Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktualizace bimproject.cloudu na verzi 2021.1

Autor článku: Karel Heinige   

bimproject cloud-2119Vývojáři zve­řej­nili bim­pro­ject.cloud 2021.1 s mnoha vy­lep­še­ní­mi. Velké změny ob­sa­hu­jí vzhle­dy apli­ka­ce, nové ka­te­go­rie, funk­ce a další. Tvůr­ci dou­fa­jí, že se uži­va­te­lům všech­ny změny v plu­gi­nu Revit budou líbit a budou pra­co­vat na tom, aby byly stej­né změny do­dá­vá­ny také v plu­gi­nech Ar­chi­cad a All­plan. Je tu dlou­há řada uži­teč­ných funk­cí a uži­va­tel­ská zpět­ná vazba po­má­há sta­no­vit pri­o­ri­ty.

Pro kon­takt mohou uži­va­te­lé vždy po­u­žít na­bíd­ku „Support“ v menu.

Re­de­sign pro rych­lej­ší práci se spe­ci­fi­ka­ce­mi

Vě­dě­li jste, že s plu­gi­ny bim­pro­ject.cloud mů­že­te vy­tvo­řit li­bo­vol­ný BIM ob­jekt, jaký chce­te? S bim­pro­ject.cloud plu­gi­ny je to nyní ještě jed­no­duš­ší. Po­mo­cí dvou od­dě­le­ných karet mů­že­te určit, zda chce­te kon­fi­gu­ro­vat obec­ný ob­jekt podle svých vlast­ních po­ža­dav­ků nebo jen vy­brat pro­dukt z ka­ta­lo­gu. Poté je možné kon­fi­gu­ro­vat i sku­teč­né pro­duk­ty, což je za­lo­že­no na mož­nos­tech vý­rob­ce

Při­dá­ny byly také ná­hle­do­vé ob­ráz­ky pro obec­nou ge­o­me­t­rii, abys­te vě­dě­li, co do pro­jek­tu při­dá­vá­te a které roz­mě­ry jsou které. Budou při­dá­vá­ny i další ná­hle­dy, v tuto chví­li si je mů­že­te pro­hléd­nout v ka­te­go­ri­ích Sa­ni­ta­ry.

Nové ka­te­go­rie pro­duk­tů

Při­da­né nové ka­te­go­rie, podle po­ža­dav­ků uži­va­te­lů.

Koupelnové a toaletní doplňky a vybavení

 • Police do koupelny
 • Sprchové systémy
 • Hygienické dávkovače sáčků
 • Hygienické koše
 • Věšáky
 • Sprchová sedadla
 • Držáky na ručníky
 • WC sedátka

Nábytek

 • Kancelářské sedačky

Odvodňovací prvky

 • Podlahové vpusti
 • Střešní vpusti
 • Lineární sprchové žlaby
 • Venkovní odtokové kanály
 • Dešťové sudy

Jiné

 • Nádrže na vodu
 • Ohřívače vody
 • Pergoly
 • Venkovní rolety
 • Venkovní žaluzie

Výukový program

Pro uži­va­te­le je při­pra­ven jed­no­du­chý návod, který od to­ho­to vy­dá­ní bude pro­vá­dět změ­na­mi v každé nové verzi. S kaž­dou novou verzí se vý­u­ko­vý pro­gram zob­ra­zí au­to­ma­tic­ky. Mů­že­te jej také spus­tit znovu v na­bíd­ce „Sup­port“.

bimproject cloud-Support-2119

Aktualizace pluginu Revit

Automatická aktualizace
Jakmi­le na­in­sta­lu­je­te nej­no­věj­ší verzi plu­gi­nu, bude od ny­nějš­ka vždy au­to­ma­tic­ky ak­tu­a­li­zo­ván. Proto ne­bu­de­te muset po každé ak­tu­a­li­za­ci sta­ho­vat nový in­sta­lač­ní pro­gram, abys­te měli nej­no­věj­ší verzi, pokud ne­má­te novou verzi apli­ka­ce Revit. V tom pří­pa­dě mu­sí­te plu­gin znovu stáh­nout a na­in­sta­lo­vat.

Opravené problémy
Opra­ven byl pro­blém, kdy ně­kte­ří uži­va­te­lé ne­moh­li po in­sta­la­ci plu­gin spus­tit.

Známé problémy
I když na opra­vách da­ta­bá­zí bylo pro­ve­de­no mnoho práce, v úda­jích o pro­duk­tu se mohly ob­je­vit ně­ja­ké drob­né zá­va­dy. Na sní­že­ní počtu těch­to pro­blé­mů se pra­cu­je.

Stáhněte si plugin

Archicad plugin

Vy­dá­ní kom­pa­ti­bil­ních plu­gi­nů pro Ar­chi­cad 24 a 25. Na novém bim­pro­ject.cloud plu­gi­nu pro uži­va­te­le Ar­chi­ca­du se usi­lov­ně pra­cu­je. Bu­de­te moci vy­u­ží­vat všech­ny nové funk­ce, při­dá­vat vlast­nos­ti a pra­co­vat s celou kni­hov­nou. Datum vy­dá­ní je nyní na­sta­ve­no na čer­ven 2021 s ak­tu­a­li­za­cí bim­pro­ject.cloud 2021.2. Me­zi­tím si mů­že­te stáh­nout ně­kte­ré GDL ob­jek­ty z bimproject.cloud nebo pře­dem vy­ge­ne­ro­va­ných kniho­ven na bimproject.cz/downloads.

Pokud chce­te s vý­vo­jem po­mo­ci, kon­tak­tuj­te bim­pro­ject.cloud a bude vám po­skyt­nu­ta beta verze plu­gi­nu.

Allplan plugin

Kom­pa­ti­bil­ní je s ver­ze­mi 2020 a 2021. I když vý­vo­já­ři zatím ne­ma­jí vel­kou All­plan kni­hov­nu, mů­že­te plu­gin pro­za­tím po­u­žít ke kon­fi­gu­ra­ci kon­struk­cí. Při­dá­na byla kom­pa­ti­bi­li­ta pro po­sled­ní verzi a bude udr­žo­vá­na v ak­tu­ál­ním stavu se všemi ver­ze­mi, které při­jdou v bu­douc­nu.