,Technické obory,Samsung,Studenti,Vzdělávání)
Počty stu­den­tů tech­nic­kých oborů jsou v Česku na his­to­ric­kém mi­ni­mu. V roce 2001 tvo­ři­li čtvr­ti­nu všech vy­so­ko­ško­lá­ků, nyní je to jen 12 pro­cent. Zvý­šit zájem mladé ge­ne­ra­ce ...
Středa, 22 Listopad 2023
2. Pozvánka na Závodní den ČVUT - akce odložena
(Matching tags: Motorky,Závodní den,CTU CarTech,eForce,Formule,ČVUT,Studenti)
Spat­řit v akci nej­no­věj­ší for­mu­le a mo­to­cy­kly kon­stru­o­va­né stu­dent­ský­mi týmy z ČVUT mů­že­te během Zá­vod­ní­ho dne ČVUT. Akce pro ši­ro­kou ve­řej­nost se měla usku­teč­nit ...
Pátek, 29 Září 2023
3. Klání v Robosoutěži na FEL ČVUT v Praze
(Matching tags: Žáci,FEL,Lego,Robosoutěž,ČVUT,Studenti)
Nej­vět­ší kon­cen­t­ra­ce mla­dých ta­len­tů v ob­las­ti ro­bo­ti­ky bude k vi­dě­ní při tra­dič­ní Ro­bo­sou­tě­ži – přes­ně ře­če­no v její jarní části ur­če­né pro zá­klad­ní školy a od­po­ví­da­jí­cí ...
Pondělí, 24 Duben 2023
4. Návrh dřevěného přístřešku pro českou železnici
(Matching tags: Architektura,Správa železnic,ČZU,Studenti,Soutěž)
V Ma­sa­ry­ko­vě sa­lon­ku sta­ni­ce Praha-Dej­vi­ce se usku­teč­ni­lo vy­hlá­še­ní vý­sled­ků stu­dent­ské sou­tě­že o nej­lep­ší návrh no­vé­ho dře­vě­né­ho pří­střeš­ku pro čes­kou že­lez­ni­ci. ...
Úterý, 28 Únor 2023
5. BIM kreativně ve spojení s VR
(Matching tags: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou,Petr Fořt,Výuka,Studenti,Virtuální realita,BIM)
Vy­u­ži­tí mo­der­ních metod pro­jek­to­vá­ní za­lo­že­ných na plat­for­mě di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu po­sky­tu­je do výuku řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Na naší škole, VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou ...
Pondělí, 26 Září 2022
6. Studentské a školní licence Autodesku a Arkance zdarma
(Matching tags: Free download,Arkance Systems,Školy,Studenti,CAD/CAM,Software,Autodesk,BIM,GIS)
Podle in­for­ma­ce ze zá­ři­jo­vé­ho bulle­ti­nu firmy Ar­kan­ce Sys­tems CAD-NEWS se stu­den­ti střed­ních nebo vy­so­kých škol se mohou při­pra­vit na škol­ní rok sta­že­ním bez­plat­né li­cen­ce ja­ké­ho­ko­liv ...
Pondělí, 19 Září 2022
7. Zahájení 25. ročníku Ceny Wernera von Siemense
(Matching tags: Vědci,Werner von Siemens,Pedagogové,25. ročník,Ceny,Studenti,Siemens)
Pět­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se pro stu­den­ty tech­nic­kých, pří­ro­do­vě­dec­kých a me­di­cín­ských oborů a mladé vědce byl vy­hlá­šen. Aby měla pod­po­ra vědy a vzdě­­lá­ní ...
Čtvrtek, 08 Září 2022
8. Digitalizace průmyslu ve výuce (5. díl)
(Matching tags: Digitalizace průmyslu,VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou,Petr Fořt,Výuka,Studenti)
V dneš­ním člán­ku se po­dí­vej­me na návrh va­ri­ant­ní­ho au­to­mo­bi­lu po­sta­ve­né­ho na naší zá­klad­ní vý­vo­jo­vé plat­for­mě pod­voz­ku a na různé mo­di­fi­ka­ce pod­se­stav. Po­ku­sí­me ...
Úterý, 23 Srpen 2022
9. Digitalizace průmyslu ve výuce (4. díl)
(Matching tags: Studenti,Výuka,Petr Fořt,VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou,Digitalizace průmyslu)
V mi­nu­lém dílu jsme vy­ro­bi­li druhý ově­řo­va­cí pro­to­typ na­še­ho au­to­mo­bi­lu. Jedná se o vý­ro­bek s op­ti­ma­li­zo­va­nou kon­struk­cí a vý­ro­bou, který může být již zá­kla­dem ...
Pondělí, 08 Srpen 2022
10. Ceny Wernera von Siemense za rok 2021
(Matching tags: Vědci,Werner von Siemens,Pedagogové,Ceny,Studenti,Siemens)
Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se, které český Si­e­mens udě­lu­je nej­lep­ším stu­den­tům, pe­da­go­gům a mla­dým věd­cům, byly udě­le­ny 19. květ­na již po čty­ři­a­dva­cá­té. Ne­zá­vis­lé po­ro­ty ...
Pátek, 20 Květen 2022
11. Soutěž ve 3D projektování
(Matching tags: 3D projektování,VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou,Petr Fořt,Studenti,Soutěž)
Jak na­vrh­nout dům s apartmá­ny pro své zá­kaz­ní­ky, nebo vy­tvo­řit de­sign ma­lé­ho do­má­cí­ho spo­tře­bi­če s vy­u­ži­tím mo­der­ních soft­ware ná­stro­jů pro pro­jek­to­vá­ní? Na tyto ...
Pátek, 25 Březen 2022
12. Siemens Sinumerik Cup vyhráli studenti z Jeseníku
(Matching tags: Sinumeric Cup,Sinumeric,Siemens,Soutěž,Obrábění,CNC,Studenti)
Ví­tě­zem 8. roč­ní­ku sou­tě­že Si­nu­me­rik Cup, jehož fi­ná­le pro­běh­lo 25. října v praž­ském sídle spo­leč­nos­ti Si­e­mens, se stal dvou­člen­ný tým stu­den­tů ze Střed­ní prů­mys­lo­vé školy ...
Neděle, 31 Říjen 2021
13. Pozvánka na ALTAIR Student Webinar Series
(Matching tags: Webináře,Advanced Engineering,Altair,Studenti,CFD,Vzdělávání,CAE)
Při­poj­te se ke sle­do­vá­ní série stu­dent­ských webi­ná­řů a zjis­tě­te, jak CAE si­mu­la­ce mohou po­mo­ci při re­a­li­za­ci va­šich pro­jek­tů. Spe­ci­a­lis­té ze spo­leč­nos­ti Al­tair a z vy­so­kých ...
Úterý, 24 Srpen 2021
14. 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS pro studenty a tvůrce
(Matching tags: Project Planner,Tvůrci,3D Sculptor,3D Creator,3DEXPERIENCE,Studenti,SolidWorks)
Během vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2021 spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes, byly před­sta­ve­ny 2 nové pro­duk­ty – 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­dworks for Stu­dents a 3DE­x­pe­ri­en­ce ...
Pátek, 12 Únor 2021
15. Soutěž o snížení uhlíkové stopy digitálními technologiemi
(Matching tags: Emise uhlíku,IT Chalenge 2021,ATOS,Studenti,Soutěž)
Spo­leč­nost Atos za­há­ji­la 10. roč­ník me­zi­ná­rod­ní stu­dent­ské sou­tě­že za­mě­ře­né na tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce. Té­ma­tem sou­tě­že IT Challen­ge 2021 je di­gi­tál­ní de­kar­bo­ni­za­ce. Týmy ...
Úterý, 27 Říjen 2020
16. Studentská soutěž BIM PROJEKT 2020
(Matching tags: BIM Project 2020,Graphisoft,ArchiCAD,Studenti,Soutěž)
Me­zi­ná­rod­ní sou­těž pro stu­den­ty po­řá­da­ná spo­leč­nos­tí Gra­phi­soft za­ča­la už 11. květ­na a po­tr­vá do 30. červ­na 2020. Pokud do­kon­ču­je­te tento rok BIM pro­jekt nebo máte pro­jekt, ...
Úterý, 26 Květen 2020
17. Digital Infrastructure Student Idea Challenge 2020
(Matching tags: Digital,Infrastructure,Studenti,Nápady,Challenge 2020,Benley,Soutěž)
Bent­ley In­sti­tu­te ne­dáv­no ozná­mi­l sou­těž stu­dent­ských ná­pa­dů s di­gi­tál­ní in­frastruk­tu­rou 2020. Sou­těž je po­kra­čo­vá­ním ne­o­hro­že­né mise Bent­ley In­sti­tu­tu, která pe­ču­je ...
Pátek, 24 Duben 2020
18. Ceny Wernera von Siemense pro nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy
(Matching tags: Ceny,Siemens,Pedagogové,Werner von Siemens,Vědci,Studenti)
Le­toš­ní 22. roč­ník pres­tiž­ní vě­dec­ké sou­tě­že o cenu Wer­ne­ra von Si­e­men­se hod­no­til re­kord­ní počet 833 při­hlá­šek. Oce­ně­ní zís­ka­la dva­cít­ka nej­lep­ších mla­dých vědců, stu­den­tů ...
Pátek, 06 Březen 2020
19. Spolupráce 3E Praha s FTVS na soutěži 4×4 Land Rover
(Matching tags: Marketing,3E Praha Engineering,Studenti,FTVS,Soutěž,Vzdělávání,4×4 Land Rover)
Do pří­pra­vy pro­pa­ga­ce sou­tě­že 4×4 Land Rover ve ško­lách letos v 3E Praha za­po­ji­li stu­den­ty dru­hé­ho roč­ní­ku FTVS, oboru ma­nage­ment spor­tu. Měli v rámci svého se­mest­rál­ní­ho ...
Úterý, 04 Únor 2020
20. Certifikační program MakerBot pro studenty
(Matching tags: 3D tisk,Certifikační program,MakerBot,3D tiskárny,Studenti)
Společnost MakerBot pro školní rok 2019/2020, s registracemi od 1. čer­ven­ce 2019, nabídne certifikační program pro studenty, jenž je určen jak středním, tak vysokým školám. Obsahuje čtyřdílný ...
Pondělí, 08 Duben 2019
21. Výsledky soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly 2018
(Matching tags: Design,Nábytek,Soutěž,Jindřich Halabala,Ceny,Studenti,Interiér)
„Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je každoročně udělována studentům vysokých škol v České a Slovenské republice nebo jiné zemi EU za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu ...
Pátek, 09 Listopad 2018
22. CATIA V5 Studentská edice zdarma do 31. října 2018
(Matching tags: 3D CAD,Simulace,Design,CATIA,Analýza,Konstrukce,Výroba,Studenti)
Catia je světový inženýrský a přední konstrukční software pro dokonalý 3D CAD návrh produktu. Používá se k návrhu, simulaci, analýze a vý­ro­bě výrobků v různých odvětvích, včetně ...
Pátek, 26 Říjen 2018
23. Student brněnského VUT navrhl a vyrobil protézu oka 3D tiskem
(Matching tags: PolyJet,Stratasys,Studenti,MCAE Systems,J750,Oční protéza,3D tisk)
Již dlouhá léta pracují protetici na tom, aby umělé oči, které slouží jako náhrady při zrakových postiženích, vypadaly co nejrealističtěji. Strojně vyráběné oční náhrady jsou stále velkou výzvou. ...
Pátek, 10 Srpen 2018
24. K modelu Masarykovy věže samostatnosti přispěl 3D tisk z MCAE
(Matching tags: Masarykova věž samostatnosti,Z18,Model,Replicator,MCAE Systems,MakerBot,Studenti,PLA,3D tisk)
Rozhledna Masarykova věž samostatnosti, umístěná přímo nad mě­s­tem na hřebeni Hořického chlumu ve výšce 408 m n. m., je zda­le­ka viditelnou dominantou města Hořice. Její základní kámen ...
Úterý, 26 Červen 2018
25. Soutěž Autodesk Academia Design 2018 a FabFest
(Matching tags: Soutěž,Design,Autodesk,3D tisk,Academia,FabFest,2018,Studenti,VUT Brno)
AAD je soutěž pro studenty středních škol v ČR a SR v technickém kreslení a prototypování. Jedná se o 24. ročník akce, kde studenti soutěží v 2D modelování, 3D modelování ...
Úterý, 03 Duben 2018
26. SelfCAD nabízí tříletou licenci školám a studentům zdarma
(Matching tags: 3D tisk,Zdarma,SelfCAD,Řezání,Školy,3D Modelování,Licence,Tinkercad,Studenti)
Společnost SelfCAD nabízí svůj řezací software pro 3D modelování na tři roky zdarma všem studentům a učitelům. Chce tím rozšířit povědomí o svém produktu, který se podle ní snadno používá ...
Čtvrtek, 02 Listopad 2017
27. Přehlídka diplomových prací – přihlášky do 12. července
(Matching tags: ČKA,18. ročník,Přehlídka diplomových prací,Studenti,Soutěž,Architektura)
Již 18. ročník Přehlídky diplomových prací je soutěží pro studenty architektury, která byla vyhlášena 10. května 2017. K odevzdání soutěžních návrhů zbývá už jen několik dnů, přotože budou přijímány ...
Pondělí, 03 Červenec 2017
28. Autodesk Design for Medical Innovation Challenge
(Matching tags: Lékařské přístroje,Latitude Consult,Boston Scientific,Studenti,Soutěž,Autodesk)
Odkaz na tuto soutěž pro studenty jsme našli na webu Autodesk Clubu. Celosvětová soutěž Autodesk Design for Medical Innovation Challenge hledá nová inovativní lékařská řešení a vítěz získá ...
Pondělí, 19 Červen 2017
29. 3D modelování studenty baví
(Matching tags: Hranice,Střední školy,3D Modelování,Studenti,SolidWorks,Soutěž)
... V první části soutěže měli studenti za úkol správně vytvořit výkres, ve druhé pak navrhovali podle zadané výkresové dokumentace pět různých modelů. Rozhodujícími kriterii byla správnost ...
Pátek, 24 Březen 2017
30. Autodesk Academia Design 2017
(Matching tags: Design,Autodesk,Soutěž,Inventor,AutoCAD,Brno,VUT,Studenti,2017,Academia)
Společnost Computer Agency zve zájemce na letošní 23. ročník soutěže pro studenty a pedagogy středních a vysokých škol České a Slovenské republiky – „Autodesk Academia Design“. Soutěž ...
Úterý, 14 Únor 2017
31. 10. ročník soutěže v CAD programech na SPŠS v Olomouci
(Matching tags: Prezentace,Studenti,Strojírenství,3D CAD,Soutěž,2D CAD,SPŠS,Olomouc)
SPŠ strojnická v Olomouci připravuje studentskou soutěž v CAD programech – konstruování ve strojírenství, která se v budově školy na třídě 17. listopadu uskuteční dne 17. ...
Pondělí, 13 Únor 2017
32. Blíží se velké soutěže pro studenty
(Matching tags: Soutěž,Studenti,3E Praha Engineering,4×4,F1 ve školách)
Společnost 3E Praha Engineering je pořadatelem soutěží F1 ve školách a 4×4 Land Rover ve školách, které posouvají znalosti studentů na vyšší úroveň. Ještě je čas se do těchto ...
Čtvrtek, 19 Leden 2017
33. EPLAN poskytuje síťové licence pro až 300 studentů zdarma
(Matching tags: Síťové licence,Education,Eplan,Studenti,ECAD,Zdarma,Vzdělávání)
Eplan Education, bezplatný vzdělávací program pro studenty středních a vysokých škol, zahrnuje software pro oblasti elektrotechniky, pneumatických a hydraulických obvodů, přístrojové, řídicí ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2016
34. Soutěž Autodesk Academia Design 2016
(Matching tags: Design,Autodesk,Soutěž,2016,Academia,Computer agency,Studenti)
... kraje. Studenti soutěžili v kategoriích 2D a 3D, pedagogové pak pouze v kategorii 3D na softwaru společnosti Autodesk. Kromě soutěžení si účastníci mohli v doprovodném programu ...
Pátek, 22 Duben 2016
35. EDU seminář pro ZŠ – Rozvoj dovednosti žáků pro budoucí uplatnění
(Matching tags: Studenti,EDU,Robotika,3D CAD,3D tisk,Seminář,Vzdělávání,Žáci,Poradenství)
Firma EDU poradenství pořádá v areálu Podnikatelského centra, Hradecká 1134, Hradec Králové, dne 28. dubna 2016 EDU seminář – Rozvoj dovednosti žáků pro budoucí uplatnění. Tématickými celky budou 3D CAD ...
Středa, 13 Duben 2016
36. Zapojte studenty do soutěže v NC programování
(Matching tags: CAM,Soutěž,Obrábění,Engineering,Studenti,3E Praha,SPŠ,Třebešín,NC programování,SŠ a OU)
Společnost 3e Praha Engineering upozorňuje na blížící se již 14. ročník soutěže v  NC programování obráběcích strojů, která se uskuteční 18. – 19. 3. 2016 na Střední průmyslové škole ...
Pátek, 19 Únor 2016
37. zSpace a GeoGebra rozšiřují nabídku pro virtuální realitu
(Matching tags: Virtuální realita,Software,GeoGebra,zSpace,Matematika,Studenti)
Společnost zSpace a její partner GeoGebra nabídnou rozšířené možnosti softwaru pro virtuální realitu typu vše v jednom. Rozšíření GeoGebra je určeno studentům celého světa, kteří využívají zSpace, a umožňuje ...
Pondělí, 08 Únor 2016
38. Soutěž Olomouckého kraje v CAD programech 2016
(Matching tags: 2D/3D,Studenti,CAD,Soutěž,Inventor,AutoCAD,SPŠS,Olomouc)
... 2016 a bude probíhat v prostorách Střední průmyslové školy strojnické Olomouc. Soutěží se jako tradičně ve třech kategoriích – 2D a 3D studenti a 3D učitelé. Do soutěže ...
Čtvrtek, 04 Únor 2016
39. Mistrovství světa studentských uživatelů produktů Autodesk
(Matching tags: Studenti,3ds Max,VUE,Revit,Soutěž,Inventor,AutoCAD,Maya,Autodesk,Pearson,Certiport)
Společnost Certiport, součást Pearson VUE, spouští pro certifikované uživatele produktů Autodesk zcela první mistrovství světa, určené pro studenty ve věku 13 až 22 let, kteří tak mohou projevit své dovednosti ...
Čtvrtek, 30 Duben 2015
40. Celostátní finále VII. ročníku soutěže Formule 1 ve školách
(Matching tags: 3E Praha Engineering,Studenti,Soutěž,F1 ve školách,Techmania,Plzeň,4×4,LandRover)
Předposlední březnový víkend (21.–22. 3. 2015) se v plzeňském Techmania Science Center uskuteční závody VII. ročníku soutěže Formule 1 ve školách. Vítěz Celostátního finále bude mít možnost reprezentovat ...
Úterý, 17 Březen 2015
41. Studenti VUT chystají konferenci Glorious v Sono Centru
(Matching tags: VUT,Studenti,Academy,Sono,Vzdělávání,Konference,Business)
Konference Glorious je produktem dlouhodobého vzdělávacího projektu Business Academy. Jejím záměrem je dát studentům příležitost ke kariérnímu růstu, sebevzdělávání a pomoci jim tak k započetí ...
Úterý, 10 Březen 2015
42. SolidVision pořádal soutěž „Práce v SolidCAM“
(Matching tags: Soutěž,SolidCAM,SolidVision,SŠ PVC,Dobruška,Studenti)
Firma SolidVision pořádala 19. února 2015 již tradiční celodenní soutěž pro studenty technických oborů „Práce v SolidCAM“. Soutěž se konala na Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum v ...
Středa, 25 Únor 2015
43. Soutěž Formule 1 ve školách je opět tady
(Matching tags: Studenti,3E Praha,Engineering,Formule 1,Školy,Vzdělávání,VII. ročník,Týmy)
Po šesti vydařených ročnících soutěže Formule 1 ve školách se společnost 3E Praha Enginnering, jako hlavní organizátor soutěže, rozhodla spustit VII. ročník, který však bude ve znamení menších organizačních ...
Pátek, 21 Listopad 2014
44. Olomoucká SPŠS hostila Autodesk Academia Design 2014
(Matching tags: Autodesk,Design,CAD,Soutěž,Studenti,SPŠS,Olomouc,Academia)
Ve dnech 28. – 29. března 2014 proběhl v prostorách Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a primátora města Olomouce Martina ...
Pátek, 04 Duben 2014
45. Studentská soutěž 3D modelování v SolidWorks
(Matching tags: SolidVision,Soutěž,SolidWorks,Studenti,Modelování,Hranice)
Společnost SolidVision pořádá 18. března 2014 již tradiční celodenní soutěž středoškolských studentů nazvanou 3D modelování v SolidWorks, která proběhne na Střední průmyslové škole v Hranicích ...
Úterý, 25 Únor 2014
46. 7. ročník regionální soutěže v CAD programech
(Matching tags: Studenti,AutoCAD,CAD,SolidWorks,Soutěž,SPŠS,Olomouc)
... rozpočtu České republiky. Na podání přihlášek je opravdu nejvyšší čas, protože termín končí v úterý 25. února 2014! Soutěží se ve třech kategoriích: 2D studenti, 3D studenti a 3D učitelé. Do ...
Pondělí, 24 Únor 2014
47. 3DS Academy Projekt roku 2013 – přihlášky odstartovány
(Matching tags: Dassault,Soutěž,Studenti,Projekt roku,POTY 2013)
... Aby se studenti mohli zúčastnit, je nutné připojit se k aplikaci POTY 2013 na Facebooku, a pak se zapsat do 3DS Academy pro možnost odeslání projektu. Jedenáct těchto projektů bude oceněno, a to ve ...
Středa, 29 Květen 2013
48. Uplatnění nacházejí studenti díky znalosti SolidWorks
(Matching tags: DS SolidWorks,Soutěž,Dassault,Školy,Studenti)
Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, která se řadí ke světové špičce v oblasti softwaru pro 3D navrhování, tvorbu 3D digitálních prototypů a správu životního cyklu výrobků (PLM), se stala partnerem ...
Středa, 27 Březen 2013
49. Studenti missourijské univerzity vytvořili 3D tiskem minigolf
(Matching tags: Studenti,3D Design,Minigolf,3D tisk)
Missourijská západní státní univerzita má na konci roku menší atrakci – studenti z oboru 3D design vytvořili pro sebe i ostatní minigolf. Na designu a tvorbě pracovaly několik týdnů dvě třídy profesora ...
Pondělí, 17 Prosinec 2012
50. Siemens PLM nabízí studentům Plant Simulation zdarma
(Matching tags: Simulation,Studenti,Tecnomatix,Plant,Software,PLM,Siemens)
... Plant Simulation, jejichž pomocí se naučí navrhovat efektivní továrny a systémy pro manipulaci s materiálem. Studenti vysokých škol všech stupňů nebo univerzit mohou stáhnout Plant Simulation zdarma ...
Pondělí, 13 Srpen 2012