Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: BIM | Projektování | Revit | Wavin | WavinCzechia | Webinar

Wavin-2407Za­jí­ma­jí vás po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o li­so­va­ných sys­té­mech Wavin či prak­tic­ká ukáz­ka práce s Wavin knihov­na­mi K5/M5 pro pro­gram Revit? Pak se při­hlas­te na bez­plat­ný webi­nář Li­so­va­né sys­témy Wavin – te­o­re­tic­ké aspek­ty a prak­tic­ký návrh v pro­gra­mu Revit, který pro­běh­ne 23. února v čase 10:00 – 10:45 hodin.

Celý článek...

Tags: Betonové směsi | Concrete Copilot | Concrete.ai | GenAI | Platforma | Umělá inteligence

co-pilot-press-2405Con­cre­te.ai, spo­leč­nost vy­u­ží­va­jí­cí GenAI k op­ti­ma­li­za­ci ná­vrhů be­to­no­vých směsí s cílem zvý­šit efek­ti­vi­tu, sní­žit emise oxidu uh­li­či­té­ho a ná­kla­dy, ozná­mi­la 29. ledna ko­merč­ní do­stup­nost své pa­ten­to­va­né plat­for­my umělé in­te­li­gen­ce Con­cre­te Co­pi­lot, která byla tes­to­vá­na v praxi. Plat­for­ma ge­ne­ru­je z mi­li­o­nů mož­ných ná­vrhů směsí ty, které jsou op­ti­mál­ní pro ja­kou­ko­li kom­bi­na­ci ná­kla­dů, vý­kon­nos­ti a sní­že­ní emisí uh­lí­ku, a umo­ž­ňuje tak vý­rob­cům vy­brat nej­lep­ší směs pro daný pří­pad po­u­ži­tí.

Celý článek...

Tags: 3D CAD | ArchiCAD | Architektura | BIM | Software | Start Edition | Stavebnictví

Archicad Start Edition 2024-2405Jak uvádí web Cen­t­ra pro pod­po­ru po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky ČR (Cegra), česká verze pro­gra­mu úspěš­ně pro­šla fi­nál­ní­mi testy a byla uvol­ně­na do pro­de­je. Nej­no­věj­ší verze „star­tov­ní­ho“ Ar­chi­ca­du vy­u­ží­vá stej­nou tech­no­lo­gii jako Ar­chi­cad 27. Ar­chi­cad Star(T)Edi­tion je ne­o­by­čej­ně vý­kon­ný 3D CAD / BIM (Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­de­ling) sys­tém, jenž je snad­no na­u­či­tel­ný a jenž si může do­vo­lit i sa­mo­stat­ný ar­chi­tekt/pro­jek­tant či menší pro­jekč­ní kan­ce­lář.

Celý článek...

Tags: ArchiCAD | BIM | Codesign | Forma | Integrace | Nástroje | Revit | Vectorworks

codesign connections x2-2404Co­de­sign, apli­ka­ce umo­ž­ňu­jící ar­chi­tek­tům zkou­mat, ite­ro­vat a na­vr­ho­vat rych­le­ji než kdy­ko­li před­tím, ozna­mu­je, že jsou nyní k dis­po­zi­ci in­te­gra­ce BIM, které umo­ž­ňují pře­vzít pro­jek­ty Co­de­sig­nu do vy­bra­né­ho BIM sys­té­mu a po­kra­čo­vat v roz­vo­ji a vý­vo­ji ná­vr­hu. Ar­chi­tek­ti tak mohou pře­vzít své po­čá­teč­ní kon­cep­ční ná­vrhy do vy­bra­né­ho BIM sys­té­mu a po­kra­čo­vat v roz­vo­ji svých pro­jek­tů.

Celý článek...

Tags: C­‑thrue XS | Hardware | IDS Geo­Ra­dar | Kon­t­ro­la be­to­nu | NDT Re­ve­al | Ruční geo­ra­dar

IDSGeoRadar c-thrueXS-2404IDS Geo­Ra­dar uvedl na trh C­‑thrue XS, ruční geo­ra­dar s du­ál­ní po­la­ri­za­cí pro bez­pro­blé­mo­vou kon­t­ro­lu be­to­nu, a NDT Re­ve­al, in­te­gro­va­né soft­wa­ro­vé ře­še­ní pro ana­lý­zu a sprá­vu pod­po­vr­cho­vých dat. Nová ře­še­ní umo­ž­ňují sta­veb­ním týmům efek­tiv­ně ske­no­vat be­to­no­vé kon­struk­ce, od­ha­lo­vat prvky hlou­bě­ji pod po­vr­chem a při­jí­mat in­for­mo­va­ná roz­hod­nu­tí o tom, kde bez­peč­ně řezat nebo vrtat.

Celý článek...

Tags: Digitalizace | Dokumentace | PlanRadar | Pohledávky | Reklamace | Stavební projekty

PlanRadar Claim Management 02-2403Po­ža­dav­ky na ví­ce­prá­ce ve sta­veb­nic­tví (tzv. clai­my) jsou zá­sad­ní otáz­kou pro mnoho pro­fe­si­o­ná­lů v tomto od­vět­ví a sou­čás­tí vět­ši­ny sta­veb­ních pro­jek­tů. Při je­jich ne­správ­ném ří­ze­ní však pra­vi­del­ně do­chá­zí ke zpož­dě­ní, což  se  v  sou­čas­né době týká až 70 % pro­jek­tů. Plan­Ra­dar, před­ní ev­rop­ská plat­for­ma pro ří­ze­ní do­ku­men­ta­ce, pro­ce­sů a ko­mu­ni­ka­ce ve sta­veb­nic­tví, zve­řej­ni­la re­port, který se po­drob­ně za­bý­vá právě di­gi­tál­ní sprá­vou po­hle­dá­vek a re­kla­ma­cí ve sta­veb­ních pro­jek­tech (tzv. Claim Ma­nage­ment).

Celý článek...

Tags: Allplan | BIM | Bimplus | Cloud | Overlay | Subscription

Bimplus Overlay-2403ALL­PLAN ozná­mil 18. ledna, že uži­va­te­lé před­plat­né­ho All­plan Sub­scrip­ti­on budou moci vy­u­ží­vat funk­ce pro pro­po­je­né 2D a 3D pra­cov­ní po­stu­py. All­plan Cloud je nové kon­so­li­do­va­né ře­še­ní, které je stan­dard­ně sou­čás­tí všech no­vých před­plat­ných All­plan Sub­scrip­ti­on a které uži­va­te­lům umožňuje ma­xi­mál­ně vy­u­žít je­jich data pro­po­je­ním desk­to­po­vých a clou­do­vých All­plan apli­ka­cí.

Celý článek...

V dneš­ní době po­stu­pu­jí­cí digi­ta­li­za­ce ve sta­veb­nic­tví a stá­le šir­ší­ho zavá­dě­ní meto­dy BIM (infor­mač­ní mode­lo­vá­ní sta­veb), je BIM­vision vý­znam­ným nástro­jem pro prá­ci s IFC sou­bo­ry urče­ný jak pro pro­fe­sio­ná­ly z ob­las­ti sta­veb­nic­tví tak i pro jejich klien­ty. BIM­vision, jako pro­hlí­žeč­ka IFC sou­bo­rů, před­sta­vu­je uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vou plat­for­mu, která umož­ňu­je efek­tiv­ní vizua­li­za­ci a ana­lý­zu digi­tál­ních mode­lů stav­by.

Celý článek...

Tags: Allplan | Alplan Cloud | BIM | Bimplus | IFC | Subscription | Viewer

Allplan Cloud Viewer-2350ALLPLAN oznámil 14. prosince spuštění služby Allplan Cloud, konsolidovaného řešení, které slibuje zvýšit efektivitu pracovních postupů při navrhování a výstavbě. Od 1. října 2023 je řešení Allplan Cloud bezproblémově integrováno do všech nově zakoupených předplatných Allplan Subscription a nabídne řadu funkcí pro plné využití potenciálu dat.

Celý článek...

Tags: Agentura ČAS | BIM | bu­il­ding­SMART | CzBIM | Semináře | Veřejná správa | Vzdělávání

AgenturaCAS-roadshow-02-2347Pokud má mít vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM ve ve­řej­né sprá­vě oče­ká­va­né pří­no­sy, musí za­měst­nan­ci jed­not­li­vých ve­řej­ných or­ga­ni­za­cí dis­po­no­vat po­třeb­ný­mi zna­lost­mi a kom­pe­ten­ce­mi. Proto je také sou­čás­tí vlád­ní Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do ve­řej­né sprá­vy úkol vy­tvo­řit Sys­tém vzdě­lá­vá­ní v BIM pro pra­cov­ní­ky ve­řej­né sprá­vy. Odbor Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci jej při­pra­vil a již v září 2023 pro­jed­nal s klí­čo­vý­mi in­ves­to­ry.

Celý článek...

Tags: Aplitop | Geodeti | Geodézie | Tcp MDT Professional | ZWCAD

Ve světě geodézie a stavebního inženýrství bylo a je klíčové mít k dispozici nástroje, které nejen zvyšují efektivitu práce, ale také umožňují přesné a detailní plánování a realizaci projektů. Tak jak se vyvíjely přístroje pro geodety od manuálních až po totální stanice a LIDAR skenery, tak se vyvíjí i software pro zpracování těchto mnohdy velmi objemných dat.

Celý článek...

Tags: Digitalizace | Perspektivy | PlanRadar | Průzkum | Stavebnictví

IMG 20231107 110107-2347Sta­veb­nic­tví je jed­ním z nej­star­ších oborů, které si dlou­ho­do­bě za­cho­vá­vá svou tra­dič­ní tvář. Nicmé­ně i toto od­vět­ví po­stu­pem času pro­chá­zí di­gi­tál­ní trans­for­ma­cí, což ak­tu­ál­ně po­tvr­zu­jí vý­sled­ky nej­no­věj­ší­ho prů­zku­mu Pla­nRa­da­ru. Ten za­na­ly­zo­val od­po­vě­di více než 1300 od­bor­ní­ků z 15 zemí světa včet­ně tu­zem­ska, při­čemž se za­mě­řil na stá­va­jí­cí úroveň di­gi­ta­li­za­ce ve sta­veb­ním sek­to­ru a per­spek­ti­vy je­jí­ho růstu v ná­sle­du­jí­cích třech le­tech.

Celý článek...

Tags: eSUB | eSUB Cloud | In­te­gra­ce | In­tu­it | Pro­jek­ty | Quic­kBooks On­li­ne | Řízení projektů | Účetnictví

Integrace eSUBQuickbooks Online-2346eSUB Con­structi­on Soft­ware, po­sky­to­va­tel soft­wa­ru pro sprá­vu sta­veb­nic­tví za­mě­ře­né­ho na sub­do­da­va­te­le, ozná­mil, že jeho clou­do­vá pro­jek­to­vá plat­for­ma eSUB Cloud na­bíd­ne in­te­gra­ci s Quic­kBooks On­li­ne firmy In­tu­it. In­te­gra­ce na­bí­zí vyšší efek­ti­vi­tu díky eli­mi­na­ci nut­nos­ti ruč­ní­ho za­dá­vá­ní dat a ze­fek­tiv­ně­ní ča­so­vých vý­ka­zů a fi­nanč­ních údajů.

Celý článek...

Strana 1 z 24

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>