Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ALLPLAN aktualizoval 4D BIM řešení pro navrhování mostů

Autor článku: Allplan (TZ a web)   
Pondělí, 05 Říjen 2020 13:02

Tags: Allplan | Allplan Bridge | Analýza | BIM | Modelování | Mosty

AllplanALL­PLAN, glo­bál­ní pos­ky­to­va­tel otev­ře­ných ře­še­ní pro Build­ing In­for­mat­ion Mo­del­ing (BIM), před­sta­vil ak­tu­a­li­za­ci All­plan Bridge 2020 pro pa­ra­met­ric­ké mo­de­lo­vá­ní a sta­tic­kou ana­lý­zu mos­tů. All­plan Bridge je prv­ní pl­ně in­teg­ro­va­né 4D BIM ře­še­ní, kte­ré po­u­ží­vá spo­leč­ný pa­ra­met­ric­ký mo­del pro sta­tic­kou ana­lý­zu, ná­vrh a vý­kre­so­vou do­ku­men­ta­ci. Tvo­ří zák­lad pro BIM v most­ním sta­vi­tel­ství, což tr­va­le zlep­šu­je pro­ces pro­jek­to­vá­ní mos­tů jak z hle­dis­ka ča­su, tak kva­li­ty. In­že­ný­ři pra­cu­jí s je­di­ným ře­še­ním, kte­ré na­bí­zí funk­ce od vy­tvo­ře­ní pa­ra­met­ric­ké­ho mo­de­lu s vel­kou hloub­kou de­tai­lu, včet­ně před­pí­na­cích ka­be­lů, přes in­teg­ra­ci ča­so­vé­ho prů­bě­hu vý­stav­by až po sta­tic­ký vý­po­čet a ná­vrh be­to­nář­ské výz­tu­že.

Nejvýznamnější inovace Allplan Bridge 2020-1

Aktualizace Allplan Bridge 2020-1 obsahuje spoustu nových funkcí, mezi jiným např. definici zatížení dopravou, výpočet a vyhodnocení příčinkových čar nebo přenos statického modelu.

3D tečny pro modelování předpínacích kabelů

Allplan Bridge nabízí více možností modelování geometrie předpínacích kabelů a usnadňuje modelování několika typů předpětí: s okamžitou nebo pozdější soudržností, podélné, příčné či vertikální, stejně jako s nestandardní geometrií. Byl vyvinut nový postup, který zjednodušuje definici určitých geometrií předpínacích kabelů: Uživatelem stanovené 3D body předpínacích kabelů (průsečíky tečen) určují 3D tečny, které jsou podkladem pro výpočet geometrie předpínacích kabelů s ohledem na předem stanovený poloměr zakřivení.

Definice zatížení dopravou

Zatížení dopravou lze definovat a aplikovat velmi snadným způsobem. Na jedné straně je možné zatížení dopravou automaticky aplikovat podle zvolené normy. Na straně druhé umožňuje Allplan Bridge upravit definici zatížení a zadat libovolný typ pohyblivého zatížení.

Výpočet a vyhodnocení příčinkových čar

S Allplan Bridge je možné snadno a rychle zjistit nejvíce nepříznivou polohu pohyblivého zatížení. Výpočet je založen na vyhodnocení příčinkových čar, což umožňuje rychlý výpočet. Konečný výsledek se ukládá jako obálka kritických kombinací.


Dopravní zatížení

Návrh dle platných norem (Technical preview)

Po výpočtu vnitřních sil na základě analýzy TDA a vytvoření příslušných obálek vnitřních sil může uživatel provést návrh podle platných norem pro určení potřebného množství výztuže. Jakmile je množství výztuže definované (vypočtené nebo manuálně stanovené), je možné provést posouzení na mezní stav únosnosti. K tomu se využívá 3D interakční diagram (normálová síla a dvouosý ohybový moment) a provede se řez ve směru výsledného momentového vektoru MRes. Díky tomu obdrží uživatel podrobné informace o únosnosti průřezu.


Technický nákres

Odebírání prvků a zatížení

Dočasné zatížení jsou součástí každého stavebního procesu. V Allplan Bridge se zohledňuje čas jako čtvrtá dimenze při definici jednotlivých fází výstavby. Nově nabízí tato verze možnost zohlednit tyto prvky v rámci stavebního plánu nejen geometricky, ale i staticky. Produkt analyzuje definovaný plán výstavby a shrnuje všechny nutné výpočetní postupy do jednoho automatizovaného procesu, jako např. definici zatěžovacího stavu, deaktivaci prvku, výpočetní akce a aktualizaci sumačních zatěžovacích stavů.

Dotvarování, smršťování a relaxace podle AASHTO LRFD

Obzvlášť důležité při analýze stavebního postupu u konstrukcí z předpjatého betonu a železobetonu je správné zohlednění časově závislých efektů. V Allplan Bridge probíhá výpočet dotvarování a smršťování betonu a relaxace předpínací oceli v souladu s normovými předpisy a je nyní k dispozici i pro AASHTO LRFD.

Analytický model pro výměnu dat

Kompletní parametrický 3D model vytvořený a vypočtený v Allplan Bridge lze zobrazit ve dvou různých zobrazeních. V prvním zobrazení je geometrický model vizualizován se všemi detaily, které byly definovány během modelování. V druhém znázornění se zobrazuje automaticky odvozený statický model redukovaný na staticky relevantní komponenty. Geometrické modely mostů zpravidla obsahují velké množství informací. Uživatel má několik možností, jak si přesto zachovat přehled. Nově lze v této verzi využít volby izolační box a „vyjmutí objektů z náhledu“ pro zobrazení jen té části modelu, o kterou má uživatel zájem.

Rozšířené možnosti pohledů

Kompletní parametrický 3D model vytvořený a vypočtený v Allplan Bridge lze zobrazit ve dvou různých zobrazeních. V prvním zobrazení je geometrický model vizualizován se všemi detaily, které byly definovány během modelování. V druhém znázornění se zobrazuje automaticky odvozený statický model redukovaný na staticky relevantní komponenty. Geometrické modely mostů zpravidla obsahují velké množství informací. Uživatel má několik možností, jak si přesto zachovat přehled. Nově lze v této verzi využít volby izolační box a „vyjmutí objektů z náhledu“ pro zobrazení jen té části modelu, o kterou má uživatel zájem.


Dostupnost

Allplan Bridge 2020-1 je nyní k dispozici ke stažení.

Technická podpora díky expertům na výstavbu mostů

Tým expertů s více než 30 lety zkušeností vám kdykoliv poradí v rámci technické podpory. Díky hluboké odbornosti v oblasti výstavby mostů a vývoje softwaru stejně jako množství úspěšně provedených náročných mostních projektů je tým pro infrastrukturu z Grazu uznávaný po celém světě. Zákazníci ALLPLANU profitují z rozsáhlé podpory, školení a poradenství.

O společnosti

Již více než 30 let podporuje ALLPLAN svými inovativními softwarovými řešeními architekty, stavební podnikatele a facility manažery při projektování, výstavbě a provozování stavebních objektů. Společnost založil průkopník CAD softwaru profesor Georg Nemetschek v roce 1963 v Mnichově jako projekční firmu. Z ní vznikla v roce 1981 společnost Nemetschek Programmsystem GmbH, která v roce 1984 uvedla na trh první verzi našeho CAD řešení Allplan. V roce 2008 byla založena společnost Nemetschek Allplan GmbH, přeměněné v roce 2015 na ALLPLAN GmbH. Společnost ALLPLAN GmbH je dnes vedoucím evropským dodavatelem otevřených BIM řešení (Building Information Modeling).

Vedle CAD softwaru pro architekty a stavební inženýry nabízí Allplan také řešení pro facility management - Allplan Allfa a software NEVARIS pro management stavebních nákladů. V otevřené BIM platformě Bimplus zajišťuje Allplan hladkou mezioborovou spolupráci všech účastníků projektu.

www.allplan.com
info.cz@allplan.com


Mohlo by vás zajímat: