Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Efektivitu inspekcí stavenišť zvyšuje živý přenos drony

Autor článku: Ericsson   
Čtvrtek, 11 Březen 2021 12:42

Tags: Drony | Ericsson | Inspekce | Sítě 5G | Stavebnictví | Telia

Ericsson-drony-2111In­spek­ce na místě jsou ne­díl­nou sou­čás­tí prak­tic­ky všech prů­mys­lo­vých ope­ra­cí a pod­ni­ky proto hle­da­jí efek­tiv­ní me­to­dy, jak je usku­tečňovat. Velmi po­pu­lár­ním ná­stro­jem se v po­sled­ních le­tech stá­va­jí drony, mož­nos­ti je­jich vy­u­ži­tí jsou ale stále li­mi­to­va­né. Švéd­ská te­le­ko­mu­ni­kač­ní spo­leč­nost Telia se spo­ji­la se spo­leč­nos­tí Erics­son a spouš­tě­jí ve Švéd­sku první služ­bu s živým pře­no­sem, která vy­u­ží­vá drony.

Sou­čas­né mož­nos­ti vy­u­ži­tí dronů pro kon­t­ro­lu prů­mys­lo­vých are­á­lů jsou ome­ze­né. Pokud se ob­je­ví pro­blém nebo po­ru­cha za­ří­ze­ní, spo­leč­nos­ti, které chtě­jí po­u­ží­vat drony, musí nej­pr­ve uzavřít smlou­vu s pi­lo­tem dronu, který je ocho­ten na místo do­ra­zit. Po po­ří­ze­ní ne­kva­lit­ních zá­bě­rů z dané ob­las­ti a před při­je­tím ja­kých­ko­li roz­hod­nu­tí musí pilot ručně stáh­nout a na­hrát zá­bě­ry, aby je mohli zá­stup­ci spo­leč­nos­ti zkon­t­ro­lo­vat. V lep­ším pří­pa­dě zís­ka­jí ze zá­zna­mu do­sta­tek in­for­ma­cí, aby mohli na místo vy­slat tým tech­ni­ků. V opač­ném pří­pa­dě se musí celý pro­ces na­tá­če­ní zo­pa­ko­vat, což má za ná­sle­dek další zvý­še­ní ná­kla­dů.

Vi­deo­pře­nos v re­ál­ném čase ušet­ří čas i pe­ní­ze

Vy­u­ži­tí dronů s mož­nos­tí ži­vé­ho stre­a­mo­vá­ní videa umož­ní zkrá­tit roz­ho­do­va­cí pro­ces na mi­ni­mál­ní nut­nou dobu. Všech­ny za­in­te­re­so­va­né stra­ny si mohou de­tail­ně pro­hléd­nout místo v re­ál­ném čase a tech­ni­ci vědí, na jakou opra­vu se při­pra­vit. Nová tech­no­lo­gie najde vy­u­ži­tí v mnoha ob­las­tech od sta­ve­nišť a lomů po že­lez­ni­ce nebo ener­ge­tic­ké sítě. Drony se do­sta­nou i na nej­hůře do­stup­ná místa s vy­so­ký­mi struk­tu­ra­mi nebo roz­sáh­lý­mi ob­last­mi a živý pře­nos za­ru­čí kva­lit­ní pro­hlíd­ku místa a efek­tiv­ní vy­ře­še­ní pří­pad­né­ho pro­blé­mu. Vel­kou vý­ho­du ře­še­ní před­sta­vu­je sku­teč­nost, že ne­kla­de nové po­ža­dav­ky na spo­leč­nos­ti, které ho chtě­jí vy­u­žít. K jeho im­ple­men­ta­ci je možné vy­u­žít exis­tu­jí­cí drony, které se spá­ru­jí s novou apli­ka­cí, běží pak na spe­ci­ál­ním ovla­da­či při­po­je­ném k běž­né­mu LTE rou­te­ru. Spo­leč­nos­ti, které umož­ní uži­va­te­lům rych­le a snad­no začít bez dal­ší­ho hard­wa­ru, budou moci vy­bu­do­vat ře­še­ní na své stá­va­jí­cí in­frastruk­tu­ře mo­bil­ní sítě a bez ná­ma­hy tak při­spět k růstu slib­né­ho od­vět­ví.

5G sítě při­ná­ší další pří­le­ži­tos­ti

Sítě 5G mají po­ten­ci­ál schop­nos­ti dronů nové ge­ne­ra­ce ještě roz­ší­řit. Spo­leč­nos­ti TeliaErics­son star­tu­jí ve Švéd­sku vý­vo­jo­vý pro­jekt, jehož ná­pl­ní je ex­pe­ri­men­to­vat s apli­ka­ce­mi pro stre­a­mo­vá­ní po­mo­cí dronů, aby od­ha­li­ly bu­dou­cí mož­nos­ti vy­u­ži­tí této tech­no­lo­gie ve spo­je­ní s 5G. Díky vy­u­ži­tí 5G a roz­ší­ře­ním je­jich mož­nos­tí budou mít drony bu­douc­nos­ti větší au­to­no­mii a vy­u­ží­vat další funk­ce, jako je geo-fen­cing, sí­ťo­vé ge­o­lo­kač­ní od­ha­dy a po­vě­tr­nost­ní vstu­py.


Mohlo by vás zajímat: