Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Průvodce stavaře ke zvládnutí digitální transformace

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci ČAS   

Tags: BIM | Koncepce | Koncepce BIM ČAS | Stavební zakázky

Strategicke rizeni zmeny CAS-2120Vlá­dou schvá­le­ná Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM před­po­klá­dá, že od roku 2023 budou muset ve­řej­ní za­da­va­te­lé po­stup­ně začít vy­u­ží­vat me­to­dy BIM pro všech­ny ve­řej­né sta­veb­ní za­káz­ky s hod­no­tou pře­sa­hu­jí­cí 150 mi­li­o­nů korun. Me­to­da BIM nás po­sou­vá do di­gi­tál­ní doby smě­rem ke Sta­veb­nic­tví 4.0. Po­dob­nou změ­nou pro­šlo už ně­ko­lik dal­ších oborů a zku­še­nos­ti uka­zu­jí, že to bylo ob­vykle ku pro­spě­chu věci.

I přes­to si to mnoho sta­va­řů stále ne­chce při­pus­tit. Před­sta­va, že vše bude pěkně fun­go­vat úplně stej­ně jako do­po­sud, jen budou muset ještě naoko vy­tvá­řet ně­ja­ký in­for­mač­ní model, je mylná. Je třeba od zá­kla­dů pro­mě­nit způ­sob práce a ko­mu­ni­ka­ce, nově de­fi­no­vat ně­kte­ré pra­cov­ní po­zi­ce a cel­ko­vě změ­nit způ­sob ří­ze­ní i díl­čí­ho roz­ho­do­vá­ní tak, aby vše od­po­ví­da­lo di­gi­tál­ní­mu pro­stře­dí. Pokud se této změně firma či in­sti­tu­ce bude sna­žit vy­hnout nebo ji pro­vést jen for­mál­ně, naoko, oče­ká­va­né pří­no­sy di­gi­ta­li­za­ce, jako sní­že­ní ná­kla­dů a vyšší efek­ti­vi­ta se ne­do­sta­ví, a celý pro­ces bude mít spíše opač­ný efekt.

Pro­mě­nou ne­mů­že ale pro­jít jen ve­řej­ná sprá­va sa­mo­stat­ně, tato změna čeká celý obor sta­veb­nic­tví. Jen tak budou schop­ni všich­ni do­da­va­te­lé a sub­do­da­va­te­lé vy­u­ží­vat vý­ho­dy ply­nou­cí z práce ve spo­leč­ném da­to­vém pro­stře­dí (CDE) a sdí­le­ní di­gi­tál­ní­ho mo­de­lu stav­by (DIMS). Jed­ním ze spe­ci­fik sta­veb­nic­tví při­tom je, že ne­e­xis­tu­je ustá­le­ný a uza­vře­ný ře­tě­zec do­da­va­te­lů, jako je tomu v ji­ných obo­rech. Aby se celý obor po­su­nul k větší efek­ti­vi­tě práce, ne­mo­hou se trans­for­mo­vat jen za­da­va­te­lé ve­řej­ných sta­veb­ních za­ká­zek, ale i pro­jek­to­vé, sta­veb­ní či správ­cov­ské firmy a všich­ni, kteří se stav­by účast­ní během ce­lé­ho je­jí­ho ži­vot­ní­ho cyklu.

Dvo­ji­ce do­ku­men­tů na­zva­ná Stra­te­gie za­ve­de­ní BIM do or­ga­ni­za­ce ve­řej­né­ho za­da­va­te­le je proto kon­ci­po­vá­na tak, aby za­ve­de­ním me­to­dy BIM po­moh­la pro­jít nejen ve­řej­ným in­sti­tu­cím, ale aby byla vy­u­ži­tel­ná i v pri­vát­ním sek­to­ru. Pře­žít v di­gi­tál­ním světě blíz­ké bu­douc­nos­ti bude bez di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce stej­ně ob­tíž­né pro ve­řej­ný i sou­kro­mý sek­tor. Dů­le­ži­té je mít na pa­mě­ti, že pro­mě­nou v di­gi­tál­ní or­ga­ni­za­ci musí firma či in­sti­tu­ce pro­jít ještě před tím, než začne me­to­du BIM po­u­ží­vat na svých stav­bách.

K tomu, aby mohla firma začít vy­u­ží­vat v rámci svých sta­veb­ních pro­jek­tů me­to­du BIM, ne­sta­čí jen na­kou­pit ně­ja­ké soft­wa­ro­vé ře­še­ní. Musí se sku­teč­ně změ­nit způ­sob, jak je or­ga­ni­zo­vá­na a ří­ze­na práce v rámci je­jích struk­tur. Za­ve­de­ní me­to­dy BIM je své­byt­ný pro­jekt di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, kte­rým bude muset firma nebo in­sti­tu­ce pro­jít, má-li pře­žít na di­gi­tál­ním trhu bu­douc­nos­ti. A pro­jekt po­měr­ně ná­roč­ný, který ne­tr­vá týden, ani měsíc, ale bude sou­čás­tí ži­vo­ta or­ga­ni­za­ce mno­hem déle. Proto je s pří­pra­va­mi po­tře­ba začít co nejdří­ve.

Po­cho­pit jak pra­cu­je­te a jak pra­co­vat bu­de­te

Zkou­šet při­způ­so­bit vnitř­ní fun­go­vá­ní firmy či or­ga­ni­za­ce me­to­dě BIM až v oka­mži­ku, kdy je již vy­u­ží­vá­na přímo pro ří­ze­ní sta­veb­ní za­káz­ky, je bez pře­há­ně­ní ha­zard. Me­to­du BIM totiž nelze „vy­ře­šit“ soft­wa­ro­vě. Cílem vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM není jen vy­tvá­řet vi­zu­a­li­za­ce stav­by ve 3D (tak zvané 3D mo­de­ly), ale pro­po­jit všech­ny po­třeb­né in­for­ma­ce o stav­bě po celou dobu je­jí­ho ži­vot­ní­ho cyklu do jed­no­ho celku. Aby to bylo možné, nelze oče­ká­vat, že se vše do­pl­ní, až bude stav­ba stát. Přes­ně na­o­pak, in­for­ma­ce se musí v jed­nom místě schá­zet prů­běž­ně, co nejdří­ve od je­jí­ho po­ří­ze­ní, a to už od oka­mži­ku prv­ní­ho sta­veb­ní­ho zá­mě­ru. Ne­mo­hou být doplňovány až ná­sled­ně z „pa­pí­rů“, třeba i s vel­kým zpož­dě­ním. To ale zna­me­ná vý­znam­ný zásah do vnitř­ní­ho ži­vo­ta každé firmy, která bude me­to­du BIM vy­u­ží­vat. A zda­le­ka se ne­tý­ká jen toho, že bude muset di­gi­ta­li­zo­vat do­ku­men­ty, ale pře­de­vším změ­nit (chce­te-li di­gi­ta­li­zo­vat) i své vnitř­ní pro­ce­sy a ko­mu­ni­ka­ci.

Vztah znalosti informaci a dat CAS-2120

Dva nové do­ku­men­ty vy­da­né od­bo­rem Kon­cep­ce BIM ČAS, sou­hrn­ně na­zý­va­né Stra­te­gie za­ve­de­ní BIM do or­ga­ni­za­ce ve­řej­né­ho za­da­va­te­le, by tak měly být prů­vod­cem a rád­cem při di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci za­da­va­te­lů ve­řej­ných sta­veb­ních za­ká­zek, ale vlast­ně i sta­veb­ních firem. Celý pro­ces di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je v nich roz­dě­len do čtyř zá­klad­ních kroků, kte­rý­mi musí každá firma či or­ga­ni­za­ce pro­jít – od re­a­lis­tic­ké­ho po­psá­ní sou­čas­né­ho a de­fi­no­vá­ní cí­lo­vé­ho stavu, přes na­vr­že­ní změn a plán je­jich za­ve­de­ní, až po ově­ře­ní no­vých po­stu­pů v rámci pi­lot­ních pro­jek­tů.

Ať už pro­vá­dí­te ja­kou­ko­liv změnu, vždy je po­tře­ba – for­mál­ně či ne­for­mál­ně – pro­jít čtyř­mi kroky. Nej­pr­ve je po­tře­ba zjis­tit čeho chce­te změ­nou do­sáh­nout, dále mu­sí­te na­vrh­nout, jak se k tomu cíli do­stat. Když máte ho­to­vý návrh, čeká na vás úkol při­pra­vit si vše, co k jeho spl­ně­ní bu­de­te po­tře­bo­vat a určit plán po­stu­pu. A na­ko­nec mu­sí­te na­vr­že­né ře­še­ní ově­řit. Je vhod­né si uvě­do­mit, že za­ve­de­ní BIM do or­ga­ni­za­ce a re­a­li­za­ce stav­by me­to­dou BIM jsou dva od­liš­né pro­jek­ty.

Zavedeni-BIM-kroky CAS-2120

Pro ve­řej­nou sprá­vu i sou­kro­mý sek­tor

Hlav­ním úko­lem od­bo­ru Kon­cep­ce BIM je pod­po­ro­vat zejmé­na za­da­va­te­le ve­řej­ných sta­veb­ních za­ká­zek při je­jich pří­pra­vě na za­ve­de­ní me­to­dy BIM do praxe. Nové do­ku­men­ty Stra­te­gie za­ve­de­ní BIM do or­ga­ni­za­ce ve­řej­né­ho za­da­va­te­le ale ve sku­teč­nos­ti po­pi­su­jí kroky, kte­rý­mi při za­vá­dě­ní me­to­dy BIM pro­jde každá or­ga­ni­za­ce – včet­ně sou­kro­mých firem. I ony se musí pro­mě­nit a je­jich or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ra i vnitř­ní pra­vi­dla musí do­stat po­do­bu od­po­ví­da­jí­cí po­tře­bám di­gi­tál­ní­ho pro­stře­dí. Jak pro or­ga­ni­za­ce z ve­řej­né­ho, tak sou­kro­mé­ho sek­to­ru sa­mo­zřej­mě platí, že jed­not­li­vé kroky mohu (či spíše musí) být uzpů­so­be­ny kon­krét­ním mož­nos­tem a po­tře­bám. V men­ších fir­mách mohou být často ne­for­mál­ní a rych­lé, ve vět­ších, hi­e­rar­chic­ky ří­ze­ných spo­leč­nos­tech budou po­tře­ba týmy s jasně sta­no­ve­ný­mi pra­vo­mo­ce­mi.

Stra­te­gie za­ve­de­ní BIM do or­ga­ni­za­ce ve­řej­né­ho za­da­va­te­le se sklá­dá ze dvou částí – in­ter­ak­tiv­ní pre­zen­ta­ce, která slou­ží k rych­lé­mu pře­hle­du o jed­not­li­vých kro­cích a ná­vaz­nos­tech, a de­tail­ní prů­vod­ce. Ten na téměř 80 stra­nách na­bí­zí po­moc­nou ruku a in­spi­ra­ci během jed­not­li­vých kroků pro­mě­ny v plně di­gi­tál­ní or­ga­ni­za­ci. In­ter­ak­tiv­ní bro­žu­ru na­jde­te zde, po­drob­né­ho prů­vod­ce zde. Oba do­ku­men­ty jsou sa­mo­zřej­mě ke sta­že­ní zdar­ma.


Mohlo by vás zajímat: