E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo studentské projekty

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. Optimalizace výrobků pro 3D tisk
(Matching tags: Digitální prototypy,PLA,Optimalizace,Výroba,Studentské projekty,3D tisk,PLM)
Ná­vrh pro­jek­tů zpra­co­vá­va­ných se stu­den­ty lze efek­tiv­ně spo­jit s ná­s­led­nou vý­ro­bou po­mo­cí 3D tis­ku. Po­u­ži­tím di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu a je­ho vý­ro­by pří­mo ze 3D dat zís­ká­vá­me ...
Středa, 25 Listopad 2020
2. Historická rekonstrukce původní podoby Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
(Matching tags: Kostel sv. Jana Nepomuckého,Rekonstrukce,Studentské projekty,Virtuální realita,BIM,PLM)
Na­hléd­nout pod rou­šku his­to­rie s vy­u­ži­tím nej­no­věj­ších di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií se sta­lo cí­lem pro­jek­tu, kte­rým jsme v le­toš­ním ro­ce chtě­li na­vá­zat na ně­ko­li­ka­le­tou spo­lu­prá­ci ...
Pondělí, 16 Listopad 2020
3. Funkční návrh budov
(Matching tags: Návrh,Budovy,Studentské projekty,Design,Vizualizace,BIM)
Kon­cep­ční zis­ko­vé ře­še­ní in­ves­tič­ních pro­jek­tů a ma­xi­mál­ní sna­ha vy­ho­vět zá­kaz­nic­kým před­sta­vám je hlav­ním cí­lem kaž­dé za­káz­ky. Jak spo­jit nej­mo­der­něj­ší pos­tu­py a soft­wa­ro­vé ...
Úterý, 27 Říjen 2020
4. Navrhujeme robotickou linku
(Matching tags: Robotické pracoviště,Roboty,Navrhování,Studentské projekty)
Spo­je­ní tech­no­lo­gií a nás­tro­jů pro tvor­bu di­gi­tál­ních pro­to­ty­pů s do­sa­ži­tel­nos­tí pot­řeb­né­ho tech­nic­ké­ho a soft­wa­re vy­ba­ve­ní dá­vá ve vý­u­ce no­vé a je­di­neč­né mož­nos­ti. ...
Úterý, 20 Říjen 2020
5. Navrhujeme hotel s využitím BIM a VR
(Matching tags: BIM,Virtuální realita,Studentské projekty,Vizualizace,Autodesk)
Vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu a funk­ční­ho ná­vr­hu sta­veb se sta­lo stře­dem po­zor­nos­ti za­jí­ma­vé­ho pro­jek­tu, kte­rý jsme při­pra­vi­li pro na­še stu­den­ty se za­čát­kem no­vé­ho ...
Čtvrtek, 08 Říjen 2020
6. Rozhlédni se…
(Matching tags: Výuka,Studentské projekty,Virtuální realita,Vizualizace,BIM)
V do­bě do­­má­­cí­­ho stu­­dia vznik­­lo na VOŠ a SPŠ ve Žďá­­ru nad Sá­­za­­vou ně­­ko­­lik za­­jí­­ma­­vých od­­bor­­ných pro­­jek­­tů v rám­­ci on-line vý­­u­­ky. Sna­­ži­­li jsme se vý­­u­­ku chyt­­nout ...
Pátek, 02 Říjen 2020
7. STUDENTSKÉ PROJEKTY 2019/2020
(Matching tags: Vzdělávání,Soutěž,Studentské projekty,TurboCAD,IMSI Design,Špinar - software,Školy)
Studentská soutěž pořádaná společností ŠPINAR – software, s. r. o. Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD pro Českou a Slovenskou republiku Spo­leč­nost ŠPI­NAR – soft­ware, ...
Pondělí, 09 Září 2019
8. Finále Studentských projektů 2009/2010
(Matching tags: Software,Soutěž,Studentské projekty,TurboCAD)
Ve dnech 29. až 30. dubna 2010 se konalo finále čtvrtého ročníku soutěže Studentské projekty 2009/2010 pořádané společností Špinar – software. Soutěž je určena pro všechny typy škol v České republice a ...
Čtvrtek, 13 Květen 2010
9. Finále Studentských projektů 2009/2010 se blíží
(Matching tags: Vzdělávání,Soutěž,Studentské projekty,TurboCAD)
Finále 4. ročníku soutěže Studentské projekty 2009/2010, pořádané společností ŠPINAR - software, proběhne ve dnech 29. - 30. dubna 2010 v Ostravě - Zábřehu ve spolupráci s Moravskoslezským dřevařským klastrem ...
Pátek, 09 Duben 2010
10. TurboCAD není jen na dřevo
(Matching tags: Vzdělávání,Soutěž,Studentské projekty,TurboCAD)
V posledních dvou krásných dubnových dnech 29. 4. a 30. 4. 2009 se konalo finále třetího ročníku soutěže Studentské projekty 2008/2009. Byl to již třetí ročník této soutěže, kterou v roce 2006 založila ...
Pondělí, 30 Listopad 2009
11. TurboCAD není jen na dřevo
(Matching tags: Vzdělávání,Soutěž,Studentské projekty,TurboCAD)
Ve dnech 29. - 30. dubna 2009 se konalo finále třetího ročníku soutěže „Studentské projekty 2008/2009”, jejíž hlavním organizátorem je společnost ŠPINAR – software. Soutěž je určená pro všechny typy škol ...
Čtvrtek, 14 Květen 2009
12. Finále Studentských projektů 2007/2008
(Matching tags: Vzdělávání,Soutěž,Studentské projekty,TurboCAD)
V posledních dvou dubnových dnech hostilo znojemské SOU a SOŠ Přímětická finále soutěže Studentské projekty 2007/2008, už podruhé pořádané firmou ŠPINAR - software. Do soutěže se zapojili soutěžící středních ...
Pondělí, 02 Březen 2009
13. Finále soutěže TurboCAD Studentské projekty 2006/2007
(Matching tags: Software,Soutěž,Studentské projekty,TurboCAD)
... odborníky a zajišťuje budoucí odbyt pro svůj produkt – TurboCAD. Pro ještě větší motivaci školní mládeže vyhlásila letos soutěž TurboCAD – Studentské projekty 2006/2007, jejíž finále se konalo koncem dubna ...
Čtvrtek, 19 Červenec 2007
14. Finále Studentských projektů 2007/2008
(Matching tags: Software,Soutěž,Studentské projekty,TurboCAD)
V posledních dvou dubnových dnech hostilo znojemské SOU a SOŠ Přímětická finále soutěže Studentské projekty 2007/2008 už podruhé pořádané firmou Špinar software. Do soutěže se zapojili soutěžící středních ...
Středa, 14 Květen 2008