Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

IMSI Design vydává Floorplan 2021 Mac

Autor článku: IMSI Design   
Pondělí, 19 Duben 2021 16:53

Tags: Custom Workshop Pro | Floorplan | IMSI Design | Landscape Design | Stavebnictví | TurboCAD

FloorPlan-2d-house-plans-2117Soft­wa­ro­vý vý­vo­jář IMSI De­sign ozná­mil vy­dá­ní no­vých Mac verzí pro všech­ny své oceňované soft­wa­ro­vé ti­tu­ly Flo­or­Plan Home & Land­s­ca­pe De­sign. Tyto pro­duk­ty jsou nyní k dis­po­zi­ci na webo­vých strán­kách IM­SI­De­sign.com a Tur­bo­CAD.com. Ná­vrat k pů­vod­ní znač­ce Flo­or­Plan pod­tr­hu­je zá­va­zek spo­leč­nos­ti po­sky­to­vat kom­plex­ní a ce­no­vě vý­hod­ný soft­ware pro do­má­cí a kra­ji­nář­ský de­sign pro spo­tře­bi­te­le i pro­fe­si­o­ná­ly.

Nová sada ná­stro­jů Cus­tom Workshop Pro při­dá­vá sku­teč­né mož­nos­ti 2D a 3D CAD ná­vr­hu a vý­raz­ně roz­ši­řu­je in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu sou­bo­rů do CAD for­má­tů a gra­fic­kých sou­bo­rů. Tato vý­kon­ná sada ná­stro­jů umož­ní vy­tvo­řit ja­ký­ko­li typ ob­jek­tu – vnitř­ní a vněj­ší de­signo­vá sví­ti­dla, ná­by­tek nebo před­mě­ty pro do­mác­nost a poté je ulo­žit do knihov­ny k opě­tov­né­mu po­u­ži­tí.

Pro­duk­to­vá řada Flo­or­Plan 2021 pro Mac je nyní k dis­po­zi­ci na www.​IMSIDesign.​comwww.​TurboCAD.​com:

  • Home & Land­s­ca­pe Pro – 199,99 $, 299,99 $ s Cus­tom Workshop Pro
  • Home & Land­s­ca­pe De­lu­xe – 99,99 $

Více in­for­ma­cí na www.turbocad.com, chce­te-li se po­dí­vat na videa s no­vý­mi a vy­lep­še­ný­mi funk­ce­mi pro­duk­tu, klik­ně­te sem.


Mohlo by vás zajímat: