Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové CAD/BIM aplikace od Arkance Systems

Autor článku: Arkance Systems CZ   
Úterý, 25 Květen 2021 21:48

Tags: Aplikace | Arkance Systems | Autodesk | BIM | CAD | Civil 3D | Nadstavby | Revit

generative-design-Dynamo-Pavillion-2122Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems (CAD Stu­dio) uved­la ně­ko­lik no­vých apli­ka­cí a no­vých verzí stá­va­jí­cích apli­ka­cí – nad­sta­veb pro BIM pro­duk­ty Au­to­de­sk RevitAu­to­de­sk Civil 3D. Tyto add-on apli­ka­ce roz­ši­řu­jí stá­va­jí­cí funkč­nost pro­duk­tů Au­to­de­sk do­pl­ně­ním no­vých ná­stro­jů pro au­to­ma­ti­za­ci a urych­le­ní ty­pic­kých po­stu­pů po­u­ží­va­ných pře­de­vším čes­ký­mi a slo­ven­ský­mi pro­jek­tan­ty.

Pro­jek­tan­ti a ar­chi­tek­ti si tak mohou snad­no zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu kaž­do­den­ních ope­ra­cí a pří­pra­vy pro­jek­tů, přímo ve zná­mém pro­stře­dí Re­vi­tu nebo Ci­vi­lu 3D. Všech­ny uve­de­né apli­ka­ce byly před­sta­ve­ny i na ne­dáv­né kon­fe­ren­ci Au­to­de­sk LIVE 2022.

K dis­po­zi­ci jsou nyní apli­ka­ce:

Ho­li­xa Revit Tools V3.1 (2022)

Revit Tools jsou tra­dič­ním bonus doplňkem pro zá­kaz­ní­ky Ar­kan­ce Sys­tems. Právě z pod­ně­tů zá­kaz­ní­ků se po­stup­ně roz­rost­ly do více než 50 ná­stro­jů a funk­cí pro pro­jek­to­vá­ní v Re­vi­tu, včet­ně TZB funk­cí. Sor­ti­ment doplňují­cích ná­stro­jů sahá od uni­ver­zál­ních funk­cí vý­ka­zů, po­pi­sů, ta­bu­lek, vý­bě­ru ob­jek­tů, sle­do­vá­ní času nebo pří­ka­zo­vé­ho řádku, přes po­de­pi­so­vá­ní ob­sa­hu BIM rodin a pro­jek­tů, až po spe­ci­a­li­zo­va­né funk­ce práce s mo­de­lem te­ré­nu, pod­la­ha­mi nebo pro­stu­py. Zá­kaz­ní­ci zís­ká­va­jí tuto nad­stav­bu zdar­ma.
Nová verze Revit Tools 3.1 při­ná­ší kromě pod­po­ry Re­vi­tu 2022 i funk­ce sle­do­vá­ní ak­tu­a­li­za­cí ex­ter­ních re­fe­ren­cí, izo­la­ce po­tru­bí nebo práce s ID ele­men­tu. No­vin­ky shr­nu­je blog NaZdi.

Více na strán­ce Revit Tools

CS Civil Tools V2.0.26 (2022)

Po­dob­ně jsou Civil Tools tra­dič­ní bonus nad­stav­bou pro uži­va­te­le Au­to­de­sk Civil 3D. Nová verze doplňko­vých ná­stro­jů pro pro­jek­tan­ty in­že­nýr­ských a do­prav­ních sta­veb při­ná­ší pod­po­ru verze 2022, nový li­cenč­ní me­cha­nis­mus Ho­li­xa nebo roz­ší­ře­ní funk­ce Kří­že­ní o ex­port do XLS.

Více na strán­ce Civil Tools

Ho­li­xa BIM Fe­e­der

BIM Fe­e­der je nová nad­stav­bo­vá apli­ka­ce umožňující hro­mad­ně do­pl­nit do Civil 3D vý­kre­su po­pis­ná data – do vlast­nos­tí de­fi­no­va­ných da­to­vým stan­dar­dem SFDI pro sil­nič­ní, že­lez­nič­ní a vo­do­hos­po­dář­ské stav­by. Vý­sled­kem po­u­ži­tí apli­ka­ce je pře­dem vy­mo­de­lo­va­ný 3D vý­kres ob­sa­hu­jí­cí tě­le­sa, po­vrchy, 3D křiv­ky apod. obo­ha­ce­né o po­pis­né in­for­ma­ce, který je ná­sled­ně po kon­t­ro­le možné ex­por­to­vat do me­zi­ná­rod­ní­ho a ote­vře­né­ho BIM for­má­tu – IFC. Vstup­ním zdro­jem pro de­fi­ni­ci da­to­vé struk­tu­ry je uni­ver­zál­ní sou­bor XLS.

Více na strán­ce BIM Fe­e­der

CS Po­tru­bák

Nad­stav­bo­vá apli­ka­ce umožňující v apli­ka­ci Au­to­de­sk Civil 3D ze si­tu­ač­ní­ho pro­sto­ro­vé­ho mo­de­lu ka­na­li­zač­ní sítě vy­ge­ne­ro­vat po­dél­né pro­fi­ly od­po­ví­da­jí­cí čes­kým pří­pad­ně slo­ven­ským stan­dar­dům. Hlav­ním be­ne­fi­tem je dy­na­mic­ké pro­po­je­ní si­tu­ač­ní­ho ná­vr­hu s po­dél­ný­mi pro­fi­ly včet­ně hyd­rau­lic­kých vý­po­čtů a růz­ných typů vý­pi­sů prvků sítě. Vý­sled­ný pro­sto­ro­vý model lze do­pl­nit po­pis­ný­mi in­for­ma­ce­mi dle da­to­vé­ho stan­dar­du a vy­ex­por­to­vat do často po­ža­do­va­né­ho IFC for­má­tu.

Více na strán­ce Po­tru­bák

CS Výpis prvků

Nová nad­stav­bo­vá apli­ka­ce pro Au­to­de­sk Revit umožňující au­to­ma­tic­ky ge­ne­ro­vat ta­bul­ko­vé vý­pi­sy oken a dveří, včet­ně po­pi­su a po­hle­do­vých sché­mat, tak jak jsme zvyklí v na­šich kon­či­nách.
Vý­stu­py jsou ge­ne­ro­va­né do pro­jek­tu na vý­kre­sy ve for­má­tu A4 a jsou sa­mo­zřej­mě dy­na­mic­ky pro­po­je­né s mo­de­lem.

Více na strán­ce Výpis prvků

Všech­ny uve­de­né apli­ka­ce jsou k ihned dis­po­zi­ci ke sta­že­ní ve formě Trial verze (viz Down­lo­ad) a lze je za­kou­pit na CAD eSho­pu Ar­kan­ce Sys­tems.

Originál této zprávy najdete na www.arkance-systems.cz.


Mohlo by vás zajímat: