Google překladač: English Deutsch

Teway Food si vybírá Centric PLM

Autor článku: Cent­ric Soft­wa­re   
Čtvrtek, 26 Leden 2023 00:00

Tags: Cent­ric Soft­wa­re | Koření | PLM | Teway Food | Výzkum a vývoj

Centric FoodBeverage--2304Si­chu­an Teway Food Group (Teway Food), před­ní se­ču­án­ský vý­rob­ce ko­ře­ní, si vy­bral ře­še­ní od Cent­ric Soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM). Cent­ric Soft­ware po­sky­tu­je nej­i­no­va­tiv­něj­ší pod­ni­ko­vá ře­še­ní pro plá­no­vá­ní, na­vr­ho­vá­ní, vývoj, zís­ká­vá­ní a pro­dej vý­rob­ků, jako jsou oděvy, obuv, spor­tov­ní po­tře­by, ná­by­tek, do­má­cí de­ko­ra­ce, kos­me­ti­ka, po­tra­vi­ny a ná­po­je a lu­xus­ní zboží, aby bylo možné do­sáh­nout stra­te­gic­kých a pro­voz­ních cílů di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce.

Teway Food byla za­lo­že­na v roce 2008 a za­mě­řu­je se na vý­zkum a vývoj, vý­ro­bu a pro­dej růz­ných ko­ře­ní­cích vý­rob­ků. Pro­dá­vá v celé Číně a vy­vá­ží do Velké Bri­tá­nie, Ka­na­dy, Aus­trá­lie a dal­ších zemí. Spo­leč­nost také vy­u­ží­vá své kon­ku­renč­ní vý­ho­dy v ob­las­ti vý­zku­mu a vý­vo­je a po­sky­tu­je do­má­cím zá­kaz­ní­kům v ob­las­ti stra­vo­vá­ní ko­ře­ní na míru.

Teway Food Centric Software-2304

Teway Food v po­sled­ních le­tech roz­ší­ři­la své in­ves­ti­ce do ne­zá­vis­lé­ho vý­zku­mu a vý­vo­je a více než 100 za­měst­nan­ců se ak­tiv­ně po­dí­lí na vý­zku­mu a apli­ka­ci me­cha­ni­za­ce, au­to­ma­ti­za­ce a in­te­li­gent­ních tech­no­lo­gií při vý­ro­bě směs­ných ko­ře­ní. Teway Food za­ved­la Cent­ric PLM, aby zlep­ši­la efek­ti­vi­tu vý­zku­mu a vý­vo­je, po­sí­li­la ino­va­ce vý­rob­ků a pod­po­ři­la roz­voj pod­ni­ká­ní.

Cent­ric Soft­ware se s Teway Food po­dě­lí o své bo­ha­té zku­še­nos­ti v oboru, aby do­sáh­la cílů pro­jek­tu PLM: řídit vý­zkum a vývoj na zá­kla­dě po­ptáv­ky spo­tře­bi­te­lů, efek­tiv­ně do­kon­čit ite­ra­ce pů­vod­ních vý­rob­ků a ino­va­ce no­vých vý­rob­ků, vy­tvá­řet kva­lit­něj­ší vý­rob­ky a zvy­šo­vat zis­ko­vost.

Další in­for­ma­ce o Cent­ric Food and Be­ve­rage PLM.Mohlo by vás zajímat: