Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Na kus řeči s Alešem Kobylíkem

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Aleš Kobylík | Rozhovor | Technodat

Aleš KobylíkAle­še Ko­by­lí­ka, ře­di­te­le spo­leč­nos­ti Tech­no­dat, jsem vždy vní­mal ja­ko jed­nu z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí CAD bran­že u nás. Ne­jen pro je­ho tvr­dé, ale fér vy­jed­ná­vá­ní cen in­zer­ce a pro­pa­ga­ce v na­šem ča­so­pi­su. Ta­ké pro je­ho přís­tup k fun­go­vá­ní fir­my, jed­ná­ní se zá­kaz­ní­ky i ko­le­gy. Je­ho schop­nos­ti mo­de­ro­vat se­mi­ná­ře a od­bor­né ak­ce vždy přis­pě­ly k je­jich vy­so­ké úrov­ni a oce­ňu­ji i to, že po­kud ne­byl po ru­ce tlu­moč­ník, ne­vá­hal se uj­mout pře­kla­dů přís­pěv­ků zah­ra­nič­ních hos­tů. Vždy vyzd­vi­ho­val (nech­ci nap­sat, že se chlu­bil) výs­led­ky Tech­no­da­tu i na me­zi­ná­rod­ním po­li a dá­val tím přík­lad os­tat­ním. A v ne­pos­led­ní řa­dě má rád, jak naz­na­či­ly růz­né ak­ce Tech­no­da­tu, stej­nou hud­bu ja­ko já. To vše mě ve­de k to­mu, abych mu po­lo­žil ně­ko­lik otá­zek, a dou­fám, že je­ho od­po­vě­di bu­dou za­jí­ma­vé i pro na­še čte­ná­ře.

K aktuální situaci ve společnosti u nás se dostaneme až ke konci. Nyní by mě zajímalo, jakých úspěchů dosáhl Technodat v uplynulém období a co to pro firmu znamená.

Pokud bych se měl vrátit k posledním dvěma letům, tak rok 2018 byl absolutně nejúspěšnějším rokem v drtivé většině business unit ve skupině firem Technodat. Opravdu se v Technodatu těžko hledala činnost, která nebyla v roce 2018 velmi úspěšná. Pokud bych se zaměřil na činnosti okolo CATIA a 3DEXPERIENCE platformy, tak se Technodat zařadil mezi top partnery Dassault Systèmes v tak silném regionu, v jehož centru stojí Německo. Právě Německo je zcela jednoznačně jednou z nejsilnějších průmyslových zemí a současně zemí, kde se vyrábí nejvíce automobilů na světě. Když byly Česká republika a Slovensko zařazeny do regionu Europe Central, v němž se vše točí okolo Německa, tak jsem se oprávněně obával, že se v rámci takového regionu úplně ztratíme. Roky 2018 i 2019 ukázaly, že se Technodatu podařilo silně prosadit v takto silném regionu.

Mně osobně výsledek roku 2018 pomohl k účasti v tzv. Prezidentském klubu, kam jsou pozvány jen nejvýznamnější osobnosti z řad pracovníků a partnerů Dassault Systèmes. Stejně tak jsem se zařadil mezi podnikatele nominované na slavnostní vyhlášení Podnikatel roku 2019. Obě ocenění řadím ve svém profesním životopise hodně vysoko a těžko na ně zapomenu. Ocenění však patří celému týmu.

Na rok 2018 navázal rok 2019, kde jsme většinu výsledků 2018 opět překonali. V obou letech jsme uspěli jako nejlepší partner Dassault Systèmes podle Partner Tiering modelu a jeho náročných KPI kritérií ve velmi silném regionu Europe Central (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Pro rok 2019 i 2020 obdržel Technodat prestižní statut „Dassault Systèmes PLATINUM Partner“, Technodat jako jediný z partnerů v České republice a na Slovensku.

Na poli dodavatelů CAD/CAM/CAE/PLM technologií je poměrně těsno. A zlínský region je kapitolou samou pro sebe. Co podle vás k tomu přispělo a jaký je recept na to, zůstat úspěšným po mnoho let?

Vaše otázka mne staví do pozice kmeta, který vnoučatům vzpomíná na svoje tovaryšská léta. A nejsme od toho moc daleko, protože vzpomínáme na dobu skoro před čtyřiceti lety.

