Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo tzb

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy
(Matching tags: Nízkoenergetické budovy,STP,Projektování,TZB,Webinar)
... pre­zen­to­vá­na od­bor­ná před­náš­ka prof. Karla Ka­be­le­ho, ve­dou­cí­ho ka­ted­ry TZB na Fa­kul­tě sta­veb­ní ČVUT v Praze, a ná­sle­do­vat budou před­náš­ky fi­rem­ní. Na­čer­pej­te nej­no­věj­ší ...
Středa, 07 Únor 2024
2. Využití BIM dat ve spojení s VR
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,Petr Fořt,TZB,Vzdělávání,BIM,PLM)
Vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu v po­do­bě 3D dat po­sky­tu­je uži­va­te­lům řadu mož­nos­tí v je­jich dal­ším zpra­co­vá­ní. Po­dí­vej­me se na jeden ze za­jí­ma­vých pro­jek­tů, ...
Čtvrtek, 23 Listopad 2023
3. Kurz TZB pro energeticky efektivní a zdravé budovy
(Matching tags: CŽV,Kurz,ČVUT,TZB,Vzdělávání)
Ka­ted­ra tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov Fa­kul­ty sta­veb­ní ČVUT v Praze ve spo­lu­prá­ci s ko­le­gy z Fa­kul­ty stroj­ní a Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze po­řá­dá nový dvou­se­mest­rál­ní ...
Středa, 28 Červen 2023
4. Webinář Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy
(Matching tags: Nízkoenergetické budovy,STP,Webináře,Dimenzování,Projektování,TZB,Stavebnictví)
... Ten bude pro­bí­hat ob­dob­ně jako se­mi­ná­ře, tj. úvod­ní od­bor­ná před­náš­ka zá­stup­ce ka­ted­ry TZB, ČVUT v Praze a ná­sle­do­vat budou před­náš­ky fi­rem­ní.  ...
Úterý, 07 Březen 2023
5. Projektování a dimenzování technologií nízkoenergetických budov
(Matching tags: Nízkoenergetické budovy,Legislativa,Projektování,Seminář,TZB,Technologie)
... budov zvou po­řá­da­jí­cí firmy RE­FLEX CZ, RE­SI­DEO, STIE­BEL EL­TRON a WILO CS. Do pro­gra­mu se­mi­ná­ře bude za­řa­ze­na od­bor­ná před­náš­ka lek­to­rů Ka­ted­ry TZB, Sta­veb­ní fa­kul­ty ČVUT ...
Středa, 01 Únor 2023
6. KORADO má nový web zaměřený i na koncové zákazníky
(Matching tags: Otopná tělesa,KORADO,Web,TZB)
Český vý­rob­ce otop­ných těles Ko­ra­do spus­til nový web. Kromě tech­nic­kých dat, která jsou dů­le­ži­tá pro od­bor­ní­ky je na webu i in­spi­ra­ce pro nákup kla­sic­kých i de­signo­vých otop­ných ...
Pátek, 29 Duben 2022
7. Nová verze programu CADprofi – 2022.07
(Matching tags: 2022.07,CADprofi,TZB,Architektura,Stavebnictví,BIM)
Spo­leč­nost CAD­pro­fi in­for­mo­va­la, že je k dis­po­zi­ci nová verze CAD­pro­fi 2022.07. CAD­pro­fi 2022.07 byl upra­ven pro práci s nej­no­věj­ší­mi CAD pro­gra­my, včet­ně: CA­Do­pia 22, ...
Úterý, 08 Březen 2022
8. Webinář Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy
(Matching tags: STP,ČKAIT,TZB,Webinar,Vzdělávání)
... bude pro­bí­hat ob­dob­ně jako se­mi­ná­ře, tj. úvod za­ští­tí od­bor­ná před­náš­ka zá­stup­ce ka­ted­ry TZB, ČVUT v Praze a ná­sle­do­vat budou před­náš­ky fi­rem­ní. Účast­ní­ci na­čer­pa­jí ...
Čtvrtek, 24 Únor 2022
9. Pozvánka na XII. sympozium Green Way 2021
(Matching tags: STP,Green Way,Sympozium,TZB,Stavebnictví)
Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí zve na 12. roč­ník se­tká­ní od­bor­né tech­nic­ké ve­řej­nos­ti z řad pro­jek­tan­tů, do­da­va­te­lů, vý­rob­ců (pro­dej­ců) i pro­vo­zo­va­te­lů tech­nic­kých ...
Pondělí, 09 Srpen 2021
10. Navrhujte rychle a efektivně s CADprofi
(Matching tags: CADprofi,TZB,Architektura,Elektro,HVAC,Strojírenství,Stavebnictví,BIM)
CAD­pro­fi je kom­plex­ní CAD apli­ka­ce, která vý­raz­ně usnadňuje pro­jek­to­vou čin­nost v mnoha obo­rech. Ši­ro­ký výběr do­stup­ných funk­cí umožňuje vy­ko­ná­vat vaši pro­fe­si mno­hem rych­le­ji. ...
Neděle, 28 Únor 2021
11. Interaktivní BIM projekty budov
(Matching tags: Projektování,TZB,Vizualizace,BIM,PLM)
... a pří­stu­pů vy­u­ží­va­ných v PLM ob­las­ti s BIM da­ty a prob­le­ma­ti­kou TZB. Me­to­dic­ky se jed­na­lo o pře­nos zku­še­nos­tí ze spo­lu­prá­ce s na­ši­mi part­ne­ry v prů­mys­lu do zce­la no­vé ob­las­ti. ...
Neděle, 20 Září 2020
12. 2VV zve na FOR ARCH 2020
(Matching tags: Multi-VAC,2VV,Větrání,Vytápění,For Arch,TZB,Stavebnictví)
Firma 2VV spo­leč­ně se svým dis­tri­bu­to­rem, fir­mou Multi-VAC, zve zá­jem­ce na již 31. roč­ník me­zi­ná­rod­ní­ho sta­veb­ní­ho ve­letr­hu For Arch, který se za do­dr­že­ní bez­peč­nost­ních opat­ře­ní ...
Čtvrtek, 10 Září 2020
13. Výběrový program Choose&Go od 2VV
(Matching tags: Výběrový program,Choose&Go,2VV,HVAC,TZB,Stavebnictví)
Par­du­bic­ká vý­rob­ní spo­leč­nost 2VV se již od roku 1995 vě­nu­je na­vr­ho­vá­ní a vý­ro­bě ener­ge­tic­ky úspor­ných za­ří­ze­ní v ob­las­ti vzdu­cho­tech­ni­ky. Dlou­ho­do­bě drží před­ní ...
Pátek, 15 Květen 2020
14. MagiCAD a ETS NORD oznamují výběrový nástroj
(Matching tags: Kuchyně,TZB,MEP,MagiCAD,Větrání,Ventilace,ETS NORD,Výběrový nástroj)
Firmy Ma­gi­CAD Group a ETS NORD ozná­mi­ly vy­dá­ní no­vé­ho ná­stro­je pro výběr vý­rob­ků pro odvě­trá­ní ku­chy­ní. Tento ná­stroj umožňuje rych­lou a efek­tiv­ní kon­fi­gu­ra­ci kuchyňských ...
Pátek, 10 Leden 2020
15. CADENAS vydává doplněk pro BricsCAD
(Matching tags: Bricscad,CADENAS,Plugin,AEC,3D CAD,TZB,HVAC,BIM,Doplněk)
... tech­nic­ké údaje a po­pis­ná data pro me­cha­nic­ké a elek­tric­ké pro­jek­ty, ar­chi­tek­tu­ru a TZB.  ...
Pondělí, 11 Listopad 2019
16. Po­zván­ka na Green Way Day 2019
(Matching tags: Po­zván­ka,Green Way Day,Folklore Garden,Chlaszení,3. ročník,Filtrace,TZB,BIM)
Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí (STP) po­řá­dá 9. zá­ří 2019 ve Folklo­re Gar­den v Pra­ze – Hlu­bo­če­pích 3. roč­ník Green Way Day, spol­ko­vé­ho se­tká­ní od­bor­né tech­nic­ké ve­řej­nos­ti ...
Středa, 07 Srpen 2019
17. Carmel Software vydává BIMDrop pro MEP průmysl
(Matching tags: HVAC,TZB,MEP,Carmel Software,BIMDrop,Průmysl)
Nová internetová služba s názvem BIMDrop nabízí on-line katalog vy­ba­ve­ní a součástek zaměřený na stro­jí­ren­ský, elektrický a instalatérský průmysl. Výrobci nebo distributoři systémů ...
Pátek, 02 Srpen 2019
18. ZET.Office s technologiemi Siemens pro komplexní řízení
(Matching tags: Řízení,Nová Zbrojovka,ZET.Office,Desigo,Sinteso,Technologie,Stavebnictví,HVAC,Siemens,TZB)
V první etapě obnovy brněnského areálu bývalé Zbrojovky vznikají pro­mě­nou původních průmyslových hal nové kancelářské budovy, které by v bu­dou­c­nu měly poskytnout pracovní zázemí pro 10 tisíc ...
Sobota, 13 Červenec 2019
19. IMAGINiT Technologies vydává Utilities pro Revit 2020
(Matching tags: IMAGINiT Technologies,MEP,Advanced Solutions,Utilities for Revit,2020,TZB,Autodesk)
Celkem 41 utilit je připraveno pro uživatele produktu Autrodesk Revit 2020, které běží přímo v prostředí Revit. Jednotlivé nástroje vycházejí z akvizice divize Advanced Solutions Autodesku. V novinkách ...
Čtvrtek, 13 Červen 2019
20. MagiCAD Group vydává MagiCAD 2020
(Matching tags: BIM 360 Design,MagiCAD Group,MagiCAD 2020,TZB,AutoCAD,Autodesk,MEP,Revit)
Údajně rekordní počet funkcí pro MEP navrhování (přes 190) obsahuje nové vydání MagiCAD 2020 pro Revit a AutoCAD (s podporou nej­no­věj­ších verzí 2020). MagiCAD 2020 je nově plně kompatibilní ...
Neděle, 09 Červen 2019
21. MagiCAD Construction Solutions
(Matching tags: CAD,BIM,TZB,Glodon,Construction,MagiCAD,MEP,Revit,PDF,Solutions)
Na začátku tohoto roku začala pomocí MagiCAD zajišťovat své služby skupina Glodon a výsledkem této spolupráce je řešení MagiCAD Construction Solutions. Prozatím nabízí dva komplety pro stavebnictví ...
Středa, 24 Duben 2019
22. 6000 nových BIM objektů 16 výrobců v MagiCAD Cloudu
(Matching tags: Objekty,MagiCAD Cloud,Stavebnictví,TZB,BIM,Revit,Výrobci,MEP)
MagiCAD Cloud nabízí největší knihovnu výrobci ověřených BIM ob­je­k­tů pro TZB návrhy, v současné době jich je více než milion od 270 vý­ro­b­ců z celého světa. Po poslední aktualizaci ...
Neděle, 23 Prosinec 2018
23. ICT se připojuje k Autodesk BIM 360
(Matching tags: BIM 360,Travebnictví,Autodesk,TZB,ICT,MEP,Integrace)
... 360. ICT vytváří software pro dodavatele z oblasti technického zařízení budov (TZB nebo MEP jako zkratka anglických pojmů Mechanical, Electrical, Plumbing) s podporou komplexních stavebních projektů. ...
Čtvrtek, 06 Prosinec 2018
24. BIM World 2018 – nová softwarová řešení pro podporu BIM
(Matching tags: Mnichov,BIM WORLD 2018,TZB,BIM,Stavebnictví)
... digitální model budov nahradí tradiční 2D dokumentaci, a to včetně funkčních schémat zapojení TZB systémů.  ...
Úterý, 04 Prosinec 2018
25. Stabiplan Productivity Tools pro Revit
(Matching tags: TZB,Stabiplan,Productivity Tools,MEP,Potrubí,Revit)
Pro navrhování MEP systémů (technologických zařízení) jsou určeny nástroje Stabiplan Productivity Tools pro Revit, umožňující propojení, otáčení a opětovné propojení v návrzích potrubního vedení ...
Pondělí, 02 Červenec 2018
26. Řešení pro projektanty TZB na cestě k BIM
(Matching tags: Stavebnictví,BIM,TZB,pit-CAD)
Všichni víme, že je tady BIM. Pojem BIM je dnes natolik frekventovaný, že není potřeba opakovat definice. Nesdělíme tím nic nového, že BIM je ve své podstatě informační databáze o budově ve všech cyklech ...
Pondělí, 16 Říjen 2017
27. Seminář Moderní řešení pro TZB
(Matching tags: Navrhování,TZB,Seminář,Stavebnictví,Vzdělávání,Budovy)
... seminářů bude zařazena odborná přednáška „Nové aspekty spolupráce architekta a specialisty TZB při navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie“. Efek­ti­v­ní navrhování budov s téměř ...
Pondělí, 22 Leden 2018
28. Trimble kupuje Stabiplan
(Matching tags: MEP,Revit,Trimble,Akvizice,BIM,TZB,AutoCAD,Stabiplan)
Společnost Trimble oznámila koupi firmy Stabiplan, která nabízí 3D CAD/CAE software a BIM obsah pro TZB (MEP) průmysl v celé Evropě. Trimble tím chce rozšířit své stávající stavební řešení, jež umožňuje ...
Pondělí, 08 Leden 2018
29. Aplikace CompanyCam AR
(Matching tags: CompanyCam,Rozšířená,Realita,Augmented,Aplikace,TZB,HVAC,Stavebnictví)
Společnost CompanyCam nabízí fotografická řešení pro stavební pod­nikatele a k dnešní době má přes 9000 uživatelů, více než 10 milionů použitých fotografií a skoro milion projektů. Nyní ...
Pondělí, 16 Říjen 2017
30. Progman vydává MagiCAD 2018 pro návrhy TZB
(Matching tags: 2018,MagiCAD,MEP,Revit,TZB,AutoCAD)
MagiCAD 2018 pro Revit a AutoCAD nabízí jak nové funkce, tak vylepšené pracovní postupy pro rychlejší tvorbu vzduchotechnických, elektrických a potrubních systémů TZB. MagiCAD 2018 pak podporuje ...
Pátek, 09 Červen 2017
31. Zvýšená produktivita se Stabicadem 11
(Matching tags: MEP,Revit,Stavebnictví,TZB,AutoCAD,Stabicad 11,Produktivita,Stabiplan)
Stabicad 11 firmy Stabiplan je novou verzí konstrukčního softwaru určeného projektantům technického zařízení budov (TZB) v oblasti vzduchotechnických, elektrických a potrubních systémů (angl. ...
Čtvrtek, 25 Květen 2017
32. VIII. Sympozium Green Way
(Matching tags: Sympozium,Green Way,Navrhování,Avanti,Stavebnictví,Facility management,TZB,Brno,Budovy)
Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Integrované navrhování a hodnocení budov, ve spolupráci s Územním centrem Brno pořádá ve dnech 10.–11. května 2017 osmé sympozium Green ...
Úterý, 02 Květen 2017
33. Progman vydává MagiCAD 2016.11 pro Revit a AutoCAD
(Matching tags: TZB,AutoCAD,MagiCAD,MEP,Revit,2016.11,Progman)
Pro MEP (mechanické, elektrické a potrubní) navrhování z oboru technických zařízení budov (TZB) je určen software MagiCAD pro Revit a AutoCAD, jenž vychází ve verzi 2016.11. Tato nová ...
