Google překladač: English Deutsch

G2 letos v létě: Teamcenter je na 1. místě v PLM softwaru

Autor článku: Redakce   
Pátek, 25 Srpen 2023 14:19

Tags: G2 Grid Report | PLM | Siemens | Teamcenter

1-G2-company-size-23-summer-2334Team­cen­ter je ve zprá­vě G2 Grid Re­port 2023 ozna­čen za lídra v ně­ko­li­ka ka­te­go­ri­ích PLM pro malé, střed­ní a velké pod­ni­ky a prů­mys­lo­vé soft­wa­ro­vé apli­ka­ce. Proč uži­va­te­lé mi­lu­jí Team­cen­ter? Soft­ware Team­cen­ter je mo­der­ní při­způ­so­bi­vý sys­tém pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu, který pro­po­ju­je lidi a pro­ce­sy na­příč funkč­ní­mi si­la­mi di­gi­tál­ní nití pro ino­va­ce.

  • Team­cen­ter PLM je mi­mo­řád­ně vše­stran­ný a uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý.
  • Team­cen­ter lze per­so­na­li­zo­vat – pro po­tře­by uži­va­te­le, od­vět­ví i spo­leč­nos­ti.
  • Team­cen­ter pro­po­ju­je lidi a pro­ce­sy na­příč funkč­ní­mi si­la­mi di­gi­tál­ní nití pro ino­va­ce.
  • Port­fo­lio Team­cen­ter je známé svou bez­kon­ku­renč­ní šíří a hloub­kou *)

*) Díky bez­kon­ku­renč­ní šíři a hloub­ce port­fo­lia Team­cen­ter mů­že­te řešit více ná­roč­ných úkolů, které jsou nutné pro vývoj vy­so­ce úspěš­ných pro­duk­tů.

G2 ozna­čil Team­cen­ter za nej­lep­ší PLM soft­ware pro firmy ja­ké­ko­li ve­li­kos­ti, který pře­ko­ná­vá 99 dal­ších.

Jak fun­gu­je hod­no­ce­ní G2

G2 hod­no­tí pro­duk­ty na zá­kla­dě hod­no­ce­ní zá­kaz­ní­ků. Spo­lehně­te se na své ko­le­gy a vy­tvoř­te si názor, aniž byste se do­pus­ti­li ná­klad­ných chyb a strá­vi­li pří­liš mnoho času vý­zku­mem. So­ci­ál­ní média, ko­mu­nit­ní weby a re­cen­ze jsou skvě­lým zdro­jem in­for­ma­cí, ale pokud chce­te zjis­tit, která ře­še­ní jsou sku­teč­ně pří­nos­ná – po­dí­vej­te se na re­cen­ze G2. G2 je skvě­lým mís­tem pro po­rov­ná­ní a hod­no­ce­ní PLM ře­še­ní, která jsou v sou­čas­né době na trhu.

Po­dí­vej­te se na zprá­vu 2023 Grid od G2 – nej­vět­ší­ho a nej­dů­vě­ry­hod­něj­ší­ho trhu se soft­warem na světě.

 


Mohlo by vás zajímat: