Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: BIM | CAFM | Digitální dvojčata | GLP | Inteligentní budovy | IoT | Správa budov

Analyza servisnich hlaseni-2337In­te­li­gent­ní bu­do­vy v ob­las­ti ko­merč­ních ne­mo­vi­tos­tí umož­ňují rych­lé hlá­še­ní po­ruch a de­tek­ci závad a ha­vá­rií. Tyto mo­der­ní stav­by upo­zorňují nejen na ser­vis­ní udá­los­ti, ale také od­ha­lu­jí plýtvá­ní ener­gií a ne­hos­po­dár­né cho­vá­ní za­měst­nan­ců. Di­gi­ta­li­za­ce údrž­by umožňuje jed­no­du­ché ode­sí­lá­ní hlá­še­ní zá­va­dy nebo po­ru­chy po­mo­cí QR kódu přes mo­bil­ní za­ří­ze­ní.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Finalisté | Going Di­gi­tal Awards | Singapur | YII 2023

YII2023-2336Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 30. srpna fi­na­lis­ty sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards 2023 v in­frastruk­tu­ře. Kaž­do­roč­ní pro­gram udě­lo­vá­ní cen oceňuje vý­ji­meč­nou práci uži­va­te­lů soft­wa­ru Bent­ley, kteří se po­dí­le­jí na roz­vo­ji pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­by a pro­vo­zu in­frastruk­tu­ry po celém světě. Dva­náct ne­zá­vis­lých porot, které za­stu­pu­jí 12 ka­te­go­rií oce­ně­ní, vy­bra­lo 36 fi­na­lis­tů z více než 300 no­mi­na­cí, které před­lo­ži­lo 235 or­ga­ni­za­cí z 51 zemí.

Celý článek...

Tags: BIM | BIM Open 2023 | Konference | Pozvánka | Stavebnictví

BIM-Open-2023-2335Zú­čast­ně­te se le­toš­ní kon­fe­ren­ce BIM Open 2023 dne 19. září od 9:00 do 17:00 hodin. Adeon, po­řa­da­tel této akce, již spus­til re­gis­tra­ci na tento již 8. roč­ník BIM kon­fe­ren­ce. Kon­fe­ren­ce je za­mě­ře­ná na kon­krét­ní vy­u­ži­tí Au­to­de­sk BIM apli­ka­cí pro po­zem­ní a li­ni­o­vé stav­by. Ně­ko­lik firem, které již po­u­ží­va­jí BIM, vás se­zná­mí se svými zku­še­nost­mi uplat­ně­ní BIM. Kon­fe­ren­ce se usku­teč­ní opět na tra­dič­ním místě v Os­t­ra­vě a pro účast­ní­ky je při­pra­ven velmi bo­ha­tý a za­jí­ma­vý pro­gram.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | CONNECT Edition | Odstranění závad | Produktivita | STAAD.Pro | Stavebnictví

Bentley STAAD Pro-2333Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la novou hlav­ní verzi STAAD.​Pro. V rámci svého zá­vaz­ku čas­tě­ji do­dá­vat nová se­sta­ve­ní dává k dis­po­zi­ci tuto verzi, která při­dá­vá skvě­lé nové funk­ce pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty in­že­ný­rů po celém světě a vy­ře­ši­la řadu na­hlá­še­ných pro­blé­mů. Tato verze se za­mě­ři­la pře­de­vším na ře­še­ní znač­né­ho počtu zjiš­tě­ných závad s cílem po­skyt­nout ro­bust­něj­ší ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: 2024.1.1 | Autodesk | Moduly | Mosty | Structu­ral Bridge De­sign

structural-bridge-design-2332Au­to­de­sk Structu­ral Bridge De­sign je kom­plet­ní sada mo­du­lů pro po­sou­ze­ní prů­ře­zu, ná­vr­ho­vé­ho nos­ní­ku a sta­tic­ké ana­lý­zy in­te­gro­va­ná do jed­no­ho pro­duk­tu, která po­sky­tu­je mi­mo­řád­ně vý­kon­ný ná­stroj pro ana­lý­zu a návrh most­ních kon­struk­cí po­mo­cí li­ni­o­vých nos­ní­ků, roštů, rámů a metod ko­neč­ných prvků. Au­to­de­sk Structu­ral Bridge De­sign 2024.1.1 je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím služ­by Au­to­de­sk Ac­cess nebo ke sta­že­ní z webu Au­to­de­sk Sub­scrip­ti­on.

Celý článek...

Tags: BCF Managers | BIM | BIMcollab | Komunikace | Microstation | Stavební projekty | VenturisIT

Venturis-zusatzmodule-2332BIM­collab z oboru za­jiš­tě­ní kva­li­ty mo­de­lů a Ven­tu­ri­sIT, po­sky­to­va­tel ino­va­tiv­ní­ho 3D CAD soft­wa­ru pro in­že­nýr­ské služ­by v bu­do­vách a pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní, ozna­mu­jí svou novou in­te­gra­ci, je­jímž cílem je re­vo­luč­ně změ­nit ko­mu­ni­ka­ci ve sta­veb­ních BIM pro­jek­tech. Tato in­te­gra­ce spo­ju­je efek­ti­vi­tu plat­for­my pro sprá­vu pro­blé­mů od BIM­colla­bu a vy­spě­lé­ho soft­wa­ru MicroStati­on, aby pod­po­ři­la spo­lu­prá­ci a efek­ti­vi­tu mezi růz­ný­mi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi za­po­je­ný­mi do sta­veb­ních pro­jek­tů.

Celý článek...

Tags: BIM | buildingSMART International | Certifikace | IFC4 | Software | Stavebnictví | Vectorworks

Vectorworks-arch-xl-2329Vec­tor­works, glo­bál­ní do­da­va­tel soft­wa­ru pro pro­jek­to­vá­ní a BIM, ozna­mu­je zís­ká­ní cer­ti­fi­ka­ce IFC4 Re­fe­ren­ce View 1.2 Im­port Cer­ti­fi­cati­on (Ar­chi­tek­to­nic­ká re­fe­renč­ní vý­mě­na) od bu­il­dingSMART In­ter­nati­o­nal (bSI), ce­lo­svě­to­vé prů­mys­lo­vé or­ga­ni­za­ce, která pod­po­ru­je di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci od­vět­ví sta­veb­ních aktiv pro­střed­nic­tvím vy­tvá­ře­ní a při­jí­má­ní ote­vře­ných me­zi­ná­rod­ních stan­dar­dů a ře­še­ní pro in­fra­struk­tu­ru a bu­do­vy.

Celý článek...

Tags: Autonomní dekarbonizace | BrainBox AI | Emise | EUI | GHG | HVAC

Brainbox AI-2328Bra­in­Box AI se síd­lem v ka­nad­ském Mon­tre­a­lu uvedl na trh sadu ře­še­ní Au­to­no­mous De­car­bo­ni­sati­on, kte­rou po­pi­su­je jako kom­plex­ní plat­for­mu udr­ži­tel­nos­ti pro ma­ji­te­le ko­merč­ních a ma­lo­ob­chod­ních ne­mo­vi­tos­tí. Ře­še­ní pro de­kar­bo­ni­za­ci je na­vr­že­no tak, aby přímo ře­ši­lo 38 % glo­bál­ních emisí skle­ní­ko­vých plynů (GHG), které ko­merč­ní bu­do­vy ročně vy­pouš­tě­jí, a to je­jich mě­ře­ním, sni­žo­vá­ním a kom­pen­za­cí, čímž pod­po­ru­je vlast­ní­ky budov na je­jich cestě k čisté nule a uh­lí­ko­vé ne­utra­li­tě.

Celý článek...

Tags: BIM | Cloud | KJ­‑MA SYSTEM | Komponenty | MagiCAD | Potrubní systémy | Stavebnictví

KJ-MA-System-banner-cz-2328Ma­gi­CAD Clou­du uví­ta­li novou znač­ku KJ­‑MA Sys­tem. KJ­‑MA Sys­tem je vy­so­ce kva­lit­ní li­ti­no­vý po­trub­ní sys­tém pro od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu, který je na trhu již více než 70 let, vše za­ča­lo ve fir­mě Kris­ti­an­sands Jern­stø­peri v roce 1947. V Nor­sku je KJ­‑MA Sys­tem před­ním ka­na­li­zač­ním sys­té­mem z li­ti­ny na trhu.

Celý článek...

Tags: ČVUT | CŽV | Kurz | TZB | Vzdělávání

kurz tzb pro energeticky efektivni a zdrave budovy--2326Ka­ted­ra tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov Fa­kul­ty sta­veb­ní ČVUT v Praze ve spo­lu­prá­ci s ko­le­gy z Fa­kul­ty stroj­ní a Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze po­řá­dá nový dvou­se­mest­rál­ní kurz ce­lo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní. Cílem kurzu CŽV je zvý­še­ní kva­li­fi­ka­ce od­bor­ní­ků u no­vých pro­fe­sí v pro­ce­su ná­vr­hu, re­a­li­za­ce a pro­vo­zu budov.

Celý článek...

Tags: BIM | CCI | Letiště Praha | Rozpočty | TSKP | Výkazy výměr

Letiste CAS-2322Spo­leč­nost Le­tiš­tě Praha se před ně­ko­li­ka mě­sí­ci roz­hod­la na svých sta­veb­ních pro­jek­tech vy­u­ží­va­jí­cích BIM pře­jít od kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu Unic­lass k me­zi­ná­rod­ní­mu kla­si­fi­kač­ní­mu sys­té­mu CCI. Pro­ble­ma­ti­ka kon­t­ro­ly roz­počtů od­dě­le­ní plá­no­vá­ní a eko­no­mi­ka sta­veb se uká­za­la být vhod­ným pi­lot­ním pro­jek­tem pro otes­to­vá­ní nové kla­si­fi­ka­ce.

Celý článek...

Tags: Budoucnost | Moderní technologie | Stavebnictví | Trendy

PlanRadar-bim-model-on-tablet-2322Sta­veb­nic­tví je často kri­ti­zo­vá­no za pří­liš­ný kon­zer­va­tis­mus a by­ro­kra­tic­ké zpra­co­vá­ní do­ku­men­ta­ce. Za­vá­dě­ní no­vých tech­no­lo­gií není snad­ný úkol, ale jsou to právě ony, díky nimž jsou bu­do­vy in­te­li­gent­něj­ší, bez­peč­něj­ší a udr­ži­tel­něj­ší. Pla­nRa­dar, po­sky­to­va­tel před­ní ev­rop­ské plat­for­my pro di­gi­ta­li­za­ci ve sta­veb­nic­tví, při­ná­ší pře­hled nej­u­ži­teč­něj­ších mo­der­ních tech­no­lo­gií, které se pro­sa­zu­jí v oboru a napl­ňují i ty nej­od­váž­něj­ší vize o bu­douc­nos­ti.

Celý článek...

Tags: AEC | Allplan | Allplan 2023-1 | BIM | Infrastruktura | Stavebnictví | Výstavba

Technicky nahled Twinmotion Direct Link-2316Ak­tu­a­li­za­ce verze All­plan 2023-1 na­bí­zí vy­lep­še­ní a řadu no­vi­nek pro na­vr­ho­vá­ní budov, in­frastruk­tur­ních sta­veb a vý­stav­bu. K no­vin­kám v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry patří vy­ni­ka­jí­cí in­te­gro­va­né vi­zu­a­li­zač­ní ná­stro­je, zrych­le­né pra­cov­ní po­stu­py na­vr­ho­vá­ní a po­kro­ky ve sprá­vě kva­li­ty mo­de­lů. In­že­ný­ři mohou těžit z ča­so­vě úspor­né in­te­gra­ce ob­sa­hu vý­rob­ců.

Celý článek...

Strana 1 z 23

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>