Čtvrtek, 08 Prosinec 2016
34. FARO vydává PointSense 17.5 pro Revit a AutoCAD
(Matching tags: PointSense,v17.5,CIM,CAD,BIM,Stavebnictví,TZB,AutoCAD,Faro,MEP,Revit,3D skenování)
PointSense 17.5 nabízí nové nástroje pro extrahování a sladění stavebních prvků a zařízení z dat mračna bodů uvnitř Revitu a AutoCADu. Nástroje pro extrahování součástí budov jako zdí, ...
Pondělí, 17 Říjen 2016
35. Přihlaste se na webinář pit-CAD 2017 ve středu 12. 10.
(Matching tags: BIM,TZB,Vzdělávání,Webinar,pit-CAD,pit Software)
... (9:00 a 13:00). Na webináři budete seznámeni s  produktem pit-CAD 2017, který lze považovat za BIM řešení v oblasti projektování TZB. Budou představeny jeho přednosti, funkce i jednoduchost ...
Čtvrtek, 06 Říjen 2016
36. Vyšla česká verze pit-CAD 2017 pro BIM/CAD projektování TZB
(Matching tags: TZB,Stavebnictví,CAD,BIM,pit-CAD,2017,Projektování)
pit-CAD 2017 běží na platformách AutoCAD 2016/2017 a BricsCAD V16. Silný a žádaný nástroj pro projektování je propojitelný se softwary Revit, Excel nebo CAFM systémem pit-FM. Nová verze pit-CAD 2017 je ...
Středa, 21 Září 2016
37. Klasifikace OmniClass v pit-CAD 2017
(Matching tags: CAFM,TZB,OmniClass,pit-CAD,CAD/BIM,OCCS,AutodeskSeek,2017)
... a čísla OmniClass. Nyní nově i v projekčním softwaru pro TZB pit-CAD 2017.  ...
Pondělí, 29 Srpen 2016
38. Progman ohlásil MagiCAD 2016.4 pro AutoCAD a Revit
(Matching tags: Progman,IFC 4,RFA,MagiCAD,MEP,Revit,TZB,AutoCAD,HVAC)
Software MagiCAD pro Revit a AutoCAD je určen pro navrhování TZB. Nová verze nabídne certifikovaný export IFC 2×3 CV 2.0, podporu nativních formátů Revit RFA v projektech, nové funkce výběru ...
Úterý, 07 Červen 2016
39. Projektování TZB v Revitu: Problémy a úskalí
(Matching tags: Autodesk,TZB,BIM,Revit)
... Revit. Tato aplikace nabízí projektové řešení jak pro část architektonickou, tak i pro statickou a TZB (technická zařízení budov). Zavádění a implementace BIM není jednoduchou otázkou a je nutné si uvědomit, ...
Úterý, 22 Září 2015
40. MagiCAD pro AutoCAD a Revit je k dispozici ve verzi 2015.11
(Matching tags: 2015.11,MagiCAD,Progman Oy,Revit,MEP,BIM,TZB,AutoCAD,Autodesk)
Pro navrhování zařízení TZB je určena nová verze 2015.11 softwaru MagiCAD pro Revit a AutoCAD od společnosti Progman Oy. Rozšířeny byly možnosti BIM spolupráce a přibyly nové funkce či nové produktové ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2015
41. SchémataCAD – oblíbený CAD software pro tvorbu elektro výkresů
(Matching tags: Schémata,ECAD,dwg,DXF,SchémataCAD,ELMER,TZB,CAD)
Firma ELMER software již 20 let nabízí praxí osvědčený software pro elektrotechniky. Kromě známého softwaru EL-Revize určeného pro revizní techniky je to zejména software SchémataCAD pro kreslení ...
Čtvrtek, 19 Březen 2015
42. Graitec pořádá CADKON+ Roadshow 2015
(Matching tags: Graitec,MEP,dwg,Architecture,Roadshow,VZT,CADCON+,TZB,CAD)
Akce je učena projektantům stavebních konstrukcí a TZB, kteří mají pocit, že by tvorba projektové dokumentace měla být rychlejší, stále shánějí od výrobců podklady pro zapracování do projektové ...
Čtvrtek, 08 Říjen 2015
43. CADKON míří do zahraničí
(Matching tags: TZB,Stavebnictví,MEP,Architecture,Graitec,CADKON+,Basic,Projektování)
... jsou nyní tři základní produkty: Basic, Architekture a MEP pro profese TZB.  ...
Úterý, 23 Červen 2015
44. MagiCAD verze 2015.4 pro AutoCAD a Revit 2016
(Matching tags: TZB,AutoCAD,2015.4,MagiCAD,Progman Oy,Revit,MEP)
Společnost Progman Oy, která nabízí software pro navrhování topení, větrání, klimatizace a pro elektrická zařízení, vydává MagiCAD pro Revit a AutoCAD v nové verzi 2015.4. Ta podporuje AutoCAD ...
Pondělí, 25 Květen 2015
45. Úspěšný 3. ročník konference BIM-Fórum 2015 v Brně
(Matching tags: CFD,Revit,Forum,Civil 3D,TZB,BIM,Stavebnictví,Structure)
Ve čtvrtek 15. ledna 2015 proběhl v prostorách Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně již třetí ročník uživatelské konference „BIM-Fórum – Revit v praxi“, organizované občanským ...
Čtvrtek, 12 Únor 2015
46. OrthoGraph 9.0 s módem VR Panorama
(Matching tags: VR Panorama,Architektura,TZB,Stavebnictví,HVAC,OrthoGraph,9.0,iPad,AppStore)
Nová verze OrthoGraphu je nyní ke stažení na AppStore a obsahuje čtyři významné nové funkce. První je mód VR Panorama, jenž umožňuje ukázat plány prostorového uspořádání v realistickém 3D zobrazení ...
Úterý, 09 Prosinec 2014
47. Trimble připravuje cloudovou aplikaci AllTrak
(Matching tags: Trimble,Správa,Materiál,Nástroje,Cloud,MEP,TZB,AllTrak)
Pro dodavatele prací z oblasti vzduchotechnicky, elektriky a potrubních systémů (MEP-TZB) spustí společnost Trimble cloudový nástroj Trimble AllTrak Cloud, umožňující správu materiálových zásob ...
Úterý, 04 Listopad 2014
48. Byl uvolněn CADKON+ 2015.1
(Matching tags: 2015,CADCON+,Konstrukce,Graitec,CAD,TZB,Stavebnictví)
V pondělí 6. října 2014 byla uvolněna nová verze produktu CADKON+ 2015.1 Stavební konstrukce a CADKON+ 2015.1 TZB. Všem uživatelům programu CADKON+ bude tento týden společností Graitec rozeslán email ...
Středa, 08 Říjen 2014
49. Byl uvolněn Cadkon 2015
(Matching tags: AB Studio,Zdravotechnika,Elektroinstalace,CADKON,Vytápění,Vzduchotechnika,TZB)
Koncem července (29. 7.) byla uvedena nová verze aplikace pro projektování stavebních konstrukcí a technických zařízení budov Cadkon 2015. Distribuce byla zahájena 4.8.2014, všichni majitelé platného ...
Čtvrtek, 07 Srpen 2014
50. Projektujte profese TZB s CADKONem efektivně
(Matching tags: dwg,AB Studio,CADCON,nadstavba,Stavebnictví,TZB)
CADKON TZB představuje praktický a výkonný nástroj s jednoduchým ovládáním, určený pro vytváření projektové dokumentace zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalací podle ČSN a národních ...
Pátek, 11 Červenec 2014