Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo technodat

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. CATIA 3DEXPERIENCE Trial za 399 € včetně školení
(Matching tags: SI­MU­LIA,ENO­VIA,DEL­MIA,CA­TIA,3D­Ex­pe­ri­en­ce,Technodat,CAE,CAM,CAD,PLM)
Spo­leč­nost Tech­no­dat do­dá­vá zá­kaz­ní­kům pro­fe­si­o­nál­ní ná­stro­je z ob­las­tí CAD, CAM, CAE a PLM od Das­sault Sys­tè­mes už řadu let. Ty nej­no­věj­ší jsou nyní k dis­po­zi­ci ...
Úterý, 03 Leden 2023
2. Školení „GD&T a výkresová dokumentace“
(Matching tags: GD&T,Technodat,Školení)
Ge­o­me­t­ric­ké kóto­vá­ní a to­le­ran­ce (GD&T) a obec­ně 2D/3D vý­kre­so­vá do­ku­men­ta­ce jsou v ob­las­ti stro­jí­ren­ství klí­čo­vým in­for­mač­ním zdro­jem a zpra­vi­dla ...
Pondělí, 28 Březen 2022
3. Český letoun Zuri se úspěšně vznesl
(Matching tags: Michal Illich,ZURI,StartUp,3DEXPERIENCE,Technodat,Letectví)
Čtyř­le­tý startu­po­vý pro­jekt se do­stal do fáze, kdy se le­ta­dlo po­pr­vé vznes­lo, a kdy se v pro­jek­tu ob­je­vi­lo dal­ších 1,3 mi­li­o­nu eur. V září 2021 na le­tiš­ti ve Zbrasla­vi ...
Úterý, 11 Leden 2022
4. PLM Experience Fórum 2021
(Matching tags: Experience,Forum,Digitalizace,Technodat,PLM)
Spo­leč­nost Tech­no­dat při­pra­vu­je na 6.–7. října 2021 svoje kaž­do­roč­ní PLM Fórum, které pro­běh­ne v krás­ném pro­stře­dí Ho­te­lu Zámek Valeč na Vy­so­či­ně. Účast­ní­ky čeká za­há­je­ní ...
Úterý, 10 Srpen 2021
5. Projektové dny 2021 – setkání zástupců všech českých energetik
(Matching tags: Přenos,Digitální dvojčata,Projektování,Distribuce,Technodat,Elektro,BIM)
Tech­no­dat Elek­tro uspo­řá­dal v pro­stře­dí kon­fe­renč­ní­ho sálu a te­ra­sy spo­leč­nos­ti NWT ve Zlíně ve čtvr­tek 3. červ­na první osob­ní se­tká­ní se zá­stup­ci všech čes­kých ener­ge­tik ...
Středa, 16 Červen 2021
6. Dotace na projekt „Vývoj SW ve firmě Technodat Elektro“
(Matching tags: Projekt,Technodat,Vývoj,Elektro,Software)
Spo­leč­nost Tech­no­dat Elek­tro po­sky­tu­je pod­po­ru v na­sa­ze­ní sys­té­mů pro zpra­co­vá­ní da­ta­bá­zo­vé do­ku­men­ta­ce přes různé ob­las­ti prů­mys­lu, ener­ge­ti­ky a do­prav­ní tech­ni­ky. ...
Úterý, 27 Duben 2021
7. Technodat zve na virtuální Hannover Messe 2021
(Matching tags: Digital Edition,2021,Dassault Systemès,Hannover Messe,Technodat)
Pan­de­mie do­zní­vá. Firmy hle­da­jí způ­so­by, jak se znovu na­dech­nout. V době krize a loc­kdow­nů se na­pl­no uká­za­la síla di­gi­ta­li­za­ce. Vez­mě­te to jako pří­le­ži­tost pro re­start ...
Středa, 31 Březen 2021
8. Webinář Vývojové simulace s daty z CATIA V5
(Matching tags: Webináře,CATIA V5,Technodat,Vzdělávání)
Prů­běž­né ově­řo­vá­ní ná­vr­hu i v díl­čích fá­zích vý­vo­je po­mů­že sní­žit počet ite­ra­cí, čímž ušet­ří­te ne­ma­lé ná­kla­dy, a umož­ní najít nej­lep­ší ře­še­ní pro spl­ně­ní za­dá­ní. ...
Úterý, 16 Únor 2021
9. Technodat pomáhá mladým sportovcům
(Matching tags: Stolní tenisté,Dresy,TJ Slávia Kroměříž,Technodat,Elektro,Společnost)
Přes všech­na ome­ze­ní v sou­čas­né době se jed­no­ho dne ote­vřou dveře tě­lo­cvi­čen a spor­to­višť, a mladí spor­tov­ci z od­dí­lu TJ Sla­via Kro­mě­říž budou při­pra­ve­ni. Tech­no­dat ...
Pondělí, 11 Leden 2021
10. Na kus řeči s Alešem Kobylíkem
(Matching tags: Aleš Kobylík,Rozhovor,Technodat)
Ale­še Ko­by­lí­ka, ře­di­te­le spo­leč­nos­ti Tech­no­dat, jsem vždy vní­mal ja­ko jed­nu z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí CAD bran­že u nás. Ne­jen pro je­ho tvr­dé, ale fér vy­jed­ná­vá­ní cen in­zer­ce ...
Pondělí, 19 Říjen 2020
11. Jak vidět letoun ZURI s komým startem ještě před vyrobením
(Matching tags: VR­gi­neers,3D­Ex­pe­ri­en­ce,ZURI,VTOL,Das­sault Sys­tè­mes,Technodat,Letectví)
Před­stav­te si, že se mů­že­te zažít každý de­tail le­ta­dla dříve, než sjede z vý­rob­ní linky. Cítit ten pocit, když se­dí­te v ko­k­pi­tu, dí­vá­te se kolem sebe a máte mož­nost „na ...
Pondělí, 12 Říjen 2020
12. Technický on-line workshop CATIA V5
(Matching tags: on-line,CATIA V5,Workshop,Technodat,Vzdělávání)
V sou­čas­né slo­ži­té době, kdy sní­že­ním množ­ství za­ká­zek do­chá­zí k vy­ost­řo­vá­ní kon­ku­renč­ní­ho boje, je nutné se od­li­šit od kon­ku­ren­ce po­su­nem v efek­ti­vi­tě vnitř­ních ...
Čtvrtek, 13 Srpen 2020
13. Webinář: Jak s pomocí CATIA rozvinout plošnou geometrii
(Matching tags: Webináře,Rozvin,Plechové díly,3DEXPERIENCE,Technodat,CATIA)
Celá řada kon­strukč­ních celků je na­vr­ho­vá­na mimo jiné s ple­cho­vý­mi díly. Spo­leč­nost Tech­no­dat zve 6. 8. zá­jem­ce na bez­plat­ný webi­nář, ve kte­rém se za­mě­ří na práci s tě­mi­to ...
Středa, 29 Červenec 2020
14. Webinář Zjednodušte návrh elektrických systémů s CATIA
(Matching tags: Kabeláže,Webináře,3DEXPERIENCE,Technodat,CATIA)
Pokud se za­bý­vá­te ná­vrhem elek­tric­kých svaz­ků a ka­be­lá­že a chce­te si zjed­no­du­šit pro­ces tvor­by sché­mat, 3D mo­de­lů svaz­ků a do­ku­men­ta­ce k vý­ro­bě, na­bí­zí se ...
Pátek, 17 Červenec 2020
15. Webinář CATIA 3DEXPERIENCE | Výhody oproti CATIA V5
(Matching tags: CATIA,CATIA V5,Výhody,3DEXPERIENCE,Technodat,Webinar)
Znáte CAD soft­ware CATIA V5 nebo s ním do­kon­ce pra­cu­je­te? Sly­še­li jste už o CATIA 3DE­X­PE­RI­EN­CE, ale ne­ví­te, v čem je proti CATIA V5 jiná? Pře­cho­dem na nové verze se pře­sta­ne­te ...
Pondělí, 18 Květen 2020
16. Pracujte současně na CAD datech z různých softwarů
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Inventor,Technodat,SolidWorks,CATIA,Webinar,CAD data)
To je název webi­ná­ře spo­leč­nos­ti Tech­no­dat, který 5. květ­na 2020 pro­ve­de zá­jem­ce scé­ná­řem, kdy ně­ko­lik uži­va­te­lů pra­cu­je sou­čas­ně na CAD da­tech z růz­ných soft­wa­rů a je­jichž ...
Čtvrtek, 23 Duben 2020
17. Webinář Digitalizace vývoje výrobku – strašák nebo pomocník?
(Matching tags: on-line,Digitalizace,Semináře,Vývoj,Technodat,Vzdělávání,Výrobky)
Pod hes­lem Spo­lu­pra­cuj­te efek­tiv­ně na vý­vo­ji vý­rob­ku i v ka­ran­té­ně zve také Tech­no­dat na sérii on-line se­mi­ná­řů, kde po­ra­dí, jak umož­nit jed­not­li­vým týmům ko­mu­ni­ko­vat ...
Pondělí, 23 Březen 2020
18. Technodat Forum 2019 opět v Mikulově
(Matching tags: Ubytování,2019,Hotel Volarik,Mikulov,Workshopy,Forum,Technodat,PLM)
Jihomoravské město Mikulov znovu uvítá tradiční dvoudenní seminář Technodat Forum, který se uskuteční ve dnech 28. – 29. května 2019 v Hotelu Volarik v Mikulově, 22. dubna 1000/28. Seminář přinese ...
Pondělí, 25 Březen 2019
19. Technodat platinovým partnerem Dassault Systèmes pro rok 2019
(Matching tags: Platinum,Partner,Awards,Dassault Systemès,Technodat)
Podle zprávy v PLM e-zinu 01/2019 získal Technodat pro rok 2019 stejně jako v roce 2018 titul Platinum Partner, a to v České republice i na Slovensku. Jedná se o nejvyšší ...
Pondělí, 25 Březen 2019
20. Technodat PLM e-zin 02/2018 zve na Technodat Forum 2018
(Matching tags: Seminář,Technodat,PLM,Galant,Forum 2018,Mikulov,3D PLM,3DEXPERIENCE,e-zin)
Jak upozorňuje druhé letošní vydání elektronického magazínu Technodat PLM e-zin, blíží se tradiční dvoudenní odborný seminář Technodat Forum 2018, který přinese informace o novinkách z oblasti ...
Pondělí, 14 Květen 2018
21. Letadla Bristell vznikají díky řešení Engineered to Fly
(Matching tags: BRM Aero,Bristell,Technodat,Letectví,3DEXPERIENCE,Cloud)
... Dochází tak k efektivnějšímu navrhování a vyvíjení struktury letounů Bristell. Řešení implementovala společnost Technodat. „Engineered to Fly“, založené na platformě 3DExperience, poskytuje ...
Pondělí, 20 Listopad 2017
22. Výroba letounů Bristell s 3DExperience řešením na cloudu
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Cloud,BRM Aero,Bristell,Letectví,Technodat)
Jak se dozvěděli účastníci letošní konference Technodat Forum, za vývojem a výrobou letounu Bristell stojí cloudové řešení 3DExperience dodané společností Technodat. Na sklonku roku ...
Pondělí, 26 Červen 2017
23. Webinář Technodatu: Deformace komplexní geometrie
(Matching tags: Vzdělávání,Technodat,CATIA,Webinar,Deformace geometrie)
Společnost Technodat pořádá 16. června od 10 hodin webinář na téma Deformace komplexní geometrie. Systém Catia na platformě 3DExperience využívá k přetváření 3D geometrie speciální výkonný ...
Středa, 14 Červen 2017
24. Létající kolo zamíří na Expo do Kazachstánu
(Matching tags: Webinar,Technodat,3DEXPERIENCE,Forum,e-zin,Létající kolo)
Aktuální newsletter společnosti TechnodatTechnodat PLM e-zin 3/2017 – přináší zprávu o tom, že létající kolo F-Bike, jehož návrh v 3DExperience řešení a jeho vzlet v roce 2012 ...
Středa, 19 Duben 2017
25. CARAT – dokonalý nástroj pro plánování interiérů
(Matching tags: Carat,Interiéry,Plánování,Technodat)
Program Carat je produktem stejnojmenné německé firmy, zastoupené pro český, slovenský a polský trh zlínskou firmou Technodat Develop, s. r. o. (www.carat.technodat.cz). Software Carat se v průběhu ...
Pátek, 16 Září 2016
26. Interaktivní dokumentace k výrobku snadno a rychle
(Matching tags: Composer,3D data,Interaktivní,Výrobek,Technodat,CATIA,Dokumentace,Webinar,Vzdělávání)
Na téma „Jak snadno a rychle vytvořit interaktivní dokumentaci k výrobku“ pořádá v pátek 17. února 2017 v 10 hodin společnost Technodat webinář s předpokládaným časem trvání ...
Úterý, 14 Únor 2017
27. Webinář Technodatu: Jak na řízení variant výrobků
(Matching tags: Vzdělávání,Technodat,Webinar,3DEXPERIENCE,Management,Konstrukce)
Až 75% úspěšných průmyslových inovátorů řídí systematicky konfigurace svých výrobků. Cesta k ziskovosti závisí na tom, zda a jak výrobci strojů realizují správné postupy pro efektivní ...
Středa, 23 Listopad 2016
28. Úspěšné nasazení Engineering Base v letectví
(Matching tags: Technodat,CAD/CAE,Engineering Base,SAZ Aerospace)
Letecký průmysl má v České republice dlouholetou tradici. Obdobně jako je tomu již delší dobu u automobilového průmyslu, existují v současné době i v této oblasti samostatné projekční organizace poskytující ...
Středa, 11 Květen 2016
29. Možnosti 3DExperience pro programování NC strojů
(Matching tags: Platforma,NC stroje,Technodat,Vzdělávání,Webinar,Programování,CATIA V5,3DEXPERIENCE)
Na  21. října 2016 od 10.00 hodin připravila společnost Technodat 45minutový webinář o možnostech platformy 3DExperience pro programování NC strojů. Účastí na něm poznáte komplexní ...
Středa, 12 Říjen 2016
30. Minimalizací počtu dílů k rychlejšímu podání nabídky
(Matching tags: Simple,Selection,Solution,3DEXPERIENCE,Systèmes,Technodat,Dassault)
Jak zajistíte, aby váš široký sortiment výrobku odpovídal požadavkům zákazníku a legislativních norem, aniž by se počet spravovaných dílu vymkl z ruky? Chcete plánovat výrobu, kooperace ...
Pondělí, 29 Srpen 2016
31. CARAT – dokonalý nástroj pro plánování interiérů
(Matching tags: Design,3D CAD,Technodat,Carat)
Program CARAT je produktem stejnojmenné německé firmy, zastoupené pro český, slovenský a polský trh zlínskou firmou TECHNODAT Develop, s. r. o. (www.carat.technodat.cz). Software CARAT se v průběhu ...
Středa, 16 Březen 2016
32. Webinář: Jak jednoduše a rychle nasadit PLM
(Matching tags: Vzdělávání,PLM,Webinar,Technodat,Nasazení,Implementace)
Technodat pořádá 27. května 2016 v 10 hodin webinář o něčem, o čem všichni mluví, ale málokdo to používá. Řeč bude o PLM, tedy o strategii řízení životního cyklu výrobku. V dnešní ...
Pondělí, 16 Květen 2016
33. The Beatles Revival na Technodat Foru 2016
(Matching tags: Vzdělávání,Konference,Seminář,Technodat,PLM,QMS,The Beatles,Duratec,3DEXPERIENCE,Forum)
Tradiční dvoudenní seminář společnosti Technodat míří opět do nové lokality, tentokrát do hotelu Park Holiday v Praze, ve dnech 15.–16. června 2016. A jako obvykle nabízí bohatý ...
Středa, 27 Duben 2016
34. Snižujte náklady fulltextovým a 3D vyhledáváním souvislostí
(Matching tags: Fulltext,vyhledávání,Data,Webinar,Vzdělávání,Technodat)
... zorientovat v pracovním prostředí. Klíčem k řešení je rychlá dostupnost informací napříč odděleními. Technodat zve na webinář „Jak najít jehlu v kupce dat?“ na téma jednoduché ...
Čtvrtek, 10 Březen 2016
35. Webinář o efektivním řízení požadavků
(Matching tags: Řízení požadavků,Webinar,Vzdělávání,Dassault,Technodat,3DEXPERIENCE)
Internetový seminář „Efektivní řízení požadavků“ předvede výhody integrovaného řízení požadavků v rámci PLM s návazností na produktové portfolio a vývojové projekty. Koná se 26. ...
Čtvrtek, 11 Únor 2016
36. Datová souhra více profesí
(Matching tags: Base,eElektro,Projektování,CAD,PDM,Technodat,Engineering,ECAD)
Spolupracující inženýring s pomocí Engineering Base výrazně zvyšuje rychlost a efektivitu. Každý projektant ví, že pro svou práci v rámci projektu nezbytně potřebuje informace z jiných ...
Neděle, 19 Duben 2015
37. Technodat Elektro na ELO SYS v Trenčíně
(Matching tags: Technodat,Elektro,Veletrh,ECAD,ELO SYS,P-10)
Od úterka 13. do pátku 16. října se otevírají brány trenčínského areálu Expo Center pro 21. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizace, osvětlení a telekomunikací ...
Pondělí, 12 Říjen 2015
38. Jak urychlit a zlevnit zakázky při současném zajištění kvality
(Matching tags: Technodat,Webinar,Vzdělávání,Řízení jakosti,Audit,Průmysl)
... jak efektivně využít informace z 3D návrhu, analýz rizik a změnových řízení. Výsledkem je ztráta informací i času a následné prodražení zakázky. Zúčastněte se webináře Technodatu, kde ...
Pátek, 21 Srpen 2015
39. Technodat Elektro na Dnech kolejové dopravy
(Matching tags: Aucotec,Czech,Raildays,Base,Elektro,CAE,Technodat,Engineering,ECAD)
Společnost Technodat Elektro se letos účastní Dnů kolejové dopravy (16. až 18. června 2015), kde ji můžete navštívit na stánku č. A2 - 05. Společnost Aucotec, jejíž produkty Technodat Elektro distribuuje, ...
Pondělí, 15 Červen 2015
40. Přehled předprázdninových uživatelských konferencí
(Matching tags: Vzdělávání,Uživatelé,Konference,Delcam,Siemens,SolidVision,Technodat,Dytron,t-support)
... CAD/CAM Technický seminář Delcam 2015 v hotelu Maximus Resort na brněnské přehradě a druhou Technodat Forum 2015 ve Valči a Dalešicích, která pokračuje ještě 4. června.  ...
Pátek, 29 Květen 2015
41. Technodat Forum 2015 ve Valči a Dalešicích
(Matching tags: Dassault,Seminář,Technodat,Vzdělávání,Valeč,R200,2015,Dalešice,Forum)
Ve dnech 3. – 4. 6. 2015 se koná tradiční každoroční setkání – seminář Technodat Forum 2015. Letos budou účastníci přivítáni v malebném prostředí nově zrekonstruovaného Hotelu Zámek Valeč. Program ...
Čtvrtek, 14 Květen 2015
42. Seminář Reálné přínosy platformy 3DExperience
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Vzdělávání,Seminář,Technodat,Konštrukta-Industry,Trenčín)
Jak jsme již informovali, společnost Technodat pořádá seminář na téma Poznejte reálné přínosy úspěšné implementace systémů V6 na platformě 3DExperience v podniku Konštrukta-Industry. Seminář se koná ...
Úterý, 17 Březen 2015
43. Přínosy 3DExperience platformy v Konštrukta-Industry
(Matching tags: Konštrukta-Industry,Trenčín,PLM,Seminář,Technodat,e-zin,3DEXPERIENCE)
Na Josefa do Trenčína, tedy na 19. března, zvou společnosti Technodat a Konštrukta-Industry na seminář o reálných přínosech 3DExperience platformy. Na semináři (který se koná v sídle Konštrukty, ...
Středa, 04 Březen 2015
44. Webinář Řízení konfigurací a variant výrobků 27. února
(Matching tags: Řízení,Projekt,Exalead,ENOVIA V6,One Part,Webinar,Technodat)
... Webinář pořádaný firmou Technodat bude zaměřen na poznání tohoto komplexního řešení, pokrývajícího všechny oblasti, které se obvykle při přípravě NC výroby vyskytují a představení nové platformy 3Dexperience ...
Úterý, 24 Únor 2015
45. Technodat spustil nový webový portál 3dexperience.cz
(Matching tags: Únor,3dexperience.cz,2015,e-zin,Magazín,Webinar,Dassault,PLM,Ocenění,Technodat)
V designu zcela odlišném od svého vlastního webu spustil Technodat portál 3dexperience.cz. Pokud se chcete dozvědět více o 4. průmyslové revoluci nebo najít informace o přínosech unikátní ...
Úterý, 17 Únor 2015
46. Lednový Technodat PLM e-zin
(Matching tags: Technodat,PLM,Leden,NC obrábění,2015,3DEXPERIENCE,Delmia,e-zin,Magazín)
Jen stručně a bez úvodníku vyšel Technodat PLM e-zin, navíc s douškou, že tento elektronický magazín je publikován nepravidelně v intervalu 1–3 měsíce. Je tu pozvánka na webinář Pokročilé ...
Úterý, 27 Leden 2015
47. Prosincový Technodat PLM e-zin
(Matching tags: 2014,e-zin,Magazín,Prosinec,PLM,Technodat)
Ve středu 17. prosince vyšlo prosincové vydání elektronického měsíčníku společnosti Technodat. V aktualitách je zmínka o novém průmyslovém řešení Engineered to Fly, sekce Představujeme se věnuje unikátní ...
Středa, 17 Prosinec 2014
48. Listopadový Technodat PLM e-zin zve na seminář do Jihlavy
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,e-zin,Magazín,CATIA,Webinar,PLM,Seminář,Technodat,Listopad 2014)
Řešení pro dodavatele automotive je seminář, na který zve aktuální číslo elektronického měsíčníku společnosti Technodat. Bude se konat 26. listopadu, tedy den před pořádáním webináře o Exalead OnePart, ...
Pátek, 14 Listopad 2014
49. Dekona využije platformu 3DExperience
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Composer,Systèmes,V5-6,Dekona,CATIA,Dassault,3DVIA,Technodat)
Společnost Dekona nasadí platformu 3DExperience od Dassault Systèmes. Na transformaci obchodních procesů a dalším rozvoji 3D PLM řešení se Dekona dohodla s firmou Technodat, CAE-systémy. Prohlubuje ...
Středa, 12 Listopad 2014
50. Webinář Exalead OnePart - Reveal & Reuse
(Matching tags: OnePart,Exalead,CAD,Technodat,Data,Webinar,Vzdělávání)
Technodat vás ve svém elektronickém semináři naučí, jak zvýšit hodnotu svých CAD dat nalezením a opakovaným použitím ověřených starších konstrukcí i související technické dokumentace 27. listopadu ...
Čtvrtek, 06 Listopad 2014