Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: BIM | CCI | Letiště Praha | Rozpočty | TSKP | Výkazy výměr

Letiste CAS-2322Spo­leč­nost Le­tiš­tě Praha se před ně­ko­li­ka mě­sí­ci roz­hod­la na svých sta­veb­ních pro­jek­tech vy­u­ží­va­jí­cích BIM pře­jít od kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu Unic­lass k me­zi­ná­rod­ní­mu kla­si­fi­kač­ní­mu sys­té­mu CCI. Pro­ble­ma­ti­ka kon­t­ro­ly roz­počtů od­dě­le­ní plá­no­vá­ní a eko­no­mi­ka sta­veb se uká­za­la být vhod­ným pi­lot­ním pro­jek­tem pro otes­to­vá­ní nové kla­si­fi­ka­ce.

Celý článek...

Tags: Budoucnost | Moderní technologie | Stavebnictví | Trendy

PlanRadar-bim-model-on-tablet-2322Sta­veb­nic­tví je často kri­ti­zo­vá­no za pří­liš­ný kon­zer­va­tis­mus a by­ro­kra­tic­ké zpra­co­vá­ní do­ku­men­ta­ce. Za­vá­dě­ní no­vých tech­no­lo­gií není snad­ný úkol, ale jsou to právě ony, díky nimž jsou bu­do­vy in­te­li­gent­něj­ší, bez­peč­něj­ší a udr­ži­tel­něj­ší. Pla­nRa­dar, po­sky­to­va­tel před­ní ev­rop­ské plat­for­my pro di­gi­ta­li­za­ci ve sta­veb­nic­tví, při­ná­ší pře­hled nej­u­ži­teč­něj­ších mo­der­ních tech­no­lo­gií, které se pro­sa­zu­jí v oboru a napl­ňují i ty nej­od­váž­něj­ší vize o bu­douc­nos­ti.

Celý článek...

Tags: AEC | Allplan | Allplan 2023-1 | BIM | Infrastruktura | Stavebnictví | Výstavba

Technicky nahled Twinmotion Direct Link-2316Ak­tu­a­li­za­ce verze All­plan 2023-1 na­bí­zí vy­lep­še­ní a řadu no­vi­nek pro na­vr­ho­vá­ní budov, in­frastruk­tur­ních sta­veb a vý­stav­bu. K no­vin­kám v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry patří vy­ni­ka­jí­cí in­te­gro­va­né vi­zu­a­li­zač­ní ná­stro­je, zrych­le­né pra­cov­ní po­stu­py na­vr­ho­vá­ní a po­kro­ky ve sprá­vě kva­li­ty mo­de­lů. In­že­ný­ři mohou těžit z ča­so­vě úspor­né in­te­gra­ce ob­sa­hu vý­rob­ců.

Celý článek...

Tags: BIM | CDE | Facility management | Praxe | Project Wise | Seminář | Unicorn

Unicorn-seminar-BIM v praxi-2316Uni­corn zve zá­jem­ce k účas­ti na se­mi­ná­ři "BIM v praxi", který se bude konat dne 11. 5. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin. Akce se bude konat on­si­te v pro­sto­rách SUDOP na Praze 3, avšak bude také stre­a­mo­va­ná, aby se mohli zú­čast­nit účast­ní­ci z celé re­pub­li­ky. Na se­mi­ná­ři budou pro­bí­rá­na té­ma­ta jako je vy­u­ži­tí BIM tech­no­lo­gie pro plá­no­vá­ní, pro­jek­to­vá­ní a re­a­li­za­ci sta­veb, im­ple­men­ta­ce BIM do praxe, vý­ho­dy a úska­lí BIM pro­jek­tů, a mnoho dal­ších za­jí­ma­vých témat.

Celý článek...

Tags: Adam Paulenda | Brno | DELTA Group | Digitalizace | IKEA | PlanRadar | Stavebnictví

Ikea Brno construction supervision DELTA Group image-2315Od roz­ma­chu vý­stav­by prv­ních ob­chod­ních domů v tu­zem­sku již uběh­lo přes dva­cet let, takže se nyní v řadě pří­pa­dů hlásí ke slovu re­kon­struk­ce. Během uply­nu­lých let totiž došlo nejen k zá­sad­ní­mu vý­vo­ji v ob­las­ti zá­kaz­nic­ké­ho cho­vá­ní, ale také k ná­stu­pu no­vých tech­no­lo­gií a tren­dů včet­ně vět­ší­ho dů­ra­zu na de­sign a udr­ži­tel­nost. Roz­sáh­lá mo­der­ni­za­ce tudíž zů­stá­vá je­di­nou mož­nos­tí, jak udr­žet krok s dobou a zvý­šit svou kon­ku­ren­ce­schop­nost na trhu.

Celý článek...

Tags: Data | Datajit | IFC | Navisworks | Převodníky | Revit | Software

Datakit expands with a new converter to NavisWorks-2313Da­ta­kit roz­ši­řu­je svou na­bíd­ku ře­še­ní pro vý­mě­nu dat o nový pře­vod­ník ur­če­ný pro Na­vis­Works. Tento pře­vod­ník umo­ž­ňu­je im­por­to­vat pro­jekt na­vr­že­ný v Na­vis­Works a buď si jej pro­hléd­nout, nebo se opřít o jeho data a po­kra­čo­vat v pro­voz­ním ří­ze­ní bu­do­vy, to­vár­ny nebo jiné právě zpra­co­vá­va­né stu­die.

Celý článek...

Tags: Dokumenty | Evidence | PlanRadar | Realitní projekty | Sdílení | System

PlanRadar-2313Plan­Ra­dar, jedna z ev­rop­ských plat­fo­rem pro di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů během vý­stav­by a sprá­vy ne­mo­vi­tos­tí, roz­ší­řil svou kom­plex­ní sadu ná­stro­jů o nový sys­tém pro ří­ze­ní do­ku­men­tů. Tato funk­ce bude slou­žit pro bez­peč­né a efek­tiv­ní na­klá­dá­ní s do­ku­men­ty: je­jich sdí­le­ní a elek­tro­nic­ký oběh, a to s vy­u­ži­tím ver­zo­vá­ní a pří­stu­po­vých práv.

Celý článek...

Tags: Čas | Dohoda | DSS | DSS DI | SFDI | Spolupráce | Stavebnictví

Architektura CAS-2310Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ciStát­ní fond do­prav­ní in­frastruk­tu­ry uza­vře­ly Do­ho­du o spo­lu­prá­ci při za­ve­de­ní a sprá­vě da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb. Do­ho­du po­de­psa­li Zde­něk Ve­se­lý, ge­ne­rál­ní ře­di­tel České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci, a ře­di­tel Stát­ní­ho fondu do­prav­ní in­fra­struk­tu­ry Zby­něk Ho­ře­li­ca. Po­de­psa­ná do­ho­da je zá­sad­ním kro­kem ke vzni­ku spo­leč­né­ho di­gi­tál­ní­ho ja­zy­ka pro české stav­by.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Going Digital Awards | Infrastruktura | Singapur | Year in In­fra­struc­tu­re

YII2022Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la 1. břez­na 2023 výzvu k po­dá­vá­ní no­mi­na­cí na oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­fra­stru­c­tu­re 2023. Tyto ceny, které hod­no­tí ne­zá­vis­lé po­ro­ty slo­že­né z od­bor­ní­ků v oboru, oceňují in­fra­struk­tur­ní pro­jek­ty za po­krok v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce in­fra­struk­tu­ry. Uzá­věr­ka no­mi­na­cí je 8. květ­na 2023.

Celý článek...

Tags: Dimenzování | Nízkoenergetické budovy | Projektování | Stavebnictví | STP | TZB | Webináře

STP webinar pozvanka-2310Ne­stih­li jste se zú­čast­nit právě skon­če­ných se­mi­ná­řů osob­ně? Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí (STP) vý­ji­meč­ně v le­toš­ním roce do­pl­ňuje kla­sic­ké se­mi­ná­ře i o webi­nář. Ten bude pro­bí­hat ob­dob­ně jako se­mi­ná­ře, tj. úvod­ní od­bor­ná před­náš­ka zá­stup­ce ka­ted­ry TZB, ČVUT v Praze a ná­sle­do­vat budou před­náš­ky fi­rem­ní.

Celý článek...

Tags: Bal­four Be­at­ty VINCI | HS2 | Liniové stavby | Stavebnictví | Železnice

Lee Johnson-BBV-2310HS2 je nej­vět­ší in­frastruk­tur­ní pro­jekt v Ev­ro­pě. Vý­stav­ba za 106 mi­li­ard liber vy­tvo­ří vy­so­ko­rych­lost­ní že­lez­nič­ní spo­je­ní mezi Lon­dýnem, Mi­d­lands a se­ver­ní An­g­lií. Spo­leč­ný pod­nik Bal­four Be­at­ty VINCI (BBV) pro­jek­tu­je a staví nej­vět­ší úsek první fáze HS2, který měří při­bliž­ně 90 km. Na­sa­ze­ním dronů na stav­bě HS2 se vý­raz­ně šet­ří ná­kla­dy.

Celý článek...

Tags: Akademie | BIM | Certifikáty | LinkedIn | Verify3D

Verifi3D Academy-certifikat-2310Ve­ri­fi3D ozna­mu­je spuš­tě­ní Ve­ri­fi3D Aca­de­my, která je ur­če­na pro­fe­si­o­ná­lům a stu­den­tům v oboru a která jim umož­ní zlep­šit je­jich do­ved­nos­ti a zna­los­ti v ob­las­ti kon­t­ro­ly mo­de­lů. Cílem Ve­ri­fi3D Aca­de­my je spo­jit před­ní od­bor­ní­ky a ex­per­ty v ob­las­ti kon­t­ro­ly mo­de­lů a usnad­nit tak hloub­ko­vé zkou­má­ní a dis­ku­si o nej­no­věj­ším vý­vo­ji, pro­blé­mech a osvěd­če­ných po­stu­pech.

Celý článek...

Tags: Allplan | Allplan 2023 | BIM | Knihovny | Schöck Bau­te­i­le

Allplan Schock-2306Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la in­te­gra­ci BIM kniho­ven ve­stav­ných prvků vý­rob­ce Schöck do nej­no­věj­ší verze svého BIM soft­wa­ru All­plan 2023. Zvlášt­nos­tí no­vé­ho ře­še­ní je, že All­plan má pří­stup k denně ak­tu­a­li­zo­va­ným pro­duk­to­vým datům vý­rob­ce. Tím se eli­mi­nu­je mož­nost ná­hod­né­ho po­u­ži­tí za­sta­ra­lých údajů o vý­rob­cích, což vede ke zvý­še­ní kva­li­ty ná­vr­hu.

Celý článek...

Strana 1 z 22

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>