V té době se Zlín jmenoval Gottwaldov a spolu s blízkými Slušovicemi jsme byli docela významným průmyslovým regionem v tehdejším průmyslovém Československu. Firmy jako Svit, Barum, ZPS, Moravan nebo JZD Slušovice byly významné v domácí produkci i v cexportu. Ve druhé polovině 80. let ve všech těchto firmách začaly dostávat zelenou počítače a první pokusy o počítačové navrhování výrobků. Tehdy byla jiná doba a mezi uvedenými firmami existovaly kolegiální nebo i přátelské vztahy mezi specialisty, kteří počítačové navrhování výrobků prosazovali. Já osobně jsem získal šanci být u úplného začátku počítačového návrhu ve firmě Barum v Otrokovicích.

Dnešní pozice firem jako Axiom Tech, AV Engineering nebo Technodat mají svoje historické kořeny právě v této době.


Bavili jsme se spolu už dříve o videích, kterými se Technodat rozhodl informoval o své činnosti. Já jsem vyjádřil určitou skepsi, týkající se hlavně vyhledávání informací. Jak se videa osvědčila?

Technodat se naučil vytvářet velmi kvalitní videa podporující náš business, která opravdu v ničem nezaostávají za gigantem, jako je bezesporu Dassault Systèmes. Ale až naše aktivity v oblasti digitálního marketingu z posledních několika let posunuly obsahově kvalitní videa do pozice kvalitní a viditelné podpory našich aktivit.

Pokud bych měl zdůvodnit, proč se tak stalo, tak vidím zhruba tři hlavní důvody.

Jako první důvod bych uvedl podporu firmy Dassault Systèmes, která velmi silně podporuje partnerský prodej, určitě silněji, než je tomu u některých konkurentů, kteří kladou větší důraz na přímý prodej a partnerský prodej je pro ně spíše doplňkovou disciplínou. Podpora má například i takovou podobu, že jsou top partneři pozváni na školení, kde přednášejí opravdové a charismatické osobnosti. A nejen to, školení přejde do rozvojových úkolů, které zase spoluutvářejí a monitorují kvalitní přednášející.

Druhým důvodem je, že se už nesnažíme vše vymyslet a udělat sami. V posledních cca pěti letech jsme se opírali o vysoce profesionální partnery na poli digitálního marketingu.

Posledním faktorem je vytvoření prostoru a širší zapojení talentovaných lidí z Technodatu.


Jak se daří prodávat zákazníkům nové verze softwaru CATIA, jak si vede v prodejích platforma 3DEXPERIENCE a její cloudová podoba?

Implementace 3DEXPERIENCE platformy není zavedením nové verze softwaru. Zavedení 3DEXPERIENCE platformy je ve většině případů impulzem pro transformaci zákazníků. A tak jako platformy Uber nebo Airbnb transformují návyky koncových spotřebitelů, tak je ambicí 3DEXPERIENCE platformy pomoci transformovat průmyslové zákazníky. Přitom transformovat průmyslové zákazníky není určitě jednoduchá výzva. Mne těší, že se tuto výzvu daří plnit, a to jak v celosvětovém měřítku, tak i v aktivitách Technodatu. Procentuální nárůst i tempo nárůstu podílu prodeje 3DEXPERIENCE platformy jsou velmi významné.

Briliantem na 3DEXPERIENCE platformě jej její podoba na cloudu. Neznám srovnatelné konkurenční řešení, které by takto mocnou platformu plně zpřístupnilo na cloudu. I zde platí vysoký nárůst zákazníků i jeho tempa.

A nemohu zapomenout na naši vlajkovou loď, kterou stále zůstává CATIA. Jednak je CATIA v daleko mocnější podobě obsažena v 3DEXPERIENCE platformě. Z druhé strany konzervativní zákazníci, kteří z různých důvodů zůstávají u CATIA V5, dostávají stále větší porci funkčnosti i připravenosti přejít na plnohodnotnou 3DEXPERIENCE platformu.


Můžete jmenovat vaše nejlepší a nejúspěšnější partnery, zákazníky a čím by se mohli prezentovat ostatním?

V rámci všech firem ve skupině Technodat máme více než tisíc zákazníků a desítky partnerů, nerad bych vybíral několik jmen.

