Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Dassault Systemès | Korea | Soul | Urban Re­naissan­ce | Yiyun Kang

DS-Urban renaissance-2303Dassault Systèmes ozná­mi­la Urban Re­naissan­ce, nej­no­věj­ší díl své ini­ci­a­ti­vy „Je­di­ný po­krok je lid­ský“, je­jímž cílem je utvá­řet lepší bu­douc­nost. Urban Re­naissan­ce před­sta­vu­je vizi spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes (DS) o městě zítř­ka pro­střed­nic­tvím ino­va­tiv­ní 3D vi­deo­map­pin­go­vé pro­jek­ce na­vr­že­né ko­rej­skou uměl­ky­ní a vý­zkum­ni­cí Yiyun Kang a pro­mí­ta­né na Don­g­da­e­mun De­sign Plaza v Soulu.

Celý článek...

Tags: BIM | CSI | CSi­X­CAD | v19.3.0 | ZWCAD

Release of CSiXCAD-2301Spo­leč­nost CSI, ce­lo­svě­to­vě uzná­va­ný vý­vo­jář soft­wa­ru pro sta­veb­ní in­že­nýr­ství, vy­da­la CSi­X­CAD v19.3.0, nej­no­věj­ší verzi svého plu­gi­nu pro ge­ne­ro­vá­ní vý­kre­sů pro různé CAD plat­for­my včet­ně ZW­CA­Du. V této verzi je pod­po­ro­ván ZWCAD 2023. Com­pu­ters and Structu­res, Inc. (CSI) je spo­leč­nost se síd­lem v Ka­li­for­nii, která byla za­lo­že­na v roce 1975 a je do­da­va­te­lem soft­wa­ru pro sta­ti­ku a ze­mětře­se­ní.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Řízení výstavby | SYNCHRO 4D | SYNCHRO Cost | SYNCHRO Perform

SYNCHRO-Modeler Quantity-800x400-2249Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la ino­va­ce svého ře­še­ní pro ří­ze­ní vý­stav­by SYN­CHRO 4D a při­dá­ní apli­ka­cí SYN­CHRO Cost a SYN­CHRO Per­form. Nová vy­lep­še­ní a roz­ší­ře­ní port­fo­lia umožňují sta­veb­ním fir­mám změ­nit způ­sob plá­no­vá­ní, ří­ze­ní a re­a­li­za­ce pro­jek­tů. SYN­CHRO 4D nyní na­bí­zí po­kro­či­lou tvor­bu 4D/5D mo­de­lů se špič­ko­vý­mi ná­stro­ji pro dě­le­ní mo­de­lů.

Celý článek...

Tags: 2023.1 | Autodesk | BIM | Revit | Revit Factory | Software | Stavebnictví

revit-23.1-tm4r-2249Revit 2023.1 při­ná­ší Twin­mo­ti­on pro Revit, vy­lep­še­ní ná­stro­jů pro mo­de­lo­vá­ní MEP (TZB), více ana­ly­tic­kých a fy­zi­kál­ních mo­de­lů pro au­to­ma­ti­za­ci struk­tu­rál­ní ana­lý­zy a pra­k­­tic­ké po­kro­ky pro všech­ny, jako je mož­nost upra­vo­vat re­vi­ze na více lis­tech, vy­lep­še­ní pro­hlí­že­če pro­jek­tů a funk­cí pří­ka­zů a další. Úplné in­for­ma­ce o verzi na­lez­ne­te v ná­po­vě­dě k pro­duk­tu Revit v části Co je no­vé­ho.

Celý článek...

Tags: ArchiCAD | Beta verze | BIM | BIM Project | Bimproject.cloud 2023.1. | Revit

Bimproject.cloud-2249V roce 2022 nebyl na BIM čas? Změňte to v roce 2023. Pře­pra­co­va­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní a mnoho no­vých funk­cí vám usnad­ní za­vá­dě­ní va­šich pro­duk­tů do pro­jek­tů. Bim­pro­ject.cloud je bez­plat­ná clou­do­vá služ­ba pro ar­chi­tek­ty, pro­jek­tan­ty a in­ves­to­ry, kteří hle­da­jí nej­lep­ší shodu pro­duk­tů pro své pro­jek­ty. Po­má­há jim správ­ně na­sta­vit po­ža­dav­ky na vý­ro­bek a s po­mo­cí vý­rob­ce najít správ­né ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: Bentley | BIM | Microstation | OpenRail | OpenRoads | Seminář | Unicorn

pozvanka-bim-day-12-2022-2247Spo­leč­nost Uni­corn zve na svůj se­mi­nář BIM Day 2022, který se koná v úterý 8. pro­sin­ce 2022 od 9:00 do 14:00 hodin. Akce se bude konat v Praze (bu­do­va SUDOP), ale také zá­ro­veň bude živě stre­a­mo­va­ná. Pokud se chce­te zo­ri­en­to­vat v pro­ble­ma­ti­ce BIM a rádi byste vi­dě­li prak­tic­ké po­u­ži­tí soft­wa­ru pro po­ří­ze­ní dat, kresbu, sprá­vu dat a ří­ze­ní pro­jek­tů, pak byste na něm ne­mě­li chy­bět.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Bu­il­ding Transpa­ren­cy | EC3 | iTwin

CarbonFootprintStructural-2245Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. lis­to­pa­du na COP27 roz­ší­ře­né in­te­gro­va­né pra­cov­ní po­stu­py pro vý­po­čet ob­sa­že­né­ho uh­lí­ku v plat­for­mě Bent­ley iTwin. Nová in­te­gra­ce umožňuje po­sou­dit množ­ství uh­lí­ku v ře­še­ních di­gi­tál­ních dvoj­čat in­fra­struk­tu­ry s vy­u­ži­tím ná­stro­je Em­bo­died Car­bon in Con­stru­cti­on Cal­cu­la­tor (EC3). EC3, vy­vi­nu­tý ne­zisko­vou or­ga­ni­za­cí Bu­il­ding Transpa­ren­cy, je bez­plat­ný ná­stroj s ote­vře­ným pří­stu­pem.

Celý článek...

Tags: BIM | C3D Labs | C3D Web Vision | Datové prostředí | Project Point | Projekty | Stavebnictví

Informacni model-BIM-1-2245Spo­leč­nost C3D Labs ozná­mi­la, že soft­wa­ro­vá firma Pro­ject Point zís­ka­la li­cen­ci na její kom­po­nen­tu pro vi­zu­a­li­za­ci ge­o­me­t­rie C3D Web Vi­si­on, která je sou­čás­tí vý­vo­jo­vé sady in­že­nýr­ské­ho soft­wa­ru C3D Tool­kit. Modul vi­zu­a­li­zu­je 3D mo­de­ly ve webo­vých pro­hlí­že­čích, pro které exis­tu­je mnoho vy­u­ži­tí, na­pří­klad pro in­že­ný­ry vi­zu­ál­ně ově­řu­jí­cí mo­de­ly a ma­na­že­ry sle­du­jí­cí prů­běh pro­jek­tů.

Celý článek...

cube-henn-architecture-carbon-fibre-reinforced-concrete dezeen-2243Pla­nRa­dar, spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci ve sta­veb­nic­tví, zve­řej­nil vý­sled­ky roz­sáh­lé­ho prů­zku­mu se za­mě­ře­ním na ar­chi­tek­tu­ru a ur­ba­nis­mus, který kromě tu­zem­ska pro­bě­hl v 11 ze­mích světa včet­ně Ně­mec­ka, Itá­lie, USA či Velké Bri­tá­nie. Jed­nou z klí­čo­vých ka­pi­tol se stal vývoj no­vých sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů.

Celý článek...

Tags: Berenisce Ramos | Bridge Wi­zard | Liniové stavby | Mosty | OpenBridge Mo­de­ler

Moores Gulch SB-2243Z ji­ných kon­strukč­ních pro­gra­mů, které vy­tvá­ře­jí mo­de­ly mostů, mě před­sta­va vý­vo­je 3D mo­de­lu dě­si­la. Tyto mo­de­ly ob­vykle vy­ža­du­jí uzly x, y a z a kla­si­fi­ka­ci každé linie po­mo­cí ma­te­ri­á­lu a ve­li­kos­ti – pro­ces, který by mohl za­brat znač­né množ­ství času. V rámci 3D pa­ra­me­t­ric­ké­ho soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní OpenBridge Mo­de­ler exis­tu­je jed­no­du­chý ná­stroj na­zva­ný Bridge Wi­zard.

Celý článek...

Tags: Arkance Systems | Infrastruktura | Liniové stavby | Stavebnictví | Záborák

Zaborak-2242Apli­ka­ce Zá­bo­rák je pri­már­ně ur­če­na pro pro­jek­tan­ty li­ni­o­vých a in­že­nýr­ských sta­veb, kde při­ná­ší po­hod­lí, rych­lost a přes­nost vy­tvá­ře­ní zá­bo­ro­vých ela­bo­rá­tů přímo z pro­jekč­ních pod­kla­dů v Au­to­CA­Du Map 3D nebo Civil 3D a dat ka­tastru ne­mo­vi­tos­tí. V nové verzi 3.1.34 pod­po­ru­je Zá­bo­rák pro­gra­my Au­to­de­sk Civil 3D 2023 a Map 3D 2023.

Celý článek...

Tags: Ar­kan­ce Sys­tems | Autodesk | BIM | BIM Aca­de­my | Koordinátoři | Manažeři | Revit | Stavebnictví

BIM Academy-pro BIM manazery a koordinatory-2242Jak na­po­ví­dá ak­tu­ál­ní mě­síč­ník CAD-News spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems, spouš­tí Ar­kan­ce Sys­tems BIM Aca­de­my – sérii ško­le­ní ur­če­ných pro BIM ma­na­že­ry a ko­or­di­ná­to­ry. Pokud jste stá­va­jí­cím ma­na­že­rem BIM / ko­or­di­ná­to­rem BIM, nebo se jím chce­te stát, je tento vzdě­lá­va­cí pro­gram ur­če­ný právě pro vás. Na­u­čí­te se, jak pra­co­vat se všemi no­vý­mi stan­dar­dy a osvěd­če­ný­mi po­stu­py BIM.

Celý článek...

Tags: AVVIR | BIM | Bricscad | Hexagon | Stavebnictví | Umělá inteligence

AVVIR Hexagon-2241He­xa­gon AB ozná­mil, že do svého port­fo­lia ře­še­ní, která řeší ne­od­mys­li­tel­né pro­blémy ži­vot­ní­ho cyklu sta­veb, in­te­gru­je tech­no­lo­gic­ký stack AVVIR s umě­lou in­te­li­gen­cí. Od roku 2017 AVVIR zpří­stupňuje in­te­li­gent­ní, daty ří­ze­ná sta­ve­niš­tě, která umožňují pro­fe­si­o­ná­lům v ob­las­ti ko­merč­ních, in­frastruk­tur­ních a prů­mys­lo­vých sta­veb spo­leh­li­vě a bez­peč­ně re­a­li­zo­vat do­dáv­ky podle har­mo­no­gra­mu a v rámci roz­počtu.

Celý článek...

Strana 1 z 21

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>