Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Dokumenty | Evidence | PlanRadar | Realitní projekty | Sdílení | System

PlanRadar-2313Plan­Ra­dar, jedna z ev­rop­ských plat­fo­rem pro di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů během vý­stav­by a sprá­vy ne­mo­vi­tos­tí, roz­ší­řil svou kom­plex­ní sadu ná­stro­jů o nový sys­tém pro ří­ze­ní do­ku­men­tů. Tato funk­ce bude slou­žit pro bez­peč­né a efek­tiv­ní na­klá­dá­ní s do­ku­men­ty: je­jich sdí­le­ní a elek­tro­nic­ký oběh, a to s vy­u­ži­tím ver­zo­vá­ní a pří­stu­po­vých práv.

Celý článek...

Tags: Čas | Dohoda | DSS | DSS DI | SFDI | Spolupráce | Stavebnictví

Architektura CAS-2310Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ciStát­ní fond do­prav­ní in­frastruk­tu­ry uza­vře­ly Do­ho­du o spo­lu­prá­ci při za­ve­de­ní a sprá­vě da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb. Do­ho­du po­de­psa­li Zde­něk Ve­se­lý, ge­ne­rál­ní ře­di­tel České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci, a ře­di­tel Stát­ní­ho fondu do­prav­ní in­fra­struk­tu­ry Zby­něk Ho­ře­li­ca. Po­de­psa­ná do­ho­da je zá­sad­ním kro­kem ke vzni­ku spo­leč­né­ho di­gi­tál­ní­ho ja­zy­ka pro české stav­by.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Going Digital Awards | Infrastruktura | Singapur | Year in In­fra­struc­tu­re

YII2022Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la 1. břez­na 2023 výzvu k po­dá­vá­ní no­mi­na­cí na oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­fra­stru­c­tu­re 2023. Tyto ceny, které hod­no­tí ne­zá­vis­lé po­ro­ty slo­že­né z od­bor­ní­ků v oboru, oceňují in­fra­struk­tur­ní pro­jek­ty za po­krok v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce in­fra­struk­tu­ry. Uzá­věr­ka no­mi­na­cí je 8. květ­na 2023.

Celý článek...

Tags: Dimenzování | Nízkoenergetické budovy | Projektování | Stavebnictví | STP | TZB | Webináře

STP webinar pozvanka-2310Ne­stih­li jste se zú­čast­nit právě skon­če­ných se­mi­ná­řů osob­ně? Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí (STP) vý­ji­meč­ně v le­toš­ním roce do­pl­ňuje kla­sic­ké se­mi­ná­ře i o webi­nář. Ten bude pro­bí­hat ob­dob­ně jako se­mi­ná­ře, tj. úvod­ní od­bor­ná před­náš­ka zá­stup­ce ka­ted­ry TZB, ČVUT v Praze a ná­sle­do­vat budou před­náš­ky fi­rem­ní.

Celý článek...

Tags: Bal­four Be­at­ty VINCI | HS2 | Liniové stavby | Stavebnictví | Železnice

Lee Johnson-BBV-2310HS2 je nej­vět­ší in­frastruk­tur­ní pro­jekt v Ev­ro­pě. Vý­stav­ba za 106 mi­li­ard liber vy­tvo­ří vy­so­ko­rych­lost­ní že­lez­nič­ní spo­je­ní mezi Lon­dýnem, Mi­d­lands a se­ver­ní An­g­lií. Spo­leč­ný pod­nik Bal­four Be­at­ty VINCI (BBV) pro­jek­tu­je a staví nej­vět­ší úsek první fáze HS2, který měří při­bliž­ně 90 km. Na­sa­ze­ním dronů na stav­bě HS2 se vý­raz­ně šet­ří ná­kla­dy.

Celý článek...

Tags: Akademie | BIM | Certifikáty | LinkedIn | Verify3D

Verifi3D Academy-certifikat-2310Ve­ri­fi3D ozna­mu­je spuš­tě­ní Ve­ri­fi3D Aca­de­my, která je ur­če­na pro­fe­si­o­ná­lům a stu­den­tům v oboru a která jim umož­ní zlep­šit je­jich do­ved­nos­ti a zna­los­ti v ob­las­ti kon­t­ro­ly mo­de­lů. Cílem Ve­ri­fi3D Aca­de­my je spo­jit před­ní od­bor­ní­ky a ex­per­ty v ob­las­ti kon­t­ro­ly mo­de­lů a usnad­nit tak hloub­ko­vé zkou­má­ní a dis­ku­si o nej­no­věj­ším vý­vo­ji, pro­blé­mech a osvěd­če­ných po­stu­pech.

Celý článek...

Tags: Allplan | Allplan 2023 | BIM | Knihovny | Schöck Bau­te­i­le

Allplan Schock-2306Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la in­te­gra­ci BIM kniho­ven ve­stav­ných prvků vý­rob­ce Schöck do nej­no­věj­ší verze svého BIM soft­wa­ru All­plan 2023. Zvlášt­nos­tí no­vé­ho ře­še­ní je, že All­plan má pří­stup k denně ak­tu­a­li­zo­va­ným pro­duk­to­vým datům vý­rob­ce. Tím se eli­mi­nu­je mož­nost ná­hod­né­ho po­u­ži­tí za­sta­ra­lých údajů o vý­rob­cích, což vede ke zvý­še­ní kva­li­ty ná­vr­hu.

Celý článek...

Tags: Dassault Systemès | Korea | Soul | Urban Re­naissan­ce | Yiyun Kang

DS-Urban renaissance-2303Dassault Systèmes ozná­mi­la Urban Re­naissan­ce, nej­no­věj­ší díl své ini­ci­a­ti­vy „Je­di­ný po­krok je lid­ský“, je­jímž cílem je utvá­řet lepší bu­douc­nost. Urban Re­naissan­ce před­sta­vu­je vizi spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes (DS) o městě zítř­ka pro­střed­nic­tvím ino­va­tiv­ní 3D vi­deo­map­pin­go­vé pro­jek­ce na­vr­že­né ko­rej­skou uměl­ky­ní a vý­zkum­ni­cí Yiyun Kang a pro­mí­ta­né na Don­g­da­e­mun De­sign Plaza v Soulu.

Celý článek...

Tags: BIM | CSI | CSi­X­CAD | v19.3.0 | ZWCAD

Release of CSiXCAD-2301Spo­leč­nost CSI, ce­lo­svě­to­vě uzná­va­ný vý­vo­jář soft­wa­ru pro sta­veb­ní in­že­nýr­ství, vy­da­la CSi­X­CAD v19.3.0, nej­no­věj­ší verzi svého plu­gi­nu pro ge­ne­ro­vá­ní vý­kre­sů pro různé CAD plat­for­my včet­ně ZW­CA­Du. V této verzi je pod­po­ro­ván ZWCAD 2023. Com­pu­ters and Structu­res, Inc. (CSI) je spo­leč­nost se síd­lem v Ka­li­for­nii, která byla za­lo­že­na v roce 1975 a je do­da­va­te­lem soft­wa­ru pro sta­ti­ku a ze­mětře­se­ní.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Řízení výstavby | SYNCHRO 4D | SYNCHRO Cost | SYNCHRO Perform

SYNCHRO-Modeler Quantity-800x400-2249Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la ino­va­ce svého ře­še­ní pro ří­ze­ní vý­stav­by SYN­CHRO 4D a při­dá­ní apli­ka­cí SYN­CHRO Cost a SYN­CHRO Per­form. Nová vy­lep­še­ní a roz­ší­ře­ní port­fo­lia umožňují sta­veb­ním fir­mám změ­nit způ­sob plá­no­vá­ní, ří­ze­ní a re­a­li­za­ce pro­jek­tů. SYN­CHRO 4D nyní na­bí­zí po­kro­či­lou tvor­bu 4D/5D mo­de­lů se špič­ko­vý­mi ná­stro­ji pro dě­le­ní mo­de­lů.

Celý článek...

Tags: 2023.1 | Autodesk | BIM | Revit | Revit Factory | Software | Stavebnictví

revit-23.1-tm4r-2249Revit 2023.1 při­ná­ší Twin­mo­ti­on pro Revit, vy­lep­še­ní ná­stro­jů pro mo­de­lo­vá­ní MEP (TZB), více ana­ly­tic­kých a fy­zi­kál­ních mo­de­lů pro au­to­ma­ti­za­ci struk­tu­rál­ní ana­lý­zy a pra­k­­tic­ké po­kro­ky pro všech­ny, jako je mož­nost upra­vo­vat re­vi­ze na více lis­tech, vy­lep­še­ní pro­hlí­že­če pro­jek­tů a funk­cí pří­ka­zů a další. Úplné in­for­ma­ce o verzi na­lez­ne­te v ná­po­vě­dě k pro­duk­tu Revit v části Co je no­vé­ho.

Celý článek...

Tags: ArchiCAD | Beta verze | BIM | BIM Project | Bimproject.cloud 2023.1. | Revit

Bimproject.cloud-2249V roce 2022 nebyl na BIM čas? Změňte to v roce 2023. Pře­pra­co­va­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní a mnoho no­vých funk­cí vám usnad­ní za­vá­dě­ní va­šich pro­duk­tů do pro­jek­tů. Bim­pro­ject.cloud je bez­plat­ná clou­do­vá služ­ba pro ar­chi­tek­ty, pro­jek­tan­ty a in­ves­to­ry, kteří hle­da­jí nej­lep­ší shodu pro­duk­tů pro své pro­jek­ty. Po­má­há jim správ­ně na­sta­vit po­ža­dav­ky na vý­ro­bek a s po­mo­cí vý­rob­ce najít správ­né ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: Bentley | BIM | Microstation | OpenRail | OpenRoads | Seminář | Unicorn

pozvanka-bim-day-12-2022-2247Spo­leč­nost Uni­corn zve na svůj se­mi­nář BIM Day 2022, který se koná v úterý 8. pro­sin­ce 2022 od 9:00 do 14:00 hodin. Akce se bude konat v Praze (bu­do­va SUDOP), ale také zá­ro­veň bude živě stre­a­mo­va­ná. Pokud se chce­te zo­ri­en­to­vat v pro­ble­ma­ti­ce BIM a rádi byste vi­dě­li prak­tic­ké po­u­ži­tí soft­wa­ru pro po­ří­ze­ní dat, kresbu, sprá­vu dat a ří­ze­ní pro­jek­tů, pak byste na něm ne­mě­li chy­bět.

Celý článek...

Strana 1 z 22

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>