Pokud bych měl uvést úspěšné projekty Technodatu z posledních let, tak bych jmenoval aktivity ve Škoda Transportation, LET Aircraft Industries, v energetických přenosových soustavách v Česku i na Slovensku nebo v exportních inženýrských projektech při digitalizaci elektro-dokumentace kolejových vozidel v Německu nebo Rakousku.


Které zákaznické reference z poslední doby byste rád zmínil a čím se vyznačují?

Zmíním dva projekty.

BRM Aero je ryze česká rodinná firma, která úspěšně prokazuje naplnění ambice vyvíjet a vyrábět nejlepší letadla na světě ve své třídě. Návštěvu úžasných prostor firmy v Kunovicích doporučuji všem, kteří mluví o Česku jako o „montovnách“ v zahraničních rukách. Je úžasné, že firma zvolila 3DEXPERIENCE řešení na cloudu.

Projekt Zuri.com je úplně „v plenkách“, jako projekt i jako implementace našeho řešení na cloudu. Ambice projektu vyvinout zcela unikátní letoun jsou obrovské a 3DEXPERIENCE platforma i Technodat tuto ambici maximálně podpoří.

Jen tak mimochodem: Pokud si vyhledáte žebříčky světově nejúspěšnějších start-up firem a vyberete firmy s výrobkem, tak budete překvapeni vysokou úspěšností 3DEXPERIENCE platformy.

Díval jsem se na webu, že máte poměrně obsáhlý seznam hledaných pracovníků. Je o specialisty stále nouze? Jak si stojí z hlediska přijímacích kritérií mladí absolventi technických škol? Co můžete jako zaměstnavatel nabídnout?

Už jednou jsem v rozhovoru zažertoval na téma „pamětník“. Krize 2008-09 není zase tak daleká minulost. Právě proto bychom ji měli mít dobře v paměti. A v mojí paměti stojí, že v Technodatu jsme nepropouštěli ani v časech této největší světové krize za posledních sto let a budovali pozici pro náš konkurenční náskok po odeznění krize, který jsme nakonec naplnili.

Právě proto přijímáme pracovníky i v čase „nouzového stavu“ vyhlášeného českou vládou. Pokud jsme pracovníka pracně našli a vybrali, tak by nebylo vhodné váhat s jeho zabudováním do týmu.


Nyní se dostávám k aktuální hrozbě pandemie koronaviru. Co pro Technodat a jeho zákazníky znamená zavedení nouzového stavu a jak na něj reagujete? Máte pracovníky na homeoffice?

Svět se dostává do velmi složité situace, kdy nikdo není schopen předpovědět finální podobu důsledků. Jedno je však jasné, důsledky nebudou zanedbatelné.

Co však vidím jako velmi podobné s krizí 2008-09, tak zatímco se zastavují některé výrobní linky, vývoj výrobků většinou pokračuje dál. Mimo jiné i proto, že vývoj výrobku může pokračovat v režimu home office nebo v rámci speciálních režimů nastavených v prostorách našich zákazníků.

Současný stav vidím jako významný impulz pro technologie na cloudu, v nichž je naše 3DEXPERIENCE platforma velmi silným hráčem.


Nenašel jsem nikde zmínku o pravidelné akci Technodat Forum. Vzhledem k virové epidemii a obvyklé době konání je to pochopitelné. Plánujete nějaký pozdější termín, nebo úplné zrušení, případně jako náhradu třeba navýšení počtu webinářů?

Prostory i termín pro tradiční „Technodat Forum 2020“ máme zarezervované. Je však stále jasnější, že bude potřeba kreativita, jak „Technodat Forum 2020“ vyřešíme. Naši zákazníci i média se to včas dozvědí.

Jste pravidelnými účastníky MSV v Brně. Nepamatuji se z doby mého působení v časopisu CAD, že byste kdy chyběli. Připravujete se na ten letošní, pokud vůbec bude?

MSV 2020 máme v plánu našich akcí. Pokud by se veletrh nemohl uskutečnit, tak by to nebylo dobře pro naše plány představit a nabídnout strojírenským zákazníkům přínosy 3DEXPERIENCE platformy a cloudu.

Děkuji za odpovědi a přeji Technodatu hodně úspěchů.

Technodat


Mohlo by vás zajímat: