Google překladač: English Deutsch

Průzkum úrovně digitalizace procesů a PLM

Autor článku: Redakce   
Středa, 26 Květen 2021 07:17

Tags: Analýza | Digitalizace procesů | PLM | Průmysl 4.0 | Sebehodnocení

pruzkum-en-2122Na strán­kách spo­leč­nos­ti Tech­no­dat jsme našli výzvu k účas­ti na ana­lý­ze, jak se spo­leč­nos­ti vy­ví­je­jí v di­gi­tál­ní éře, vy­hlá­še­né ev­rop­ský­mi kon­zul­tan­ty PLM a po­sky­to­va­te­li slu­žeb. Na zá­kla­dě se­be­hod­no­ce­ní zís­ká­te srov­ná­ní svých od­po­vě­dí s ostat­ní­mi účast­ní­ky prů­zku­mu a také pří­le­ži­tost za­mys­let se nad vlast­ní úrov­ní di­gi­ta­li­za­ce v po­rov­ná­ní s ji­ný­mi spo­leč­nost­mi v oboru.

Při­poj­te se k ano­nym­ní­mu a ne­zá­vaz­né­mu prů­zku­mu di­gi­tál­ních pro­ce­sů.

Prů­zkum je roz­dě­len do tří te­ma­tic­kých ob­las­tí, které za­hr­nu­jí 3 otáz­ky tý­ka­jí­cí se ko­mu­ni­ka­ce a im­ple­men­ta­ce, 5 otá­zek tý­ka­jí­cích se pro­ce­su vý­vo­je a 2 otáz­ky tý­ka­jí­cí se in­te­gra­ce pro­ce­sů PLM s dal­ší­mi ře­še­ní­mi, jako jsou ERP, CRM a In­dust­ry 4.0. Prů­zkum také shro­maž­ďu­je ně­kte­rá data o vaší spo­leč­nos­ti a va­še­ho hod­no­ce­ní ně­kte­rých obec­ných tren­do­vých pro­hlá­še­ní.

  • Prů­zkum vám za­be­re při­bliž­ně 15 minut.
  • Všech­ny in­for­ma­ce na­hlá­še­né v prů­zku­mu jsou po­va­žo­vá­ny za přís­ně dů­věr­né a budou hod­no­ce­ny pouze v ano­nym­ní po­do­bě.
  • Prů­zkum mů­že­te kdy­ko­li po­za­sta­vit a po­kra­čo­vat poz­dě­ji.

Prů­zkum trvá od 30. červ­na 2021. Vý­sled­ky ob­dr­ží­te bez­pro­střed­ně po zpra­co­vá­ní prů­zku­mu a na vy­žá­dá­ní také na konci ce­lé­ho prů­zku­mu.
Cílem je zís­ká­ní 2000 od­po­vě­dí v Ev­ro­pě a dal­ších 500 od­po­vě­dí po celém světě.

Průzkum úrovně digitalizace procesů a řízení životního cyklu produktu na základě sebehodnocení

 


Mohlo by vás zajímat: