Google překladač: English Deutsch

Implementace nového PLM systému v útvaru PSW-F ŠKODA AUTO

Autor článku: DYTRON   
Pátek, 23 Červenec 2021 00:29

Tags: Dytron | Implementace | PLM | PSW-F | Škoda Auto | Správa Multi-CAD dat

Skoda Auto-nastrojarna--2130Vzhle­dem k tomu, že útvar PSW-F Vý­ro­ba me­ta­lur­gic­ké­ho ná­řa­dí ve svých ak­ti­vi­tách stále cílí na do­sa­že­ní ří­ze­né sprá­vy vý­rob­ních dat a dal­ších ná­vaz­ných do­ku­men­tů v celém ži­vot­ním cyklu, včet­ně sprá­vy ku­sov­ní­ku a ná­sled­né­ho změ­no­vé­ho ří­ze­ní, roz­ho­dl se za­vést nový sys­tém pro sprá­vu CAD dat tla­ko­vých li­cích forem a zá­pus­tek, který bude efek­tiv­ně spra­vo­vat jed­not­li­vá pro­ve­de­ní formy s ohle­­dem na je­jich od­liš­nos­ti a s vy­u­ži­tím stá­va­jí­cích for­má­tů CAD dat (Creo, CATIA V5).

Ve­de­ní útva­ru PSW-F se roz­hod­lo pro im­ple­men­ta­ci plat­for­my 3DE­X­PE­RI­EN­CE od spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes, která nej­lé­pe vy­ho­vo­va­la a splňovala po­ža­do­va­ná kri­té­ria. Tímto kro­kem chce od­dě­le­ní do­sáh­nout od­stra­ně­ní du­pli­cit­ních čin­nos­tí, sjed­no­ce­ní způ­so­bu práce a zlep­še­ní do­stup­nos­ti in­for­ma­cí.

Im­ple­men­ta­ce no­vé­ho PLM sys­té­mu ENO­VIA 3DE­X­PE­RI­EN­CE za­po­ča­la v lis­to­pa­du 2019 a re­a­li­zu­je ji spo­leč­nost DY­TRON. Před­po­klá­da­né do­kon­če­ní im­ple­men­ta­ce je do konce roku 2021.


Mohlo by vás zajímat: