Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
Bim.Point

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Modulární BIM výstavba

Autor článku: Redakce   

Tags: BIM | CDE | Modulární | Tekla Structures | Trimble Connect

Tekla Structures – Modulární BIM výstavbaMe­to­da DfMA je kom­bi­na­cí dvou me­tod, Design for Ma­nu­fac­ture a Design for As­sem­bly, te­dy ná­vrh kon­struk­ce za­mě­ře­ný pře­dev­ším na snad­nou a rych­lou vý­ro­bu i mon­táž. Výs­tav­ba kon­struk­cí mi­mo sta­ve­niš­tě, ne­bo chce­te-li pre­fab­ri­ka­ce, vy­ža­du­je vý­rob­ní a mon­táž­ní do­ku­men­ta­ci mno­hem dří­ve než tra­dič­ní kon­struk­ce. Pro­jek­to­vá­ní me­to­dou BIM mů­že to­mu­to pro­ce­su ve­li­ce po­mo­ci, pro­to­že mo­del již ob­sa­hu­je kon­struk­ční de­tai­ly pot­řeb­né ve všech stup­ních pro­jek­tu. Pot­ře­ba urych­le­ní výs­tav­by se po­pr­vé ob­je­vi­la po 2. svě­to­vé vál­ce. Ny­ní se ten­to trend za­čí­ná po­ma­lu vra­cet, ov­šem opro­ti mi­nu­los­ti lze vy­u­žít vý­hod, kte­ré na­bí­zí dos­tup­né mo­der­ní tech­no­lo­gie. Nes­por­nou vý­ho­dou mo­du­lo­vé výs­tav­by je je­jí rych­lost.

V současnosti je tato přednost vidět především při výstavbě nemocničních zařízení, která slouží k boji s celosvětovou pandemií viru COVID-19. Příkladem může být výstavba nemocnice Leishenshan v čínském městě Wu-chanu s kapacitou 1600 lůžek, která byla postavena během 8 dní. Následující řádky osvětlí, jak může BIM model urychlit a zpřesnit celý proces.

Jaké známe typy modulární výstavby a jaké mají výhody

Obecně rozlišujeme dva druhy modulární výstavby: panelovou a objemovou. Panelové moduly jsou zpravidla ve formě rámů z ohýbaných ocelových profilů nebo dřevěných prvků, které jsou sestaveny na dílně a následně spojeny do prostorových celků až na staveništi. Objemové moduly jsou tvořeny ze stejného materiálu, ale oproti panelům jsou sestaveny předtím, než jsou odvezeny na staveniště. Oba typy modulů jsou zpravidla již z výroby opatřeny rozvody elektřiny, odpady, vodovodním rozvodem, okny, dveřmi a povrchovou úpravou. Objemové moduly mohou být navíc opatřeny kuchyní, kováním, nebo dokonce zabudovaným nábytkem předtím, než jsou odvezeny na staveniště.


Tekla Structures – Modulární BIM

Oba tyto modulární systémy mají své výhody, ale jednu věc mají společnou. Celý proces (návrh, výroba, montáž) může být značně urychlen, pokud použijeme pro návrh inteligentní software, jako je například Tekla Structures. Takovéto nástroje umožňují vytvářet přesný, konstrukční model obsahující veškeré potřebné detaily. BIM model nabitý informacemi zjednodušuje projekční proces, umožňuje minimalizovat výskyt chyb, nebo dokonce mu zabránit a pomáhá koordinaci všech procesů na projektu.

Někdo může namítat, že tvorba 3D modelu pro modulární konstrukce má svá úskalí. Například tolerance rozměrů bývají velice přísné. Nutností je neustálá kontrola kolizí svarů a tolerancí jednotlivých profilů. Tekla Structures disponuje nástroji, které dokážou odhalit kolize mezi materiálem, šroubovými spoji a také kolize se svary. Není proto nutné kontrolovat kolize vizuálně, což představuje další možnost výskytu chyb, a navíc je tento proces časově náročný. Otvory pro okna a dveře vyžadují speciální přípravu konstrukce ve formě paždíků, ztužujících sloupků apod. To vše má vliv na celkovou podobu modulu. V neposlední řadě jsou modulové systémy založeny na opakovatelnosti. Tento princip se pojí s časovou náročností zpracování projektové dokumentace – zejména pokud je dokumentace zpracovávána ve 2D formě. Díky automatizované tvorbě výkresové dokumentace a také výkazů nabízí Tekla urychlení tohoto procesu a také snížení chybovosti.

Použití moderních BIM projekčních nástrojů

Modulární výstavba má opravdu svá úskalí, ale použitím inovativního BIM programu v procesu projektu, výroby i montáže je možné tyto problémy minimalizovat, nebo dokonce úplně eliminovat. Tekla Structures byla navržena právě za tímto účelem. Zjednodušuje a automatizuje procesy napříč etapami projektu.


Modulární BIM

Pro usnadnění práce obsahuje Tekla sérii komponentů, které slouží pro efektivní vytváření konstrukce panelů za pomoci ocelových ohýbaných profilů nebo dřevěných prvků. Tyto komponenty umožňují vytvářet přímé i obloukové panely nebo panely s proměnnou výškou. Při vytvoření okna nebo dveří komponent automaticky vygeneruje všechny prvky kolem takto vzniklých otvorů včetně všech navazujících přípojů. Další sada komponentů umožňuje vytvářet opláštění nově vzniklého rámu. Tyto komponenty jsou dostupné v on-line knihovně Tekla Warehouse.

Model obsahující konstrukci včetně všech detailů a výkresů je možné uchovat pro pozdější použití a případnou potřebu tvorby dalších stejných nebo podobných panelů. Drobnou úpravou geometrie mohou vzniknout nové panely, pro které Tekla dokáže vytvořit, respektive naklonovat, nové výkresy na základě již hotových výkresů. Díky automatizovanému generování výrobních výkresů a výkazů materiálu jsou změny výrobní dokumentace otázkou několika okamžiků. Tento proces šetří čas a energii, které by jinak byly vynaloženy na zpracování nové nebo upravené dokumentace – především dokumentace tvořené 2D formou.

Tekla Structures umožňuje zpracovávat multi-materiálové modely všech typů konstrukcí. Moduly proto mohou obsahovat veškeré prvky, které jsou potřeba. Od základní nosné konstrukce rámů přes opláštění, izolaci, rozvody všech instalací a mnoho dalších prvků. Není proto potřeba při zhotovení takto komplexních konstrukcí přecházet do jiných programů, což opět šetří čas. Mnohem důležitější je ovšem kontinuální práce na modelu a z toho vyplývající konzistence celého modelu a všech jeho částí.

BIM je především o spolupráci a sdílení informací

Kvalitní BIM model umožňuje efektivní spolupráci všech zúčastněných stran na projektu, výrobě i montáži. To má za výsledek kvalitní práci, pochopení požadovaného výstupu všemi, kteří na projektu pracují, a v neposlední řadě také dokončení v požadovaném termínu. Vývojářský tým Tekla Structures rozumí potřebám zpracování modulových konstrukcí a neustále zlepšuje své nástroje pro ještě lepší výsledky. Tekla Structures umožňuje vytvářet konstrukční model obsahující detaily s maximální přesností LOD 500 (Level of Details) a vytvořit tzv. digitální dvojče konstrukce.

Další nástroje jsou vhodné pro plánování výroby, logistiky a montáže ještě předtím, než je vyrobena jakákoli část konstrukce. S efektivní spoluprací na projektu souvisí napojení projekčního softwaru na CDE platformu. Common Data Environment umožňuje všem uživatelům přístup k relevantním, a především aktuálním informacím o projektu. Přístup k informacím je ovlivněn oprávněním, které mají jednotliví uživatelé přiděleno a díky kterému se dostanou pouze k datům relevantním pro jejich práci. Kvalitní CDE platformy umožňují zaznamenávat veškerou historii všech dat, která se v projektu objeví, umožňují také komunikaci jednotlivých uživatelů spojenou s daty, vytváření revizí a mnoho dalších funkcí. Mezi rozšířené funkce CDE patří možnost vkládání uživatelských atributů objektům modelu, vytváření výkazů a výpisů na základě 3D modelu a mnoho dalších funkcí. Trimble Connect patří mezi kvalitní CDE nástroje, a proto disponuje všemi těmito funkcemi. Tekla Structures a Trimble Connect jsou velice úzce propojeny a umožňují využívat veškeré výhody projekční i CDE platformy.

www.construsoft.com
info@construsoft.cz


Mohlo by vás zajímat: