Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TOUGHBOOKY pomáhají digitalizaci stavebnictví

Autor článku: Panasonic   
Sobota, 12 Prosinec 2020 20:55

Tags: FIBO Bau | Hardware | Notebook | Panasonic | Stavebnictví | Toughbook | TOUGHBOOK 55

Panasonic Toughbook 55 FIBO Bau-2050Po­u­ži­tí di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií za­jiš­ťu­je větší transpa­rent­nost, kva­lit­něj­ší pro­ve­de­ní a rych­lej­ší po­stup při re­a­li­za­ci sta­veb­ních pro­jek­tů. Di­gi­ta­li­za­ce umožňuje pro­po­je­ní roz­sáh­lých od­bor­ných zna­los­tí a know-how z růz­ných od­vět­ví, které jsou pak snad­no do­stup­né všem zú­čast­ně­ným stra­nám. Švý­car­ská sta­veb­ní spo­leč­nost FIBO Bau z ob­las­ti Zürcher Un­ter­land se hned od po­čát­ku spo­lé­há na di­gi­ta­li­zo­va­né pro­ce­sy a vy­u­ží­vá všech výhod mo­der­ních tech­no­lo­gií. Staví vy­so­ce kva­lit­ní jed­no­ge­ne­rač­ní a ví­ce­ge­ne­rač­ní byty.

Každý pro­jekt se vy­tvá­ří in­di­vi­du­ál­ně s pří­sluš­ným de­ve­lo­pe­rem pro ne­mo­vi­tos­ti a ob­vykle je re­a­li­zo­ván míst­ní­mi do­da­va­te­li. Spo­leč­nost brzy roz­po­zna­la po­ten­ci­ál di­gi­tál­ní spo­lu­prá­ce bez pa­pí­ro­vá­ní na stav­bách.

Di­gi­tál­ní bu­douc­nost ve sta­veb­nic­tví

FIBO Bau na svých stav­bách za­ved­la kom­plex­ní kon­cept di­gi­ta­li­za­ce. Při kaž­do­den­ní ko­mu­ni­ka­ci mezi všemi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi a sta­veb­ní­mi part­ne­ry se spo­lé­há na mo­der­ní in­for­mač­ní tech­no­lo­gie. Plány a pra­cov­ní po­ky­ny na pa­pí­ře, které se rych­le opo­tře­bí a zů­stá­va­jí ak­tu­ál­ní pouze po krát­ký čas, jsou vět­ši­nou zby­teč­né. Místo toho mají pro­jek­to­ví ma­na­že­ři a správ­ci sta­ve­niš­tě di­gi­tál­ní pří­stup k plá­nům a pro­vá­dě­cím po­ky­nům a také ke kon­t­rol­ním se­zna­mům úkolů a ří­ze­ní ne­shod. Vy­tvá­ře­jí své pra­cov­ní zprá­vy on-line, mají di­gi­tál­ní pod­pis a mohou kdy­ko­li a kde­ko­li za­žá­dat o ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce. K dis­po­zi­ci jsou také ná­stro­je ke spo­lu­prá­ci pro on-line schůz­ky a vý­mě­nu do­ku­men­tů nebo gra­fic­kých pod­kla­dů.
Pro tuto ča­so­vě a ná­kla­do­vě úspor­nou di­gi­ta­li­za­ci jsou po­tře­ba pouze ši­kov­ná a spo­leh­li­vá za­ří­ze­ní, která vy­dr­ží ná­roč­né pod­mín­ky na sta­ve­niš­tích.

Di­gi­tál­ní díky odol­né a vy­so­ce vý­kon­né in­for­mač­ní tech­no­lo­gii

Pro za­měst­nan­ce na sta­ve­niš­ti je ob­tíž­né zob­ra­zit a zpra­co­vat kom­plex­ní in­for­ma­ce na malém dis­ple­ji mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu a běžné kan­ce­lář­ské no­te­boo­ky nejsou na­vr­že­né pro pod­mín­ky na stav­bách a podle zku­še­nos­tí FIBO Bau jsou pří­liš chou­los­ti­vé. Ře­še­ním jsou no­te­boo­ky a table­ty Pa­na­so­nic Tou­ghbook, které spo­leh­li­vě fun­gu­jí po mnoho let i přes vy­so­kou praš­nost na stav­bách. Vlh­kost, pády nebo ná­ra­zy pa­da­jí­cích před­mě­tů tato za­ří­ze­ní vět­ši­nou ne­po­ško­dí. Díky dlou­hé vý­dr­ži ba­te­rie a ná­hrad­ním ba­te­ri­ím, které může uži­va­tel vy­mě­nit během pro­vo­zu, vy­dr­ží bez pro­blé­mů i dlou­hé směny. To je ve sta­veb­nic­tví zá­klad­ní kri­té­ri­um, pro­to­že často není k dis­po­zi­ci in­frastruk­tu­ra pro na­bi­tí.

Panasonic Toughbook 55 FIBO Bau-2-2050

Stej­ně dů­le­ži­té jsou pře­hled­né a jasné dis­ple­je pro pro­hlí­že­ní po­drob­ných plánů, a to i na pří­mém slun­ci. Přes­né ovlá­dá­ní po­mo­cí pera umožňuje v te­ré­nu za­zna­me­ná­vat velmi de­tail­ní ná­črt­ky, které mohou být poté oka­mži­tě pře­dá­ny zpět ar­chi­tek­to­vi. Všech­na za­ří­ze­ní Pa­na­so­nic Tou­ghbook mají rov­něž mo­bil­ní rá­di­o­vé při­po­je­ní ke 4G LTE. Tak mají za­měst­nan­ci vždy spo­leh­li­vé spo­je­ní mezi sebou na­vzá­jem, i s kan­ce­lá­ří. Odol­ný 10" tablet Tou­ghbook je ide­ál­ním ře­še­ním pro správ­ce sta­ve­nišť a stav­by­ve­dou­cí. Za­pr­vé tam lze pro­hlí­žet a upra­vo­vat všech­ny in­for­ma­ce a za­dru­hé mají prak­tic­ké za­ří­ze­ní k dis­po­zi­ci na sta­ve­niš­ti. K to­mu­to table­tu lze při­po­jit klá­ves­ni­ci, na­pří­klad pro po­drob­něj­ší do­ku­men­ta­ci.
14" no­te­book Tou­ghbook 55 je ide­ál­ním pro­ve­de­ním pro pro­jek­to­vé ma­na­že­ry. Ro­bust­ní za­ří­ze­ní je vhod­né pro kom­plet­ní ří­ze­ní pro­jek­tu, a to i pro roz­sáh­lej­ší psaní zpráv, kon­strukč­ních spe­ci­fi­ka­cí a zpráv o ne­sho­dách. Díky er­go­no­mic­ké­mu de­sig­nu s prak­tic­kou ru­ko­je­tí je snad­né nosit za­ří­ze­ní kam­ko­li s sebou.
Pokud vez­me­te v úvahu dobu po­u­ží­vá­ní tří až čtyř let, mají tato za­ří­ze­ní vý­raz­ně nižší cel­ko­vé pro­voz­ní ná­kla­dy než běžná kan­ce­lář­ská za­ří­ze­ní. Podle FIBO Bau se méně ničí. Další plus: Pa­na­so­nic udr­žu­je po mnoho let ne­změ­ně­nou struk­tu­ru svých za­ří­ze­ní, což zjed­no­du­šu­je za­vá­dě­ní dal­ších za­ří­ze­ní pro bu­dou­cí pro­jek­to­vé ma­na­že­ry a správ­ce sta­ve­nišť.


Mohlo by vás zajímat: